Mobile Logo Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Birimler

Yapı Denetim Şube Müdürlüğü

Yapı İşleri Teknik Şube Müdürü Daire Başkanı'ndan aldığı talimatlar doğrultusunda ve ilgili mevzuat uyarınca, programa alınan mevcut yapıların büyük onarımlarının ve yapılmakta olan yeni inşaatların fizibilitelerinin yapılması, keşif özetlerinin hazırlanması, projelerinin yapılması/yaptırılması, yaklaşık maliyetlerin hesaplanarak ihale edilme aşamasına getirilmesi,  hakediş dosyalarının hazırlanması ve devam eden işlerin her türlü denetim ve kontrollerinin yapılması konularında çalışmalar yürütür. Buna göre;

 

·         İhalesi yapılmış yapım işlerinin yer teslimlerini yaparak yüklenicileri işe başlatmak.

·         İnşaatı biten bina ve tesislerin kabul işlemlerini yaparak talep sahiplerine teslim etmek,

·         İhalesi yapılıp yer teslimi yapılmış işleri yürürlükteki kanun, yönetmelik, sözleşme ve eklerine, iş programlarına, projelerine, genel, özel ve teknik şartname hükümlerine göre denetlemek,

·         Yapımı tamamlanmış işlerin geçici kabul işlemlerini ve kesin kabul işlemlerini yapmak,

·         Yapımı tamamlanmış işlerin kesin hesaplarını çıkarmak, devam eden inşaatların sözleşmesindeki hükümlere uygun olarak hakediş raporlarını düzenlemek,

·         Keşif artış ve eksilişlerini mukayeseli keşif çıkartarak tespit etmek, ilave iş kararlarını ve süre uzatım kararlarını hazırlamak,

·         Yürütülen işlerle ilgili yıllık faaliyetleri planlamak ve takip etmek,

·         Görev alanı ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak ve takip etmek,

 

 

Proje ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü

Proje ve Emlak Yönetimi Şube Müdürü, Daire Başkanı'ndan aldığı talimatlar doğrultusunda ve ilgili mevzuat uyarınca mevcut yapıların büyük onarımlarının ve yapılmakta olan yeni inşaatların programa alınması, fizibilitelerinin yapılması, keşif özetlerinin hazırlanması, projelerinin yapılması/yaptırılması, yaklaşık maliyetlerin hesaplanarak ihale edilme aşamasına getirilmesi  ve hakediş hesaplarının incelenmeleri, kurum içi ve kurum dışı her türlü yazışmayı yapmak ve iletişim konularında çalışmalar yürütür. Buna göre;

 

·         Üniversite yerleşkelerinin vaziyet ve yerleşim planlarını hazırlamak/hazırlatmak,

·         Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin projelerini hazırlamak.

·         Hazırlanan/hazırlatılan projelerin ve ihale edilecek işlerin genel ve özel teknik şartnamelerini, fiyat analizlerini, metrajlarını, yaklaşık maliyetlerini, mahal listelerini vb hazırlamak/hazırlatmak; işlerin tahmini bitim sürelerini belirlemek, işlerin yapımı sırasında iş mahallinde yükleniciden istenecek teknik personellerin ve araç gereçlerin sayı ve niteliklerini belirlemek, bu şekilde hazırlanan ihale dosyasını ihaleye çıkmak üzere İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne iletmek, gerektiğinde ihale komisyonlarına üye vermek,

·         Yapım İşleri ve altyapı tesisleri ile ilgili olarak gerekli zemin etütlerini yaptırmak,

·         Üniversitenin ihtiyacı olup, başkalarının mülkiyetindeki arazi ve arsaların kamulaştırma işlemlerini yapmak,

·         Üniversiteye ait taşınmazların envanterini tutmak ve bedel tespitlerini günün şartlarına uyarlayarak tapu kayıtlarını güncellemek,

·         Kamulaştırma işlemleri ile ilgili olarak tüm yazışmaları yapmak, gerekli hallerde diğer kurum ve kuruluşlardaki taşınmaz işlemlerini yerinde takip etmek,

·         Proje Hizmet alımları hakedişlerinin ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmasını sağlamak,

·         Yürütülen işlerle ilgili yıllık faaliyetleri planlamak ve takip etmek,

·         Görev alanı ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak ve takip etmek,

 

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

·       Yaklaşık maliyet sonrası ve ihale öncesi – sonrası (ihale izin olurları ,görevlendirmeler ,SGK ,strateji, ekap işlemleri,…vb) yazışmaları ve hazırlıkları yapmak.

·       Başbakanlık, Kamu İhale Kurumu, Sayıştay, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ile ilgili yazışmaları yapmak.

·       Personel ile ilgili evrakları düzenlemek ve bulundurmak.

·       Daire Başkanlığı bünyesindeki personelin işe devam cetvelini düzenlemek ve takibini yapmak,

·       Teknik hizmetler sınıfında olup, birimde görev yapan personelin 3 aylık dönemler halinde Özel Hizmet (arazi) tazminatı almalarına yönelik belgeleri hazırlamak ödeme evrakı oluşturmak,

·       Başkanlıkta görev yapan personelin, yıllık izin ve sağlık izin takibini yapmak,

·       Birimde görev yapan personelin, dış görevler nedeniyle oluşan yolluk almaları için ilgili dokümanları hazırlamak ve Personel Daire Başkanlığına ulaştırmak,

·       Daire Başkanlığının Üniversitemiz Rektörlüğü, Daire Başkanlıkları, Fakülteler, Valilik gibi tüm kurum ve kuruluşlarla ilgili resmi yazışmaları yapmak ve işlemleri yürütmek.

·       Tahakkuk işlemlerini yapmak. Ödemenin yapılması için evraklarını imzalattırarak Strateji Daire Başkanlığına ekleri ile birlikte göndermek,

·       Personel Hizmet Alımına dayalı  işlerin ihalesi, hakkediş ödemesi….vb tüm işlemleri yapmak

·       Daire başkanlığına ait arşivi düzenlemek, Tüm evrakların dosyalama ve arşivlendirmesini yapmak.

·       Daire Başkanlığı bünyesindeki personelin her türlü araç-gereç ve malzeme ihtiyacını tedarik etmek,

·       Üniversitenin yatırım bütçesini hazırlamak.

·       İnşaatları devam eden tüm yapı işlerinin seviyeleri, ödeme durumları ve ödenekleri ile ilgili işlerin takibini yapmak ve kayıtlarını tutmak,

·         Yatırım ödeneklerinin takibini yapmak ve ödenek aktarımı gibi işleri yürütmek

·         Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim görevlisine göndermek,

·         Daire Başkanlığının faaliyet planı ve strateji planını hazırlamak,

 

 

Bakım.Onarım ve İşletme Şube Müdürlüğü

Bakım Onarım Şube Müdürü, Birimlerden gelen talepler dikkate alınarak, Daire Başkanı'ndan aldığı talimatlar doğrultusunda ve ilgili mevzuat uyarınca küçük onarım işlerinin yapılması ve her türlü mekanik, elektrik, teknik arızanın giderilmesi konularında çalışmalar yürütür. Buna göre;

 

·         Üniversite ve tüm yerleşkelerinde meydana gelen her türlü arızanın giderilmesini sağlamak,

·         Üniversite ve tüm yerleşkelerindeki ısıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su, elektrik enerjisi ile kablolu veya kablosuz haberleşme sistemleri, kameralı güvenlik sistemleri gibi temel  altyapı hizmetlerini ifa etmek ve arızalarını gidermek,

·         Üniversite ve tüm yerleşkelerindeki  sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, araç-gereç ve cihazların bakım-onarımları ile periyodik bakımlarını yapmak,

·         Üniversite ve tüm yerleşkelerindeki bina ve tesislerin ihale edilmeyen (Boya, badana, duvar örme, diğerbakım -onarım.. v.b.) tadilatlarını yapmak,

·         Yeşil alanlar ve reaksiyon alanları ile ilgili projeler üreterek, bu alanların düzenlemesini yapmak,

·         Çevre düzenlemesi için kullanılacak materyalleri ve hizmet verecek ekipleri oluşturmak ve denetlemek.

·         Üniversiteye tahsis edilen ormanlık alanların protokole uygun kullanımının sağlanması hususunda üniversite yönetimine yardımcı olmak,

·         Temiz, düzenli ve bakımlı bir çevre oluşturma kapsamında ihtiyaç duyulan bitkisel ve yapısal malzemeleri temin etmek, hizmet içi kurslar düzenleyerek personeli eğitmek,

Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı