Research Center Manager Lecturer PhD Tuğba Akkoyun Koç

Deputy Manager Lecturer Doctor Kenan Azılı

Secretariat Faculty Secretary Beşir Demir