Bütçe Ve Performans Programlama
  • Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak

  • Bütçeyi hazırlamak

  • Ayrıntılı harcama ve finansman programını hazırlamak

  • Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak

  • Ödenek gönderme belgesi düzenlemek

  • Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek

  • Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak

  • Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek

  • İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

***Birimimizle ilgili belge ve dokümanlara, "Dokümanlar " menüsünden ulaşabilirsiniz...