Doktor Öğretim Üyesi Bora Göktaş

"Turizm İşletmelerinde Hizmet Hataları ve Hizmet Telafisi Yöntemlerinin MüşteriMemnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Bir Uygulama", İnci Erdoğan Tarakçı, Bora Göktaş, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2020

"Marka Evangelizmin Satın Alma Bağımlılığı, Satın Alma Niyeti ve Tavsiyede Bulunma Üzerindeki Etkisi: Taraftar Ürünleri Örneği", Bora Göktaş, İnci Erdoğan Tarakçı, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2020

"Dinamik Fiyatlandırma Yapan Tatil Rezervasyon Sitelerinin Tercih EdilmesindeMarka Bilinirliği ve Marka Güveninin Rolü", İnci Erdoğan Tarakçı, Bora Göktaş, Journal of Turkish Tourismresearch, 2020

"CONSUMPTION OF MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS COLLECTED FROM NATURE IN BAYBURT", Bora Göktaş, Betül Gıdık, Research Studıes Anatolıa Journal, 2019

"DENİZYOLU TAŞIMACILIĞINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR SÜREÇ YÖNETİMİ UYGULAMASI", Bora Göktaş, Gökhan Akalan, İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2019

"DROPSHIPPING FAALİYETLERİNE YÖNELİK TÜKETİCİ TUTUMLARI:BAYBURT ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR UYGULAMA", Bora Göktaş, Euroasıa Journal of Socıal Scıences Humanıtıes, 2019

"CONSUMPTION OF MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS COLLECTED FROM NATURE IN BAYBURT", Bora Göktaş, Betül Gıdık, rs - Research Studıes Anatolıa Journal, 2019

"TÜKETİCİLERİN KENDİ İLLERİNE AİT MARKALAR HAKKINDA GÖRÜŞLERİNE YÖNELİK TÜKETİCİ ETNOSENTRİZM TEMELLİ BİR ARAŞTIRMA: TOKAT MARKALARI ÖRNEĞİ", Bora Göktaş, Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2019

"LEVEL OF AWARENESS OF E-SPORTS CONCEPT AND ITS EFFECT ON IMAGE OF SPORTS CLUBS IN TURKEY", Bora Göktaş, International Journal of Social Sciences, 2019

"Organik Tarım Ürünleri Konusunda Yapılmış Pazarlama Çalışmalarından Örnekler", Bora Göktaş, Döndü Çınar, Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2019

"Pazarlamanın Yeni Rengi: Yeşil Aklama", İnci Erdoğan Tarakçı, Bora Göktaş, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 2019

"The Impact of Work-Family Conflict on Hedonic Consumption: A Survey on Industrial Workers", İnci Erdoğan Tarakçı, Bora Göktaş, Journal of Busines Research-turk, 2019

"X, Y VE Z KUŞAKLARININ İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ YAPMA EĞİLİMLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA", Bora Göktaş, Turkish Studies - Information Technologies And Applied Sciences, 2019

"Tüketici Sinizmi Kavramı ve Ağızdan Ağıza Pazarlama Eylemlerinin Sinik Tüketici Davranışlarına Etkisi Konusunda Bir Uygulama", Bora Göktaş, Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2019

"Markalaşma Çalışmaları: Türkiye’de Kahve Zinciri Olan Bir Kobi’nin İncelenmesi", Bora Göktaş, İnci Erdoğan Tarakçı, Gökhan Akalan, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2019

"SOSYAL BİLİŞ TEORİSİ ve PAZARLAMA DİSİPLİNİNDE KULLANIMINA DAİR ÖRNEKLER", Bora Göktaş, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018

"Bir Tutundurma Aracı Olarak Reklamın Sosyal Medyada Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma: Instagram Örneği", Bora Göktaş, İnci Erdoğan Tarakçı, Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 2018

"Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Pazarlama Araçları İçerisindeki Önemi ve Satın Alma Davranışlarını Şekillendirmesine Yönelik Bir Uygulama", Bora Göktaş, İnci Erdoğan Tarakçı, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 2018

"TÜKETİCİLERİN ETKİNLİK PAZARLAMASI FAALİYETLERİNE VE DÜZENLEYEN MARKALARA BAKIŞ AÇISINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA", Bora Göktaş, Celile Evil Kulga, Global Journal of Economics And Business Studies, 2017

"ULUSLARARASI PAZARLAMADA AĞ BAĞLANTILARI MODELİ: KOBİ’LERİN ULUSLARARASILAŞMASI İÇİN BİR YÖNTEM", Bora Göktaş, Internatıonal Refereed Journal of Marketıng And Market Researches, 2016

"MARKA İMAJI OLUŞTURULMASINDA AMACA YÖNELİK PAZARLAMANIN ROLÜNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: DOMESTOS ÖRNEĞİ", Bora Göktaş, Tuğçe Üner, Internatıonal Refereed Journal of Marketıng And Market Researches, 2016

"BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİNİN MARKA İMAJINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA", Bora Göktaş, Nurettin Parıltı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2016

"Pazarlama İletişiminde Spor Etkinlikleri Uygulamaları", Bora Göktaş, (23.03.2019-25.03.2019), 5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu, 2019

"Markanın Tüketici Tarafından Farkedilmesinde Ambalajın İşlevi", Bora Göktaş, İnci Erdoğan Tarakçı, (07.12.2018-09.12.2018), Umteb 4. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 2018

"DENEYİMSEL PAZARLAMA VE UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER", Bora Göktaş, (02.05.2019-05.05.2019), al -farabı4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019

"Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Pazarlama Faaliyetleri", Bora Göktaş, (23.03.2019-25.03.2019), 5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu, 2019

"TOKAT İLİ MARKALARINA YÖNELİK TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİ TEMELLİ BİR ARAŞTIRMA", Bora Göktaş, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018

"TÜRKİYE’ DE KOBİLERİN MARKALAŞMA ÇALIŞMALARI VE BİR İŞLETME ÖRNEĞİ", Bora Göktaş, Gökhan Akalan, (20.04.2018-22.04.2018), 2. Uluslararası Türk Coğrafyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, 2018

"SÜREÇ YÖNETİMİ İLE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ SAĞLANMASI: DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI İŞLETMESİNDE BİR UYGULAMA", Bora Göktaş, Gökhan Akalan, (21.06.2018-22.06.2018), 3.uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 2018

"ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA", İnci Erdoğan Tarakçı, Bora Göktaş, (07.12.2018-09.12.2018), Umtebıv. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 2018

"SOSYAL MEDYADA PAZARLAMA UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: INSTAGRAM ÖRNEĞİ", Bora Göktaş, (09.02.2018-11.02.2018), 2. Uluslararası el Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, 2018

"TÜRKİYE’DE TÜKETİCİLERİN YAĞ ALIŞKANLIKLARI VE SATIN ALDIKLARI MARKALARA YÖNELİK DÜŞÜNCELER", Volkan Gül, Bora Göktaş, (05.07.2018-06.07.2018), 4th. Internatıonal Symposıumon New Trends ın Socıal Scıences, 2018

"YAŞAM TARZLARININ SATIN ALMA KARARLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ALAN ARAŞTIRMASI", İnci Erdoğan Tarakçı, Bora Göktaş, (05.07.2018-06.07.2018), 4th. Internatıonal Symposıumon New Trends ın Socıal Scıences, 2018

"GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜKLERİNİN ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ İÇİN TUTUNDURMA ÇALIŞMALARI: DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA", Bora Göktaş, Volkan Gül, Betül Gıdık, Özlem Tuylu (05.07.2018-05.08.2018), 2. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi, 2018

"Güncel Pazarlama Çalışmaları", AĞIZ BAKIM ÜRÜNLERİNDE NİHAİ TÜKETİCİLERİN TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER, İmaj Yayınevi, Göktaş, 978-605-7905-13-0, 87-138, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Güncel Pazarlama Çalışmaları", ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİNİN TERCİH SEBEPLERİ, İmaj Yayınevi, Göktaş, 978-605-7905-13-0, 1-39, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Güncel İşletmecilik Çalışmaları", DÜNYA VE TÜRKİYE’DE ORGANİK TARIM PAZARI VE PAZARLAMA FAALİYETLERİ, İmaj Yayınevi, Erdoğan Tarakçı, 978-605-7905-19-2, 207-264, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"İŞLETME DİSİPLİNİ ÜZERİNE GÜNCEL ÇALIŞMALAR", ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN SATIN ALMA DAVRANIŞINAETKİSİ, İksad Publishing House, Göktaş Bora, 978-605-7875-26-6, 5-46, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Mal ve Hizmet Pazarlama (4 P ve 8 P Kavramları)", İmaj Yayınevi, 978-605-7905-06-2, Bilimsel Kitap

"Güncel Pazarlama Çalışmaları", LÖSEV REKLAMLARININ TÜKETİCİ TUTUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, İmaj Yayınevi, Göktaş, 978-605-7905-13-0, 249-305, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Güncel İşletmecilik Çalışmaları", BAYBURT VE ERZURUM İLLERİNDEKİ TÜKETİCİLERİN KIRMIZI ET TÜKETİM TERCİHLERİNE YÖNELİK YERLİ VE İTHAL ET KIYASLAMALI BİR ARAŞTIRMA, İmaj Yayınevi, Erdoğan Tarakçı, 978-605-7905-19-2, 153-207, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Uluslararası Pazarlama Yönetimi", İmaj Yayınevi, 978-605-7905-24-6, Bilimsel Kitap

"Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler-V", Yaşam Tarzlarının Satın Alma Kararları Üzerindeki Etkisi, INSTITUD ZA GEOGRAFIJU, Abidin TEMİZER, 978-9940-745-02-8, 325-358, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"ULUSLARARASI STRATEJİK SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI", YENİ PAZARA GİRMEDE AĞ İLİŞKİLERİNİN ÖNEMİ VE İZMİR’DE KURULU OLAN İŞLETMELERDEN ÖRNEKLER, Iksad Publications, Karaman Kasım, 978-605-7923-88-2, 74-97, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler-V", Türkiye’de Tüketicilerin Yağ Alışkanlıkları ve Satın Aldıkları Markalara Yönelik Düşünceler, INSTITUD ZA GEOGRAFIJU, TEMİZER, 978-9940-745-02-8, 359-382, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"ULUSLARARASI STRATEJİK SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI", ULUSLARARASI PAZARA GİRİŞTE KARMA YÖNTEMLER, Iksad Publications, Karaman Kasım, 978-605-7923-88-2, 54-73, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"GELECEĞİN DÜNYASINDA BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR", DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİNİN TUTUNDURULMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR, EKİN YAYINEVİ, DR. ALİ APALI, 978-605-327-792-7, 115-127, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Yönetim ve Organizasyon", Lisans, Türkçe, 3

"Liderlik ve Motivasyon", Lisans, Türkçe, 4

"Uluslararası İşletmecilik", Lisans, Türkçe, 6

"Çağdaş Yönetim Yaklaşımları", Lisans, Türkçe, 6

"İşletme Yönetimine Giriş", Lisans, Türkçe, 6

"Yönetim ve Organizasyon", Lisans, Türkçe, 6

"Pazarlama", Lisans, Türkçe, 6

"Tarım İşletmelerinde Üretim Yönetimi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Organik Tarımda İşletme Yönetimi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Tarım İşletmelerinde Pazarlama Yönetimi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Yönetim ve Organizasyon", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Dekan Yardımcısı"

"Bölüm Başkanı"

"Gelişim Yüksek Standart İletişim Yönetim Danışmanlığı Pazarlama ve Reklamcılık A.ş.", Rapor Denetçisi ve Merchandiser, 2007-2007, Ticari (özel)

"Dost Gıda Ltd. Şti.", Halkla İlişkiler Sorumlusu, 2007-2008, Ticari (özel)

"Pia Organizasyon, Kültür ve Sanat Merkezi", İşyeri sahibi ve organizasyon birimi başkanı, 2008-2011, Ticari (özel)

"Gürsu Tic. Ltd. Şti.", Marka Yöneticisi, 2012-2013, Ticari (özel)

"Gökdemirler Ltd.şti.", İşletme Sorumlusu, 2013-2013, Ticari (özel)

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2017 Doktor Öğretim Üyesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2013 - 2017 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (dr), Gazi Üniversitesi
2011 - 2013 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (yl) (tezsiz) (uzaktan Öğretim), Ege Üniversitesi
2001 - 2006 Lisans İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Ege Üniversitesi