Mobile Logo İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
İş Kazası Bildirimi

İş Kazası, 5510 Sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU “ İş Kazasının Tanımı, Bildirilmesi ve Soruşturulması” başlıklı 13 üncü maddesinde;

                a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

                b) (Değişik: 17/4/2008-5754/8 md.) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,

                c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

                d) (Değişik: 17/4/2008-5754/8 md.) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

                e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,

meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olay

               olarak tanımlanmaktadır.

                İşyerinde meydana gelen iş kazasını en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde, işveren tarafından Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, Kurumca işverenden tahsil edilecektir.
             
               İş kazası olması halinde Üniversitemizin herhangi bir maddi kayıp yaşamaması için kazazedenin birim amiri tarafından kazanın olduğu gün iş kazası bildiriminin yapılabilmesi için koordinatörlüğümüze sözlü ve yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmektedir.
             
            Bu kapsamda İş kazası sonrası birim amiri; Bayburt Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü web sayfasındaki “İş Kazası Bildirimi” sekmesinden ulaşabileceği “ F13 İş Kazası Bildirim Formu” nu ivedilikle doldurularak ıslak imzalı olarak Personel Başkanlığına ve EBYS sistemi üzerinden İSG Koordinatörlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.


Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı