Makale

 1. Azılı Kenan,"Eski Uygurcada Sözcüksel Karşıtlıklarla Üretilen Metaforik Yapılar",DİL ARAŞTIRMALARI,vol.1,no:23,pp:51 - 69, 2023
 2. Azılı Kenan, Akpınar Ahmet, Patıhan Figen,"Eski Türkçede “çokluk, Fazlalık, Aşırılık” Bildiren Miktar Niteleyicilerinin Tipolojisi",Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Dergisi,vol.4,no:112,pp:42 - 73, 2022
 3. Azılı Kenan,"Budist Uygurlarda İçecek Kültürüne Dair: Eski Uygurca Bir Cümle Üzerine Dilbilimsel Bir Yaklaşım",Türk Kültürü,vol.15,no:2,pp:133 - 141, 2022
 4. Azılı Kenan,"Kültürel Kavramsallaştırma Örneği: Eski Uygur Sivil Metinlerindeki Örü Kodı Bol- Yapısı Üzerine",Bilig,Q4,vol.1,no:102,pp:53 - 72, 2022
 5. Azılı Kenan,"On Ablative Forms in Altaic Languages: an Archaic Compound Morpheme in Mongolian +dača",Journal of Turkish Studies Türklük Bilgisi Araştırmaları,pp:45 - 52, 2021
 6. Azılı Kenan,"Tarihsel Türk Dili Metinlerinde Bir Gramerleşme Örneği: Oksuz ve Bazı İkileme Şekilleri Üzerine",Karadeniz Araştırmaları,vol.28,no:72,pp:1001 - 1010, 2021
 7. Azılı Kenan,"Dil-Düşünce Sistemlerinde Farklı Bir Kavramsal İlişki: Eski Türkçe Örneğinde Yönlülük İlkesi",Dil Araştırmaları,no:29,pp:79 - 98, 2021
 8. Azılı Kenan,"Sultan Veled’in Türkçe Şiirlerindeki Bazı Fonolojik Katmanlar Üzerine Bir Değerlendirme",Zeitschrift für die Welt der Türken - Journal of World of Turks [Türklerin Dünyası],vol.1,no:2,pp:21 - 45, 2021
 9. Azılı Kenan,"Why İs Phoenix in Mount Qaf: a Different Manuscript and New Thoughts",The Journal of Eurasian Turkic Studies,no:6,pp:156 - 189, 2021
 10. Azılı Kenan, Koç Aziz Tolga,"Kavramsal Metafor Örneği Olarak Agır ve Eski Türkçede Bir Kavramsal Harita Denemesi",Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Dergisi,vol.1,no:41,pp:55 - 70, 2021
 11. Azılı Kenan,"Eski Uygur Türkçesinde Gözden Kaçmış Bir Niteleyici: Ärtä",Dil Araştırmaları Dergisi,no:28,pp:93 - 104, 2021
 12. Azılı Kenan,"Erhan Aydın (2019), Türklerin Bilge Atası Tonyukuk, İstanbul, Kronik Yayınları, 218 S.",Türkbilg Türkoloji Araştırmaları,vol.1,no:38,pp:231 - 233, 2019
 13. Azılı Kenan,"Eski Türklerde Mektup/Mektuplaşma Kavram Alanına Ait “bitig”ler Üzerine Bazı Düşünceler",türkbilig,vol.1,no:37,pp:11 - 20, 2019
 14. Azılı Kenan,"Köktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılındaorhun’dan Anadolu’ya Uluslararasıtürkoloji Sempozyumu’nun Ardından",Türkbilig,vol.1,no:35,pp:267 - 272, 2018
 15. Azılı Kenan,"Mertol Tulum - Mehmet Mahur Tulum (2016), Dede Korkutoğuznameler - Oğuz Beylerinin Hikâyeleri, Atatürk Kültür Merkezibaşkanlığı Yayınları, Ankara, 503 S.",Türkbilig:Türkoloji Araştırmaları,vol.33,no:2017,pp:175 - 176, 2017
 16. Azılı Kenan,"Eski Türkçede Renk Kategorisi ve Farklı Bir Renk Adı Yapım Stratejisi",Türk Kültürü Araştırmaları,vol.1,no:2017,pp:9 - 19, 2017
 17. Azılı Kenan,"Ferruh Ağca 2016 Uygur Harfli Oğuz Kağandestanı Metin Aktarma Notlar Dizin Tıpkıbasım Türkkültürünü Araştırma Enstitüsü Ankara 317 S",Türkbilig:Türkoloji Araştırmaları,vol.2016,no:32,pp:263 - 266, 2017
 18. Azılı Kenan,"Özlem Ayazlı Altun Yaruk Sudur Vı Kitap Karşılaştırmalı Metin Yayını Türk Dil Kurumu Yayınları Ankara 2012 506 S",Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi,vol.2,no:3,pp:206 - 212, 2013
 19. Azılı Kenan,"-(U)t Ekinin Farklı Bir Anlamsal İşlevi Üzerine",Turkish Studies,vol.8,no:13,pp:501 - 508, 2013
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk