Mobile Logo Hukuk Muşavirliği

Hukuk Muşavirliği

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Personel Disiplin Soruşturması Yazışma Örnekleri

ÖRNEK SORUŞTURMA YAZIŞMALARI

 

TUTANAK

 


Sayı :

Konu :

DEKANLIK/MÜDÜRLÜK MAKAMINA

İlgi :

 

.........................(personelin çalıştığı birim ve unvan) görev yapmakta olan........................(personelin ismi yazılacak) .............................................................(islediği iddia edilen fiil) islediği ilgi yazı/tutanak ile bildirilmiştir.

 

....................(personelin ismi) hakkında, .............................................................. (islediği iddia edilen fiil) sebebiyle, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 17. maddesine göre, disiplin soruşturması açılmasını tensiplerinize arz ederim.

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Sekreteri

 

EKLER :

1-

2-

O L U R

...../..../.......

 

Dekan/Müdür

 

DİSİPLİN SORUŞTURMA EMRİ

 


(Soruşturmacı tayin edilecek ise)

 

Sayı :

Konu :

 

Sayın;

 

İlgi :

 

Üniversitemiz ……..’de ……...olarak görevli ……. (ilgili)’nin, ..….(fiil)’ini islediği iddia edilmektedir.

.............................................................. (islediği iddia edilen fiil) sebebiyle, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 17. maddesine göre, disiplin soruşturması açılmıştır. Açılan disiplin soruşturmasında, soruşturmacı/soruşturma komisyonunda görevlendirilmiş bulunmaktasınız. Disiplin soruşturmasını yaparak, bu konuda düzenleyeceğiniz soruşturma dosyası ve raporunu süresi içinde Dekanlık/Müdürlük Makamına teslim etmeniz konusunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Disiplin Amiri

Dekan/Müdür

 

EKLER :

1-

 


YEMİNLİ KATİP TUTANAĞI

(Sözlü olarak ifade alınacak ise)

 

Rektörlük Makamının …………… tarih ve …….. sayılı soruşturma emrine dayanarak …………. tarihinde ……… odasında toplanıldı ve soruşturma emrinde adı geçen sanık………………hakkındaki disiplin soruşturması başlatıldı.

Soruşturma süresince yazı islerini yürütmek üzere ……. oğlu/kızı …… ’den olma …… yılı ……doğumlu ……. yeminli katip olarak görevlendirilmiş ve duyduklarını bildiklerini kimseye söylemeyeceğine dair yemin ettirildi. (Not: Katip görevlendirmek isteğe bağlıdır).

Yapılan bu oturum ile hakkında disiplin soruşturması açılan sanığa ifade vermek üzere davetiye gönderilmesine, konu hakkında bilgisi olan tanıkların çağırılarak ifadelerinin alınmasına, dair isbu tutanağın düzenlenmesine karar verildi…../….2012

 

Soruşturmacı

(veya Komisyon) Yeminli Katip (varsa)

İmza imza

 EK SÜRE TALEP YAZISI

 


………..… MAKAMI’NA

 


İlgi : … tarih ve … sayılı yazınız

İlgi yazı ile, ……. (ilgili) hakkında ……..(fiil)’ini islediği iddiası ile, ….. tarihinde, başlatılan disiplin soruşturmasında soruşturmacı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. (Ek süre talebinin gerekçesi, sözgelimi soruşturmanın arzettiği özellik ve güçlük; araya giren tatil vs.) nedeniyle soruşturmanın yasal süresi içinde bitirilmesi mümkün gözükmemektedir. Soruşturmanın tamamlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç bulunmaktadır. Ek süre verilmesini saygılarımla arz ederim.

 

..…………..

SoruşturmacıİFADE DAVETİYESİ

 


Sayın (ilgili),

 

Görevi

 

İlgi : … makamının … tarih ve … sayılı yazısı

İlgi yazı ile ... (fiil)’ini islediğiniz iddiası ile … tarihinde hakkınızda başlatılan disiplin soruşturmasında soruşturmacı olarak görevlendirildim. Bu davetiye ile, hakkınızda yürütülen disiplin soruşturmasında isnad edilen fiil nedeniyle ifadenizin alınması gerektiğinden, …..tarihine kadar ifadenizi yazılı olarak vermeniz (veya…….günü, …..saat ……’da ……….ifade yerinde bulunmanız) gerektiğini bildiririm.

 

SoruşturmacıSAVUNMA DAVETİYESİ

 


Sayın (ilgili),

 

Görevi

 

İlgi : … makamının … tarih ve … sayılı yazısı

İlgi yazı ile, ... (fiil)’ini işlediğiniz iddiası ile … tarihinde hakkınızda disiplin soruşturması başlatılmıştır.

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 24. maddesi uyarınca savunma hakkınız bulunmaktadır.

Olayla ilgili olarak savunmanızı yapmak üzere … günü saat …’da … yerde hazır bulunmanız (tebliğ aldığınız tarihten itibaren ….gün içinde savunmanızı yazılı olarak yapmanız) (verilen süre 7 günden az olmamalıdır); aksi halde, savunma hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınız ve hakkınızda mevcut delillere göre soruşturma raporu düzenleneceği hususunu önemle bildirir, bilgilerinizi rica ederim.

 

……………..

 

Disiplin Amiri

 


SAVUNMA TUTANAĞI

 

SORUŞTURMACI : (soruşturmacının adı,soyadı, görevi)

SAVUNMA YAPAN : İlgili

Kimlik bilgileri :

Görevi : halen Üniversitemizde (görevi) olarak çalışmaktadır.

Adresi :

 

DİSİPLİN SUÇU : (Disiplin soruşturmasının konusu olan ve disiplin suçu oluşturan fiilin ayrıntılı açıklaması)

SAVUNMA TARİHİ VE YERİ : … gün, saat …’de, … yerde

SAVUNMAYI YAZAN : Yeminli Katip (adı-soyadı, görevi)

YEMİNİN SEKLİ : Katip’e usulü dairesinde yemini ettirildi.

 

Savunma yapana yemin ettirilmedi.

 

SAVUNMA :

Soru 1 : Disiplin soruşturmasının konusu olan ve disiplin suçu oluşturan eylem ilgiliye anlatıldı. Disiplin soruşturması konusu olayla ilgili olarak bildiklerini anlatması istendi.

Cevap 1 :

Soru 2 :

Cevap 2 :

Olayla ilgili söyleyeceği başka bir husus olup olmadığı soruldu. Başka bir söyleyeceğim yoktur, dedi. Tutanak kendisine okundu. Yazılanların söylediklerinin aynısı olduğunu beyan etmesi üzerine tutanak birlikte imzalandı. ..../..../.........

 

................... ......................... ........................

İlgili Yeminli Katip Soruşturmacı

 


TANIK İFADE DAVETİYESİ

 


Sayın (tanık),

 

İlgili : … …makamının … tarih ve … sayılı yazısı.

İlgi yazı ile, ……..(ilgili) hakkında ………(fiil)’ini işlediği iddiası ile, ..… tarihinde, başlatılan disiplin soruşturmasında soruşturmacı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Soruşturma konusu olayla ilgili tanık olarak, ifade vermek üzere ….. günü saat …’da … yerde hazır bulunmanız (veya tebliğ aldığınız tarihten itibaren 7 gün içinde ifadenizi yazılı olarak vermeniz) gerektiğini bildiririm.

 

……………

Soruşturmacı

 


TANIK/ŞİKAYETÇİ İFADE TUTANAĞI

 

SORUŞTURMACI : (soruşturmacının adı,soyadı, görevi)

İFADE VEREN : Tanık /Şikayetçi

Kimlik Bilgileri :

Görevi :

Adresi :

İFADE KONUSU : (Üniversitemiz ...’da …..olarak görevli (ilgili)’nin işlediği iddia edilen ve disiplin soruşturmasının konusu olan fiil nedeniyle tanık ifadesinin alınması)

İFADE TARİH_ VE YERİ : … gün, saat …’de, … yerde

İFADEYİ YAZAN : Yeminli Katip (adı-soyadı, görevi)

YEMİNİN ŞEKLİ : ifade veren tanık/şikayetçi ...’a usulü dairesinde yemin ettirildi. (şikayetçi aynı zamanda mağdursa yemin ettirilmez)

Şikayet ve şikayetçi varsa;

Şikayetçiye, şikayet dilekçesi okundu, imzanın kendisine ait olup olmadığı, şikayetçi olup olmadığı soruldu. Şikayetçi dilekçenin ve imzanın kendisine ait olduğu ve şikayetçi olduğunu kabul ve beyan etti.

İFADE :

Soru 1 : Üniversitemiz ... da …..olarak görevli (ilgili)’nin işlediği iddia edilen ve disiplin soruşturmasının konusu olan eylem tanığa anlatıldı. Disiplin soruşturması konusu olayla ilgili olarak bildiklerini anlatması istendi.

Cevap 1 :

Soru 2 :

Cevap 3 :

Olayla ilgili söyleyeceği başka bir husus olup olmadığı soruldu. Başka bir söyleyeceğim yoktur dedi. Tutanak kendisine okundu. Yazılanların söylediklerinin aynısı olduğunu beyan etmesi üzerine tutanak birlikte imzalandı. ..../..../.........

 

................... ......................... ........................

Tanık/Şikayetçi Yeminli Katip Soruşturmacı

 

SİCİL ÖZETİ VE BELGE İSTEME

 

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞINA

 

İlgi : … makamının … tarih ve … sayılı yazısı

İlgi yazı ile, Üniversitemiz .......’da ..…..olarak görevli ……(ilgili) hakkında …….(fiil)’ni işlediği iddiası ile başlatılan disiplin soruşturmasında soruşturmacı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Soruşturma kapsamında ……(ilgili)’nin sicil özetinin ve daha önce herhangi bir disiplin cezası alıp almadığının ivedilikle gönderilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

.…………….

Soruşturmacı

 
SORUŞTURMA RAPORU

SORUŞTURMAYI AÇAN : Soruşturmayı açan makam.

SORUŞTURMA ONAY TARİH : … makamının … tarih ve …sayılı yazısı.

SORUŞTURMAYA BAŞLAMATARİHİ :

SORUŞTURMAYA BİTİRME TARİHİ :

SORUŞTURULAN :

İlgiliye Ait Kimlik Bilgileri :

Görevi ve Resmi Sıfatı :

Sicil No :

SORUŞTURMA KONUSU : (ilgili)’nin işlediği iddia edilen disiplin soruşturmasının konusu olan eylemin ayrıntılı açıklaması)

SUÇ TARİHİ :

SORUŞTURMANIN SAFHALARI : (soruşturma süreci, soruşturma kapsamında yapılan işlemler madde madde yazılır)

DELİLLER : Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgeler (sanığın savunması, tanığın ifadesi vb.)

SAVUNMA ÖZETİ :

DELİLLERİN DEGERLENDİRİLMESİ :

KANAAT VE SONUÇ : Soruşturmacı kanaatini belirterek teklifini sunar.

 


Soruşturmacı

(Tarih,unvan,imza)

 


SORUŞTURMA DOSYASININ İADESİ

 


…………….… MAKAMI’NA

İlgi : … gün ve … sayılı yazınız.

 

İlgi yazı ile, ……..(ilgili) hakkında …….(fiil)’ini işlediği iddiası ile, … tarihinde, makamınızca başlatılan disiplin soruşturmasında soruşturmacı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. _ilgili hakkında yapılan disiplin soruşturması neticesinde hazırlanan dosya ve soruşturma raporu ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize ve gereğini saygılarımla arz ederim.

 

…...……….

Soruşturmacı

 


EK: Soruşturma dosyası (…sayfa)

 


SORUŞTURMA DOSYASI DİZİ PUSULASI

 

1. Disiplin suçu işlendiğini bildiren dilekçe

2. Disiplin amirinin … gün ve … sayılı soruşturma onayı ve sorutturmacı tayin yazısı.

3. (Varsa)… tarihli ek süre talep yazısı

4. Disiplin amirinin ek süre talebine ilişkin yazısı

5. Soruşturmacının …. tarihli “ilgili’ye savunma talep yazısı

6. Soruşturmacının ... tarihli “tanık” ifade talep yazısı

7. Soruşturmacının Personel Daire Başkanlığından ... tarihli “Sicil Özeti ve Belge” talep yazısı

8. (Varsa)… … tarihli bilirkişi incelemesi yaptırılmasına ilişkin istem yazısı

9. (Varsa)… … tarihli, … tarihinde … yerde kesif yapılacağı ve kesif sırasında hazır bulunması istenen kişilere gönderilen yazı suretleri

10. (ilgili)’nin ... tarihli savunma tutanağı

11. (Tanık)’ın ... tarihli ifade tutanağı

12. Personel Daire Başkanlığı’nın … gün ve … sayılı sicil özeti ekli yazısı

13. (Varsa)… Bilirkişi raporu

14. (Varsa)… Kesif tutanağı

15. Soruşturma raporu

 

TESLİM VE TEBLİĞ BELGESİ

 


…………….. ………………. ……. …..’nin …../…../2012 tarihli ve …..…………….……………… sayılı yazısıyla eklerini teslim aldım ve tebellüğ ettim.

Tebellüğ Tarihi

…../…../2012

 Adı Soyadı- Unvanı- Adı Soyadı- Unvanı-

İmzası İmzası

Teslim – Tebliğ Eden Teslim Alan-Tebellüğ Eden

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı