Graduate Thesis Advisor.

  1. Evren YANAR, "Örgütsel Dedikodu ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki: Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama", Bayburt Üniversitesi, 2022, Tamamlandı
  2. Ahmet Alişan ALCAN, "Duygusal Zekanın Vizyoner Liderlik Üzerindeki Rolü: Turizm İşletmesi Yöneticileri Üzerinde Bir Uygulama", Bayburt Üniversitesi, 2021, Tamamlandı
  3. Zafer ÖZCAN, "Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (Kbrn) Vakalarında Türkiye Afet Müdahale Planı (Tamp) Kapsamında Görev Yapan Afad Personelinin Tutum, Davranış ve Bilgi Seviyelerinin Ölçümü ve Değerlendirilmesi", Bayburt Üniversitesi, 2021, Tamamlandı
  4. Mete ŞİRİNKAN, "Narsistik Hayranlık ve Rekabet Örgütsel Özdeşleşmeyi Etkiler Mi: Örnek Bir Uygulama", Bayburt Üniversitesi, 2021, Tamamlandı
  5. Halil Hakdan ÖZ, "Örgütsel Adalet ile İş Stresi Arasındaki İlişkide Etik İklimin Aracılık Rolü", Bayburt Üniversitesi, 2021, Tamamlandı
  6. Emine Zehra TURAN, "İzlenim Yönetimi Taktikleri Lider - Üye Etkileşimi ve Örgütsel Bağlılığın Duygusal Emek Üzerindeki Etkileri", Bayburt Üniversitesi, 2018, Tamamlandı