Mobile Logo Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Sıkça Sorulan Sorular

Yüksek lisans programına başvuru şartları ve değerlendirme nasıl yapılır?
 

 (1) Tezli veya tezsiz yüksek lisans programına başvurular ve başvuruların değerlendirilme işlemleri, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür.
(2) Başvurular, başvuru ilanında belirtilen belgelerle başvuru süresi içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği enstitü tarafından kabul edilir. 
(3) Öğrencinin herhangi bir anabilim/anasanat dalında tezli yüksek lisans programına başvurabilmesi için; lisans diplomasına ve başvurduğu puan türünde Senato tarafından belirlenecek 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olması gerekir. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvar ile ilişkili programlara müracaat edecek adaylarda ALES’e girmiş olma şartı aranmaz. Tezsiz yüksek lisans programlarına müracaat edecek adaylardan ALES puanı istenmez. Tezsiz yüksek lisans programlarına müracaat eden adaylar, lisans mezuniyet not ortalamasına göre program sıralamasına dâhil edilirler.
(4) ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirmeye alınabilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belge ve bilgiler, uluslararası standart sınavlar, ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla değerlendirmeye alınacağı ağırlık oranı, yüksek lisans giriş başarı notunun alt sınırı, yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunun ağırlık oranı; ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ve enstitü kurulunun onayı ile belirlenir.
(5) (Değişik:RG-20/9/2018-30541 Mükerrer) Güzel sanatlar eğitimi anabilim dallarında; ALES puanının %50’si, lisans GANO’sunun %30’u, yeterlik sınav notunun %20’si alınarak toplanır. Bu toplamın 55 puandan az olmaması gerekir. Adaylar, en yüksek puandan başlamak üzere ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir.
(6) (Değişik:RG-20/9/2018-30541 Mükerrer) Güzel Sanatlar Fakültesi anasanat dalları yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde adaylar, dosya incelemesi şeklinde yapılan yeterlik sınav notlarının %60’ı ile lisans GANO’sunun %40’ının toplamının en az 55 puan olması şartı ile ilgili programın sıralamasına dâhil edilirler.

Lisansüstü Başvurular Ne Zaman Yapılır?
 
Lisansüstü başvurular, her eğitim-öğretim yılından önce, bir sonraki dönemde yapılacak olan (başvuru, kayıt, ders kaydı, sınavlar vb.) faaliyetlerin genel hatlarıyla programlandığı Akademik Takvim'de belirtilen sürelerde yapılır.
 
Yüksek Lisansa Başvuru Nasıl Yapılır?
 
Her dönem başında resmi web sitemizden lisansüstü öğrenci alımları ile ilgili bilgilerin yer aldığı başvuru ilan metni yayınlanır. Yayınlanan metinde, başvuru koşulları, işlemleri, tarihleri ve öğrenci kontenjanları ile ilgili gerekli bilgiler yer alır.
 
Ales Puanının Geçerliliği Kaç Yıldır?
 
ALES sınavına girildiği tarihten itibaren 5 yıl.
  
Aynı Anda İki Farklı Yüksek Lisansa Başvuru Yapılabilir mi?

20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan YÖK Başkanlığının Lisans Üstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nin diğer hükümler başlığı altında 35/6 maddesi gereğince "Tezsiz Yüksek Lisans Programları hariç aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez." hükmünü getirmektedir. Ancak aynı yönetmeliğin geçici hükümler başlığı altında yer alan Geçici Madde 1/2 ye göre "bu yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 35. maddenin 6. fıkrası uygulanma.hükmü yer almaktadır.

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı