Doçent Doktor Ufuk Töman

"The views of science and technology teachers about computer assisted instruction", Ufuk Töman, Fatih Gürbüz, Sabiha Odabaşı Çimer, Mevlana International Journal of Education (mıje), 2013

"Mikroorganizmaların Özelliklerini Anlama Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Gelişimsel Bir Çalışma", Ufuk Töman, Ezelnur Çeker, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi (gusbeed), 2019

"Enerji Kavramının Farklı Öğrenim Seviyelerinde Öğrenilme Durumunun Araştırılması", Ufuk Töman, Sabiha Odabaşı Çimer, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011

"Eğitsel Şarkı ve Oyun Tekniklerinin Öğrencilerin Akademik Başarıları ve Kalıcılığı Üzerine Etkileri", Fatih Gürbüz, Ufuk Töman, Ezelnur Çeker, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017

"Articles on Biotechnology Teaching: Thematic Content Analysis Study", Ufuk Töman, World Journal on Educational Technology, 2019

"İşbirlikçi Öğrenme Modeli İle İşlenen Bilgisayar Destekli Öğretim Konularının Öğrenimine Yönelik Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi", Ufuk Töman, Atilla Çimer, Sabiha Odabaşı Çimer, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (jret), 2012

"Analysis of Pre-Service Science Teachers Views About The Methods Which Develop Reflective Thinking", Ufuk Töman, Sabiha Odabaşı Çimer, Atilla Çimer, International Journal on New Trends in Education And Their Implications (ıjonte), 2014

"Investigation of Learning Outcomes in Biology Course Curriculum in Terms of Mental Skills", Ufuk Töman, Universal Journal of Educational Research, 2018

"Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretme-Öğrenme Süreçleri İle İlgili Görüşlerinin Yansıtıcı Düşünme Boyutunda İncelenmesi", Ufuk Töman, Sabiha Odabaşı Çimer, Yusuf Ergen, Route Educational Social Science Journal (ressjournal), 2014

"Analysis of The Science and Technology Preservice Teachers Opinions on Teaching Evolution and Theory of Evolution", Ufuk Töman, Faik Özgür Karataş, Sabiha Odabaşı Çimer, Journal of Educatıonal And Instructıonal Studıes ın The World (wjeıs), 2014

"Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Günlüklerinin Yansıtıcı Düşünme Yeteneklerine Göre İncelenmesi", Ufuk Töman, Sabiha Odabaşı Çimer, Journal of Computer And Education Research (jcer), 2014

"Determination of Misconceptions belonging to the Solar System and Beyond Space Puzzle Unit in 7 th Grade Science and Technology Curriculum with Two tier Diagnostic Tests", Ufuk Töman, Yusuf Ergen, International Journal of New Trends in Arts, Sports Science Education (ıjtase), 2014

"Akran Öğretimi Tekniğinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Vücudumuzdaki Sistemler Ünitesine Yönelik Başarı Düzeylerine Etkisi", Ufuk Töman, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018

"Enerji Dönüşümü Kavramının Farklı Öğrenim Seviyelerinde Öğrenilme Durumunun Araştırılması", Ufuk Töman, Sabiha Odabaşı Çimer, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012

"Examınıng The Varıables Predıctıng Attıtudes Towards Teachıng Professıon of Preservıce Classroom Teachers", İsmail Sarikaya, Ufuk Töman, Mesut Öztürk, Acta Didactica Napocensia, 2018

"Investigation to Improve the Process of Pre-service Teachers’ Reflective Thinking Skills through an Action Research", Ufuk Töman, Universal Journal of Educational Research, 2017

"Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Düzeylerine Göre İncelenmesi", Ufuk Töman, Sabiha Odabaşı Çimer, Route Educational Social Science Journal (ressjournal), 2014

"Sınıf Öğretmenliği 4 Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği)", Yusuf Ergen, Ufuk Töman, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (jret), 2014

"Investıgatıon of Reflectıve Teachıng Practıce Effect on Traınıng Development Skılls of The Pre-servıce Teachers", Ufuk Töman, Journal of Education And Training Studies, 2017

"A Living Example of Lifelong Learning Prof. Dr. Necmettin Tozlu", Fatih Gürbüz, Ufuk Töman, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016

"Fen Bilimleri Dersi Güneş Sistemi ve Ötesi Ünitesinde STEM Uygulamalarının Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi", Fatih Gürbüz, Ufuk Töman, Faruk Gökçe, Yasemin Gökçe, Songül Gürbüz, Journal of Instructional Technologies Teacher Education (jıtte), 2019

"Fotosentez ve Bitkilerde Solunum Kavramlarının Farklı Öğrenim Seviyelerinde Öğrenilme Durumlarının Araştırılması", Ufuk Töman, Sabiha Odabaşı Çimer, Atilla Çimer, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 2015

"Pre Servıce Scıence Teachers Vıews About Teachıng Theorıes and Methods", Fatih Gürbüz, Ufuk Töman, Gökhan Aksoy, Sabiha Odabaşı Çimer, International Journal on New Trends in Education And Their Implications(ıjonte), 2013

"7. Sınıf Işık Konusunun Öğretiminde Akran Öğretimi Tekniği Kullanımının Öğrencilerin Başarı Düzeyleri Üzerindeki Etkisi", Ufuk Töman, Derya Yarımkaya, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018

"Enerji Kaynakları ve Enerji Depolanması Kavramlarının Farklı Öğrenim Seviyelerinde Öğrenilme Durumunun Araştırılması", Ufuk Töman, Sabiha Odabaşı Çimer, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013

"Extended Worksheet Developed Accordıng to 5E Model Based on Constructıvıst Learnıng Approach", Ufuk Töman, Ali Rıza Akdeniz, Sabiha Odabaşı Çimer, Fatih Gürbüz, International Journal on New Trends in Education And Their Implications (ıjonte, 2013

"Effects of reading writing application and learning together techniques on 6th grade students academic achievements on the subject of Matter and Temperature", Fatih Gürbüz, Gökhan Aksoy, Ufuk Töman, Mevlana International Journal of Education (mıje), 2013

"Enerji ve Enerji İle İlişkili Kavram Yanılgılarının Belirlenmesine Yönelik Standart Bir Testin Geliştirilmesi Süreci ve Uygulanması", Ufuk Töman, Faik Özgür Karataş, Sabiha Odabaşı Çimer, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013

"Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Becerilerindeki Gelişimin Öğretim Sürecinin Planlanması Boyutunda İncelenmesi", Ufuk Töman, Sabiha Odabaşı Çimer, The Journal of International Education Science, 2017

"Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Becerilerindeki Gelişimin Öğretim Sürecinin Değerlendirilmesi Boyutunda İncelenmesi", Ufuk Töman, Sabiha Odabaşı Çimer, Turkish Studies, 2017

"Mikroorganizma Kavramının Farklı Öğrenim Seviyelerinde Öğrenilme Durumunun Araştırılması", Ufuk Töman, Sabiha Odabaşı Çimer, Fatih Gürbüz, Yusuf Ergen, Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi (ejedus), 2014

"An Investigation into the Learning of Ecological Concepts", Ufuk Töman, European Journal of Educational Research, 2018

"Fen bilimleri öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının çevre bilgi ve çevre eğitimi öz-yeterlik düzeylerinin incelenmesi", Fatih Gürbüz, Ufuk Töman, Aykut Akın Konakçı, International Journal of Human Sciences, 2019

"The viewpoints of physics teacher candidates towards the concepts in special theory of relativity and their evaluation designs", Ümit Turgut, Fatih Gürbüz, Rıza Salar, Ufuk Töman, International Journal of Academic Research Part b, 2013

"Kuvvet ve Hareket Konusunun Öğretiminde Akran Öğretimi Tekniği Kullanımının 9. Sınıf Öğrencilerinin Fizik Dersine Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkisi", Yasin Ünsal, Ufuk Töman, Derya Yarımkaya, Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 2018

"An Investıgatıon into the Conceptıon Energy Conservatıon at Dıfferent Educatıonal Levels", Ufuk Töman, Sabiha Odabaşı Çimer, Journal of Educatıonal And Instructıonal Studıes in The World (wjeıs), 2013

"Mikroorganizma ve Hijyen Kavramlarına Yönelik Gelişimsel Bir Araştırma", Ufuk Töman, Ezelnur Çeker, Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2019

"Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf İçi Disiplin Anlayışları İle İş Doyumları Arasındaki İlişki", Yusuf Ergen, Ufuk Töman, Cennet Karakuş, Route Educational Social Science Journal (ressjournal), 2014

"Türkiye’de Biyoloji Eğitimi Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi", Ufuk Töman, Turkish Studies Educational Sciences, 2018

"Öğretmen Adaylarının Öğretim Becerileri Üzerine Bir İnceleme", Ufuk Töman, Elif Başaran, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2019

"Hücre Yapısı ve Fonksiyonu Konusunun Öğrenilme Durumunun Araştırılması", Ufuk Töman, (06.09.2018-08.09.2018), Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2018

"Relationships Based on NRDNA ıts and Noncoding CPDNA Regions Among Some Endemic Taxa of Centaurea L. (Asteraceae) From Turkey", Mutlu Gültepe, Ali Kandemir, Ufuk Töman, Kamil Coşkunçelebi, (07.09.2009-11.09.2009), 5th Balkan Botanıcal Congress, 2009

"Etil Alkol Fermantasyonu Konusunun İşlenişinde Çalışma Yapraklarının Değerlendirilmesi", Ufuk Töman, Ali Rıza Akdeniz, Sabiha Odabaşı Çimer, Fatih Gürbüz, (07.11.2013-09.11.2013), 2. World Conference on Educational And Instructional Studies, 2013

"Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Konularıyla İlgili Çizimlerine Yönelik Bir İnceleme", Ufuk Töman, (23.10.2019-27.10.2019), II. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi, 2019

"Energy and Energy Related Development and Implementaton of A Test For Determınaton of Mısconceptons", Ufuk Töman, Faik Özgür Karataş, Sabiha Odabaşı Çimer, (17.11.2012-21.11.2012), 9th International Conference on Hands-on Science, 2012

"Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öz Değerlendirmelerinin Yansıtıcı Düşünme Becerilerine Göre İncelenmesi", Ufuk Töman, (11.05.2017-14.05.2017), IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017

"Kalıtım Konusunun Öğrenilmesine Yönelik Gelişimsel Bir Araştırma", Ufuk Töman, Mete Yusuf Ustabulut, (11.10.2018-13.10.2018), 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2018

"Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Yeterlikleri ve Tutumları", Ceren Çevik Kansu, Betül Küçük Demir, Yusuf Ergen, Ufuk Töman, (08.11.2017-10.11.2017), Uluslararası Katılımlı 27. Ulusal Özel Eğitim Kongesi, 2017

"Farklı Branşlardaki Öğretmenlerin Yenilenebilir Enerjiye Yönelik Farkındalıkları", Ufuk Töman, Derya Yarımkaya, (13.06.2019-15.06.2019), VI. Uluslararası Fen, Mühendislik ve Mimarlık Bilimlerinde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2019

"Fen Bilimleri Dersi Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Düzeylerine göre İncelenmesi", Ufuk Töman, Sabiha Odabaşı Çimer, (05.06.2014-08.06.2014), VI. Internatıonal Congress of Educatıonal Research, 2014

"Analys is of the Science and Technology Preservice Teachers Opinions on Teaching Evolution and Theory of Evolution", Ufuk Töman, Faik Özgür Karataş, Sabiha Odabaşı Çimer, (06.06.2013-09.06.2013), V. Internatıonal Congress of Educatıonal Research, 2013

"Meslek Yüksekokullarındaki Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programlarına Genel Bir Bakış", Derya Yarımkaya, Ufuk Töman, (13.06.2019-15.06.2019), VI. Uluslararası Fen, Mühendislik ve Mimarlık Bilimlerinde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2019

"Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesinde Öğrenme Kuşağı", Fatih Gürbüz, Ümit Turgut, Mustafa Sözbilir, Ufuk Töman, (07.11.2013-09.11.2013), 2. World Conference on Educational And Instructional Studies, 2013

"Sindirim Sistemi Konusu İle İlgili Kavramların Farklı Öğrenim Düzeylerinde Öğrenilme Durumundaki Değişimin İncelenmesi", Ufuk Töman, Fatih Gürbüz, (14.04.2017-15.05.2017), 2nd World Congress on Lifelong Education, 2017

"Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yöntemlerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Tarafından Anlaşılma Durumlarının İncelenmesi", Ufuk Töman, (06.09.2018-08.09.2018), Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Arastırmaları Kongresi, 2018

"Enerji kavramı ile ilgili öğrenci görüşlerinin yaşlara göre değişimi", Ufuk Töman, Arzu Saka, (23.09.2010-25.09.2010), IX. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2010

"Temel Astronomi Kavramların Öğretmen Adayları Tarafından Anlaşılmasının İncelenmesi", Fatih Gürbüz, Ufuk Töman, (14.04.2017-15.04.2017), 2nd World Congress on Lifelong Education, 2017

"Mikroorganizma Kavramının Farklı Öğrenim Seviyelerinde Öğrenilme Durumunun Araştırılması", Ufuk Töman, Sabiha Odabaşı Çimer, Fatih Gürbüz, Yusuf Ergen, (24.04.2014-26.04.2014), 5th International Conference on New Trends in Education And Their Implications, 2014

"Öğretim Programında Yer Alan Biyoteknoloji Konularının Değerlendirilmesi", Ufuk Töman, (05.09.2019-08.09.2019), Iksad 4. Internatıonal Congress of Socıal Scıences, 2019

"Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf İçi Disiplin Anlayışları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki", Yusuf Ergen, Ufuk Töman, (05.06.2014-08.06.2014), VI. Internatıonalcongress of Educatıonalresearch, 2014

"Akran Öğretimi Tekniğinin 9. Sınıf Öğrencilerinin Fizik Dersine Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkisi", Yasin Ünsal, Ufuk Töman, Derya Yarımkaya, (14.09.2017-16.09.2017), Iıı. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, 2017

"Yansıtıcı Öğretim Uygulamalarının Öğretmen Adaylarındaki Öğretim BecerilerininGelişimine Etkisinin İncelenmesi", Ufuk Töman, (20.04.2017-23.04.2017), 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2017

"Fen Eğitimi Araştırmalarında Güncel Bakış", Enerji Konusunun Farklı Öğretim Programlarında İncelenmesi, Akademisyen Yayınevi, Prof. Dr. İlbilge DÖKME, 978-605-258-982-3, 311-321, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Mühendislik Bilimlerinde Akademik Çalışmalar-2019/2", Meslek Yüksekokullarındaki Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programlarına Genel Bir Bakış, Ivpe, Dr. Öğr. Üyesi Ali KILIÇER, 978-9940-540-92-0, 239-247, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Eğitimde Güncel Yaklaşımlar", Biyogüvenlik Konusunda Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarıyla İlgili Bir İnceleme, Iksad Yayınevi, Doç. Dr. Nihat ŞİMŞEK, 978-625-7029-79-7, 53-72, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Current Studies in Educational Measurement Evaluation", Project Assignments and Its Evaluation, Paradigma Akademi, Prof. Dr. Salih ÇEPNİ, 978-605-7691-06-4, 137-144, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Special Topics In Science Education Research", Examination of Higher Order Thinking Skills in Bology Education, Akademisyen Yayınevi, Prof. Dr. İlbilge DÖKME, 978-625-710-641-2, 105-116, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Current Researches in Educational Sciences", Biology Education For Students With Learning Difficulties During the Coronavirüs Outbreak, İvpe, Assoc. Prof.. Dr. Harun Şahin Assoc. Prof. Dr. Ruhi İnan, 978-9949-46-026-6, 145-154, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Fen ve Teknoloji Öğretimi ı", Lisans, Türkçe, 9

"Fen-teknoloji Programı ve Planlama", Lisans, Türkçe, 10

"Özel Öğretim Yöntemleri", Lisans, Türkçe, 16

"Kurum Deneyimi", Lisans, Türkçe, 2

"Öğrenmede Yeni Yaklaşımlar", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Özel Öğretim Yöntemleri ıı", Lisans, Türkçe, 16

"Özel Öğretim Yöntemleri 1", Lisans, Türkçe, 16

"Öğretmenlik Uygulaması ı", Lisans, Türkçe, 2

"Evrim", Lisans, Türkçe, 4

"Bilimsel Araştırma Yöntemleri", Lisans, Türkçe, 4

"Özel Öğretim Yöntemleri ıı", Lisans, Türkçe, 8

"Okul Deneyimi", Lisans, Türkçe, 2

"Fen ve Teknoloji Programı ve Planlama", Lisans, Türkçe, 9

"Beslenme ve Sağlık", Lisans, Türkçe, 4

"Genel Biyoloji", Lisans, Türkçe, 6

"Çevre Bilimi", Lisans, Türkçe, 12

"Öğretmen Eğitiminde Yansıtıcı Düşünme", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Öğretmen Eğitiminde Aksiyon Araştırması", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Biyolojide Özel Konular", Lisans, Türkçe, 4

"Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı", Lisans, Türkçe, 12

"Özel Öğretim Yöntemleri-ıı", Lisans, Türkçe, 16

"Özel Öğretim Yöntemleri ı", Lisans, Türkçe, 12

"Özel Öğretim Yöntemleri ı Güz", Lisans, Türkçe, 4

"Özel Öğretim Yöntemleri ıı", Lisans, Türkçe, 16

"Fen ve Teknoloji Öğretimi ı", Lisans, Türkçe, 6

"Özel Öğretim Yöntemleri ı", Lisans, Türkçe, 12

"Trafik ve İlk Yardım", Lisans, Türkçe, 4

"Özel Öğretim Yöntemleri ı", Lisans, Türkçe, 16

"Okul Deneyimi", Lisans, Türkçe, 3

"Özel Öğretim Yöntemleri ıı", Lisans, Türkçe, 4

"Fen ve Teknoloji Öğretimi ıı", Lisans, Türkçe, 6

"Özel Öğretim Yöntemleri ı", Lisans, Türkçe, 4

"Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları ıı", Lisans, Türkçe, 20

"Özel Eğitim", Lisans, Türkçe, 8

"Öğretmenlik Uygulaması ı", Lisans, Türkçe, 4

"Özel Öğretim Yöntemleri ıı", Lisans, Türkçe, 8

"Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi", Lisans, Türkçe, 4

"Evrim", Lisans, Türkçe, 8

"Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği"

"Enstitü Müdür Yardımcısı"

"Genel Sekreter"

"Genel Sekreter Yardımcısı"

"Yansıtıcı Öğretim Uygulamaları", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-15.12.2017 TÜRK LİRASI

"Mikroorganizma Kavramının Farklı Öğrenim Seviyelerinde Öğrenilme Durumunun Araştırılması", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-15.12.2017 TÜRK LİRASI

"Bilimin Biyokuşağı", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Tübitak Projesi, Tamamlandı, 01.07.2010-07.07.2010 TÜRK LİRASI

"Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırma Öğrencileri ile Etkileşimi", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-29.12.2017 TÜRK LİRASI

"Genç Bilim İnsanları Yaparak, Yaşayarak ve Eğlenerek Bilime Dokunuyor", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Tübitak Projesi, Tamamlandı, 09.09.2013-15.09.2013 TÜRK LİRASI

"Enerji ve Ekolojik Temelli Doğa Eğitimi 2", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Tübitak Projesi, Tamamlandı, 01.06.2019-06.06.2019 TÜRK LİRASI

"Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretim Becerilerinin öz Değerlendirme Yöntemiyle İncelenmesi", Yüksek Lisans, Elif Başaran

"Mikroorganizma Kavramının Farklı Öğrenim Seviyelerinde Öğrenilme Durumunun İncelenmesine Yönelik Gelişimsel Bir Araştırma", Yüksek Lisans, Ezelnur Çeker

"8. Sınıf Öğrencilerinin Pisagor Bağıntısı İle İlgili Görsel, Sembolik ve Cebirsel-sözel Temsillerin Bulunduğu Matematiksel Problemleri Çözme Becerilerinin İncelenmesi", Yüksek Lisans, Serdar Yıldız

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2015 Doktor Öğretim Üyesi Bayburt Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2012 - 2015 Öğretim Görevlisi Bayburt Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2011 - 2015 Doktora Eğitim Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Eğitimi (dr), Karadeniz Teknik Üniversitesi
2011 - 2012 Öğretim Görevlisi Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Erzincan Üniversitesi
2009 - 2011 Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Eğitimi (yl) (tezli), Karadeniz Teknik Üniversitesi
2004 - 2009 Lisans Fatih Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi