Makale

 1. Azılı Kenan,"On Ablative Forms in Altaic Languages: an Archaic Compound Morpheme in Mongolian +dača",Journal of Turkish Studies Türklük Bilgisi Araştırmaları,pp:45 - 52
 2. Azılı Kenan,"Tarihsel Türk Dili Metinlerinde Bir Gramerleşme Örneği: Oksuz ve Bazı İkileme Şekilleri Üzerine",Karadeniz Araştırmaları,vol.28,no:72,pp:1001 - 1010
 3. Azılı Kenan,"Dil-Düşünce Sistemlerinde Farklı Bir Kavramsal İlişki: Eski Türkçe Örneğinde Yönlülük İlkesi",Dil Araştırmaları,no:29,pp:79 - 98
 4. Azılı Kenan,"Sultan Veled’in Türkçe Şiirlerindeki Bazı Fonolojik Katmanlar Üzerine Bir Değerlendirme",Zeitschrift für die Welt der Türken - Journal of World of Turks [Türklerin Dünyası],vol.1,no:2,pp:21 - 45
 5. Azılı Kenan,"Why İs Phoenix in Mount Qaf: a Different Manuscript and New Thoughts",The Journal of Eurasian Turkic Studies,no:6,pp:156 - 189
 6. Azılı Kenan,"Eski Uygur Türkçesinde Gözden Kaçmış Bir Niteleyici: Ärtä",Dil Araştırmaları Dergisi,no:28,pp:93 - 104
 7. Azılı Kenan, Koç Aziz Tolga,"Kavramsal Metafor Örneği Olarak Agır ve Eski Türkçede Bir Kavramsal Harita Denemesi",Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Dergisi,vol.1,no:41,pp:55 - 70
 8. Azılı Kenan,"Erhan Aydın (2019), Türklerin Bilge Atası Tonyukuk, İstanbul, Kronik Yayınları, 218 S.",Türkbilg Türkoloji Araştırmaları,vol.1,no:38,pp:231 - 233
 9. Azılı Kenan,"Eski Türklerde Mektup/Mektuplaşma Kavram Alanına Ait “bitig”ler Üzerine Bazı Düşünceler",türkbilig,vol.1,no:37,pp:11 - 20
 10. Azılı Kenan,"Köktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılındaorhun’dan Anadolu’ya Uluslararasıtürkoloji Sempozyumu’nun Ardından",Türkbilig,vol.1,no:35,pp:267 - 272
 11. Azılı Kenan,"Mertol Tulum - Mehmet Mahur Tulum (2016), Dede Korkutoğuznameler - Oğuz Beylerinin Hikâyeleri, Atatürk Kültür Merkezibaşkanlığı Yayınları, Ankara, 503 S.",Türkbilig:Türkoloji Araştırmaları,vol.33,no:2017,pp:175 - 176
 12. Azılı Kenan,"Eski Türkçede Renk Kategorisi ve Farklı Bir Renk Adı Yapım Stratejisi",Türk Kültürü Araştırmaları,vol.1,no:2017,pp:9 - 19
 13. Azılı Kenan,"Ferruh Ağca 2016 Uygur Harfli Oğuz Kağandestanı Metin Aktarma Notlar Dizin Tıpkıbasım Türkkültürünü Araştırma Enstitüsü Ankara 317 S",Türkbilig:Türkoloji Araştırmaları,vol.2016,no:32,pp:263 - 266
 14. Azılı Kenan,"-(U)t Ekinin Farklı Bir Anlamsal İşlevi Üzerine",Turkish Studies,vol.8,no:13,pp:501 - 508
 15. Azılı Kenan,"Özlem Ayazlı Altun Yaruk Sudur Vı Kitap Karşılaştırmalı Metin Yayını Türk Dil Kurumu Yayınları Ankara 2012 506 S",Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi,vol.2,no:3,pp:206 - 212