Doktor Öğretim Üyesi İsmail Karataş

"Rekreatif Etkinliklere Katılan Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zamanda Sıkılma Algısı ile Yaşam Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Fatih Yaşartürk, Hayri Akyüz, İsmail Karataş, Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (uksad), 2017

"Örgütsel Kariyer Yönetiminin Duygusal Bağlılık Üzerindeki Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü", Ozan Büyükyılmaz, İsmail Karakulle, İsmail Karataş, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2018

"Rekreatif Etkinliklere Katılan Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zamanda Sıkılma Algısı İle Yaşam Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Fatih Yaşartürk, Hayri Akyüz, İsmail Karataş, International Journal of Cultural And Social Studies (ıntjcss), 2017

"Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Boş Zaman Yönetimi ile Akademik Başarılarını Etkileyen Örgütsel Faktörler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Fatih Yaşartürk, Hayri Akyüz, İsmail Karataş, Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2018

"Lise Öğrencilerinin Yaşam Kalite Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", Fatih Yaşartürk, Hayri Akyüz, İsmail Karataş, Mutlu Türkmen, (15.11.2017-18.11.2017), 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017

"Çalışma Sermayesi Bileşenlerinin Karlılık Üzerine Etkisinin Belirlenmesi: Borsa İstanbul’xxdan Kanıtlar", Mehmet İslamoğlu, Mehmet Apan, İsmail Karataş, (12.09.2018-14.09.2018), Business And Organization Research Conference (borconference), 2018

"Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Tutumu ile Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Hayri Akyüz, İsmail Karataş, Süleyman Gönülateş, (25.04.2018-27.04.2018), 6. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi, 2018

"Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Tutumları ile Saldırganlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Fatih Yaşartürk, Sercan Kural, İsmail Karataş, Hayri Akyüz, Mutlu Türkmen, (15.11.2017-18.11.2017), 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017

"Rekreatif Etkinliklere Katılan Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zamanda Sıkılma Algısı ile Yaşam Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Fatih Yaşartürk, Hayri Akyüz, İsmail Karataş, (19.10.2017-22.10.2017), 2. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, 2017

"BOCCE SPORCULARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI", Murat Sarıkabak, İsmail Karataş, Ender Eyuboğlu, Ali Asker Recep, Mert Ayrancı, (25.04.2018-27.04.2018), 6. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 2018

"Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Serbest Zamanda Sıkılma Algısı ve Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Fatih Yaşartürk, Hayri Akyüz, İsmail Karataş, (15.11.2017-18.11.2017), 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017

"Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İle Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki", Murat Kul, İsmail Karataş, Ekrem Ali Altuntaş, (13.10.2016-16.10.2016), Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, 2016

"REKREATİF ETKİNLİKLERE KATILAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMANDA SIKILMA ALGISI İLE YAŞAM DOYUM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ", Fatih Yaşartürk, Hayri Akyüz, İsmail Karataş, (19.10.2017-22.10.2017), 2. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, 2017

"KOBİ’lerin İşletme Sermayesi Yönetimini Etkileyen İçsel ve Dışsal Faktörler Üzerine Borsa İstanbul’da Bir Araştırma", Mehmet Apan, İsmail Karataş, (26.04.2018-29.04.2018), Innovatıon And Global Issues ın Socıal Scıences Iıı Kongre, 2018

"Milli Sporcuların Yaşam Doyumu Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", Fatih Yaşartürk, Murat Kul, Gürkan Elçi, İsmail Karataş, Ekrem Ali Altuntaş (13.04.2016-15.04.2016), 5th International Conference on Science Culture And Sport, 2016

"Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Boş Zaman Yönetimi İle Akademik Başarılarını Etkileyen Örgütsel Faktörler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Fatih Yaşartürk, Hayri Akyüz, İsmail Karataş, (05.04.2018-08.04.2018), Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, 2018

"BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SERBEST ZAMANDA SIKILMA ALGISI VE MOTİVASYON DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ", Fatih Yaşartürk, Hayri Akyüz, İsmail Karataş, (15.11.2017-18.11.2017), 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017

"Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi ve Yaşam Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Erdal Zorba, Mutlu Türkmen, Hayri Akyüz, İsmail Karataş, (05.04.2018-08.04.2018), Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, 2018

"The Investigation of the Relationship Between Handball Players’ Levels of Leisure Boredom and Happiness", Fatih Yaşartürk, Hayri Akyüz, İsmail Karataş, (10.10.2018-12.10.2018), First Eurasian Sport Sciences Congress, 2018

"İŞLETME VE FİNANS YAZILARI-III", KOBİ’LERİN İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACINI ETKİLEYEN İÇSEL VE DIŞSAL FİNANSAL KARAKTERİSTİKLERİN PANEL VERİ YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., MELİK KAMIŞLI, 978 - 605 - 242 - 570 - 1, 379-400, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2016 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (dr), Karabük Üniversitesi
2016 Araştırma Görevlisi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü, Bartın Üniversitesi
2015 - 2018 Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (yl) (iö) (tezli), Bartın Üniversitesi
2013 - 2017 Lisans Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Anadolu Üniversitesi
2011 - 2013 Lisans İşletme Fakültesi (açıköğretim) İşletme PR. (açıköğretim), Anadolu Üniversitesi
2009 - 2011 Önlisans Açıköğretim Fakültesi Dış Ticaret Bölümü, Anadolu Üniversitesi
2009 - 2010 Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik (yl) (tezli), Yıldız Teknik Üniversitesi
2002 - 2009 Lisans Fen-edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi