Profesör Doktor Sedat Maden

"Yaşamını Tiyatro Serüvenine Adamış Bir Cumhuriyet Kadını Ülker Köksal'la Tiyatro Üzerine Bir Söyleşi", Sedat Maden, Tiyatro Araştırmaları Dergisi, 2007

"İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRETİMEYÖNELİK ALGILARI", Sedat Maden, Erhan Durukan, Ertan Akbaş, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011

"The Effect of Jigsaw IV on The Achievement of Course of Language Teaching Methods and Techniques", Sedat Maden, Educational Research And Review, 2010

"TÜRKİYE’DE ÇOCUK TİYATROSU DÜŞÜNCESİ VE ÖZ TİYATRO", Sedat Maden, E-journal of New World Sciences Academy, 2010

"A Research on the Use of Secondary School Turkish Course Contents in Electronic Information Network", Sedat Maden, Aydın Önal, Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 2018

"Ortaokul Öğrencilerinin Hikâye Edici Metinlerinde Temel Yapı Unsurları", Sedat Maden, Aydın Önal, Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi, 2020

"ORTAOKUL 5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ DİJİTAL OKURYAZARLIK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ", Sedat Maden, Aslı Maden, Emrullah Banaz, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018

"Temel Dil Becerilerinin Eğitimi Açısından Ders Dışı İnformal Etkinliklere Yönelik Öğretmen ve Öğrenci Tercihleri", Sedat Maden, Milli Eğitim Dergisi, 2012

"EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) İÇERİK MODÜLÜNDEKİ TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ DOKÜMANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ", Sedat Maden, Aydın Önal, Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2020

"TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SÖZLÜ İLETİŞİMBECERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Sedat Maden, Ekev Akademi Dergisi, 2010

"Bir İletişim Biçimi ve Öğretim Şekli Olarak Tartışmaya Dair Öğretmen Görüşleri", Sedat Maden, Murat Kaya, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018

"Takım Oyun Turnuva Tekniğinin Yazım Kuralları ve İşaretleri Eğitiminde Kullanımı", Sedat Maden, e- International Journal of Educational Research, 2011

"Drama Tekniklerinden Rol Kartlarının Konuşma Becerilerinin Öğretimindeki Başarı ve Tutum Üzerine Etkisi", Sedat Maden, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011

"Dinleme Problemlerine Yönelik Bir Öneri Olaya Dayalı Dinleme Eğitimi", Sedat Maden, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 2015

"Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmen Niteliklerine Yönelik Görüşleri", Sedat Maden, Erhan Durukan, Aslı Maden, Turkısh Studıes, 2010

"Türkçe Öğretmenlerinin İletişim Becerileri Üzerine Bir Araştırma", Erhan Durukan, Sedat Maden, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2010

"AYTÜL AKAL IN ÇOCUK MASALLARINDA ANLATIMBOZUKLUKLARI", Sedat Maden, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2007

"Türkçe Öğretiminde Drama Yönteminin Gerekliliği", Sedat Maden, Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, 2010

"İlköğretim ve Lisans Programlarındaki Değişiklikler Sonrasında Türkçe Öğretmenliği Mesleğinin ve Türkçe Eğitimi Bölümlerinin Durumu", Halil Ahmet Kırkkılıç, Sedat Maden, Türklük Bilimi Araştırmaları (tübar), 2010

"Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Sözcük Öğretimi Uygulamaları: Kavram Haritası Örneği", Sedat Maden, Müzeyyen Altunbay, Ömür Dincel, Millî Eğitim, 2016

"Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim ProgramlarındaSözlük Kullanma Alışkanlığı Kazandırmaya Dair Tespitler", Sedat Maden, Recep Demir, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019

"Disiplinler Arasılık Bağlamında İlk ve Ortaöğretim Programlarında Türkçe Algısı", Sedat Maden, Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2021

"TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAYA YÖNELİK ALTERNATİF UYGULAMALARI", Sedat Maden, Aslı Maden, Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2018

"TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ELEKTRONİK SÖZLÜK VE YAZIM KILAVUZU KULLANMA ALIŞKANLIKLARI", Sedat Maden, Aslı Maden, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (küsbd), 2018

"İlköğretim Öğrencilerinin Okul Kütüphaneleri ve Sınıf Kitaplıklarını Kullanma Durumları Erzurum İli Örneği", Abdullah Şahin, Adem İşcan, Sedat Maden, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009

"Kavram haritaları ile not tutmanın ilköğretim öğrencilerinin dinlediğini anlama becerisi üzerine etkisi", Erhan Durukan, Sedat Maden, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2010

"Türkçe öğretiminde dramanın kullanımı ile ilgili sorunlar", Sedat Maden, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 2011

"Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Amaç ve Sorunlar Hindistan Örneği", Sedat Maden, Adem İşcan, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 2011

"TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME (2001-2017 Arası)", Sedat Maden, Aydın Önal, Millî Eğitim, 2021

"İnformal Öğrenme Yaklaşımının Yabancı Dil Olarak Türkçe Sözcük Öğretimine Etkisi", Sedat Maden, Dincel Ömür, Milli Eğitim Dergisi, 2015

"TÜRKÇE EĞİTİMİNDE GÖRSEL SUNU VE GÖRSEL OKUMA ARACI OLARAK GRAFİK VE TABLOLARIN KULLANIMI", Sedat Maden, Müzeyyen Altunbay, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2016

"The Attitudes of Turkish Teachers to New Applications", Sedat Maden, Universal Journal of Educational Research, 2016

"Aşk ı Memnu ve Madam Bovary Romanlarında Kadınların Yönlendirdiği Olay Örgüsü", Sedat Maden, Türklük Bilimi Araştırmaları, 2008

"Ekran Okuma Türleri ve Türkçe Öğretmeni Adaylarının Ekran Okumaya Yönelik Görüşleri", Sedat Maden, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 2012

"Niçin Dinlemiyoruz Dinleyememe Probleminin Sosyokültürel Analizi", Sedat Maden, Teke Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2013

"Türkçe Öğretmenlerinin Drama Yöntemini Kullanmaya Yönelik Öz Yeterlikleri", Sedat Maden, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010

"Teachers Attitudes Towards Using Educational Technologies", Sedat Maden, Energy Education Science And Technology Part b, 2012

"YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE OKUMA ALIŞKANLIKLARI", Sedat Maden, Ömür Dincel, Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2017

"TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİYLE İLGİLİ BİR KAYNAKÇA DENEMESİ", Sedat Maden, Mert Kızıltaş, International Journal of Education Science And Technology, 2019

"Drama Yönteminin Türkçe Öğretiminde Kullanımının Başarı ve Kalıcılık Üzerine Etkisi", Sedat Maden, Aptulkerim Dinç, Amasya Üniversitesieğitim Fakültesi Dergisi, 2017

"Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazma Kaygıları", Sedat Maden, Aslı Maden, Ömür Dincel, Teke Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2015

"Birlikte Öğrenme Tekniğinin Yazılı Anlatım Başarısı Üzerine Etkisi", Sedat Maden, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011

"Türkçe Dersi Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirmeye İlişkin Algıları", Sedat Maden, Erhan Durukan, Milli Eğitim, 2011

"Digital reading habits of pre-service Turkish language teachers", Sedat Maden, South African Journal of Education, 2018

"Velilerin Çocuk Edebiyatı Farkındalıkları ile Öğrencilerin Okuma Alışkanlığı Arasındaki İlişkininİncelenmesi", Sedat Maden, Nezaket Dündar, Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2019

"Türkçe öğretmenlerinin iş birlikli öğrenmeye yönelik görüşleri", Sedat Maden, Erhan Durukan, Abdullah Şahin, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011

"Türkçe Öğretmeni Adaylarının Empatik Eğilim Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma", Sedat Maden, Erhan Durukan, Çukurova Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011

"Jigsaw I Tekniğinin Yazılı Anlatım Becerisi Akademik Başarısına Etkisi", Sedat Maden, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 2011

"The effect of drama on language teaching success", Sedat Maden, International Journal of Language Studies, 2012

"Türk Diline Hizmet Eden Kafkasyalılar", Sedat Maden, Yeni Türkiye Dergisi, 2015

"Zümre öğretmenler kurulu toplantılarının etkililiğinin Türkçe öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi Erzurum ili örneği", Esin Yağmur Şahin, Sedat Maden, Mehmet Gedik, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011

"Ortaokul Öğrencilerinin ve Velilerinin Okudukları Çocuk KitaplarıÜzerine Bir Araştırma", Sedat Maden, Nezaket Dündar, The Journal of International Lingual, Social And Educational Sciences, 2020

"Türkçe Dersi Özyeterlik Algısı Ölçeği Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması", Erhan Durukan, Sedat Maden, Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-hacettepe University Journal of Education, 2012

"Hızlı Okuma İçin Yapılandırıcı Bir Model Önerisi Hızlı Okuma ve Anlamı Yapılandırma", Halil Ahmet Kırkkılıç, Sedat Maden, Turkish Studies, 2009

"ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN EKRAN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARI", Sedat Maden, Aslı Maden, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2016

"Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma", Erhan Durukan, Sedat Maden, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010

"Müzik Dinlemenin Resimle ve Yazıyla Anlatım Becerisi Üzerine Etkisi", Esin Yağmur Şahin, Sedat Maden, Şebnem Güleryüz, Gülnur Aydın, Memduha Satır, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 2013

"Noktalama işaretlerinin öğretiminde grup araştırması tekniğinin öğrenci başarısına etkisi", Esin Yağmur Şahin, Sedat Maden, Mehmet Nuri Kardaş, Abdullah Şahin, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011

"Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Amaç ve Sorunlar: Hindistan Örneği", Sedat Maden, Adem İşcan, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 2015

"Attitudes of Foreigners Who Learn Turkish as a SecondLanguage Towards Turkish Culture", Sedat Maden, Journal of Education And Practice, 2017

"Çoklu Ortam Aktiviteleriyle Metin Öğretimine Bir Model: Fabl Örneği", Sedat Maden, Aslı Maden, Erhan Durukan, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2010

"İstasyon Tekniğinin Yaratıcı Yazma Becerisi Kazandırmaya ve Derse Karşı Tutuma Etkisi", Sedat Maden, Erhan Durukan, Türklük Bilimi Araştırmaları, 2010

"Türkçe öğretmeni adaylarının dinleme stillerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi", Sedat Maden, Erhan Durukan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011

"TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜRKÇEÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMINA YÖNELİKGÖRÜŞLERİ", Erhan Durukan, Sedat Maden, Kastamonu Eğitim Dergisi, 2011

"Türkçe Dersi Yazılı Sorularının Öğrenme Alanlarına Soru Tiplerine ve Taksonomilerine Göre Değerlendirilmesi", Sedat Maden, Erhan Durukan, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009

"The Thoughts of İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu on Writing Education and Yazının Usûl-i Tedrisi", Sedat Maden, Journal of Turkish Studies, 2011

"Temel Dil Becerileri Eğitiminde Kullanılabilecek Aktif Öğrenme Öğretimsel İş Taktikleri", Sedat Maden, Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2013

"YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİ", Sedat Maden, Aydın Önal, Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2021

"Bilgisayar Destekli Dil Bilgisi Öğretimi Hipermetin Kullanımı", Sedat Maden, Aslı Maden, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 2016

"İLKÖĞRETİM II KADEME TÜRKÇE DERSİNDE ZARF BELİRTEÇ KONUSUNUN DRAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK ÖĞRETİMİ", Tacettin Şimşek, Sedat Maden, Abdullah Şahin, Yakup Topal, Milli Eğitim Dergisi, 2010

"TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ SÖZ VARLIĞININ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİNE YANSIMASI", Sedat Maden, Aslı Maden, Recep Demir, International Journal of Language Academy, 2017

"TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİJİTAL ORTAMLARDAKİ YAZMA ALIŞKANLIKLARI", Sedat Maden, Aslı Maden, Emrullah Banaz, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2018

"ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN E-YAZMA ALIŞKANLIKLARININDEĞERLENDİRİLMESİ", Sedat Maden, Murat Kaya, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2020

"Türkçe ve İngilizce ders kitapları üzerine karşılaştırmalı bir analiz: 7. sınıf örneği", Sedat Maden, Aydın Önal, Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2020

"Kavram haritalarının okuduğunu anlama ve kalıcılık üzerine etkisi", Halil Ahmet Kırkkılıç, Sedat Maden, Abdullah Şahin, Yüksel Girgin, Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2011

"Türk Edebiyatında Seyahatnâmeler ve Gezi Yazıları", Sedat Maden, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2008

"TÜRK KÜLTÜR BİRLİĞİNİN SAĞLANMASINDA TÜRK AMACI DERGİSİ", Sedat Maden, Müzeyyen Altunbay, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 2015

"MEDYA OKURYAZARLIĞI İLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ", Sedat Maden, Aslı Maden, Emrullah Banaz, International Journal of Languages Education, 2017

"Türkçe öğretmenlerinin öğretme stilleri", Sedat Maden, Teke Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2012

"Türkçe Öğretmeni Adaylarının Elektronik (e) Sözlük ve Yazım Kılavuzu Kullanma Alışkanlıkları", Sedat Maden, Aslı Maden, (11.05.2017-14.05.2017), IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017

"TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ SÖZ VARLIĞININ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİNE YANSIMASI", Sedat Maden, Aslı Maden, Recep Demir (13.10.2016-15.10.2016), VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 2016

"Ortaokul 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Dijital Okuryazarlık Bağlamında Değerlendirilmesi", Sedat Maden, Aslı Maden, Emrullah Banaz (02.11.2017-04.11.2017), IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçesempozyumu, 2017

"Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dijital Yazma Alışkanlıkları", Sedat Maden, Aslı Maden, Emrullah Banaz, (02.11.2017-04.11.2017), IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçesempozyumu, 2017

"Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı Öğretmenlerinin Alanlararası Farkındalıkları", Sedat Maden, Aslı Maden, (04.05.2018-05.05.2018), II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2018

"THE ATTITUDES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS TOWARDS SCREEN READING", Sedat Maden, Aslı Maden, (10.06.2015-12.06.2015), Inte International Conference of New Horizonsin Education Barcelona- Spain, 2015

"MEDYA OKURYAZARLIĞI İLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ", Sedat Maden, Aslı Maden, Emrullah Banaz (13.10.2016-15.10.2016), VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 2016

"Ortaöğretim öğrencilerinin e-yazma alışkanlıklarının değerlendirilmesi", Sedat Maden, Murat Kaya, (23.10.2019), 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

"Türkçe Öğretmenlerinin Okuma Alışkanlığı Kazandırmaya Yönelik Alternatif Uygulamaları", Sedat Maden, Aslı Maden, (11.05.2017-14.05.2017), IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017

"Türkçe Öğretmeni Adaylarının Kültürel ZekâDüzeyleri", Sedat Maden, Aslı Maden, (04.05.2018-05.05.2018), II. Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi, 2018

"TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MİZAHA YÖNELİK ALGILARININ BELİRLENMESİ", Sedat Maden, Aslı Maden, Müzeyyen Altunbay, (11.05.2016-14.05.2016), 15. Uluslararasısınıf Öğretmenliğieğitim Sempozyumu, 2016

"Kpss öğretmenlik alan bilgisi testi (Öabt) ile ilgili Türkçe öğretmeni adaylarının beklentileri", Sedat Maden, (04.12.2013), VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu

"Geçmişten Günümüze Türkçeye Hizmet Edenler I", Yusuf Has Hacib, NOBEL YAYINCILIK, MADEN, 9786059663359, 34-37, Ansiklopedi Maddesi, Kitap Bölümü

"Geçmişten Günümüze Türkçeye Hizmet Edenler I", Kaşgarlı Mahmud, Nobel Yayıncılık, MADEN, 978-605-9663-35-9, 23-33, Ansiklopedi Maddesi, Kitap Bölümü

"GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKÇEYE HİZMET EDENLER I", GIOVANNI BATTISTA MONTALBANO, NOBEL YAYINCILIK, MADEN, 9786059663359, 234-235, Ansiklopedi Maddesi, Kitap Bölümü

"Yazma Eğitimi", Yazma Kaygısı, Pegem Akademi Yayınları, M.N. Kardaş, 978-625-7676-33-5, 341-362, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"DİJİTAL ORTAMLARDA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ARAŞTIRMALARI", Çevrimiçi İş Birlikli Öğrenme Yönteminin OrtaokulÖğrencilerinin İkna Edici Yazma Başarı ve Kaygılarına Etkisi, Paradigma Akademi, Abdullah Şahin, 978-625-7881-09-8, 11-37, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı", Yabancılara Türkçe Öğretimi Programı Geliştirme, Grafiker, 978-605-4692-50-7, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Mirze Elekber Sabir Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Hophopname", Nobel Bilimsel Eserler, 978-605-9663-82-3, Bilimsel Kitap

"Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü", Kâzım Nami Duru, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, İsen, Ansiklopedi Maddesi, Kitap Bölümü

"YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ", YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE İNFORMAL ORTAMLAR, PEGEM AKADEMİ, ABDULLAH ŞAHİN, 978-605-364-919-9, 391-416, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Türkçe Öğretimi El Kitabı", Yazma Eğitimi, Pegem Akademi Yayıncılık, Abdurrahman Güzel- Halit Karatay, 978-605-364-526-9, 265-306, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü", Nüzhet Sabit, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, İsen, Ansiklopedi Maddesi, Kitap Bölümü

"GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKÇEYE HİZMET EDENLER I", ANDREA DU RYER, NOBEL YAYINCILIK, MADEN, 9786059663359, 219-221, Ansiklopedi Maddesi, Kitap Bölümü

"Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü", Doktor Mehmed Rüşdî Bey, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, İsen, Ansiklopedi Maddesi, Kitap Bölümü

"GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKÇEYE HİZMET EDENLER I", BERGAMALI KADRİ, NOBEL YAYINCILIK, MADEN, 9786059663359, 172-177, Ansiklopedi Maddesi, Kitap Bölümü

"GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKÇEYE HİZMET EDENLER I", BARTHOLOMAEUS GEORGİEVİC, NOBEL YAYINCILIK, MADEN, 9786059663359, 198-201, Ansiklopedi Maddesi, Kitap Bölümü

"Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü", Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, İsen, Ansiklopedi Maddesi, Kitap Bölümü

"Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü", Dursun Ali Akınet, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, İsen, Ansiklopedi Maddesi, Kitap Bölümü

"Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü", Bedros Keresteciyan, AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, Mustafa İsen, Ansiklopedi Maddesi, Kitap Bölümü

"Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi", Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Eğitim Ortamları, Pegem Akademi Yayıncılık, Mehmet Nuri Kardaş, 978-605-80060-1-0, 199-240, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Geçmişten Günümüze Türkçeye Hizmet Edenler I", EbulGazi Bahadır Han, NOBEL YAYINCILIK, MADEN, 9786059663359, 244-249, Ansiklopedi Maddesi, Kitap Bölümü

"TÜRKÇE EĞİTİMİ VE TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI", ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MEDYAOKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ, Paradigma Akademi, Esin Yağmur Şahin, 978-625-7881-60-9, 137-157, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Okuma Eğitimi", Okuma Yöntem ve Teknikleri, Nobel Yayınevi, Oğuzhan Sevim, 978-605-7928-36-8, 233-256, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"DİJİTAL ORTAMLARDA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ARAŞTIRMALARI", ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL ORTAMLARDAKİOKUMA VE YAZMA KÜLTÜRLERİ, Paradigma Akademi, Abdullah Şahin, 978-625-7881-09-8, 39-57, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKÇEYE HİZMET EDENLER I", KARAMANOĞLU MEHMET BEY, NOBEL YAYINCILIK, MADEN, 9786059663359, 54-56, Ansiklopedi Maddesi, Kitap Bölümü

"GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKÇEYE HİZMET EDENLER I", İBNİ MÜHENNA, NOBEL YAYINCILIK, MADEN, 9786059663359, 57-60, Ansiklopedi Maddesi, Kitap Bölümü

"Drama ile Dil Öğretimi", Nobel Yayınevi, 978-605-9663-72-4, Bilimsel Kitap

"Dil Bilgisi Öğretiminde Materyal Tasarımı", PEGEM AKADEMİ YAYINLARI, 978-605-364-234-3, Bilimsel Kitap

"Türkçe Öğretimi ve Aktif Öğrenme", Pegem Akademi, 978-605-364-246-6, Bilimsel Kitap

"GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKÇEYE HİZMET EDENLER I", NEV‘ÎZÂDE ATÂYİ, NOBEL YAYINCILIK, MADEN, 9786059663359, 222-232, Ansiklopedi Maddesi, Kitap Bölümü

"Türkçe Öğretimi El Kitabı", Yazma Eğitimi, Pegem Akademi Yayıncılık, Abdurrahman Güzel - Halit Karatay, 978-605-364-526-9, 263-302, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı", Lisans, Türkçe, 4

"Dil Öğretim Yöntem ve Teknikleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Anlatma Teknikleri ı Konuşma Eğitimi", Lisans, Türkçe, 4

"Sözlü Anlatım", Lisans, Türkçe, 1

"Anlama Teknikleri ı Dinleme Eğitimi", Lisans, Türkçe, 4

"Anlama Teknikleri ı Okuma Eğitimi", Lisans, Türkçe, 4

"Anlatma Teknikleri ıı Yazma Eğitimi", Lisans, Türkçe, 4

"Yazılı Anlatım", Lisans, Türkçe, 1

"Öğretim İlke ve Yöntemleri", Lisans, Türkçe, 3

"Türkçe Eğitiminde Alternatif Yaklaşımlar", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Tartışma Teknikleri", Lisans, Türkçe, 2

"İlköğretimde Dil ve Okuryazarlık", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Sınıf Yönetimi", Yüksek Lisans, Türkçe, 2

"Myo/yüksekokul Müdürü"

"Bölüm Başkanı"

"Enstitü Müdürü"

"Dekan Yardımcısı"

"Anabilim Dalı Başkanı"

"Milli Eğitim Bakanlığı", Türkçe Öğretmeni, 2004-2008, Diğer

"KOVANLIK ORTAOKULU KİTAP YARDIMI TEŞEKKÜR BELGESİ", MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Kamu, Türkiye

"EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER ÇALIŞTAYI İL SEÇİCİ KURUL ÜYELİĞİ", MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Kamu, Türkiye

"Azerbaycan Millî Şairi Mirze Elekber Sabir Hayatı, Edebi Kişiliği Ve Hophopname", Doçent, Giresun Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.06.2015-09.11.2017, 10, 499, 2 TÜRK LİRASI

"İlköğretim 5 Sınıf Öğrencilerine Noktalama İşaretlerinin Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Tekniklerinden Jigsaw I in Akademik Başarıya Etkisi", Doçent, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 26.05.2010-26.11.2010, 7.000, 00 TÜRK LİRASI

"GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKÇEYE HİZMET EDENLER", Doktor Öğretim Üyesi, Giresun Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 08.05.2014-19.12.2016, 14000 TÜRK LİRASI

"KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYGI DÜZEYLERİ VE BEKLENTİLERİ", Yürütücü, Giresun Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.03.2013-19.03.2015, 4, 749 TÜRK LİRASI

"Genç Eğitimciler Her Yerde", Araştırmacı, , Avrupa Birliği, Tamamlandı, 5000

"AKSİYON ARAŞTIRMASININ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE ETKİSİ", Yürütücü, Giresun Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 04.05.2015-02.08.2016, 3000 TÜRK LİRASI

"Öğrenme ve Gelişime Açığız", Eğitmen, Giresun Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı, Tamamlandı, 09.06.2013-18.06.2013, 30 TÜRK LİRASI

"Ortaokul Öğrenci Velilerinin Çocuk Edebiyatına Yönelik Farkındalıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", Yüksek Lisans, Nezaket Dündar

"Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi (bir Aksiyon Araştırması)", Yüksek Lisans, Ömür Dincel

"Çevrimiçi iş Birlikli Öğrenme Yönteminin Ortaokul Öğrencilerinin İkna Edici Yazma Becerilerine ve Yazma Kaygılarına Etkisi", Yüksek Lisans, Aydın Önal

"Ortaöğretim Öğrencilerinin Medya Okuryazarlığı Düzeyleri (giresun İli Örneği)", Yüksek Lisans, Emrullah Banaz

"Seçmeli Okuma Becerileri Dersinin Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Başarısı ve Alışkanlığına Etkisi", Yüksek Lisans, Neslihan Yılmaz Aydın

"Örnek Olay İnceleme Yönteminin 8. Sınıf Türkçe Dersi Okuma ve Yazma Başarısı İle Problem Çözme Becerisine Etkisi (toplum Hayatı Teması Örneği)", Yüksek Lisans, Emine Devlet Çolak

"Ortaöğretim Öğrencilerinin E-yazma Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi", Yüksek Lisans, Murat Kaya

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2013 Doçent Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Giresun Üniversitesi
2011 - 2013 Yardımcı Doçent Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü, Giresun Üniversitesi
2011 - 2011 Araştırma Görevlisi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü, Cumhuriyet Üniversitesi
2008 - 2010 Araştırma Görevlisi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi
2007 - 2010 Doktora Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi (dr), Atatürk Üniversitesi
2004 - 2007 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi (yl) (tezli), Atatürk Üniversitesi