Ortak Yüksek Lisans Açılmasına ve Yürütülmesine İlişkin Protokol

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ARASINDA ORTAK LİSANSÜSTÜ PROGRAM AÇILMASINA VE YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN PROTOKOL

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Program Açılma Süreci

 

Amaç

MADDE 1 - Bu protokol, Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü arasında İnşaat Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği Anabilim Dallarında Ortaklaşa Yüksek Lisans Eğitim Programlarının yürütülmesini amaçlamaktadır.

 

Kapsam

MADDE 2 - Bu protokol, Bayburt Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesi arasında ortak yüksek lisans programlarına öğrenci seçimi ve kabulünü, müfredat, sınav, değerlendirme, devam, izin, verilecek diploma gibi programların başlangıcından sonuçlandırılıncaya kadar yapılacak uygulamalara ilişkin hükümleri kapsar.

  

Dayanak

MADDE 3 - Bu protokol, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumları ile Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik” hükümleri ile bu yönetmeliğe dayanak oluşturan 4.11.1981 tarih ve “2547” sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanmaktadır.

 

Tanımlar

MADDE  4 -  Bu protokolde geçen terimlerin tanımları:

a)  Ortak Enstitü (OE): Bir Yüksek Lisans programını ortaklaşa yürüten enstitülerden her birini ifade eder.

 

b) Yürütücü Enstitü (YE): Ortak enstitülerden öğrencilik işlemlerini yürüten enstitüyü ifade eder.

  

c) Ortak Lisansüstü Eğitim Programı Yürütme Kurulu (OLÜPYK): Ortak enstitülerin müdürleri, yürütücü enstitünün müdür yardımcıları ile ortak yüksek lisans programların Enstitü Anabilim Dalı (EABD) başkanlarından oluşan kurulu,

 

ç)  Öğrenci: Ortak yüksek lisans programına kayıt yaptıran kişi.

 

d) Tez Danışmanı: Yürütücü Enstitünün EABD başkanı tarafından önerilen ve OLÜPYK tarafından tez danışmanı olarak atanan ortak EAB dallarından birinde görevli öğretim üyesini ifade eder.

 

e) Tez İzleme Komitesi: Her öğrenci için kurulan, ortak enstitülerin her birinden en az bir üye olmak üzere, toplam üç öğretim üyesinden oluşan komitedir. Ortak enstitülerin birinden, biri tez danışmanı olmak üzere diğer ikisi ilgili EAB dalından veya başka bir EAB dalından olmak üzere toplam üç üyeden oluşur.

 

f) Yürütücü Enstitü (YE): Ortak enstitülerden öğrencilik işlemlerini yürüten enstitüyü ifade eder. Yürütücü Enstitü; öğrencinin başvuru, kayıt, ders alma, sınavlar, mezuniyet gibi tüm öğrencilik işlemleri ile ilgili kayıtları tutar ve yürütür. Yürütücü enstitü Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'dür.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 Ortak Programın Amacı ve Yürütülmesi

 

Ortak Programın Amacı

MADDE 5 - (1) Bu protokol, iki üniversite arasında akademik işbirliği ve etkileşim sağlamayı, programa katılan öğrencilerin üst düzeyde eğitim ve öğretim almalarını, kurumların tecrübe ve imkanlarını azami derecede akademik faydaya dönüştürmektedir.

 

Ortak Programın Yürütülmesi

MADDE 6 - (1) Ortak Yüksek Lisans Programı Yürütme Kurulu (OYLPYK), ortak yüksek lisans programlarının yürütülmesine ilişkin her türlü kararı alır ve uygulanmasını sağlar.

 

(2) Ortak Enstitüler; OYLPYK'nun kararlarını kendi yönetim kurullarının onayından geçirirler. OYLPYK, her yarıyıl için; biri yarıyıl başında diğeri yarıyıl sonunda olmak üzere, en az iki kez toplanır.

  

(3) OYLPYK'nun her yarıyıl için; yarıyıl başında yaptığı toplantıda, gelecek yarıyılda program açılması ve bu programa alınacak öğrenci sayısı kararlaştırılır.

 

(4) Toplantılar Yürütücü Enstitüde yapılır. Ancak ortak enstitü müdürlerinin kararıyla diğer ortak enstitüde de yapılır. Toplantı çağrıları Yürütücü Enstitü müdürü tarafından yapılır. Toplantı hangi enstitüde yapılıyorsa o enstitünün müdürü toplantıya başkanlık eder.

 

(5) Toplantı yeter sayısı OYLPYK'nun üye sayısının üçte ikisidir. Karar yeter sayısı ise bu kurulun üye sayısının salt çoğunluğudur.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü ve Başarı Koşulları, Öğretim Üyesi Görevlendirme, Krediler ve Not Sistemi, Akademik Başarısızlık

 

Öğrenci Kabulü ve Başarı Koşulları

MADDE 7 - (1) Öğrenci, programa kabulünden mezun oluncaya kadar tüm işlemlerini kaydolduğu enstitü ile yürütür ve bu enstitünün yönetmeliğine tabi olur.

 

(2) Öğrenci alımı için yapılan ilan, başvuruların kabulü, değerlendirilmesi ve sınav işlemleri yürütücü enstitü tarafından yürütülür.

 

(3) Giriş sınavları yürütücü enstitüye bağlı ilgili anabilim dalları tarafından yapılır ve yürütücü enstitü tarafından ilan edilir.

 

(4) Türk vatandaşı olmayan öğrenciler denklik koşullarını yerine getirdikleri taktirde, yürürlükteki diğer mvzuat hükümlerine göre programa kabul edilebilirler.

 

(5) Öğrenci, tüm kayıt kabul ve öğrenim ücreti ödeme işlemlerini yasal süresi içerisinde ilan edilen enstitüde yapılır. Bu işlemler ilgili yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

 

Öğretim Üyesi Görevlendirme

MADDE 8 - (1) Yüksek lisans eğitim programlarının yürütülmesinde ihtiyaçlar dikkate alınarak YE ve OE arasında öğretim üyesi görevlendirilebilir.

 

Krediler ve Not Sistemi

MADDE 9 - (1) Ortak yüksek lisans programında öğrencinin alması zorunlu asgari ders kredisi Yürütücü Enstitü tarafından kendi yönetmeliğine göre kararlaştırılır. Ortak yüksek lisans programında, yürütücü enstitünün not sistemi kullanılır. Öğrencinin, ortak enstitülerin her birinden aldığı derslerin kredilerinin toplamı, alması zorunlu olan asgari toplam kredi miktarının üçte birinden az olamaz.

 

Akademik Başarısızlık

MADDE 1- (1) Ortak yüksek lisans programlarınınsüreleri ile akademik başarısızlık veya başka nedenlerle öğrencinin ilişiğinin kesilmesi hususlarında, yürütücü enstitünün lisansüstü (Yüksek Lisans) yönetmeliği ve yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Diploma, İzinler ve Disiplin Hükümleri

 

Ortak Diploma

MADDE 11 - (1) Ortak yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciye, Bayburt Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesinin ortak hazırladığı tek bir diploma verilir. Diplomada yer alması gereken hususlar OYLPYK tarafından belirlenir.

 

İzinler

MADDE 12 - (1) Belgelenmek koşulu ile zorunlu nedenlerle öğrenciye her iki enstitünün mutabakatı sonucu bir yarıyıl veya bir akademik yıl izin verilebilir. İzinde geçen süre azami öğretim süresinden sayılmaz. Öğrenim süresi boyunca kullanılabilecek toplam izin süresi, normal öğretim süresinin yarısından fazlası olamaz.

 

Disiplin Hükümleri

MADDE 13 - (1) Öğrenciler, eğitim için bulundukları her iki kurumun disiplin yönetmeliğine tabi olur.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uygulanacak Diğer Hükümler Protokolün Yürürlüğe Girmesi ve Protokolün Yürütmesi

 

Uygulanacak Diğer Hükümler

MADDE 14 - (1) Bu protokolde hüküm bulunmayan durumlarda "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu", "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği", "Bayburt Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmelikleri", 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik" ve 26.08.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunda kabul edilen "Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumları Arasındaki Ortak Lisansüstü Eğitim Protokolü Hazırlanmasına İlişkin Yönerge" hükümleri uygulanır.

 

Protokolün Yürürlüğe Girmesi

MADDE 15 - (1) Protokol, ortak yüksek lisans programlarını düzenleyen üniversitelerin rektörleri tarafından imzalanır ve imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Protokolde değişiklik yapılması aynı usule tabidir.

 

Protokolün Yürütmesi

MADDE 16 - (1) Protokoller, ortak yüksek lisans programlarını düzenleyen üniversitelerin rektörleri tarafından yürütülür. Rektörler, bu yetkilerini enstitü müdürlerine devredebilirler. Protokolde değişiklik ve yeni düzenleme yapılması durumunda, yükseköğretim kuruluna bilgi sunulur. Protokol, her iki taraftan birinin isteği olmadıkça devam eder.