Stratejik Hedefler

Stratejik Amaçlar

Stratejik Hedefler

 

Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek

Öğrenci memnuniyeti, anket sonuçlarını daha etkin bir şekilde kullanmak

 

Öğrenci ve öğretim üyesi sayısını artırmak

 

Öğrencilerin bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak için öğrenci başına düşen bilgisayar sayısını artırmak

Öğrenci motivasyonunun en üst düzeyde sağlanması amacıyla bölüm ve kişisel gelişime yönelik desteklerin arttırılması, öğrenci kulübünün desteklenmesi.

Ders içeriklerinin sürekli güncel tutulması.

Öğrenci Öğretim elemanı etkileşiminin arttırılması

 

Derslik ve laboratuvar alanlarının iyileştirilmesi, çağdaş donanımlı duruma getirilmesi

 

Her seviyede yönetim, öğretim elemanı ve öğrenci arasında etkili bir iletişim sağlamak

 

Öğrencilerimize rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti veren birimler oluşturmak

 

Mevcut kütüphanedeki kitap sayısını artırmak

 

Bölgenin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak

Kamu ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak bölgesel gelişime katkı sağlayacak konferans ve seminerler vermek

 

Bölgedeki ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri ve velilerinin eğitimle ilgili farkındalık düzeylerini geliştirmek için seminer ve konferanslar düzenlemek

Bölgesel sorunlara yönelik faaliyetlerin ve topluma açık hizmetlerin desteklenmesi

 

Araştırma ve geliştirme potansiyelinin arttırılması

Nitelikli öğretim elemanı sayısının arttırılması

Genç akademisyenlere yurt dışında deneyim kazandırılması

Bilimsel araştırma faaliyetlerinin (yayın, tez, proje) arttırılması,