Lisansüstü Tez Danış.

 1. Hilal SEVİNÇ, "Hanefi Mezhebi Bağlamında Günümüz Hidâne ve Hidâne Ücretinin Değerlendirilmesi", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2022, Tamamlandı
 2. Taha Alperen HAÇKALI, "Helal Sertifikası Standartlarının İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi", Bayburt Üniversitesi, 2022, Devam Ediyor
 3. Salih GÜNER, "Irak ve Semerkand Hanefî Ekolleri Arasındaki Usûlî İhtilâflar ve Hanefî Mezhebi Üzerindeki Etkisi (El-Cessas ve Es-Semerkandî Örnekliğinde)", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2022, Tamamlandı
 4. Ahmet KAVUT, "İslam Hukuku Açısından Para Vakıfları", Bayburt Üniversitesi, 2022, Devam Ediyor
 5. Abdullah AKIN, "Tanzimat Sonrası Fıkhi Dönüşüm ve Fıkıh Eğitimi", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2022, Tamamlandı
 6. Ömer ÖZTÜRK, "Hz. Âişe'nin Aile Hukuku Alanındaki İçtihatlarının Hanefî Mezhebine Yansımaları", Bayburt Üniversitesi, 2021, Tamamlandı
 7. Mouchammed Fatıch NTELI, "Fıkhu'l-Ekalliyat Açısından Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığının İnsani ve Ekonomik İlişkileri", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2020, Tamamlandı
 8. Zeynep SEVGİLİ, "Hanefi ve Şâfiî Mezheplerinde Küçük Çocukların Evlendirilmesi Meselesinin Metodolojik Dayanağı", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2020, Tamamlandı
 9. Aslı CİVELEK, "İslâm Hukuku Açısından Kripto Paralar", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2020, Tamamlandı
 10. Yasemin YANKAÇ, "Kıraat Geleneğinde Muhalif Hareketler: İbn Şenebûz ve İbn Miksem Örneği", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2020, Tamamlandı
 11. Ibrahıma FOFANA, "Sonuçları İtibariyle Davranışların Şer'i Akitlere Etkisi (Alışveriş ve Nikah Akitleri)", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2020, Tamamlandı
 12. Sevdegül ÇEKİÇ, "İslam Hukukunda Mahremiyet ve Sosyal Medya", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2019, Tamamlandı
 13. Meltem BAŞ, "İslam Mezheplerinde Kadın", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2019, Tamamlandı
 14. Ali KÖKAY, "Muhammed Emin Fehim Paşa ve "aziziye" (Kudurî Şerîf Tercümesi) Adlı Eseri'nin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2019, Tamamlandı
 15. Sümeyye KAYAR, "İslam Hukuku ve Türk Medeni Kanunu Açısından Sahih Evlilik Akdi Dışında Oluşan Nesep ve Ortaya Çıkan Sonuçlar", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2018, Tamamlandı
 16. Hayri KAN, "21. Yüzyılda Hamas'ın Sosyal ve Siyasal Politikaları", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2017, Tamamlandı
 17. Ahmet KAVUT, "İslam Hukukuna Göre Uluslararası Anlaşmaların Bağlayıcılığı", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2017, Tamamlandı
 18. Recep ŞİMŞEK, "İslam Hukukunda Erkekteki Hastalık veya Kusur Sebebiyle Kadının Boşanma Talebi Hakkı", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2017, Tamamlandı
 19. Mustafa BORAN, "Hanefi Mezhebinde Yiyecek ve İçeceklerde Helallik ve Haramlık Ölçüleri", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2016, Tamamlandı
 20. Mesut BALABAN, "İslam Hukukuna Göre Velayette Babanın Öncelik Hakkı", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2016, Tamamlandı
 21. Salih GÜNER, "İbn Rüşd'ün Bidayetü'l-Müctehid Nihâyetü'l-Muktesıd Adlı Eserinde Ebû Yûsuf, İmam Muhammed ve İmam Züfer'e Nispet Edilen Görüşler ve Bunların Hanefi Mezhebi Açısından Değerlendirilmesi", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2015, Tamamlandı
 22. Rahman JADDOA, "Fıkhi Kaideler Işığında Hafifletici İstisnai Haller ve Hükümleri", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014, Tamamlandı
 23. Osman DURMAZ, "İslam'da Mülteciler Hukuku", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014, Tamamlandı
 24. Abdurrahim ŞEN, "Hulefâ-İ Râşidîn'in Halife Seçilme Şekilleri", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2013, Tamamlandı
 25. Ayşe ŞİMŞEK, "İslam Hukuku Açısından Taşıyıcı Annelik", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2013, Tamamlandı
 26. Bülent KÖSEMEHMET, "İslam Hukukuna Göre Akitlerde Cehalet (Bilinmezlik) ve Akde Etkisi", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2012, Tamamlandı
 27. Hilal ÖZKAN, "Hanefî Mezhebinde Helal Gıda Kriterleri", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2011, Tamamlandı
 28. Zehra BAL, "İslam Hukuku Açısından Ötanazi", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2011, Tamamlandı
 29. Musa ALTUNKAYA, "İslam Hukukunda Evlilik Akdinin Hukuki Niteliği", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2011, Tamamlandı
 30. Ertuğrul AKIN, "Diğer Müçtehitlerle Farklılıkları Bağlamında Ebû Hanife'nin İçtihat Mantığı", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2009, Tamamlandı
 31. Metin BOR, "Ebû Hanîfe'ye Göre Hırsızlık Suçu ve Cezası", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2009, Tamamlandı
 32. Yunus AK, "Fahru'l- İslâm Ebu'l-Usr El-Pezdevî'nin Kenzü'l-Vüsûl İlâ Ma`rifeti'l-Usûl Adlı Eseri ve Eserin Elfâz Bahsinin Fıkıh Usûlü İlmine Katkısı", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2009, Tamamlandı
 33. Ayşe GÜRDAL, "İslam Aile Hukuku Açısından İhtilafların Çözümünde Tahkim Yöntemi", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2007, Tamamlandı