Mobile Logo Personel Daire Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
(Güncellendi) Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilmelerine İlişkin Duyuru

Üniversitemiz  birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak görev yapan personelin 26 Ocak 2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca kadroya geçişlerine ilişkin başvuru, değerlendirme ve atamalarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.


A. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
 

Yayım Tarihi

30 Ocak 2023

Başvuru Tarihi

30 Ocak 2023-31 Mart 2023 (Mesai Bitimi)

Komisyon Tarafından Belgelerin Kontrolü ve Atama İşlemleri

3 Nisan 2023 – 28 Nisan 2023

*Personel Daire Başkanlığı gerekli durumlarda takvimde değişiklik yapabilir.

 *- Cumhurbaşkanlığı'nın 122 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3. Maddesi gereği başvuru ve atama süreleri yukarıdaki şekilde uzatılmıştır.B. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

 B.1. Başvuruda İstenilen Belgeler

a)      Sözleşmeli Personel Kadroya Geçiş Talep Formu, (Form için tıklayınız.)

b)      En son mezun olduğu öğrenimine dair mezuniyet belgesi aslı veya e-devlet çıktısı,

c)      Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış),

ç)      Askerliğini yapanlar için Terhis Belgesi, tecilli durumda olanlardan Askerlik Durum Belgesi,

d)      Mal Bildirim Beyannamesi

    *Adayların E-Devlet üzerinden başvuru tarihleri içerisinde alacağı karekodlu belgeler kabul edilecektir.

 B.2. Başvuru Şartları

a)      28 Kasım 2022 tarihi itibarıyla Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca görev yapıyor olmak.

b)      657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

 B.3. Başvuru Yeri

Kadroya geçme talebinde olan personel bu Kılavuzun B.1 maddesinde yer alan belgelerle birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat edecektir.
4. NAKİL DÜZENLEMESİ

7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca kadroya geçirilecek kişiler, sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere dört yıl süreyle başka bir kamu kurum kuruluşuna naklen atanamayacaktır. 

5. ÖNCEKİ HİZMET SÜRELERİ

7433 sayılı Kanunda, memur kadrolarına atanacakların sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet sürelerinin derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirileceği hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, memur kadrolarına atanacak personelin intibak işlemleri 657 sayılı Kanunun 36’ncı maddesinde belirtilen ortak hükümler bölümüne göre yürütülecektir. Ayrıca, ilgililerin 657 sayılı Kanunun 84’üncü maddelerine göre askerlik hizmetlerini tamamlamış olmaları halinde bu süreler de derece ve kademelerinde değerlendirilecektir.

Ayrıca, kişilerin en son öğrenim gördüğüne dair mezun belgelerini sunmaları, yapılacak intibak işlemlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmasını sağlayacağından büyük önem arz etmektedir.


6. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İlanen duyurulur. 

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Telefon : 0 458 211 11 53 Dahili 1178

Faks : 0 458 211 11 90

E-Posta : personel@bayburt.edu.tr


Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı