Mobile Logo Personel Daire Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
50/D Araştırma Görevlilerinin 33/A’ya Geçiş Sürecine İlişkin Duyuru

Geçiş Sürecine Dair İşlemler

Bilindiği üzere, 09 Şubat 2023 tarihli ve 32099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7437 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun dördüncü maddesiyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen geçici 84'üncü maddesindeki "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte; 50'nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilenlerden tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar ve bu eğitimlerini tamamlamış olanlar hariç; tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik eğitimine devam eden veya bu eğitimlerini tamamlamış araştırma görevlilerinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde talep etmeleri ve 07.04.2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3'üncü maddesindeki şartları taşımaları kaydıyla, kadrolarının bulunduğu üniversite tarafından 33'üncü maddenin (a) fıkrası kapsamında atamaları yapılır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.” hükümlerinin uygulanmasına yönelik olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 01.03.2023 tarihli toplantısında 50/d’den 33/a’ya Geçişe İlişkin Ulus ve Esaslar belirlenmiş, geçişe ilişkin usul ve esaslar 03.03.2023 tarihli ve 16283 sayılı yazıyla tüm üniversitelere bildirilmiştir.

 

Bu kapsamda, Üniversitemize 50/d statüsünde atanan araştırma görevlileri Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 01.03.2023 tarihli toplantısında belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda 33/a maddesi kapsamında atanma talebinde bulunacak olup dilekçe örnekleri ile usul ve esaslara aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

İlgililere duyurulur.

 

1- Başvuru Şartları:
 

a) 9 Şubat 2023 tarihinden önce Üniversitemizde 2547 sayılı Kanunun 50/d statüsünde göreve başlamış olup halen bu statüde araştırma görevlisi kadrosunda bulunmak.
 

b) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3. maddesindeki şartları taşımak.
 

c) İlgililer başvurularını şahsen veya posta yoluyla 09 Ağustos 2023 tarihine kadar kadrosunun bulunduğu birimlere yapacaklardır.

 

2- 35 inci Madde Uyarınca Lisansüstü Eğitime Devam Edenlerin Durumu

 

2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca kadroları geçici olarak lisansüstü eğitim gördükleri üniversitelere tahsis edilen 50/d araştırma görevlileri başvuru evraklarını şahsen/posta yoluyla ilgili Fakülte Dekanlıklarına teslim edeceklerdir. Başvuru sonrası ilgililerin arşiv araştırması sonucuna göre usul ve esaslar gereğince Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadro iadelerine ilişkin işlemler başlatılacaktır.

"Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar" ile "Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin  Usul  ve  Esaslar" kapsamında görev yapan araştırma görevlilerinden 2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamında atanmayı talep edenler hakkında bu programlara ilişkin usul ve esaslar uygulanmayacaktır.
 

Üniversitemizde görev yapan 50/d araştırma görevlileri dilekçe örneği için tıklayınız.
 

35. madde kapsamında başka üniversitelere geçici kadro tahsisi yapılan 50/d araştırma görevlileri dilekçe örneği için dilekçe tıklayınız.
 

50/d'den 33/a'ya Geçişe İlişkin Usul ve Esaslar için tıklayınız.


Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı