Lisans Programı Ders İçerikleri

BAYBURT İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

HAZIRLIK SINIFI

Temel İslam Bilimleri Bölümü derslerinin kaynak dilinin Arapça olması,  mezuniyetten sonra MEB bünyesinde İmam-Hatip Liselerinde okutulacak meslek derslerinde Arapça’nın önem arz etmesi, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapacak müftü, vaiz, imam-hatip, Kur’an kursu öğretmenlerinin meslekleri gereği Arapça’ya aşina olmaları gerektiğinden; programın hazırlık sınıfının açılması büyük önemi haizdir. Hazırlık sınıfında Arapça Dil Bilgisi Sarf/Nahiv derslerinin yanısıra Kur’an Arapçası, Arapça Okuma ve Anlama, Arapça Sözlü ve Yazılı Anlatım dersleri vardır. Söz konusu dersler, Arap dilinin özellikleri, Arapçayı okuma yazma, cümle, kelime ve fiillerin çeşitleri, kullanımları, tahlilleri ve irabı, sarf ve nahiv hakkında genel bilgi, harfi cer, muzafun ileyh, sıfat, müsenna ve cemilerin irabı, zamirler ve irabı, farklı diyalog metinleri pratiği, fiillerin edatlarla kullanımı, tercüme metotları ve metin üzerinde gramer tatbikatı ve okuma anlama konularını içermektedir.

 

I. YARIYIL

ILA101

KUR’AN OKUMA VE TECVİD – I

Tecvit Konuları (Tecvidin Tanımı, Konusu, Hükmü, Asli ve fer-i harfler, Harflerin mahrecleri, Lazımi sıfatları, Asli ve feri medler, Arızi sıfatlar, Tecvit konularının uygulanışı.), Yüzüne okuma (Bakara suresinden başlanmak üzere tashihi hurufla tilavet), Ezberler (Namaz duaları, Duha-Nas arası sureler, Nebe suresi,Aşır)

ILA103

İSLAM İNANÇ ESASLARI

İslam dininin temel esaslarını, bunların dayandıkları kaynakları ve uygulama süreci içindeki genel ilkeleri ortaya koymak üzere dinin tanımı, ilahi dinlerin evrensel mesajları ele alınır. Akabinde ise İslam’da din, mezhep vb. kavramlar, Kur'an ve hadislerde itikadi esaslar, ibadetler, emr-i bi'l-ma'ruf ve nehyani'l-münker gibi kavramlar etraflıca açıklanır.

ILA105

TEFSİR TARİHİ VE USULÜ

Tefsir ilminin tanımı, diğer İslami Bilimler arasındaki konumu ve onlarla ilişkisi; Tefsir Usûlü’nün tanımı, doğuşu, gelişmesi ve kaynakları ve Kur’an ilimlerinin aşağıdaki program çerçevesinde örnekleriyle tanıtılması. Kur’an’ın metinleşmesi sürecinin, Kur’an tefsirini gerekli kılan nedenlerinin, Tefsir tarihinin, kaynaklarının, Tefsir ilminin tarihî sürecinin (Peygamber Dönemi, Sahabe dönemi, Tabiin Dönemi ve müteakip dönemlerinin); Tefsir okullarını ve örneklerinin ve Tefsir’de son dönem gelişmelerin aşağıdaki program çerçevesinde tanıtılması.

ILA107

HADİS TARİHİ VE USULÜ

Hadis usulünün tanımı, gayesi ve kaynakları; Hadis öğrenim ve öğretimi, hadis rivayeti ile ilgili problemler, tedvin ve tasnif faaliyetleri, tarihsel süreçte ortaya çıkan farklı hadis ekolleri ve bu ekollerin hadis anlayışları, rivayet sonrası dönemde hadis kitapları ve modern dönemdeki akademik çalışmaları, Hadis ilminin tarihsel süreçteki gelişimi, hadis usulünün kavram ve kuralları çerçevesinde değerlendirilmektedir.

ILA109

SİYER

İslam’ın doğduğu tarihsel ortam, Hz. Muhammed’in Mekke dönemi hayatı, Hicret, Medine dönemi hayatı ile ilgili olan konular ele alınır. Sonrasında ise Müslüman olmayanlarla ilişkiler, Veda Haccı, vefatı, ailesi, şahsiyet özellikleri ve tebliğ metodu gibi hususların yanında siyer literatürü ve farklı kültürlerdeki Hz. Muhammed algılamaları üzerinde de durulacaktır.

ILA111

OSMANLICA TÜRKÇESİ

Osmanlılardan önce alfâbeler ve Osmanlı Türkçesi alfâbesi. Selçuklulardan sonra gelişen Anadolu Türkçesi metinlerinin yazılış ve okunuşları. Türkçe metinlerde kullanılan alfabe, bu alfabede sesli harf yerine kullanılan hurûf-ı hareke, ismin hal ekleri, isim ve fiil çekim eklerinin yazılması, Türkçe arkaik kelimeler, metinler üzerinde Arapça ve Farsça’dan geçen kelimeler; Farsça’dan geçen ön ve son ekler; el yazma eserlerde kullanılan yazı çeşitleri ve bunlara dair manzum ve mensur metinler üzerinde çalışmalar.

ILA113

MANTIK

Mantık ilmi ve konusu, mantık ilminin amacı, yararı, diğer ilimlerle ilişkisi, beş tümel, bölme ve sınıflama, mantığın problemleri, mantığın ilkeleri,  önermeler ve türleri, akıl yürütme ve kıyas (dedüksiyon), endüksiyon ve analoji, tasdik ve çeşitleri (Burhan) konularını kapsar.

ILA115

TÜRK DİLİ - I

Dilin tanımı, dilin millet hayatındaki yeri ve önemi, dil ve kültür ilişkisi konularıyla başlangıç yapılır. Ders ayrıca Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dilinin gelişimi, sesler ve sınıflandırılması, ses bilgisi kuralları, hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması, yapım ekleri ve işlevleri, isim ve fiil çekimleri, zarfların ve edatların kullanılış şekilleri, edebi metinlerdeki uygulamaları konularını da kapsar.

İLA117

ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI I

On dokuzuncu yüzyıldaki ilk reform hareketlerinden başlayarak 1930’lu yıllara kadar olan dönemde Osmanlı yenileşme hareketleri, Batılılaşma çabaları, Anayasa hareketleri konuları ele alınır. Sonrasında ise I. Dünya Savaşı, Milli Mücadele, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve Atatürk Devrimleri konularını içerir.

ILA119

YABANCI DİL I

Bu program; dil öğretimi metin odaklı ve dört becerinin birbirleriyle entegre olmasından hareketle, meslek ile ilgili metinlerle öğrencilerin yabancı dil ile daha fazla meşgul olmasını sağlamayı, metin üzerinden kelime bilgisini geliştirmeyi ve dilbilgisi kurallarına odaklanmayı kapsamaktadır.

II.YARIYIL

ILA102

KUR’AN OKUMA VE TECVİD – II

Kur'an'ın usulüne uygun tilavet edilebilmesi için gereken tecvid kaideleri ile harflerin doğru telaffuzlarının uygulamalı olarak öğretilmesi; ibadetlerde ve çeşitli dini merasimlerde okunabilecek bazı kısa surelerin ezberlenmesi konularını kapsar.

ILA104

İSLAM İBADET ESASLARI

Derste, İslam’da ibadetlerin temel kuralları, kaynakları ve gayeleri; mali ve bedeni ameller, farz, vacib, ve sünnet ameller gibi konular yer almaktadır.

İLA106

TEFSİR I

Tefsir okullarının ürünlerinden örnekler; yorum yöntemlerinde yeni anlayışlar ve bunların örneklendirilmesi. Kur’an’dan seçilen muayyen bölümlerin muhtelif tefsir kaynaklarında yapılan tefsirlerle mukayeseli olarak tefsir edilmesi.

İLA108

HADİS I

Hadis ilminin temel kavramları ve kaynakları; insan’ın kendisi, çevresi ile din ile ilişkisine dair hadis metinleri okumalar.

İLA110

TÜRK DİN MUSİKİSİ

Türk Musikisinin kaynakları, Osmanlıda Musiki Eğitimi, Türk Musikisi Tarihi (İslamiyetten önce, İslamiyetten sonra Türklerde Musiki), Musikinin Tanımı ve Adlandırılması, İslam’da Musiki, Nota nedir? Koma ve Türk musikisi aralıkları, Makam, Ana makamlar, örnek makam dizileri, Türk Musikisinde formlar ve ezan, segâh tekbir ve salât-ı ümmiye.

ILA112

İSLAM TARİHİ -I

Tarih metodolojisinin temel kavramları, Genel bir çerçeve içinde İslam tarihinin konusu, İslam tarihçiliğinin doğuşu ve gelişmesi konuları verildikten sonra, Hz. Muhammed’in peygamberliği, dört halife, Emevîler, Abbasiler ve Endülüs’ün siyasi ve kültürel tarihi, ilk Müslüman Türk devletleri, Selçuklular ve Osmanlıların siyasi tarihi ele alınır.

İLA114

TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ

İslam dininin sanata ve tasvire bakışı, İslâm sanatına tesir eden etkenler, İslâm sanatının genel karakteri ve mahiyeti, İslâm mimarisinin gelişimi, Emevi, Abbasi, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı devri mimarisine genel bakış ve bunlardan örnekler.

ILA116

TÜRK DİLİ – II

Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması, cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması konuları anlatılır. Sonrasında ise edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi, anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar (makale, rapor, tebliğ) üzerinde durulur.

İLA118

ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI II

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin politik, ekonomik, sosyal ve kültürel süreçleri üzerinde durulur. Sonrasında 2000’li yıllarda toplumumuzun geçirdiği değişim ve dönüşümler, siyasi partiler, fikir hareketleri ve ideolojik tartışmalar, köyden kente göç ve şehirleşme, sanayileşme gibi olgular ele alınır.

ILA120

YABANCI DİL II

Bu program; dil öğretimi metin odaklı ve dört becerinin birbirleriyle entegre olmasından hareketle, meslek ile ilgili metinlerle öğrencilerin yabancı dil ile daha fazla meşgul olmasını sağlamayı, metin üzerinden kelime bilgisini geliştirmeyi ve dilbilgisi kurallarına odaklanmayı kapsamaktadır.

 

III.YARIYIL

ILA201

KUR’AN OKUMA VE TECVİD – III

Kur’an’ın tecvid kurallarına uygun olarak doğru okunması, farklı kıraatlerin tanınması, muayyen surelerin ve aşırların (Bakara Suresi 285-286; Haşr Suresi 20-24. ayetler ve beş ayrı aşır) ezberlenmesi.

ILA203

ARAP DİLİ VE BELAGATI-I

Arap Dili Edebiyatı hakkında genel bilgi, Beyan ilmi, teşbih ve kısımları, hakikat ve mecaz; istiare, istiarenin rükünleri ve çeşitleri; mecaz ve mecazın çeşitleri, kinaye ve kısımları.

İLA205

TEFSİR II

Tefsir okullarının ürünlerinden örnekler; yorum yöntemlerinde yeni anlayışlar ve bunların örneklendirilmesi.

İLA207

HADİS II

Beşeri ve toplumsal konulara dair hadis metinleri ayrıntılı olarak ele alınmaktadır: Hadis/Sünnet ışığında beşeri münasebetler: Birr ve sıla. Ailenin, adaletin önemi.

İLA209

İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ

İslâm Hukukunun mahiyeti, kapsamı, İslam Hukukçularının Kur’an ve hadislerden hüküm çıkarırken takip ettikleri yöntemleri, hükmün elde edildiği kaynakları ve hükmü çıkaran kişide bulunması gereken nitelikleri inceleyen bir derstir.

İLA211

İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ

slam kültür ve medeniyetinin ortaya koymuş olduğu ahlak anlayışının genel adıdır. Ahlak ve ahlak felsefesi kavramları, İslam Ahlakının kaynakları, konusu, metodu, gayesi, kavramları, İslam'da ferdi ahlak, aile ahlakı, devlet ahlakı, sosyal ahlak ve İslam'da ahlak eğitimi, İslam ahlak felsefesi'nin kaynakları, oluşumu, Ebu Yusuf Yakup b. İshak el-Kindi, Ebu Bekir er-Razi, İbn Miskeveyh ve Gazali gibi filozofların ahlak anlayışları; İslam Ahlak Felsefesi'nin temel problemleri ve İslam Ahlakının temel kavramlarını ve kurallarının uygulanış biçiminin ele alınması.

İLA213

DİN PSİKOLOJİSİ

Din psikolojisinin temel kavramları, konusu, amacı, yöntemi, genel psikoloji ve din bilimleri içindeki yeri, insan gelişimi açısından önemi, ahlak ve inanç gelişim teorileri; Batı’da, İslam dünyasında ve Türkiye’de Din Psikolojisi çalışmaları yer alır.

İLA215

İSLAM TARİHİ II

Türklerin Müslüman oluşundan Osmanlı devletinin kuruluşuna kadarki dönemin ve Türk-İslam devletlerinin sosyal, siyasal, kurumsal ve kültürel olaylarını içerir.

ILA217

PSİKOLOJİYE GİRİŞ

Ders, Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışçı kuramlar, bilişsel kuramlar, varoluşçu kuram vb.), psikolojinin biyolojik temelleri, zekâ ve kuramları, duyum ve algılama, bellek, kişilik ve kuramları, normal dışı davranışlar, güdülenme, heyecan, savunma mekanizmalarını ihtiva eder.

 

IV. YARIYIL

ILA202

KUR’AN OKUMA VE TECVİD – IV

Kur’an okuma ve Tecvid dersindeki yükümlülük oranı çerçevesinde Nas-Duha arasındaki surelerle, Bakara suresi 285-286; Haşr suresi 22-24; Cuma suresi 9-11; İbrahim suresi 38-41 ayetlerin yanında, Mülk ve Nebe’ surelerinin ezber olarak tertil tarzında okunması işi gerçekleştirilir.

ILA204

ARAP DİLİ VE BELAGATI-II

Maani, haber ve inşa cümleleri; müsned ve müsned ileyh; istifham ve edatları; icaz, itnab ve müsavat; bedi ilmi; cinas, iktibas, seci, tevriye, tıbak, mukabele, hüsn-ü talil, tekid-i medih bima yuşbihu zemm, uslubu’l-hakim

İLA206

İSLAM HUKUK USULÜ

İslam Hukukçularının Kur’an ve hadislerden hüküm çıkarırken takip ettikleri yöntemleri, hükmün elde edildiği kaynakları ve hükmü çıkaran kişide bulunması gereken nitelikleri inceleyen bir derstir.

İLA208

KELAM TARİHİ

Kelamın doğuşu ve özgünlüğü, Kelam ilminin din bilimleri arasındaki yeri, ilk kelami tartışmalar, ilk inanç grupları, ehl-i hadis, selef uleması ve selefiyye, Şiî kelam anlayışının doğuşu Mutezile kelam anlayışının öncüleri, Mu‘tezilenin temel ilkeleri ve mihne olayı, ehl-i sünnet kelamının öncüleri ve kelami görüşleri, Eş'ariliğin mutekaddimun dönemi, Eş’âriliğin muteahhirun dönemi, Maturidilik ve Maveraunnehir bölgesinin fikri yapısı, Maturidiliğin önde gelen temsilcileri ve kelami görüşleri, yeni ilm-i kelam arayışları.

İLA210

DİN SOSYOLOJİSİ

Din Sosyolojisinin temel kavramları ve alanı, yöntemi, genel sosyoloji ve din bilimleri içindeki yeri, din-toplum ve insan ilişkileri, dinin toplum hayatındaki yeri; Batı’da, İslam dünyasında ve Türkiye’de Din Sosyolojisi çalışmaları.

İLA212

DİN EĞİTİMİ

Din eğitiminde temel kavramlar, din ve eğitim-öğretim ilişkisi, eğitim bilimi ve din eğitimi arasındaki ilişki, din eğitimi biliminin mahiyeti ve görevleri, din eğitimi ile ilgili bilimler, örgün ve yaygın eğitimde din eğitimi.

İLA214

İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ

İslam medeniyeti tarihine giriş, İslam medeniyetinin kaynakları, aşamaları ve temel özellikleri, İslam medeniyetinin manevi dinamikleri, sosyal hayat, idari yapı, ekonomik yapı, eğitim-öğretim, dini ilimler, tercüme faaliyetleri, müspet bilimler, sanat ve mimari, İslam medeniyeti ve Türkler, İslam medeniyetinin Batıya ve diğer medeniyetlere etkileri.

 İLA216

TÜRK İSLAM EDEBİYATI

Türk-İslam Edebiyatı dersi; İslam öncesi Türk edebiyatı ve dini muhtevasının, İslamiyetin kabulünden sonraki Türk edebiyatının gelişmesi ve İslam dininin bu edebiyata etkilerinin, Anadoludaki Türk edebiyatı gelişmelerinin, Türk edebiyatı içindeki dini muhtevanın ve türlerin anlatıldığı ve bunlarla ilgili örnek metinlerin okunduğu bir derstir. Allahla ilgili edebi türlerden tevhidler, münacatlar, esma-i hüsnâlar, Hz. Peygamberle ilgili olarak na'tlar, mevlidler, hilyeler, kırk hadisler, miraciyeler, ramazan-nameler ve diğer dini konular üzerinde durulmaktadır.

İLA218

SOSYOLOJİYE GİRİŞ

Derste Sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı, sosyolojide temel kavramlar, çalışma alanları, Dünyada ve Türkiye’de sosyolojinin tarihsel gelişimi konuları ile başlanır. Akabinde, sosyolojinin diğer bilimler ile ilişkisi ele alınır.

V. YARIYIL

ILA301

KUR’AN OKUMA VE TECVİD – V

Kur’an’ın tecvid kurallarına uygun olarak doğru okunması, muayyen surelerin (Nebe’, Mülk ve Yâsîn Sureleri) ezberlenmesi ve ezberlenen surelerin Türkçe anlamının öğrenilmesi.

İLA303

İSLAM HUKUKU I

İslam hukuku dersi nasslardan çıkarılan hükümleri ve bu hükümlerin tarih boyunca nasıl anlaşıldığını belli bir sistematik çerçevesinde ele alan ve öğrencilere aktaran bir derstir.

 

İLA305

SİSTEMATİK KELAM I

Bilginin imkanı, tanımı, kaynakları ve çeşitleri; Kelamın metotları: tümevarım, tündengelim, kıyasu’l-gaib ale’ş-şahid; varlık teorisi; Allah’ın varlığı ve birliğinin delilleri: hudus delili, imkan delili, düzen delili, istidlal bi’ş-şahit ale’l-ğaib, temanu’ delili.

İLA307

TASAVVUF I

Tasavvufun mahiyeti, tasavvufun ortaya çıkışı ve bilim haline gelmesi, tasavvuf tarihinin tarikatlar dönemine kadar olan tarihi seyri, tasavvufun müesseseleşmesi ve tarikatların ortaya çıkışı hakkında bilgi verir.

İLA309

İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ

Mezhepler Tarihi’nin tanımı, konusu, amacı, metodu; temel kavramlar ve kaynaklar; mezheplerin ortaya çıkış sebepleri; din anlayışındaki ilk siyasi ve itikadi farklılaşmalar ve kurumsallaşma süreçleri; ilk dönem İslam mezheplerinden Haricilik, Mürcie, Mu’tezile, Şia, Eş’arîlik ve Mâturidîlik gibi mezheplerin isimlendirme sorunu, ortaya çıkış sebepleri, teşekkül süreçleri, temel görüşleri, alt kolları, yayıldıkları bölgeler, etkileri ve İslam düşüncesine katkıları.

İLA311

FELSEFE TARİHİ I

Felsefenin Tanım, Konu, Problem Alanları, Felsefe Tarihinin Kaynakları Ve Problemleri, Presokratik Dönem; Tabiat Filozofları: Thales, Anaximandros, Anaximenes, Pythagoras, Xenophanes, Herakleitos, Herakleitos, Parmenides, Zenon, Helenistik Dönem: Septikler, Epikürizm, Stoa Felsefesi, Rönesans’ı Hazırlayan Nedenler Rönesans İle Ortaçağ’ın Karşılaştırılması, Rönesans Akımları, Hümanizm, Dini Akımlar konuları ele alınır.

 

VI.YARIYIL

ILA302

KUR’AN OKUMA VE TECVİD – VI

Kur'an'ın usulüne uygun tilavet edilebilmesi için gereken tecvid kaideleri ile harflerin doğru telaffuzlarının uygulamalı olarak öğretilmesi; ibadetlerde ve çeşitli dini merasimlerde okunabilecek bazı kısa surelerin ezberlenmesi konularını kapsar.

İLA304

İSLAM HUKUKU II

İslam hukuku dersi nasslardan çıkarılan hükümleri ve bu hükümlerin tarih boyunca nasıl anlaşıldığını belli bir sistematik çerçevesinde ele alan ve öğrencilere aktaran bir derstir.

İLA306

SİSTEMATİK KELAM II

Allah’ın isim ve sıfatları: sıfat-zat ilişkisi, teşbih, tecsim ve tenzih; Allah’ın Kelam sıfatı ve Kur’an; iman ve mahiyeti; iman-bilgi ilişkisi; iman-eylem ilişkisi; nübüvvetin imkanı ve ispatı; Peygamberlerin nitelikleri; Peygamberliğe dair meseleler.

İLA308

TASAVVUF II

Tarikat, büyük tarikatlar ve kurucular, tasavvufun çeşitli alanlardaki önemli kavramları ve meseleleri hakkında yeterli bilgi verir.

İLA310

FELSEFE TARİHİ II

Antik Doğu ve Batı düşüncesinde sistematik düşüncenin temsilcilerini ve oluşumunu inceler Felsefi düşüncenin bilinen örneklerini tanıtmak.

İLA312

DİNİ HİTABET

Hitabetle ilgili temel kavramlar, dinî hitabetin yeri, önemi, hitabette dilin kullanımı, hitabetin etkili olmasını hazırlayan şartlar, dini hitabet çeşitleri (hutbe, vaaz dini sohbet vs) hutbe. Va’z ve sohbet hazırlama sunum ve değerlendirme (öğrenci etkinlikleri çerçevesinde), Hz. Peygamber’in hayatından hitabetle ilgili örnekler.

 

VII.YARIYIL

ILA401

KUR’AN OKUMA VE TECVİD – VII

Kur'an'ın usulüne uygun tilavet edilebilmesi için gereken tecvid kaideleri ile harflerin doğru telaffuzlarının uygulamalı olarak öğretilmesi; ibadetlerde ve çeşitli dini merasimlerde okunabilecek bazı kısa surelerin ezberlenmesi konularını kapsar.

ILA403

İSLAM FELSEFESİ TARİHİ I

İslâm Felsefesi, İslâm Düşüncesi kavramları; İslâm Felsefesinin önemli bir etki kaynağı olarak Helenistik Dönem felsefesi ve okulları; 7-8. yüzyıllarda yakın doğu, Helenistik kültürden yapılan çeviriler, İslam Düşüncesinde gelişen felsefi ekoller.

İLA405

DİNLER TARİHİ I

Dinin Tanımı, dinin kökeniyle ilgili teoriler. Dinler Tarihinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkışı. Özgün Metodolojisi, Dinlerin tasnifi, ilkel kabile dinleri ile ilgili temel kavramlar ve ilkel kabile dinlerinin ortak özellikleri. Sabiilik, Mecusilik, Hinduizm, Budizm, Caynizm, Sih Dini, Konfüçyüsçülük, Taoizm, Şintoizm ve geleneksel Türk inançlarının kısa tarihçeleri, genel özellikleri, ilkeleri, inanç, ibadet ve dini kurumları, mezhepler.

İLA407

DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK VE İLETİŞİM

Din hizmetleri kavramı ve alanları, dini danışma ve rehberliğin amacı, önemi, ilkeleri ile dini alandaki sorunların kaynakları, nitelikleri ve çözümleri, iletişimin mahiyet ve ilkeleri, din iletişim ilişkileri ve din konulu dini iletişimin özellikleri

İLA409

FARSÇA

Farsça Türkçe ilişkisi, Osmanlı Türkçesinde Farsça yapılar, Farsça sesbilgisi, yapı bilgisi üzerinde durulmaktadır. Farsça cümle bilgisi üzerinde durulmaktadır. Türk edebiyatına tesiri açısından önemli edebi Farsça eserlerden seçme metinler incelenmektedir.

 

VIII.YARIYIL

ILA402

KUR’AN OKUMA VE TECVİD – VIII

Kur'an'ın usulüne uygun tilavet edilebilmesi için gereken tecvid kaideleri ile harflerin doğru telaffuzlarının uygulamalı olarak öğretilmesi; ibadetlerde ve çeşitli dini merasimlerde okunabilecek bazı kısa surelerin ezberlenmesi konularını kapsar.

ILA404

İSLAM FELSEFESİ TARİHİ II

İslam Düşüncesinde gelişen felsefi ekoller; Kindi, Fârâbî, İbn Sina, İhvan-ı Safa, Gazali, İbnRüşd, İbn Bacce gibi filozoflar ve felsefeleri, Helenistik felsefe ve İslâm düşüncesinin kesiştiği noktalardaki birtakım problemleri gibi konuları ihtiva eder.

İLA406

DİNLER TARİHİ II

Yahudilik; Yahudi inanç, ibadet, gelenek ve mezhepleri. Yahudi- İslam Polemiği. Hıristiyanlık; Hıristiyan inanç, ibadet, kutsal gün ve mezhepleri, Tarihte ve Günümüzde Müslüman- Hıristiyan Münasebetleri, Kafkas Dinleri.

İLA408

DİN FELSEFESİ

Dinin insan kültüründe derin bir yeri vardır. Din nedir? İnsanlık, bu dini tecrübe boyutunu nasıl ifade etmiştir? Din felsefesinin tanımı, alanı ve yöntemi. din felsefe ilişkisi, temelcilik ve imancılık, Tanrı'nın varlığı hakkındaki deliller, Tanrı hakkında konuşmak, din dilinin yapısı ve fonksiyonu, dini sembolizm. Tanrı'nın bilgisi ve insan hürriyeti, ruh beden ilişkisi, dinin bilim, ahlak ve sanatla ilişkisi, bilim-din ilişkisi ve  alem ilişkisi, ateizm problemi ve temelleri, kötülük problemi ve Tanrı, ateist varoluşçuluk, ölümden mucize, dinlerin farklılığı ve dini çoğulculuk.

 

BİTİRME ÖDEVİ

Öğrencinin belirli bir konuyu araştırması ve elde ettiği bilgileri sistematik bir şekilde kendi ifadeleriyle yazılı olarak sunması amaçlanmaktadır.  Konu ve kaynak tespiti, ulaşılan bilgilerin tasnifi, yorumlanması ve yazılı olarak sunulması.