Professor Doctor Tevhit Ayengin

"Çalışmanın Dini Temelleri Kalvinizm ve İslam Örneği", Ayengin Tevhit, İslami Araştırmalar Dergisi, 2005

"Fıkıh Mezheplerinin Bağlayıcılığına Dair", Tevhit Ayengin, İlahiyat Akademi, 2017

"Islam and Human Rights Adlı Kitabı Özelinde Ann Elizabeth Mayer in İslam ve İnsan Hakları Hakkındaki Görüşleri", Ayengin Tevhit, İslam Hukuku Araştırmaları Dertgisi, 2004

"Hukûkî Dinamizm ve İçtihatta İsabet Tartışmaları", Ayengin Tevhit, Marife, 2012

"İslam Hukukunun Kökeni Üzerine Bazı Düşünceler", Ayengin Tevhit, Usûl İslam Araştırmaları, 2005

"Hüsün Kubuh Tartışmaları ve İslam Hukukunun Kökeni Üzerine", Ayengin Tevhit, Ekev Akademi Dergisi, 2012

"Kurban İbadeti", Tevhit Ayengin, Diyanet İlmi Dergi, 2005

"İslam Hukuk Felsefesinde Hukukun Üstünlüğüne Dayalı Hukuk Devleti nin Metodolojik Referansları", Ayengin Tevhit, Ekev Akademi Dergisi, 2003

"Helal Gıda Sertifikası Tüketici Hakkıdır", Ayengin Tevhit, Gimdes, 2011

"Hukuk ve Sosyal Realite", Ayengin Tevhit, Eski Yeni, 2012

"İslam da İktisadi Hayatın Ahlaki Boyutu", Ayengin Tevhit, İslami Araştırmalar Dergisi, 2003

"Ebû Hanife nin Hukuki İrade Anlayışı", Ayengin Tevhit (16.10.2003-19.10.2003), İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe ve Düşünce Sistemi Sempozyumu, 2003

"Gıda Kozmatik ve Sağlık Ürünlerinde Kullanılan Katkı Maddelerinin Helal Sertifikalarında Kullanımı", Tevhit Ayengin, (06.09.2014-07.09.2014), Uluslararası VI. Helal Gıda Sempozyumu, 2014

"Sosyal Medyada Verilen Fetvaların Otantikliği", Tevhit Ayengin, Osman Durmaz, (08.05.2014-09.05.2014), Uluslararası Yeni Medya Yeni Yaklaşımlar Konferansı, 2014

"Din ve Vicdan Özgürlüğünün İnsan Hakları Sözleşmelerine Yansımaları", Ayengin Tevhit (15.05.2009-17.05.2003), İnsan Hakları ve Din Sempozyumu, 2003

"HELÂL TURİZMDE KULLANILABİLECEK TEMEL DİNİ KAVRAMLAR VE GÜNCEL YANSIMALARI", Tevhit Ayengin, (07.04.2017-09.04.2017), 1. International Halal Tourism Congress, 2017

"Küresel Tek Bir Helal Standart İçin Öneriler 13 14 Ekim 2011 Gimdes CNR Fuar Merkezi İstanbul Basılmış olarak Gimdes Uluslar arası Helal Gıda Konferansları İstanbul 2012 ss 140 151", Ayengin Tevhit (13.10.2011-14.10.2011), Uluslararası ıv Helal Gıda Sempozyumu, 2011

"Günümüz Fıkıh Problemleri", T.C. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 978-975-06-0754-7, 28-53, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Die islamischen Wissenschaften aus Sicht muslimischer Theologen", Peter Lang , 978-3-631-60363-5, 209-218, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"İslam Hukukuna Giriş", Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi online, 1-30, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"İslam ve İnsan Hakları Hukuki Temeller ve Çağdaş Yorumlar", Ravza Yayınları, 9944409186, Bilimsel Kitap

"İslam Hukukuna Giriş", Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi online kitap, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Öğretmenlik Alan Bilgisi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ÖABT", Temel Dini Bilgiler II, Nobel Yayınları, Komisyon, 978-605-860-468-1, 99-137, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Günümüz Fıkıh Problemleri", T.C. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 978-975-06-0754-7, 214-233, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi", 975-389-457-0, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"İslam Hukuk Metodolojisi ıı", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Alan Uzmanlık ı", Yüksek Lisans, Türkçe, 5

"İslam Hukuk Metodolojisi ı", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Mukayeseli İslam Hukuku", Doktora, Türkçe, 1

"Usul Literatüründen Metin Okumaları", Doktora, Türkçe, 3

"İslam Hukuk Felsefesi", Doktora, Türkçe, 1

"Mukayeseli İslam Hukuku", Doktora, Türkçe, 3

"İslam Araştırmaları Metodolojisi", Doktora, Türkçe, 3

"Kuran Hükümleri ve Modern Hukuk", Lisans, Türkçe, 2

"İslam Hukuk Metodolojisi ıı", Lisans, Türkçe, 2

"Alan Uzmanlık ıı", Yüksek Lisans, Türkçe, 5

"İslam Hukuk Metodolojisi ıı", Yüksek Lisans, Türkçe, 1

"Arapça Dilbilgisi (nahiv)", Lisans, Türkçe, 12

"İslam Borçlar Hukuku", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Bitirme Ödevi ı", Lisans, Türkçe, 2

"İslam Hukuk Felsefesi", Doktora, Türkçe, 3

"İslam Aile Hukuku", Yüksek Lisans, Türkçe, 1

"İslam Hukuk ı", Lisans, Türkçe, 2

"Alan Uzmanlık ıı", Lisans, Türkçe, 10

"İslam Hukuk ıı", Lisans, Türkçe, 2

"Mukayeseli İslam Hukuku", Lisans, Türkçe, 2

"İslam Borçlar Hukuku", Yüksek Lisans, Türkçe, 1

"Usul Literatüründen Metin Okumaları", Doktora, Türkçe, 1

"Bitirme Ödevi ıı", Lisans, Türkçe, 2

"Alan Uzmanlık ı", Lisans, Türkçe, 10

"İslam Aile Hukuku", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"İslam Aile Huk.", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Çağdaş Fıkıh Problemleri", Doktora, Türkçe, 3

"İslam Hukuk ıı", Doktora, Türkçe, 2

"İslam Hukuk ı", Doktora, Türkçe, 2

"Günümüz Fıkıh Problemleri ı", Lisans, Türkçe, 2

"İslam Hukuk Metodolojisi ı", Yüksek Lisans, Türkçe, 1

"Fıkhın Oluşum Dönemi", Lisans, Türkçe, 1

"İslam Hukuk Usulü ı", Lisans, Türkçe, 2

"İslam Hukuk Metodolojisi ı", Lisans, Türkçe, 3

"İslam Hukuk Usulü ıı", Lisans, Türkçe, 2

"Çağdaş Fıkıh Problemleri", Doktora, Türkçe, 1

"Dekan Yardımcısı"

"Anabilim Dalı Başkanı"

"Fakülte Kurulu Üyeliği"

"Bölüm Başkan Yardımcısı"

"Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği"

"Farabi Koordinatörü"

"Dekan"

"Yönetim Kurulu Üyeliği"

"Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi", Yönetim Kurulu Üyesi 2013 -

"Tarih Okulu Dergisi (Journal of History School)", Üye

"ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi", Danışman 2012 -

"İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi", Üye

"Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi", Danışman

"International Journal of Academic Social Science Studies", Üye

"İİB International Refereed Academic Social Sciences Journal", Üye

"Usul", Üye

"Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic", Üye

"İslam Araştırmalar Dergisi", Danışman

"Bilimname", Üye

"Ekev", Üye

"ÇOMÜ Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi", Yönetim Kurulu Üyesi 2013 -

"Meb Erzurum İmam- Hatip Lisesi", Öğretmen, 1990-1993, Diğer

"Diyanet İşleri Başkanlığı Bayburt Müftülüğü", İmam-Hatip, 1983-1984, Diğer

"Yurtdışı bursu", DIYANET ISLERI BASKANLIGI, Kamu, Türkiye

"Muhammed Emin Fehim Paşa ve Aziziye Kuduri Şerif Tercümesi Adlı Eserin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi", Profesör, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 16.05.2016-31.01.2019, 5000 TÜRK LİRASI

"Kurban İbadeti ve Türkiye deki Uygulaması ve Hijyenik Koşullarda Kurban Kesimi", Araştırmacı, , Diğer, Tamamlandı, 0

"İslam Hukukuna Göre Uluslararası Anlaşmaların Bağlayıcılığı", Yüksek Lisans, Ahmet Kavut

"İslam Hukukuna Göre Velayette Babanın Öncelik Hakkı", Yüksek Lisans, Mesut Balaban

"Hanefî Mezhebinde Helal Gıda Kriterleri", Yüksek Lisans, Hilal Özkan

"Fahru'l- İslâm Ebu'l-usr El-pezdevî'nin Kenzü'l-vüsûl İlâ Ma`rifeti'l-usûl Adlı Eseri ve Eserin Elfâz Bahsinin Fıkıh Usûlü İlmine Katkısı", Yüksek Lisans, Yunus ak

"İslâm Hukuku Açısından Kripto Paralar", Yüksek Lisans, Aslı Civelek

"İslam Hukuku Açısından Ötanazi", Yüksek Lisans, Zehra Bal

"Sonuçları İtibariyle Davranışların Şer'i Akitlere Etkisi (alışveriş ve Nikah Akitleri)", Yüksek Lisans, Ibrahıma Fofana

"İslam Hukuku ve Türk Medeni Kanunu Açısından Sahih Evlilik Akdi Dışında Oluşan Nesep ve Ortaya Çıkan Sonuçlar", Yüksek Lisans, Sümeyye Kayar

"İslam Hukukunda Erkekteki Hastalık Veya Kusur Sebebiyle Kadının Boşanma Talebi Hakkı", Yüksek Lisans, Recep Şimşek

"Muhammed Emin Fehim Paşa ve "aziziye" (kudurî Şerîf Tercümesi) Adlı Eseri'nin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi", Yüksek Lisans, Ali Kökay

"Fıkhu'l-ekalliyat Açısından Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığının İnsani ve Ekonomik İlişkileri", Yüksek Lisans, Mouchammed Fatıch Ntelı

"21. Yüzyılda Hamas'ın Sosyal ve Siyasal Politikaları", Yüksek Lisans, Hayri Kan

"İbn Rüşd'ün Bidayetü'l-müctehid Nihâyetü'l-muktesıd Adlı Eserinde Ebû Yûsuf, İmam Muhammed ve İmam Züfer'e Nispet Edilen Görüşler ve Bunların Hanefi Mezhebi Açısından Değerlendirilmesi", Yüksek Lisans, Salih Güner

"İslam Aile Hukuku Açısından İhtilafların Çözümünde Tahkim Yöntemi", Yüksek Lisans, Ayşe Gürdal

"Fıkhi Kaideler Işığında Hafifletici İstisnai Haller ve Hükümleri", Yüksek Lisans, Rahman Jaddoa

"İslam Mezheplerinde Kadın", Yüksek Lisans, Meltem Baş

"İslam Hukukuna Göre Akitlerde Cehalet (bilinmezlik) ve Akde Etkisi", Yüksek Lisans, Bülent Kösemehmet

"İslam Hukuku Açısından Taşıyıcı Annelik", Yüksek Lisans, Ayşe Şimşek

"Kıraat Geleneğinde Muhalif Hareketler: İbn Şenebûz ve İbn Miksem Örneği", Yüksek Lisans, Yasemin Yankaç

"Diğer Müçtehitlerle Farklılıkları Bağlamında Ebû Hanife'nin İçtihat Mantığı", Yüksek Lisans, Ertuğrul Akın

"Ebû Hanîfe'ye Göre Hırsızlık Suçu ve Cezası", Yüksek Lisans, Metin Bor

"Hanefi Mezhebinde Yiyecek ve İçeceklerde Helallik ve Haramlık Ölçüleri", Doktora, Mustafa Boran

"İslam Hukukunda Mahremiyet ve Sosyal Medya", Yüksek Lisans, Sevdegül Çekiç

"Hulefâ-i Râşidîn'in Halife Seçilme Şekilleri", Yüksek Lisans, Abdurrahim Şen

"İslam'da Mülteciler Hukuku", Yüksek Lisans, Osman Durmaz

"İslam Hukukunda Evlilik Akdinin Hukuki Niteliği", Yüksek Lisans, Musa Altunkaya

"Hanefi ve Şâfiî Mezheplerinde Küçük Çocukların Evlendirilmesi Meselesinin Metodolojik Dayanağı", Yüksek Lisans, Zeynep Sevgili

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2013 Profesör İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
2008 - 2013 Doçent İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
2001 - 2008 Yardımcı Doçent İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
2000 - 2001 Araştırma Görevlisi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
1994 - 2000 Araştırma Görevlisi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi
1993 - 1999 Doktora İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1993 - 1994 Araştırma Görevlisi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
1993 - 1993 Okutman Rektörlük, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
1990 - 1993 Yüksek Lisans İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, Atatürk Üniversitesi