Profesör Doktor Bener Güngör

"DEFTER DEĞERİ /PİYASA DEĞERİ ORANI, FİRMA BÜYÜKLÜĞÜVE İKTİSADİ ŞOKLAR İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİARASINDAKİ İLİŞKİ: BORSA İSTANBUL İÇİN ZAMANLARARASIVARLIK FİYATLAMA MODELİ ÖRNEĞİ", Emine Kaya, Bener Güngör, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 2018

"ALTERNATİF VARLIK FİYATLAMA MODELLERİNDEN ZAMANLARARASI VARLIK FİYATLAMA MODELİNE TEORİK BİR YAKLAŞIM", Emine Kaya, Bener Güngör, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Kaüiibfd, 2018

"Determinants of bank efficiency in Turkey: Participation banks versus conventional banks", Tuğba Eyceyurt Batır, Bener Güngör, David a Volkman, Borsa Istanbul Review, 2017

"Borsa Endeksleri ile Ülkelerin Seçilmiş Makroekonomik Göstergeleri Arasındaki İlişkinin Uluslararası Boyutta İncelenmesi", Uğur Uzun, Bener Güngör, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017

"FAMA VE FRENCH ÜÇ FAKTÖRLÜ MODELİN GEÇERLİLİĞİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ", Emine Kaya, Bener Güngör, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 2017

"Geometrik Brownian Hareketi Modeli ile EndeksDalgalanmalarini Değerlendirme: Bist-30, Bist-100 veSP 500 Endeksleri Üzerine Bir Uygulama", Tuba Özkan, Bener Güngör, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2017

"Türkiye de Bankaların KârlılıkBelirleyicilerinin Katılım Bankalarıve Mevduat Bankaları BazındaKarşılaştırılması", Tuğba Eyceyurt Batır, Bener Güngör, Bankacılar Dergisi, 2016

"Finansal Piyasaların GelişmesininEkonomik Büyüme Üzerine Etkileri 1998 2014 Türkiye Örneği", Filiz Yıldız Contuk, Bener Güngör, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 2016

"THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE GOVERNANCE AND STOCKRETURNS", Gülüzar Kurt Gümüş, Bener Güngör, Yusuf Gümüş, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016

"Asimetrik Nedensellik Testi ile Finansal Gelişme Ekonomik Büyüme İlişkisinin Analizi", Filiz Yıldız Contuk, Bener Güngör, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2016

"BANK EFFICIENCY IN TURKEY PARTICIPATION BANKS VERSUSCONVENTIONAL BANKS", Tuğba Eyceyurt Batır, Bener Güngör, İnternational Journal of Business And Management Studies, 2016

"Türk Yatırım Fonlarında Rekabet", Filiz Yıldız Contuk, Bener Güngör, Hümeyra Burucu, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2015

"Yapay Sinir Ağı Yöntemi İle Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi", Bener Güngör, Muhammed Yasin Çodur, Ali Çoşkun, Atütürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015

"Politik Risk Yatırımcının Dikkate Alması Gereken Bir Risk Midir Borsa İstanbul Örneği", Abdulkadir Kaya, Bener Güngör, Mehmet Suphi Özçomak, Gazi Üniversitesi İibf Dergisi, 2015

"Is VIX Indeks a Fear Indeks for Investors OECD Countries StockExchange Example with ARDL Approach", Abdulkadir Kaya, Bener Güngör, Mehmet Suphi Özçomak, International Rewiev of Research in Emerging Markets And The Global Economy, 2015

"Sermaye Yapısını Etkieyen Faktörler Panel Veri Analizi ile BIST Sınai Sektörü Üzerine Bir UYgulama", Bener Güngör, Ali Çoşkun, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015

"Dinamik Panel Veri Analizi İle Hisse Senedi Fiyatını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi", Bener Güngör, Ceyda Yerdelen Kaygın, Kafkas Üniversitesi İibf Dergisi, 2015

"Effect of Gold Price Volatility on Stock Returns Example of Turkey", Filiz Yıldız Contuk, Bener Güngör, Hümeyra Burucu, International Journal of Economics And Finance Studies, 2013

"The Relationship Between Foreign Portfolio Investment and Macroeconomic Variables", Gülüzar Kurt Gümüş, Atakan Duru, Bener Güngör, European Scientific Journal, 2013

"Finansal Kriz Öngörüsünde Sinyal Yaklaşımının Etkinliği 2008 Finansal Kriz Örneği", Abdulkadir Kaya, Ünal Gülhan, Bener Güngör, Kafkas Üniversitesi, Iıbf Dergisi, 2013

"Measurement of Financial Performance In Production Sector", Filiz Yıldız Contuk, Hümeyra Burucu, Abdulkadir Kaya Bener Güngör, Sakarya İktisat Dergisi, 2013

"Türkiye Ekonomisinde Finans Sektörü Ve Reel Sektör Etkileşimi", Abdulkadir Kaya, Ünal Gülhan, Bener Güngör, Akademik Bakış Dergisi, 2012

"Bileşik Öncü Göstergeler ve Borsa Endeksi İlişkisinin Uluslar Arası Boyutta İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma", Ünal Gülhan, Abdulkadir Kaya, Bener Güngör, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2012

"Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Muhasebe Finans Yöneticilerinin Finansal Riskten Korunma Yöntemlerine İlişkin Algıları", İstemi Çömlekçi, Bener Güngör, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012

"Otel İşletmelerinde Finansal Risk Algısı Türkiye de Faaliyet Gösteren 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma", İstemi Çömlekçi, Bener Güngör, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 2011

"Finansal Piyasalardaki Gelişmelerin İktisadi Büyüme Üzerine Etkileri Türkiye İçin Bir VAR Modeli", Bener Güngör, Ömer Yılmaz, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2008

"Türkiye de Faaliyet Gösteren Yerel ve Yabancı Bankaların Karlılık Seviyelerini Etkileyen Faktörler Panel Veri Analizi", Bener Güngör, İktisat, İşletme ve Finans, 2007

"Ülke Riskinin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi İMKB 100 Endeksi Üzerine Bir Araştırma", Sevda Yaprakli, Bener Güngör, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2007

"Çalışma Sermayesi Yönetiminin Firma Kârlılığı Üzerine Etkisi İmalat Sektörüne Yönelik Panel Veri Analizi", Yaşar öz, Bener Güngör, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2007

"Cointegration and Causality Between Macroeconomic Variables and Share Prices", Ömer Yılmaz, Bener Güngör, Vedat Kaya, Ise Review, 2006

"Hisse Senedi Fiyatlarının Bilgi İçeriklerinin İMKB de Test Edilmesine Yönelik Bir Araştırma", m Suphi Orhan, Bener Güngör, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004

"Finans Literatüründe Anomali Kavramı ve Etkin Piyasalar Hipotezi", Bener Güngör, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2003

"Finansal Türevlerin Muhasebeleştirilmesi", Güngör Bener, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2001

"ALTERNATİF VARLIK FİYATLAMA MODELLERİNDEN FAMA VE FRENCH ÜÇ FAKTÖR MODELİNİN BORSA İSTANBUL İÇİN GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ", Emine Kaya, Bener Güngör, (12.05.2017-13.05.2017), 1. Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi, 2017

"Firmalarda BorçlanmaDüzeylerinin Belirleyicileri Üzerine Bir Araş tırma En Küçük Kareler ve Yapay Sinir AğlarıKarşılaştırması", Bener Güngör, (12.10.2005-15.01.2016), 9. Ulusal Finans Sempozyumu, 2016

"The Important of Financial Management in Financial Performance of Firms: Evidence from Turkey", Abdulkadir Kaya, Mehmet Suphi Özçomak, Bener Güngör, (25.07.2017-27.07.2017), VI. International Conferance on Economics, 2017

"STUDIES ON SUSTAINABILITY RESEARCH", OVERVIEW THE CARBON MARKETS UNDER SUSTAINABILITY, LAMBERT ACADEMIC PUBLISHING, ENES EMRE BAŞAR, 1”1”23.” 978-3-330-01051-2, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Sermaye Piyasaları", Lisans, Türkçe, 3

"Mali Tablolar Analizi", Lisans, Türkçe, 3

"İşletme Bilimlerine Giriş", Lisans, Türkçe, 3

"Portföy Yönetimi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Risk Yönetimi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Finansal Yönetim Uygulamaları", Doktora, Türkçe, 3

"Dekan"

"Bildiri Üçüncülük Ödülü", Finans Bilim Platformu, Diğer, Türkiye

"Bildiri Birincilik Ödülü", Finans Bilim Platformu, Diğer, Türkiye

"Ders Video Çekimi", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, Ulusal, İşletme Finansmanı, 01.09.2017-01.09.2017

"Borsa İstanbul Alt Sektörleri İçin Fiyat Şokları ve Finansal Riskten Korunma Oranlarının Çoklu Garch Modeliyle Analiz Edilmesi", Doktora, Murat Bingöl

"Entelektüel Sermaye İle Firmaların Finansal Performansları Arasındaki İlişki: Bist Sınai Endeksinde Yer Alan Firmalar Üzerine Bir Uygulama", Doktora, Reşat Sakur

"Piyasa Değeri Endekslerle Smart Beta Temelinde Oluşturulan Endekslerin Yatırım Performansı Açısından Karşılaştırılması: Borsa İstanbul Uygulaması", Doktora, Mahmut öz

"Entelektüel Sermaye İle Firmaların Finansal Performansları Arasındaki İlişki: Bıst Sınaı Endeksinde Yer Alan Firmalar Üzerine Bir Uygulama", Doktora, Reşat Sakur

"Kurumsal Yönetim Performansının Hisse Senedi Getirileri İle İlişkisi", Doktora, Güven Güney

"Türkiye'ye Gelen Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının İthalat ve İhracat Performansı Üzerine Etkileri: Türkiye'de Seçilmiş Sektörler Üzerine Ekonometrik Bir Çalışma.", Doktora, Fatmanur Çubukcu

"Zamanlararası Varlık Fiyatlama Modeli ve Fama-french üç Faktörlü Varlık Fiyatlama Modeli Uygulaması: Türkiye Örneği", Doktora, Emine Kaya

"İslami Bankaların Finansal Performanslarının Ortadoğu Ülkeleri ve Türkiye Bazında Karşılaştırması", Doktora, Farivar Nademi

"Finansal Kriz Ortamlarında Sermaye Yapısının Bankaların Finansal Performanslarına Etkileri: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama", Doktora, Murat Dilmaç

"Geometrik Brownian Hareketi Modeli İle Borsa Endeks Tahmini", Doktora, Tuba Özkan

"Kredi Değerlendirme Sürecinde Aktarma Arındırma İşlemlerinin Mali Tablolar Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir Uygulama", Doktora, İsmail Emre Bilen

"Türkiye'de Katılım Bankaları ve Konvansiyonel Bankaların Kârlılık Belirleyicileri ve Etkinlik Yönünden Karşılaştırılmaları", Doktora, Tuğba Eyceyurt Batır

"Entelektüel Sermaye'nin İflas Riski Üzerine Etkisi: Bursa İstanbul Üzerine Bir Uygulama", Doktora, Masoud Ahmadi Mansurabad

"Kar Yönetiminin Aşırı Değerleme ve Hisse Senedi Fiyat Kırılmaları Üzerindeki Etkisi", Doktora, Abdulsemet Kılınç

"Çalışma Sermayesi Düzeyini Etkileyen Faktörler ve bu Faktörlerin Firma Karlılığı Üzerine Etkilerinin Doğrusal Olmayan Panel Veri Yöntemiyle Belirlenmesi", Doktora, Eda Ayvacık

"Finansal Piyasalardaki Gelişmelerin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: 1998-2014 Türkiye Örneği", Doktora, Filiz Yıldız Contuk

"Türkiye'de Katılım Bankaları ve Konvansiyonel Bankalar Bazında Karlılık ve Etkinlik Analizi", Doktora, Tuğba Eyceyurt Batır

"Borsa Endeksleri İle Ülkelerin Seçilmiş Makroekonomik Göstergeleri Arasındaki İlişkinin Uluslararası Boyutta İncelenmesi", Doktora, Uğur Uzun

"Sınai Sektöründe Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler: Bist Sınai Sektörü Üzerine Bir Uygulama", Doktora, Ali Çoşkun

"Genetik Algoritma(ga) Kullanılarak İstanbul Borsası İçin Çeşitli Sektörlerde Hisse Başına Temettü Üzerinde Etkili Faktörlerin Değerlendirilmesi", Doktora, Iraj Molaei

"Hisseleri Borsa İstanbul'da İşlem Gören Kobi'lerde Finansal Performansı Belirleyen Faktörler: Panel Veri Analizi", Doktora, Niyazi Savaş Demirci

"Hisse Senetleri Fiyatını Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi İle İncelenmesi: İmalat Sektörü Üzerine Bir Uygulama", Doktora, Ceyda Yerdelen Kaygın

"Turizm İşletmelerinin Finansal Risklerden Korunma Yöntemlerinden Faydalanma Düzeyi ? Türkiye'de Faaliyet Gösteren 5 Yıldızlı Otel İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma", Doktora, İstemi Çömlekçi

"Stok Yönetimi İle Karlılık İlişkisinin Finansal Oranlar Aracılığıyla İncelenmesi", Yüksek Lisans, Farrin Khakzad

"Alternatif Yatırım Araçlarının Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: Bıst'teki Sektörler Bazında Karşılaştırmalı Bir Analiz", Yüksek Lisans, Ahmet Polat

"Yatırımcıların Duygusal Zekâ Düzeylerinin Aldıkları Yatırım Kararları Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul'da İşlem Yapan Bireysel Yatırımcılar Üzerinde Bir Araştırma", Yüksek Lisans, Seda Naktiyok

"Bist Gıda Maddeleri Sanayi Sektöründe Stok Yönetimi ve Karlılık İlişkisinin Finansal Oranlar Aracılığıyla İncelenmesi", Yüksek Lisans, Farrin Khakzad

"Türkiye'de Yaşanan Finansal Krizlerin Kobi'lere Etkileri: Erzurum İlinde Bir Uygulama", Yüksek Lisans, Meryem Yazıcı

"Hisse Senedi Getirileri İle Değerleme Oranları Arasındaki İlişkiler: Bist Şirketleri Üzerine Bir Uygulama", Yüksek Lisans, Adel Karımıan

"Merkezi Yönetim Muhasebesi Mali Tabloları Analizi", Yüksek Lisans, Dursun Öztürk

"Çalışma Sermayesi Yönetiminin Firma Karlılığı Üzerine Etkileri: İmkb Şirketleri Üzerine Bir Uygulama", Yüksek Lisans, Filiz Yıldız

"Risk Sermayesinde Yatırım Kararı ve Muhasebesi", Yüksek Lisans, Murat Dilmaç

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2014 Profesör İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Atatürk Üniversitesi
2010 - 2014 Doktora İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1995 - 1998 Yüksek Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1995 Doçent İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1991 - 1995 Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, Atatürk Üniversitesi