Lecturer PhD Ömer Can

"Ferrokrom Cürufunun Kerpicin Mühendislik Özelliklerine Etkisi", Ömer Can, Selçuk-teknik Dergisi, 2008

"Kabarma Özellikli Gazbeton Panelinde Donatı Aderansı ve Basınç Dayanımı Üzerine Deneysel Bir Çalışma", Mehmet Mustafa Önal, Ömer Can, Ali Koçak, Hanifi Tokgöz, Sigma Journal of Engineering And Natural Sciences, 2007

"Investigation of seismic performance of in-plane aligned masonry panels strengthened with Carbon Fiber Reinforced Polymer", Ömer Can, Constructıon And Buıldıng Materıals, 2018

"Beton Yol Kaplamalarında Vakum Uygulaması Üzerine Bir Çalışma", Gökhan Durmuş, Serkan Subaşı, Ömer Can, Kürşat Yıldız, Metin Arslan, Tübav Bilim Dergisi, 2010

"The effects of macro synthetic fiber reinforcement use on physical and mechanical properties of concrete", Osman Şimşek, Mustafa Çullu, Gökhan Durmuş, Ömer Can, Hakan Bolat, Composites Part b, 2014

"Çeşitli Yöntemlerle Güçlendirilen Hasar Görmüş Betonarme Kirişlerde Performansların Karşılaştırılması", Ömer Can, Hanifi Tokgöz, Engineering Sciences, 2008

"Ahşap Çatı Makaslarının Düğüm Noktalarında Ön Ahşap Uzunluğun Deneysel Yöntemle Tayini", Ömer Can, Hanifi Tokgöz, Engineering Sciences, 2008

"Pomza Agregasının Farklı Zamanlardaki Su Emmelerinin Hafif Betonun Mekanik ve Fiziksel Özelliklerine Etkisi", Hacı Süleyman Gökçe, Ömer Can, Politeknik Dergisi, 2009

"Investigation on seismic isolation retrofit of a historical masonry structure", Musa Artar, Muhammet Yurdakul, Ömer Can, Fatih Yılmaz, Kezban Coban, Mehmet b Yıldız, Earthquakes And Structures, 2019

"İç Anadolu Bölgesinde Yetişmiş Birinci Sınıf Sarı Çam Kerestesi ile Yapılan Pencere Köşe Birleşimine Ait Basınç Dayanımlarının Karşılaştırılması Üzerine Araştırma", Ömer Can, Mehmet Mustafa Önal, Sigma Journal of Engineering And Natural Sciences, 2007

"Farklı Yüksekliğe Sahip Boşluklu Perde Duvarlara ait Davranış Eğrilerinin SAP2000 OAPI ile Elde Edilmesi", Bilal Tayfur, Ömer Can, Academic Platform Journal of Engineering And Science, 2018

"Yüksek Sıcaklık Uygulanmış Katkılı Betonun Bulanık Mantık ve Regresyon Yöntemiyle Basınç Dayanımın Tahmini", Ömer Can, Gökhan Durmuş, Politeknik Dergisi, 2009

"Ahşap Döşemeli Geleneksel Bayburt Evinin Deprem Performansının Belirlenmesi", Ömer Can, Burak Erkul, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2019

"Süper Akışkanlaştırıcı Katkılı Betonların Yüksek Sıcaklıktaki Basınç Dayanımı", Ömer Can, Gökhan Durmuş, Hacı Süleyman Gökçe, Engineering Sciences, 2009

"Mermer Tozu Katkılı Kerpicin Mühendislik Özelliklerinin Araştırılması", Ömer Can, Hasbi Yaprak, Engineering Sciences, 2009

"Dıştan Perde Duvarla Güçlendirmede Perde-Hatıl Birleşim Yerlerinde Kullanılan Blon Sayısının Araştırılması", Ömer Can, Hanifi Tokgöz, Journal of The Faculty of Engineering And Architecture of Gazi University, 2011

"Polikarboksilat Bazlı Süperakışkanlaştırıcı Katkılı Betonun Yüksek Sıcaklıktaki Basınç Dayanımın Bulanık Mantık Yöntemiyle Tahmini", Gökhan Durmuş, Ömer Can, Selçuk Üni. Teknik-online Dergisi, 2009

"Assessing the experimental behaviour of load bearing masonry walls subjected to out-of-plane loading", Mürsel Erdal, Ömer Can, Recep Kanıt, Scıentıfıc Research And Essays, 2010

"Yığma Binalarda Deprem Performansının Belirlenmesi (Bayburt Korkut Ata Lisesi Örneği)", Ömer Can, Halime Yıldızoğlu, Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2018

"Seismic Performance Comparison of a Building Made with Old Masonry Bayburt Stone According to Old and New TDY", Ömer Can, International Journal of Scientific And Technological Research, 2019

"Graphene Additives Effect on Mechanical and Structural Characterization Properties ofPolyvinyl Alcohol (PVA) and Boron Based Cement Mortar", Hakan Çağlar, Arzu Çağlar, Ömer Can, Science of Advanced Materials, 2020

"Geri Dönüşüm Agregalardan Üretilen Farklı Sınıflardaki Betonun Mühendislik Özelliklerinin Belirlenmesi", Gökhan Durmuş, Ömer Can, Osman Şimşek, (13.05.2009-15.05.2009), 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, 2009

"Düzlem Dışı Yüklenen Yığma Yapıların Deneysel Davranışı", Mürsel Erdal, Nihat Sinan Işık, Ömer Can, Latif Onur Uğur, Recep Kanıt, Gökalp Serimer, m Kemal Yener, Ergin Atımtay (17.02.2005-17.02.2005), Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 2005

"Perde Duvarlarda Birakilan Boşluklara ait Yükseklik EtkilerininSAP2000 OAPI ile İncelenmesi", Bilal Tayfur, Ömer Can, (21.09.2017-23.09.2017), II. Internationalconference on Advanced Engineering Technologies, 2017

"Ağır Betonların Basınç Dayanımının Belirlenmesinde Tahribatsız Test Yöntemlerinin Etkinliğinin İncelenmesi", Mustafa Çullu, Ömer Can, (02.05.2019-05.05.2019), 5. Uluslararası Avrupa Fen- Matematik- Mühendislik ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 2019

"Yığma Yapı Duvarlarının Güçlendirme Yöntemlerinin Performans Açısından Karşılaştırılması", Nalan Kalkan, Ömer Can, (26.04.2018-28.04.2018), International Vocational Science Symposium, 2018

"Kompozit duvarların diyagonal çekme dayanımının Araştırılması", Yağmur Kopraman, Ömer Can, Alper Büyükkaragöz, (03.05.2013-04.05.2013), Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı-2013, 2013

"Mermer Tozu Atığının Kerpiç Yapımında Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma", Ömer Can, Ali Ateş, (26.05.2010-28.05.2010), Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu, 2010

"Lateral Strength of Masonry Walls With Openings: Analytical Approach", Mürsel Erdal, Nihat Sinan Işık, Ömer Can, Yağmur Kopraman, Alper Büyükkaragöz, (16.09.2013-18.09.2013), Fırst Internatıonal Conference Exhıbıtıon Applıcatıon of Effıcıent Renewable Energy Technologıes ın Low Cost Buıldıngs And Constructıon, 2013

"Depreme Maruz Yığma Duvarın Kırılması Ve Deprem Yönetmeliğinin İrdelenmesi", Mürsel Erdal, Nihat Sinan Işık, Ömer Can, Latif Onur Uğur, Recep Kanıt, Mustafa Kemal Yener, Gökalp Serimer, Ergin Atımtay (22.09.2005-24.09.2005), Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Kongresi, 2005

"Behavioural Investigation of the Effect of Thickness on the Shear Walls with Opening", Bilal Tayfur, Ömer Can, (27.06.2018-29.06.2018), 1. Internatıonal Technologıcal Scıences And Desıgn Symposıum, 2018

"6306 Sayılı Kanuna Göre Mevcut Betonarme Yapının Deprem Risk Analizi: Örnek Uygulama", Ömer Can, (26.04.2019-28.04.2019), Çukurova II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2019

"Püskürteme Betonlarda Su Geçirimlilik Özelliklerinin İncelenmesi", Mustafa Çullu, Ömer Can, (26.04.2019-28.04.2019), Çukurova II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2019

"Depreme Dayanıklı Bina Kapsamında Yapısal Olmayan Riskler ve Önlemler", Ömer Can, Yağmur Kopraman, Alper Büyükkaragöz, (11.05.2015-14.05.2015), 8. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 2015

"Betonarme Kirişlerde CFRP Sarılarak Güçlendirme Yapılması ve TaşımaGücünün Arttırılması", Mehmet Mustafa Önal, Ömer Can, Hanifi Tokgöz, Nail Dumanlar (07.12.2006-08.12.2006), Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu, 2006

"Presteki Kırılma Yönünün Beton Basınç Dayanımında Etkisi Üzerine Bir Araştırma", Ömer Can, (02.05.2019-05.05.2019), 5. Uluslararası Avrupa Fen- Matematik- Mühendislik ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 2019

"Yığma Binalarda Deprem Performansının Belirlenmesi (Bayburt Korkut Ata Lisesi Örneği)", Ömer Can, Bilal Tayfur, Halime Yıldızoğlu (21.09.2017-23.12.2017), II. Internationalconference on Advanced Engineering Technologies, 2017

"Seismic Performance Comparison of a Building Made with Old Masonry Bayburt Stone According to Old and New TDY.", Ömer Can, Selçuk Çimen, Elif Yılmaz, Baraka Ciza (19.09.2019-21.09.2019), 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019

"A New Method for Reinforcement of Masonry Structure: Outer Shear Wall", Ömer Can, Recep Kanıt (19.09.2019-21.09.2019), 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019

"Lif Katkılı Betonların Aşınma Direnci Üzerindeki Etkileri", Ömer Can, Gökhan Durmuş, Serkan Subaşı, Kürşat Yıldız, Metin Arslan (13.05.2009-15.05.2009), 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, 2009

"Taşıyıcı Elemanlarda Onarım ve Güçl. Yöntemleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Hasar Gören Yapılar", Lisans, Türkçe, 3

"Mukavemet-ı", Lisans, Türkçe, 4

"Betonarme-ı", Lisans, Türkçe, 1

"Yığma Yapı Davranışı", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Betonarme-ı", Lisans, Türkçe, 3

"İnş. Müh. Tasarım Projesi-ı", Lisans, Türkçe, 1

"Betonarme-ıı", Lisans, Türkçe, 4

"İnş. Müh. Tasarım Projesi-ı", Lisans, Türkçe, 3

"Mukavemet-ıı", Lisans, Türkçe, 3

"Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı", Lisans, Türkçe, 3

"Dekan Yardımcısı"

"Bölüm Başkan Yardımcısı"

"Genel Sekreter"

"Anabilim Dalı Başkanı"

"Çelik Elemanlar İle Güçlendirilen Tuğla Duvarların Kayma Davranışının Araştırılması", Yardımcı Doçent, Gazi Üniversitesi, Araştırma Projesi, Tamamlandı, 09.05.2012-06.01.2014, 15000 TÜRK LİRASI

"Boşluklu yığma duvarların deprem etkisi altındaki davranışlarının deneysel ve sayısal olarak belirlenmesi", Doktor Öğretim Üyesi, Gazi Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 02.07.2010-09.07.2014, 14600 TÜRK LİRASI

"2 EKSENLİ PID DESTEKLİ SARSMA TABLASI ÜRETİMİ", Yardımcı Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-29.12.2017, 8500 TÜRK LİRASI

"FRP ile Güçlendirilmiş Dikdörtgen Kesitli Kirişlerin Davranışlarının Tayini", Yardımcı Doçent, Gazi Üniversitesi, Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.04.2004-01.04.2006, 10000 TÜRK LİRASI

"Alternatif Kalıp Yüzeylerinin Taze Beton Hidrostatik Basıncı Üzerine Etkileri (Proje No: 07/2001-13)", Yürütücü, Gazi Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.01.2001-15.01.2004, 2400 TÜRK LİRASI

"Bayburt Taşlarının Mühendislik Özelliklerinin Belirlenmesi", DOĞRUL Ersin, Bayburt Üniversitesi, Tübitak Projesi, Tamamlandı, 06.11.2017-07.05.2018, 2180 TÜRK LİRASI

"Depremde hasar görmüş yapıların onarımı ve hasarsız mevcut yapıların güçlendirilmesi: Dış perde duvar uygulaması", Araştırmacı, Gazi Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı, Tamamlandı, 08.11.2004-08.11.2008, 2.250.000, 00 TÜRK LİRASI

"Dıştan Perde Duvar Güçlendirmelerinde Blonlu Perde-Hatıl Birleşim Yerlerinde Blon Sayısının Araştırılması", Yardımcı Doçent, Gazi Üniversitesi, Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.07.2009-01.06.2010, 14500 TÜRK LİRASI

"Yapı Malzemelerinin Çevresel Etkileri Kapsamında Yaşam Döngüsü Değerlendirme Yönteminin İncelenmesi", Yardımcı Doçent, Gazi Üniversitesi, Avrupa Birliği, Tamamlandı, 01.04.2008-30.04.2009, 14840 AVRO

"Beton Yol Kaplamalarında Alternatif Beton Ve Yapım Yöntemi Araştırmaları (07/2004-32)", Yürütücü, Gazi Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 30.06.2004-30.06.2006, 22500 TÜRK LİRASI

"Polyester ve Polipropilen Tel Katkılı Betonların Beton Yol Kaplamalarında Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma (07/2007-25)", Yardımcı Doçent, Gazi Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 16.04.2007-16.04.2010, 14940 TÜRK LİRASI

"Karbon Elyaf Kumaş İle Güçlendirilen Yığma Duvarların Sismik Yüklere Karşı Performansının Araştırılması", Yardımcı Doçent, Gazi Üniversitesi, Araştırma Projesi, Tamamlandı, 09.05.2012-06.01.2014, 15000 TÜRK LİRASI

"Tarihi Yığma Yapıların Performans Analizi: Okul Binası Örneği", Yüksek Lisans, Halime Yıldızoğlu

"Tarihi Yığma Yapıların Performans Analizi: Geleneksel Bayburt Evi Örneği", Yüksek Lisans, Burak Erkul

"Perde Duvarlarda Bırakılan Pencere Boşluklarındaki Boyut Etkilerinin Sap2000 Oapı İle İncelenmesi", Yüksek Lisans, Bilal Tayfur

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2014 Doktor Öğretim Üyesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2012 - 2014 Yardımcı Doçent Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Gazi Üniversitesi
2004 - 2009 Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Eğitimi (dr), Gazi Üniversitesi
2000 - 2011 Araştırma Görevlisi Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Bölümü, Gazi Üniversitesi
1999 - 2003 Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Eğitimi (yl) (tezli), Gazi Üniversitesi
1995 - 1999 Lisans Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Bölümü, Gazi Üniversitesi