Doçent Doktor Cem Kahya

"Are you fake or real? The role of emotional labor on leader-member exchange", Cem Kahya, The Journal of International Social Research, 2019

"Stay or quit: The role of psychological contract on turnover intentions", Cem Kahya, Social Sciences Studies Journal, 2019

"Sessizliği Bozmak: Örgütsel Çatışma Yönetiminin Rolü (Türkiye Örneği)", Cem Kahya, Journal of International Social Research, 2018

"Örgütsel Sessizliğin İşe Yabancılaşma Üzerindeki Rolü", Cem Kahya, Journal of International Social Research, 2018

"Kurumsallaşma Sürecinde Sanal Kaytarma Davranışlarının İş Performansı Üzerindeki Rolü", Cem Kahya, Journal of International Social Research, 2018

"Liderlik ve Beşeri Sermaye Faktörlerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi: Kamu ve Özel Sektör Bankalarında Örnek Bİr Uygulama", Cem Kahya, İlyas Kays İmamoğlu, Atakan Durmaz, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2015

"The Relationship Between Locus of Control and Organizational Silence: A Study on The Turkish Academicians", Cem Kahya, International Refereed Academic Social Sciences Journal, 2015

"Dindarlığın Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Rolü", Cem Kahya, Abdullah Dağcı, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015

"Evaluationing Leadership Styles Within The Scope of Rensis Likert's System 4 Model By Using Fuzzy AHP Approach", Cem Kahya, Hakan Pabuçcu, International Refereed Academic Social Sciences Journal, 2015

"Mesleki Özyeterlilik ve Örgütsel Sessizlik İlişkisini Belirlemeye Yönelik Ampirik Bİr Çalışma", Cem Kahya, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2015

"Örgütsel Sessizlik ve Tükenmişlik Sendromu İlişkisi", Cem Kahya, Journal of Turkish Studies, 2015

"Ekonomi Okuryazarlığının Girşimcilik Niyeti Üzerindeki Rolü", Cem Kahya, İlyas Kays İmamoğlu, The Journal of Academic Social Sciences Studies, 2015

"Duygusal Emek ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişki: Kamu İç Denetçileri Üzerinde Örnek Bİr Uygulama", Cem Kahya, Mehmet Durgut, Journal of Management of Management And Economics Research, 2015

"The Effect of Perceived Organizational Support on Work to Family Conflict: A Turkish Case", Cem Kahya, Mustafa Kesen, Research Journal of Business And Management, 2014

"Dönüştürücü Liderlik Algısı ile Bilgi Yönetimi Kabiliyetleri Arasındaki İlişkiler: Kosgeb İşletmelerinde Örnek Bir Uygulama", Abdullah Naralan, İbrahim Yıldız, Cem Kahya, Journal of Management And Economics Research, 2013

"Örgütsel Sinizm İş Performansını Etkiler Mi? İş Tatmininin Aracılık Etkisi", Cem Kahya, Global Journal of Economics And Business Studies, 2013

"Sosyo-Demografik Özellikler ve Girşimcilik İlişkisinin Yerel Kalkınma Bağlamında Değerlendirilmesi: Bayburt İli Örneği", Cem Kahya, İlyas Kays İmamoğlu, Akademik Bakış Dergisi, 2013

"Çatışma Yönetim Stratejisinin Tahmin Edicileri Olarak Örgütsel Kültür Tipleri", Fatih Karcıoğlu, Cem Kahya, Kemal Buzkan, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2012

"Lider Üye Etkileşimi ve Çatışma Yönetim Stili Arasındaki İlişki", Fatih Karcıoğlu, Cem Kahya, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011

"Yöneticilerin İletişim Tarzı ve Kullandıkları Çatışma Yönetim Stili Arasındaki İlişki", Fatih Karcıoğlu, Cem Kahya, Elif Gövez, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011

"Dönüştürücü ve Etkileşimci Liderlik Anlayışlarının Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Rolü", Ömer Faruk İşcan, Cem Kahya, (22.05.2014-24.05.2014), 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2014

"Yönetim Psikolojisi", Lisans, Türkçe, 3

"Yönetim ve Organizasyon", Lisans, Türkçe, 3

"İşletme Yönetimi ı", Lisans, Türkçe, 3

"İşletme Yönetimi ıı", Lisans, Türkçe, 3

"Yönetim Bilgi Sistemleri", Lisans, Türkçe, 3

"Davranış Bilimleri", Lisans, Türkçe, 1

"Davranış Bilimleri", Lisans, Türkçe, 3

"İşletme Bilimlerine Giriş", Lisans, Türkçe, 4

"İşletme Bilimlerine Giriş", Lisans, Türkçe, 3

"Yönetim ve Organizasyon", Lisans, Türkçe, 4

"Halkla İlişkiler", Lisans, Türkçe, 3

"İşletme Yönetimi ı", Lisans, Türkçe, 4

"İşletme Yönetimi ıı", Lisans, Türkçe, 4

"Örgüt Teorisi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Örgütsel Davranış", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Yönetim Tarihi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul Müdürü", Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bayburt Üniversitesi

"Anabilim Dalı Başkanı"

"İşletme Bölüm Başkanı"

"Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı", İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Bayburt Üniversitesi

"Maliye Bakanlığı Araklı Mal Müdürlüğü", Muhasebe Memurluğu, 2007-2008, Kamu

"Kurumsallaşma Sürecinde Sanal Kaytarma Davranışlarının Örgüt Performansı Üzerindeki Etkisi: Bayburt Üniversitesi Örneği", Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-29.12.2017, 1.750 TÜRK LİRASI

"İzlenim Yönetimi Taktikleri Lider - Üye Etkileşimi ve Örgütsel Bağlılığın Duygusal Emek Üzerindeki Etkileri", Yüksek Lisans, Emine Zehra Turan

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2017 Doçent İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2014 - 2017 Doktor Öğretim Üyesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2009 - 2014 Araştırma Görevlisi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bayburt Üniversitesi
2009 - 2013 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon (dr), Atatürk Üniversitesi
2006 - 2009 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (yl) (tezli), Karadeniz Teknik Üniversitesi
2001 - 2005 Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi