Mobile Logo Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Stratejik Planlar/Hedefler

Bulunduğumuz çağın gerekliliklerine uygun görüş, anlayış ve vizyonda olan teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sektörün taleplerine cevap verebilen, teknik ve sosyal yeterliliğe sahip, üst düzeydeki yöneticiler ile vasıflı işçi ve teknisyenler arasında uyumlu işbirliğini sağlayabilen, bölgesel ve milli sorunlara duyarlı, bilinçli ve etik değerlere saygılı en iyi ara elemanları yetiştirmektir.
 

Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Performans Kriterleri
Kategori No Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Performans Kriterleri (PK)
1 Merkezinde öğrenci olan ve ön planda kaliteyi baz alan bir eğitim ve öğretim gerçekleştirmek Bologna sürecinde ve ders müfredatlarında geliştirme çalışmaların sürdürülmesi 

PK-1: Üniversitemiz Bologna süreci veri girişlerinin %100’e çıkartılması ve denetlenmesi.

 

PK-2: Uygulamaya yönelik kurs, seminer, sergi vb. faaliyetlerin istatistiksel analizlerinin yapılması.

 

PK-3: Yüksekokulumuzu kazanan öğrenciler hakkında YÖKATLAS uygulaması üzerinden verilerin işlenmesi ve analiz edilmesi.
Modern, üretken ve araştırma yönü açık güncellenen laboratuvar destekleri ile öğretim yöntemlerinin etkili şekilde sunulması
Teorik eğitimlerin uygulama destek eğitimleri, sürekli eğitim merkezi bünyesinde kurs ve sertifika programları ile sektörel deneyimlerinin arttırılması
Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayılarında iyileştirme yoluna gidilmesi
Laboratuvarların derse yönelik eksik malzemelerinin tamamlanması, her dönem başında eksiklerin yeniden değerlendirilmesi

Öğrenci toplulukları kurulması ve aktif bir şekilde sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirilmes
2 Akademik personel için bilimsel yayın ve araştırma faaliyetlerinin sayısını ve kalitesini artırmak Öğretim elemanlarının Tübitak, Erasmus+ vb. programları vasıtasıyla uluslararası ortaklıklar yapmaları konusunda teşvik edilmesi PK-1: Akademik ve Teknik Sohbetler adı altında multi-disiplin çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için söyleşiler planlamak ve uygulamak.

PK-2: ERASMUS+ personel hareketliliği kapsamında oryantasyon gerçekleştirmek bu oryantasyonlar sonucunda programı kullanan akademik personelin takibini yapmak.
 
Yurtiçi ve yurt dışı post-doktora programlarına katılımlarının teşvik edilmesi
Kaliteli dergilerde Q1 seviyesinde bilimsel yayın yapma ve uluslararası konferanslara katılım sağlanması hususunda teşvik edilmesi
3 İnsan kaynaklarına yönelik faaliyetler Gerek akademik gerekse idari personelin çalışma ortamlarının iyileştirilmesi PK-1: Memnuniyet anketlerine katılım takibi yapmak ve katılım  sağlamak. 
Teknik ve idari personel için niceliğinin ve niteliğinin artırılması
Bütün personel (akademik, idari ve teknik) için memnuniyetin artırılması
4 Fiziksel ve teknolojik altyapıda iyileştirmelerin yapılması Laboratuvarların alt yapı makina, teçhizat ve fiziki durumların iyileştirilmesi PK-1: Satın alam süreçlerini takip etmek ve sonlandırmak.
5 Öğrenci odaklı etkileşimi yüksek, mezunlar ile iletişim halinde olan tercih edilebilen bir yüksekokul olmak Mezun olmaya aday öğrencilere yönelik üniversitemiz sürekli eğitim merkezi bünyesinde dikey geçiş ile mühendislik fakültelerine geçiş yapabilmeleri için kurslar vermek PK-1: Mezunların bir araya gelmesi için etkinlik(ler) düzenlemek ve bu etkinlikler neticesinde iş hayatı-öğrenci entegrasyonuna katkıda bulunmak.

PK-2: Üniversitemiz mezun bilgi sistemine kayıtlanan öğrenci sayısını artırmak ve faaliyetlere yönelik istatistiksel analizler gerçekleştirmek.
Öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımlarının sağlanması yönünde teşvik edilmesi
Öğrenim gören ve mezun olan öğrenciler arasında iletişimi kurmak için mezun bilgi sistemi kurma çalışmaları yapmak. 
 
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı