Profesör Doktor Abdulkadir Yılmaz

"Sicill-i Ahvâl Defterlerine Göre Bayburtlu Memurlar (1879–1909)", Abdulkadir Yılmaz, Hasan Akdağ, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2018

"Endülüs ve Mağrib Hattatları", Yılmaz Abdulkadir, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 2013

"Endülüs ve Mağrib de Kufi Hattının Tarihi Gelişimi", Yılmaz Abdulkadir, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 2012

"İbn-i Bevvâb’ın Kasîde-i Râiyye Tercemesi", Abdulkadir Yılmaz, İbn-i Bevvâb’ın Kasîde-i Râiyye Tercemesi, 2010

"Hamamdan Camiye Dönüştürülen Bir Yapı: Erzurum Boyahane Camii", Abdulkadir Yılmaz, Ekev Akademi Dergisi, 2007

"1879-1909 Yillari Arasinda Osmanli Bürokrasisinde Görev Almiş Erzurumlular", Abdulkadir Yılmaz, Ekev Akademi Dergisi, 2006

"Hat Sanatında Hareke ve Noktalamanın Tarihi Seyri", Abdulkadir Yılmaz, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003

"Muhammed es-Sincari es-Sahavi ve Bidâatü’l-Mücevvid fi’l-Hat ve Usûlih İsimli Eseri", Abdulkadir Yılmaz, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003

"Geleneksel Türk El Sanatlarından Hat Tezhip Ebru Sözlüğü", Abdulkadir Yılmaz, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002

"Sülüs Yazıda Harflere Formlarına Göre Verilen İsimler", Abdulkadir Yılmaz, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001

"Üstâd-ı Ekrem Hattat Nazif Bey", Abdulkadir Yılmaz, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 1998

"Avamil Metni ve Avamil Muribi", Eser Basım Yayın Dağıtım Matbaacılık, Abdulkadir Yılmaz-Lütfi Özbey, 9786054934126, Bilimsel Kitap

"Emsile ve Bina", Eser Basım Yayın, Abdulkadir Yılmaz -Lütfi Özbey, 9786054934201, Bilimsel Kitap

"Türk Kitap Sanatları Tabir ve Istılahları", Damla, 975-381-537-9, Bilimsel Kitap

"Sicill i Ahvâl Defterlerine Göre Erzurumlu Memurlar 1879 1909", Zafer, 978-975-442-156-9, Bilimsel Kitap

"Türk İslam Sanatları Tarihi", Önlisans, Türkçe, 2

"Arapça Hazırlık Sarf", Lisans, Arapça, 1

"Nahiv", Lisans, Arapça, 1

"İslam'da Sanat ve Estetik", Lisans, Türkçe, 2

"İleri Seviye Morfoloji ve Semantik Bilgisi", Yüksek Lisans, Arapça, 1

"Arapça İrap Teknikleri", Yüksek Lisans, Arapça, 1

"Arapça Nahiv ı", Yüksek Lisans, Arapça, 1

"Arapça Sarf ı", Yüksek Lisans, Arapça, 1

"Osmanlı Türkçesi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Kitap Sanatları Teminolojisi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Ebru Sanatı", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"İleri Seviye İrap Teknikleri", Doktora, Arapça, 1

"Arapça Edebi Metinler", Doktora, Arapça, 1

"Kitap Sanatları Terminolojisi", Doktora, Türkçe, 3

"Ebru Sanatı", Doktora, Türkçe, 1

"Arapça", Hazırlık, Türkçe, 6

"Bölüm Bşk."

"Rektör Yardımcısı"

"Enstitü Müdürü"

"Dekan Yardımcısı"

"Enstitü Müdür Yardımcısı"

"Meb", Öğretmenlik, 1980-1992, Diğer

""

"Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan Hanım Sultanlara ve Padişahlara Ait Bir Grup Vakfiyenin Hat, Tezhip ve Cilt Bakımından İncelenmesi", Doktora, Hüseyin Elitok

"Hattat Mehmed Şevki Efendi ve Sülüs-nesih Hat Ekolü", Doktora, Yusuf Bilen

"Türk Tezhip Sanatında Levha Tezyinatı", Doktora, Celalettin Karadaş

"Velî B. Ahmed'in El-matlûb Şerhu'l-maksûd Adlı Eserinin Edisyon Kritiği", Yüksek Lisans, Osman Ziyrek

"Hâşiyetü Nasiriddîn El-lekânî Alâ Şerhi Tasrîfi'l-izzî li Teftâzânî", Yüksek Lisans, İskender Karayiğit

"Ayşî Mehmet Efendi'nin Rûhu'ş-şurûh 'ala'l-maksûd Fi't-tasrîf Adlı Eserinin Edisyon Kritiği", Yüksek Lisans, Nurullah Oruç

"Muhammed B. Hamîd El-kefevî'nin Şerhu'l-emsileti'l-muhtelife Adlı Eserinin Tahkiki (edisyon Kritik)", Yüksek Lisans, Yakup Ziyaalp

"Fadl Hasan Abbas ve El-belâga Fünûnuhâ ve Efnânuhâ Adlı Eseri Bağlamında Meânî İlmine Dair Görüşleri", Yüksek Lisans, Ahmet Mahmut Gözün

"Arap Dilinde İştikāk ve Abdulkâdir B. Mustafa El-mağribî'nin El-iştikāk Ve't-ta‛rîb Adlı Eseri", Yüksek Lisans, Sabri Yıldırımer

"Hâlid El-ezherî'nin Şerhu Mukaddimeti'l-âcurrûmiyye Adlı Eserinin Edisyon Kritiği", Yüksek Lisans, Lütfi Özbey

"Princeton Üniversitesi (amerika) Firestone Kütüphanesi'nde Bulunan Tezhibli Bir Kur'ân-ı Kerîm'in Tahlili", Yüksek Lisans, Hamide Çögenli

"Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesi`nde Bulunan Bazı Tezhibli Yazma Eserlerin Tahlili", Yüksek Lisans, Mukaddes Orhan

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2014 Profesör İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2009 Doçent İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1992 - 1996 Doktora İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1990 - 1992 Yüksek Lisans Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü, Atatürk Üniversitesi