Mobile Logo Personel Daire Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Mevzuat
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Anayasa için tıklayınız...


Kanunlar 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu

Cumhurbaşkanı Kararnameleri / KHK

2 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

 

190 sayılı Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


Yönetmelikler
 

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usül Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

Öğretim Üyesi Dışımdaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik

Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik


Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği


Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği


Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği


Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği


Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik


Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tesbit Şekli İle Uygulanması Hakkında Yönetmelik


Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik


Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik


Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik

Resmi Mühür Yönetmeliği

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği

Doçentlik Yönetmeliği

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik

Kadro İhdası, Serbest bırakma ve Kadro Değişikliği İle Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği

Mal Bildiriminde Bulunması Hakkında Yönetmelik

Mal Bildirimine İlişkin Rehber


Genelge

Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı