Mobile Logo Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı

Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

Savunma sınav süreci Tez Savunma Sınavı Öncesi, Tez Savunması ve Tez Savunma Sınavı Sonrası olmak üzere 3 aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalara aşağıda yer verilmektedir. 

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Öncesi 

Tez Savunma Sürecinin Başlaması Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, öncelikle tezini danışman öğretim üyesine sunar. Öğrenci danışmanın uygun görmesi durumunda tez savunma sürecini başlatmak üzere tezini tez yazım kılavuzuna göre hazırlar ve hazırladığını tez danışmanına bildirir.
Tez Savunma Sınavı Giriş Talep Formu “Tez Savunma Sınavı Giriş Talep Formu” öğrenci tarafından hazırlanarak danışman öğretim üyesine imzalatılarak Word formatında tez CD si (Jüri üyelerinin talep etmesi durumunda tezin ciltlenmiş hali öğrenciden istenebilir) ile birlikte ana bilim dalı başkanlığına teslim edilir. Tez savunma sınav tarihi ve yeri öğrenci tarafından ilgili ABD Başkanlığından öğrenilecektir.
Tez Savunması Jürilerin Belirlenmesi Ana bilim dalı başkanlığı danışman öğretim üyesinin önerilerini alarak “Tez Savunması Jüri Öneri Formu” nu hazırlayarak Enstitü Müdürlüğüne üst yazı ile gönderir. Tez Savunması ve Jüri Önerisi Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır ve jüri üyelerine bildirilir.
Tez Savunmasının Gerçekleştirilmesi Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.


Yüksek Lisans Tez Savunma Öncesi Formlar

          1-Tez Savunma Jüri Öneri Formu
       
  2-Tez Savunma Sınavına Giriş Talep Formu (Düzeltme Verilen Tezler İçin)
         
3-Tez Savunma Sınavına Giriş Talep Formu

Tezli Yüksek Lisans Savunması

Öğrencinin mazeretsiz olarak savunma sınavına katılmaması Öğrenci başarısız sayılarak enstitü ile ilişiği kesilir. Mazeretlerle ilgili “Bayburt Üniversitesi Mazeret Sınavı İşlemleri Yönergesi” hükümlerine göre işlem yapılır.
Öğrencinin tezi başarısız bulunarak reddedilmesi Öğrenci başarısız sayılarak enstitü ile ilişiği kesilir.
Öğrencinin tezi hakkında düzeltme kararı verilmesi Öğrenci kendisine verilen sürenin sona ermesine en geç 20 gün kala düzeltmeleri yapılan tezi danışman öğretim üyesine sunarak aynı jüri önünde tekrar tez savunmasına girmek üzere tez savunma sürecini yeniden başlatır.
Öğrencinin tezi başarılı olarak savunması Öğrenci tez teslim süresini başlatarak 1 ay içerisinde tezini teslim eder. Aksi durumda öğrenci bu süre dolmadan 1 ay ek süre alabilmek için enstitüye başvuru yapabilir. Bu talep EYK kararıyla kesinleşir


Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.


Yüksek Lisans Tez Savunma Sonrası Enstitü Müdürlüğüne gönderilmesi gereken evraklar
         1-Tez Kabul ve Onay Tutanağı
       
 2-Tez Değerlendirme Formu (Her Jüri Üyesi İçin)
       
 3-Tez Savunma Sınavı Ortak Raporu

Yüksek Lisans Tez Savunma Sonrası

Öğrencini tezi başarılı olarak savunmasını takiben Tez Teslimi ve Mezuniyet Sürecini başlatır. 

Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı