Disiplin Soruşturmalarında Dikkat Edilecek Usul ve Esaslar

ANAYASA

 

KANUNLAR

2547 sayılı YükseköğretimKanunu

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu

 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

190 sayılı Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

 

YÖNETMELİKLER

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usül Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Öğretim Üyesi Dışımdaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik
Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı Ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği
Disiplin Kurulları Ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
Mal Bildiriminde Bulunması Hakkında Yönetmelik
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği
Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik
Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tesbit Şekli İle Uygulanması Hakkında Yönetmelik
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik
 
Resmi Mühür Yönetmeliği
 
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği
 
Doçentlik Yönetmeliği
 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
 
Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği
 
Kadro İhdası, Serbest bırakma ve Kadro Değişikliği İle Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 
Mal Bildirimine İlişkin Rehber

Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar
 

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik


Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik
GENELGELER

Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi