Profesör Doktor Halil İbrahim Şimşek

"Tasavvuf Nedir", Şimşek Halil İbrahim, Burhan, 2006

"Gönül Huzuru ve Zikir", Şimşek Halil İbrahim, Burhan, 2006

"Mesnevîhân Bir Nakşbendiyye-Müceddidiyye Şeyhi Neccâr-zâde Mustafa Rıza’nın Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri", Halil İbrahim Şimşek, Tasavvuf, 2005

"İhlâs", Şimşek Halil İbrahim, Burhan, 2005

"Kâmil İnsan Olma Gereksinimi", Şimşek Halil İbrahim, Burhan, 2005

"Güzel Ahlak Göstergesi Olarak Tevâzu", Şimşek Halil İbrahim, Burhan, 2005

"İmâm-ı Rabbanî Ahmed Farukî Sirhindî’nin Şi’a ve Ehl-i Beyt’e Bakışı", Şimşek Halil İbrahim, Marife, 2004

"İki Nakşbendî Müceddidînin Deverân Savunması: Mehmed Emin-i Tokadî ve Müstakim-zâde Süleyman Sadeddin Örneği", Halil İbrahim Şimşek, Tasavvuf, 2003

"Sadreddin Konevî, Fatiha Suresi Tefsiri İ’câzü’l-beyân fî te’vîli’l-ümmi’l-Kur ân, çeviren: Ekrem Demirli, İz Yayıncılık, İstanbul 2002.", Halil İbrahim Şimşek, Tasavvuf, 2003

"Sadreddin Konevî, Fusûsü’l-Hikem’in Sırları: el-Fükûk fî esrârı müstenidâti hikemi’l-fusûs, çeviren: Ekrem Demirli, İz Yayıncılık, İstanbul 2002, 163 s.", Halil İbrahim Şimşek, Tasavvuf, 2003

"Anadolu Müceddidîlerine İlişkin Bazı Tarihî Bilgilerin Kullanılışı Üzerine Bir Değerlendirme", Halil İbrahim Şimşek, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002

"Türkiye’de Tarikatlar Tarih ve Kültür, editör: Semih Ceyhan", Halil İbrahim Şimşek, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015

"Tasavvufta Kalbin Kirlenmesi ve Temizlenmesi Konusu", Halil İbrahim Şimşek, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015

"Tasavvufî Tecrübelerin Mahremiyeti Meselesi", Halil İbrahim Şimşek, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015

"Süleyman Uludağ, Tasavvuf ve Tenkit", Halil İbrahim Şimşek, Tasavvuf, 2015

"Nahcivânî Tefsiri, çeviren: Ali İhsan Türcan, Ankara 2014.", Halil İbrahim Şimşek, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014

"Oğlu Bahattin Efendinin Notlarında Mustafa Haki Efendi", Halil İbrahim Şimşek, Somuncubaba, 2013

"Tasavvufî Düşüncede Hz. Muhammed Algısı", Halil İbrahim Şimşek, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012

"Mustafa Fevzi b. Numan, Risâle-i Mirâti’ş-şühûd fî meseleti vahdeti’l-vücûd, Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı, İstanbul 1320/1923, 1-84 s.", Halil İbrahim Şimşek, Tasavvuf, 2011

"Halil Hamdi ed-Dağistanî, İrşâdu’r-Râğıbîn, İstanbul Mahmud Bey Matbaası, 1307/1890, 40 s.", Halil İbrahim Şimşek, Tasavvuf, 2011

"18. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Nakşbendî-Müceddidîlik", Halil İbrahim Şimşek, Keşkül, 2011

"Örneklerle Osman Hulusi Efendinin Tasavvufi Görüşleri", Şimşek Halil İbrahim, Somuncu Baba, 2010

"Tasavvufun Kaynağı Meselesi", Şimşek Halil İbrahim, Somuncu Baba, 2010

"Özlerdeki Hakikatin Keşfi", Şimşek Halil İbrahim, Burhan, 2009

"İsmail Fennî Ertuğrul’un İbn Arabî ve Vahdet-i Vücud Savunması", Halil İbrahim Şimşek, Tasavvuf, 2008

"Ali Bolat, Bir Tasavvuf Okulu Olarak Melametîlik, İnsan Yayınları, İstanbul 2003, 448 s.", Halil İbrahim Şimşek, Tasavvuf, 2008

"Osman Aydınlı, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İslâm Mezhepleri Tarihi Yazıcılığı, Hititkitap Yayınevi, Ankara 2008, 384 s.", Halil İbrahim Şimşek, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008

"Kıyamet ve Alametlerinin Tasavvufî Tecrübe Açısından Yorumlanışı", Halil İbrahim Şimşek, Tasavvuf, 2007

"Mehmed Emin Tokadî’nin Tuhfetü’t-Tullâb li-Hidâyeti’l-Ahbâb Risalesinin Karşılaştırmalı Neşri", Halil İbrahim Şimşek, Tasavvuf, 2007

"17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar", Halil İbrahim Şimşek, İslamî Araştırmalar, 2006

"Ethem Erkoç, Âşık Paşa ve Oğlu Elvan Çelebi, Çorum 2005.", Halil İbrahim Şimşek, Tasavvuf, 2006

"Türk Modernleşmesi Sürecinde Tasavvuf Alanında Ortaya Çıkan Bazı Yöntem Tartışmaları", Halil İbrahim Şimşek, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006

"Halid Bağdadî nin Abdullah Mekkî Vasıtasıyla Anadolu Tasavvuf Hayatına Etkileri", Halil İbrahim Şimşek, (11.06.2010-13.06.2010), Uluslararası I. Mevlana Halid-i Bağdadî Sempozyumu, 2010

"Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî’nin Bakışıyla Nakşbendiliğin Usul ve Esasları", Halil İbrahim Şimşek, (05.10.2013-07.10.2013), Uluslararası Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevî Sempozyumu, 2013

"Muhammed Hâdimî’nin Tasavvuf Anlayışı", Halil İbrahim Şimşek, (20.05.2010-22.05.2010), Osmanlı Fakih ve Mutasavvıfı Ebû Said Muhammed Hâdimî Sempozyumu, 2010

"Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anabilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri", Halil İbrahim Şimşek, (26.04.2012-28.04.2012), Türk Dünyasında İslâmî İlimlerin Yeri, 2012

"Alvarlı Muhammed Lütfî’nin Nakşbendî-Halidî Silsilesi", Halil İbrahim Şimşek, (25.04.2013-27.04.2013), Uluslararası Hâce Muhammed Lütfî Sempozyumu, 2013

"Çorumlu İbrahim İpek Efendi ve Tasavvufî Görüşleri Başlıklı Tebliğin Müzakeresi", Halil İbrahim Şimşek, (23.11.2007-25.11.2007), Uluslararası Osmanlı’xxdan Cumhuriyet’xxe Çorum Sempozyumu, 2007

"İsmail Hakkı Toprak’ın Bazı Tasavvufî Görüşleri", Halil İbrahim Şimşek, (02.10.2009-04.10.2009), İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak Sempozyumu, 2009

"Mustafa Şiranî’nin Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri", Halil İbrahim Şimşek, (23.11.2007-25.11.2007), Uluslararası Osmanlı’xxdan Cumhuriyet’xxe Çorum Sempozyumu, 2007

"17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar", Halil İbrahim Şimşek, (21.02.2006-23.02.2006), I. İslâmî İlimlerde Terminoloji Sorunu Sempozyumu, 2006

"İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri", Halil İbrahim Şimşek, (15.10.2013-17.10.2013), Uluslararası İmam-ı Rabbanî Sempozyumu, 2013

"Çok Yönlü Bir Nakşibendî-Müceddidî Şeyhi Olarak Muhammed Hadimî", Halil İbrahim Şimşek, (02.12.2016-04.12.2016), Uluslararası Nakşibendîlik Sempozyumu, 2016

"Mustafa Hâki ve İhramcızâde İsmail Hakkı Hakkında Yayımlanmamış Bazı Notlar", Halil İbrahim Şimşek, (11.06.2010-13.06.2010), 10. Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumu, 2010

"Ahmed Hamdi Akseki’nin Sufilerin Ruh Anlayışları Hakkındaki Araştırmaları", Halil İbrahim Şimşek, (08.11.2013-10.11.2013), Ahmed Hamdi Akseki Sempozyumu, 2013

"Mehmed Emin Tokadî’nin Hayatı Eserleri ve Tasavvufî Şahsiyeti", Halil İbrahim Şimşek, (01.11.2012-03.11.2012), Tokat Sempozyumu, 2012

"Tokatlı Mustafa Mustafa Haki’nin Oğlu Mehmet Bahattin’in Tasavvuf ve Sûfilere Bakışı", Halil İbrahim Şimşek, (09.06.2012-11.06.2012), Uluslararası Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumu, 2012

"Tasavvufî Düşüncede Kâmil İnsan Karakteri ve İnşası", Halil İbrahim Şimşek, (10.06.2016-12.06.2016), İnsanın Karakter İnşasında Dinin Yeri, 2016

"İş Modeli Eğitim ve Ahilik", Halil İbrahim Şimşek, (13.10.2016-14.10.2016), Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Kongresi, 2016

"Nakşbendî-Müceddidîliğin Anadolu’ya Taşınmasında Köprü Bir Şahsiyet Olarak Muhammed Murad el-Buharî", Halil İbrahim Şimşek, (15.11.2018-17.11.2018), Buhara’dan Konya’ya İrfan Mirasıve Xııı. Yüzyıl Medeniyet Merkezi Konya Uluslararası Sempozyumu, 2018

"Ahmed Yesevî ve Maveraünehir’de Tasavvuf", Halil İbrahim Şimşek, (13.10.2018-14.10.2018), İslâm Düşüncesinin Ana Merkezleri, 2018

"Tasavvufî Tecrübelerin Mahremiyeti", Halil İbrahim Şimşek, (25.03.2015-26.03.2015), Din, Gelenek ve Ahlâk Bağlamında Mahremiyet Algıları Sempozyumu, 2015

"Osman Hulusi Ateş’in Eserlerinde Tasavvufî Unsurlar", Halil İbrahim Şimşek, (11.06.2010-13.06.2010), 9. Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumu, 2010

"”Bingöllü Halidî Şeyhi Şeyh Ahmed Çapakçurî 1830-1921” Başlıklı Tebliğin Müzakeresi", Halil İbrahim Şimşek, (10.11.2006-11.11.2006), I. Bingöl Sempozyumu, 2006

"Tasavvuf Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru", 1-12 Soru, Beyan Yayınları, Halil İbrahim ŞİMŞEK, 978-975-473-882-7, 19-63, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Tasavvuf ve Menakıb", Nasihat Yayınları, 978-9944-774-45-1, Kitap Tercümesi

"Osmanlı'da Müderris Bir Sufi Muhammed Hâdimî: Hayatı Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri", Hikmetevi Yayınları, 9786053512301, Bilimsel Kitap

"18. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Nakşibendî Müceddidîlik", Litera Yayıncılık, 978-605-9925-81-5, Bilimsel Kitap

"Halil Hamdi Dağıstanî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri", Nasihat Yayınları, 978-9944-774-38-3, Bilimsel Kitap

"18. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Nakşbendî Müceddidî Hareket Anadolu daki Temsilcileri ve Tasavvufî Görüşleri", HİTİT KİTAP YAYINEVİ, 978-605-5925-02-4, Bilimsel Kitap

"Hindistan’dan Anadolu’ya Müceddidîlik: Makaleler", Hitit Kitap Yayınevi, ŞİMŞEK HALİL İBRAHİM, 978-605-5925-14-7, Bilimsel Kitap

"Mehmed Emin Tokadî: Hayatı Tasavvufî Görüşleri ve Risaleleri", HİTİT KİTAP, 978-605-5925-01-7, Bilimsel Kitap

"Osmanlı’da Müderris Bir Sufi Muhammed Hâdimî: Hayatı Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri", Hitit Kitap, 978-605-5925-00-0, Bilimsel Kitap

"İhvân-ı Safa Risaleleri", Aşkın Mahiyetine Dair, Ayrıntı Yayınları, Abdullah Kahraman, 978-975-539-780-1, 217-231, Kitap Tercümesi, Kitap Bölümü

"Tasavvuf El Kitabı", Sufilerin Peygamber Telakkisi, Grafiker, Kadir Özköse, 978-605-4692-07-1, 92-97, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Tasavvuf El Kitabı", Tasavvufun Menşei Meselesi, Grafiker, Kadir Özköse, 978-605-4692-07-1, 21-24, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Altın Silsilsile’den Altın Halkalar", NASİHAT YAYINLARI, 978-9944-774-16-1, Bilimsel Kitap

"Muhammed Hâdimî: Hayatı Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri", SADAV, 978-605-389-026-3, Bilimsel Kitap

"Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi", Neccarzâde Mustafa Rıza, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi, 975-389-454-6, 483-484, Ansiklopedi Maddesi, Kitap Bölümü

"Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi", Murad Buhârî, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 975-389-458-9, 185-187, Ansiklopedi Maddesi, Kitap Bölümü

"Mehmed Emin-i Tokadî Hayatı ve Risaleleri", İnsan Yayınları, 975-574-424-X, Bilimsel Kitap

"Osmanlı'da Müceddidîlik (XII/XVIII. Yüzyıl)", Suf Yayınları, 975-92276-0-6, Bilimsel Kitap

"Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi", Mehmed Emin Tokadî, Türkiye Diyanet Vakfı, 975-389-414-7, 467-468, Ansiklopedi Maddesi, Kitap Bölümü

"Osmanlı Türkçesi-2", Lisans, Türkçe, 2

"Osmanlı Türkçesi-1", Lisans, Türkçe, 2

"Tasavvuf-2", Lisans, Türkçe, 6

"Tasavvuf-1", Lisans, Türkçe, 6

"Tasavvuf-2", Lisans, Türkçe, 3

"Tasavvuf-1", Lisans, Türkçe, 3

"Mistisizm ve Tasavvuf", Lisans, Türkçe, 2

"Tasavvuf-1", Lisans, Türkçe, 16

"Tasavvuf-2", Lisans, Türkçe, 16

"Osmanlı Türkçesi", Lisans, Türkçe, 2

"Tasavvuf-1", Lisans, Türkçe, 8

"Osmanlı'da Tasavvuf", Lisans, Türkçe, 2

"Modern Çağda Tasavvuf", Lisans, Türkçe, 2

"Tasavvuf Problemleri", Lisans, Türkçe, 2

"Tasavvuf-2", Lisans, Türkçe, 8

"Tasavvuf Problemleri", Lisans, Türkçe, 4

"Uzmanlık Alan Dersi", Yüksek Lisans, Türkçe, 6

"Tasavvuf Literatürü-1", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Tasavvuf Literatürü-2", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Sistemleşme Döneminde Tasavvuf", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Osmanlı Toplumunda Tasavvuf", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Tez Danışmanlığı", Yüksek Lisans, Türkçe, 10

"Teşekkül Döneminde Tasavvuf", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Uzmanlık Alan Dersi", Yüksek Lisans, Türkçe, 8

"Seminer", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Sistematik Tasavvuf", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Tasavvuf Ekolleri", Doktora, Türkçe, 3

"İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim il Sınav Koordinatörü"

"Yönetim Kurulu Üyeliği"

"Akademik Teşvik Düzenleme ve İtiraz Komisyonu Başkanlığı"

"Kütüphane Komisyonu Başkanlığı"

"Burs Destekleme Komisyonu Başkanlığı"

"Güvenlik Komisyonu Başkanı"

"Yayın Komisyonu Başkanı"

"Adek Komisyonu Başkanı"

"Komisyon Başkanlığı"

"Rektör Yardımcısı"

"Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği"

"Dekan Vekili"

"Senato Üyeliği"

"Fakülte Kurulu Üyeliği"

"Bap Komisyonu Başkanı"

"Etik Kurul Başkanı"

"Kalite Komisyon Başkanlığı"

"iş Sağlığı ve iş Güvenliği Koordinatörlüğü Komisyonu"

"Anabilim Dalı Başkanı"

"Bölüm Bşk."

"Komisyon Üyeliği"

"8 İlim Dalında Bilinmesi Gereken 88 Soru", Profesör, Hitit Üniversitesi, Özel Kuruluşlar, Tamamlandı, 15.02.2018-24.12.2018, 102080 TÜRK LİRASI

"Ahmed Hüsameddin Dağıstanî: Hayatı Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri", Profesör, Hitit Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 23.12.2013-20.01.2016, 6900 TÜRK LİRASI

"Türk Modernleşmesi Sürecindeki Metodolojik Yaklaşımların Temel İslam Bilimlerine Yansımaları", Profesör, Hitit Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.01.2003-01.01.2007, 11000 TÜRK LİRASI

"Nakşbendî-hâlidî Şeyhi Muhammed Ziyâeddîn Nurşînî'nin Hayatı ve Mektûbâtı'ndaki Tasavvufî Görüşleri", Yüksek Lisans, Yeliz Başar

"Şah Velî Ayıntâbî'nin Atvâr-ı Seb'a Risalesi (metin-tahlil)", Yüksek Lisans, Cemile Sağır

"Xvı ve Xvıı. Yüzyıllarda Osmanlı Toplumunda Yazılan Atvâr-ı Seb'a Eserlerinin Mukayeseli Değerlendirilmesi", Yüksek Lisans, Fatih Küçüktiryaki

"Ahmed Hüsâmeddin Dağıstanî'nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri", Yüksek Lisans, Harun Alkan

"Müstakimzâde Süleyman Sadeddin'in Nakşbendiyye Tarikatının Usûl ve Adâbına Dair Görüşleri", Yüksek Lisans, Serpil Ocak

"Şeyh Safvet'in Tasavvuf Dergisindeki Yazılarında Tasavvufî Kavramlara Bakışı", Yüksek Lisans, Zekiye Berrin Hacıismailoğlu

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2016 Profesör İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2014 Profesör İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, Hitit Üniversitesi
2008 - 2014 Doçent İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, Hitit Üniversitesi
2006 - 2008 Yardımcı Doçent İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, Hitit Üniversitesi
2003 - 2006 Yardımcı Doçent Çorum İlahiyat Fakültesi Çorum İlahiyat PR., Gazi Üniversitesi
2000 - 2002 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasavvuf (dr), Ankara Üniversitesi
1994 - 2003 Araştırma Görevlisi Çorum İlahiyat Fakültesi Çorum İlahiyat PR., Gazi Üniversitesi
1994 - 1996 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri (yl) (tezli), Ondokuz Mayıs Üniversitesi
1988 - 1993 Lisans İlahiyat Fakültesi İlahiyat PR., Ondokuz Mayıs Üniversitesi