Öğretim Görevlisi İlyas Kays İmamoğlu

"Sosyo-demografik özellikler ve girişimcilik ilişkisinin yerel kalkınma bağlamında değerlendirilmesi (Bayburt ili örneği)", Cem Kahya, İlyas Kays İmamoğlu, Akademik Bakış, 2013

"Serbest Bölgelerin Ekonomideki Etkinliği: Türkiye’deki Serbest Bölgeler Üzerine Bir Değerlendirme", İlyas Kays İmamoğlu, Social Sciences Studies Journal, 2019

"Türkiye ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Üyesi Ülkelerin Lojistik Performanslarına Göre Karşılaştırılması", İlyas Kays İmamoğlu, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2019

"Ekonomi Okuryazarlığının Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Rolü - The Role Of Economıc Lıteracy On Entrepreneurıal Intentıon,", Cem Kahya, İlyas Kays İmamoğlu, Jasss-the Journal of Artıfıcıal Socıetıes And Socıal Sımulatıon, 2015

"Liderlik ve Beşeri Sermaye Faktörlerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi Kamu Ve Özel Sektör Bankalarında Örnek Bir Uygulama", Durmaz Atakan, Kahya Cem, İmamoğlu İlyas Kays, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2015

"Yeniliğin Belirleyicileri: Yatay Kesit Veri Analizi", Hakan Pabuçcu, İlyas Kays İmamoğlu, Gazi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2017

"YÖRESEL ÜRÜNLERİN TURİZM PAZARLAMASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", Emine Taş, İlyas Kays İmamoğlu, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 2018

"TÜRKİYE’DE TARIM, SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRLERİNDEMEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ", Kerem Karabulut, İlyas Kays İmamoğlu, Muhammet Daştan, Elif Akkaş (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomiaraştırmaları Sempozyumu, 2018

"Alternatif Turizm Olanaklarıyla Bayburt: Mevcut Durum Ve Çözüm Önerileri", Emine Taş, İlyas Kays İmamoğlu, (27.09.2017-29.09.2017), I. Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu, 2017

"Serbest Bölgelerin Türkiye Dış Ticaretindeki Yeri ve Dış Ticaret Açığı Açısından Değerlendirilmesi", İlyas Kays İmamoğlu, Vildan Yavuz, Serkan Künü, (27.11.2014-30.11.2014), 12. Uluslar Arası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 2014

"BAYBURT TURİZMİNİN GELİŞME POTANSİYELİ,SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ", Miraç İlyas Kıvanç, Hami Ünlü, Emine Taş, İlyas Kays İmamoğlu, (23.10.2017-24.10.2017), Dokap Bölgesi Uluslararasıturizm Sempozyumu, 2017

"İHRACAT VE YENİLİK İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİRPANEL VERİ ANALİZİ (2007-2015)", Menşure Kolçak, İlyas Kays İmamoğlu, Muhammet Daştan, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomiaraştırmaları Sempozyumu, 2018

"KADIN YOKSULLUĞUNU AZALTMADA KIRSAL TURİZMİN ETKİSİ", Emine Taş, İlyas Kays İmamoğlu, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 2018

"İkiz Açık Hipotezinin Geçerliliğin Testi: Türkiye İçin Bir Nedensellik Analizi (2006-2017)", İlyas Kays İmamoğlu, Hüseyin Coşkun, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 2018

"TURİZMİN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ:DOKAP BÖLGESİ İÇİN SWOT ANALİZİ", İlyas Kays İmamoğlu, Emine Taş, Miraç İlyas Kıvanç, Hami Ünlü, (23.10.2017-24.10.2017), Dokap Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu, 2017

"SÜRDÜRÜLEBİLİR KÜLTÜR TURİZMİ VE BAYBURT İLİNİNKÜLTÜREL TURZİM POTANSİYELİ", Emine Taş, İlyas Kays İmamoğlu, Hami Ünlü, Miraç İlyas Kıvanç, (23.10.2017-24.10.2017), Dokap Bölgesi Uluslararasıturizm Sempozyumu, 2017

"Türkiye’nin Bölgeleri Arasındaki Gelişmişlik Düzeyleri Üzerine Yakınsama Analizi", Şaban Mustafa Ersungur, Serhat Alpağut, İlyas Kays İmamoğlu, (03.05.2018-05.05.2018), Iıı. Uluslararası Yozgat Sempozyumu, Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-kültürel Yapı, 2018

"Dış Ticaret Açısından TR72 Bölgesinde Yozgat İlinin Önemi", Şaban Mustafa Ersungur, İlyas Kays İmamoğlu, Serhat Alpağut, (03.05.2018-05.05.2018), Iıı. Uluslararası Yozgat Sempozyumu, Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-kültürel Yapı, 2018

"KÜLTÜR TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİNDEYEREL YÖNETİMLERİN ETKİNLİĞİ: BAYBURT İLİ ÖRNEĞİ", Hami Ünlü, Miraç İlyas Kıvanç, Emine Taş, İlyas Kays İmamoğlu, (23.10.2017-24.10.2017), Dokap Bölgesi Uluslararasıturizm Sempozyumu, 2017

"Eko-Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi: Bayburt İli İçin Swot Analizi", Emine Taş, İlyas Kays İmamoğlu, (27.09.2017-29.09.2017), I. Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu, 2017

"Seçilmiş Sosyo Ekonomik Göstergelerle Tra 1 Düzey 2 Bölgesinde Erzincan İli’nin Önemi", İlyas Kays İmamoğlu, Hakan Pabuçcu, (28.09.2016-01.10.2016), Uluslararası Erzincan Sempozyumu, 2016

"Üçüz Açık Hipotezi: Teori ve Literatür Araştırması", İlyas Kays İmamoğlu, Hüseyin Coşkun, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 2018

"GÜMRÜK MEVZUATI", Gümrükçe Onaylanmış İşlem veya Kullanım, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, Abdullah TAKIM, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ ( Kavram, Teori, Politika ve Uygulama)", EKİN Yayınevi, 978-605-327-658-2, Bilimsel Kitap

"Selected Issues on Current International Economics and Macroeconomics", The Relationship between Consumption and Saving, Cambridge Scholars Publishing, Başar Selim, 1-5275-4150-9, 61-70, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"DIŞ TİCARET TEŞVİKLERİ", İhracatta, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, Ali Rıza SANDALCILAR, 1-22, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"GÜMRÜK MEVZUATI", Gümrük Yükümlülüğü ve Vergilendirmeye İlişkin Hususlar, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, Abdullah TAKIM, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Dış Ticarette Kullanılan Belgeler", EKİN YAYINEVİ, 978-605-327-862-7, Bilimsel Kitap

"GÜMRÜK MEVZUATI", Eşyanın Gümrüğe Sunulması, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, Abdullah TAKIM, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Mikro Ekonomi", Önlisans, Türkçe, 3

"Ekonomi", Lisans, Türkçe, 2

"Gümrük Birliği", Önlisans, Türkçe, 3

"Serbest Bölgeler", Önlisans, Türkçe, 2

"Uluslararası Mali Kuruluşlar", Önlisans, Türkçe, 3

"Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar", Önlisans, Türkçe, 2

"Dış Ticaret Uygulamaları 2", Önlisans, Türkçe, 4

"Türkiye Ekonomisi ve ab", Önlisans, Türkçe, 2

"Uluslarararsı İktisat", Önlisans, Türkçe, 3

"Fabrika Organizasyonu", Lisans, Türkçe, 3

"Dış Ticarette Standardizasyon", Önlisans, Türkçe, 2

"Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 2

"Makro İktisat", Önlisans, Türkçe, 2

"Dış Ticaret Uygulamaları 1", Önlisans, Türkçe, 4

"Dış Ticaret Uygulamaları 1", Önlisans, Türkçe, 6

"Uluslararası İktisat ı", Önlisans, Türkçe, 3

"Makro Ekonomi", Önlisans, Türkçe, 3

"Girişimcilik 2", Önlisans, Türkçe, 2

"Uluslararası İktisat ıı", Önlisans, Türkçe, 3

"Girişimcilik 1", Önlisans, Türkçe, 2

"Dış Ticaret İşlemleri ı", Önlisans, Türkçe, 3

"Mikro İktisat", Önlisans, Türkçe, 2

"Ekonomiye Giriş", Önlisans, Türkçe, 2

"Meslek Etiği", Önlisans, Türkçe, 2

"Türkiye Ekonomisi", Önlisans, Türkçe, 3

"Dış Ticaret İşlemleri 2", Önlisans, Türkçe, 3

"Girişimcilik", Önlisans, Türkçe, 3

"Dış Ticaret İşlemleri ıı", Önlisans, Türkçe, 3

"Makro İktisat", Önlisans, Türkçe, 3

"Uluslararası Ticarette Genel Kavramlar", Önlisans, Türkçe, 3

"Dış Ticaret İşlemleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Mühendislik Ekonomisi", Lisans, Türkçe, 3

"Dış Ticaret İşlemleri 1", Önlisans, Türkçe, 3

"Yönetim ve Organizasyon", Önlisans, Türkçe, 3

"Dış Ticarette Teşvik ve Krediler", Önlisans, Türkçe, 3

"Uluslararası İktisat 2", Önlisans, Türkçe, 3

"İhracat Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 2

"Bölüm Başkanı"

"Myo/yüksekokul Müdür Yardımcısı"

"Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi", Proje Koordinatörü, Bayburt Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı, Tamamlandı, 11.12.2014-13.12.2014

"Türkiye’nin Mega Kentlerinde Bayburt’un Medyatik Gerçekliği Ve Algılanma Biçimleri: Bir TeleGerçeklik Sorunsalı", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 14.05.2018-14.03.2019, 9.062, 00 TÜRK LİRASI

"Bayburt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun Tercih Edilme Algısına Kariyer Grubu Müdahalesinin Etkisi", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 21.12.2017-21.06.2018, 3237, 90 TÜRK LİRASI

"Hanehalkı Yoksulluk Araştırması: Bayburt Örneği", Yardımcı Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-29.11.2017, 1500 TÜRK LİRASI

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2017 - 2020 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası (dr), Atatürk Üniversitesi
2017 Öğretim Görevlisi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2009 - 2017 Öğretim Görevlisi Bayburt Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2008 - 2012 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Strateji Bilimi (yl) (tezli), Gebze Teknik Üniversitesi
2003 - 2007 Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, Atatürk Üniversitesi