Doktor Öğretim Üyesi Yusuf Esmer

"Role of Customer Involvement in New Product Development Process of Industrial Enterprıses: A Conceptional Research", Onur Şaylan, Yusuf Esmer, Verimlilik Dergisi, 2020

"Innovation in Participation Banks: A Review on Turkey", Yusuf Esmer, Tolga Ulusoy, Faruk Dayı, Turkish Studies - Economics, Finance, Politics, 2020

"Yerel Yönetimlerde İnovasyon Uygulamalarına Yönelik Bir Değerlendirme", Yusuf Esmer, Muhammet Yüksel, Onur Şaylan, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 2019

"Örgütsel Dalkavukluk", Yusuf Esmer, Muhammet Yüksel, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2019

"Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Profillerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma", Yusuf Esmer, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2019

"Örgütsel Atalet Kavramına Teorik Bir Bakış", Ahmet Türkan, Yusuf Esmer, Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2019

"The Link of Industry 4.0 and Organizational Transformation", Yusuf Esmer, Onur Şaylan, Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2019

"Tekstil İşletmelerinde İnovasyon Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma: İstanbul Sanayi Odası Örneği", Yusuf Esmer, Ahmet Özbek, Mehmet Asif Alan, Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 2019

"Gelinlik Sektörü Girişimcilerinin Başarı KriterlerininBelirlenmesi", Ahmet Özbek, Yusuf Esmer, Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2019

"İşletme Yönetiminde Kaos Yaklaşımı: Teorik Bir Bakış", Muhammet Yüksel, Yusuf Esmer, Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2019

"Stratejik Kariyer Planlama: Bulanık Mantık Yaklaşımı", Yusuf Esmer, Hakan Pabuçcu, İzmir İktisat Dergisi, 2019

"An Investigation of Financial Management Behaviors of Managers: Example of KOSGEB", Faruk Dayı, Yusuf Esmer, Kukuş Bayram, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2019

"Investigation of Symmetric and Asymmetric Causality of Knitted Garment Foreign Trade Between Turkey and Germany", Yusuf Esmer, Ahmet Özbek, Mustafa Kırca, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 2019

"Spor İşletmelerinde Nakit Yönetimi: BİST`de Bir Uygulama", Tolga Ulusoy, Yusuf Esmer, Faruk Dayı, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2019

"Endüstri 4.0 Perspektifinde İnovasyon", Yusuf Esmer, Mehmet Asif Alan, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 2019

"Stratejik Performans Yönetiminde Finansal Performans Değerlemesi: BİST Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama", Yusuf Esmer, Faruk Dayı, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 2019

"Dual Leadership: Chief Executive Officer and Chief Financial Officer", Faruk Dayı, Yusuf Esmer, Globalization And Business, 2018

"A Research on Labor Force Requirement In Turkish Ready-Wear Industry", Ahmet Özbek, Yusuf Esmer, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 2018

"Entrepreneurial Leadership: A Theoretical Framework", Yusuf Esmer, Faruk Dayı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2017

"Sivil Havacılık Yönetiminde Finansal Kiralama İşlemlerinin Karlılık Üzerine Etkisi: Avrupa Havayolu Şirketleri Üzerine Bir Uygulama", Faruk Dayı, Yusuf Esmer, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 2017

"İş yaşamında Örgütsel Bağlılık: Teorik Bir Çerçeve", Yusuf Esmer, Muhammet Yüksel, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 2017

"A New Paradigm in Management: Ethical Ladership", Yusuf Esmer, Faruk Dayı, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 2016

"Income Expense Analysis in Medical Institutions: Application in Turkey", Faruk Dayı, Yusuf Esmer, Mehmet Civan, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 2016

"Promethee Yöntemi İle Faktöring Şirketi Seçimi", Haşim Bağcı, Yusuf Esmer, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016

"Katılım Bankalarında Finansal Performans Analizi:Türkiye Örneği", Yusuf Esmer, Haşim Bağcı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016

"Banka İşletmelerinde Etik Liderlik ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Ziraat Bankası Örneği", Yusuf Esmer, Aksasaray Üniversitesi İibf Dergisi, 2013

"Strategy Development for Turkish Ready-Made Garment Sector Using SWOT Analysis - Fuzzy TOPSIS Method", Ahmet Özbek, Hakan Pabuçcu, Yusuf Esmer, Fıbres Textıles ın Eastern Europe

"Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Literatür Taraması : 2011-2012", Yusuf Esmer, (18.10.2014-19.10.2014), Ivncü Uluslararası Türk Coğrafyası Ufrs Sempozyumu, 2014

"Trump Kararlarının Finansal Piyasalara Etkisi: Türkiye Örneği", Faruk Dayı, Tolga Ulusoy, Yusuf Esmer, (22.11.2018-25.11.2018), I. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ıscess), 2018

"Google Arama Motoru ile Kelime Aramaları: Türkiye Finans Piyasası Örneği", Tolga Ulusoy, Faruk Dayı, Yusuf Esmer, (22.11.2018-25.11.2018), I. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ıscess), 2018

"Fotovoltaik Sistemlerin Turizm Sektöründeki Uygulanılabirliğinin SWOT-AHP ile Değerlendirilmesi", Yusuf Esmer, Murat Tekbalkan, Yalçın Alcan, Özlem Alcan, (11.06.2019-13.06.2019), 8th International Vocational Schools Symposium, 2019

"Sağlık Sektörü Örgütlerinde Üretkenlik Karşıtı İş Davranışlarına Yönelik Bir Değerlendirme", Yusuf Esmer, Kürşat Özdaşlı, Hamza Kandemir, (10.04.2017-12.04.2017), Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, 2017

"Turizm İşletmelerinde Etik Uygulamaların Önemi Kavramsal Bir Araştırma", Mehmet Sedat İpar, Yusuf Esmer, (07.05.2015-09.05.2015), 14.ulusal İşletmecilik Kongresi, 2015

"Kendini Yönetme Stratejisi: SWOT-AHS Yaklaşımı", Hakan Pabuçcu, Yusuf Esmer, (07.11.2019-09.11.2019), Iı.uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019

"Spor İşletmelerinde Nakit Yönetimi: BİST’de Bir Uygulama", Tolga Ulusoy, Yusuf Esmer, Faruk Dayı, (21.04.2018-22.04.2018), Vııı. International Balkan And Near Eastern Social Sciences Congress Series, 2018

"Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Kritik Başarı Faktörleri", Onur Şaylan, Yusuf Esmer, (26.08.2019-30.08.2019), International Conferences on Social Science Research (ıconsr 2019), 2019

"Measuring Financial Performance of Airline Passenger Transport Company in European", Faruk Dayı, Yusuf Esmer, (28.08.2017-31.08.2017), 33rd International Academic Conference, 2017

"Havayolu Yolcu Taşımacılığı Şirketlerinin Finansal Kiralama İşlemlerinin Karlılık Üzerine Etkisinin Ölçülmesi Avrupa da Faaliyet Gösteren Şirketler Üzerine Bir Uygulama", Faruk Dayı, Yusuf Esmer, (22.02.2016-23.09.2016), Scientific Cooperation For Future International Conference-2016, 2016

"Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Profil ve Beklentilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Örneği", Yusuf Esmer, Mehmet Sedat İpar, (04.06.2015-05.06.2015), I.ulusal Şişli Sempozyumu, 2015

"A New Paradigm In Management Ethical Leadership", Yusuf Esmer, Faruk Dayı, (01.09.2014-04.09.2014), 12th International Academic Conference, 2014

"Ticari Bankaların ve Katılım Bankalarının Misyon ve Vizyonlarının İncelenmesi: Türkiye Örneği", Yusuf Esmer, Muhammet Yüksel, (02.05.2019-04.05.2019), 18.uluslararası İşletmecilik Kongresi, 2019

"Örgütsel Dışlanma: Kavramsal Bir Araştırma", Yusuf Esmer, Onur Şaylan, Muhammet Yüksel, (26.04.2018-28.04.2018), Şiddet ve Sosyal Travmalar Uluslararası Kongresi, 2018

"Innovation in Participation Banks: A Review on Turkey", Yusuf Esmer, Tolga Ulusoy, Faruk Dayı, (22.03.2018-22.03.2018), Second International Scientific Conference on Economics And Management, 2018

"Hazır Giyim İşletmelerinin E-Pazar Yeri Kullanımlarının Teknoloji Kabul Modeli ile İncelenmesi", Ahmet Özbek, Yusuf Esmer, (26.08.2019-30.08.2019), International Conferences on Social Science Research (ıconsr 2019), 2019

"İşletme Yönetiminde Kaos Yaklaşımı: Teorik Bir Bakış", Muhammet Yüksel, Yusuf Esmer, (02.05.2019-04.05.2019), 18.uluslararası İşletmecilik Kongresi, 2019

"Ahilik Teşkilatı`nda Kalite Yönetim Anlayışı", Yusuf Esmer, Mehmet Asif Alan (07.12.2018-08.12.2018), 2.uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2018

"E-Ticaret Dersinin Online Pazarlama Girişimine Etkisi: Meslek Yüksekokulu Hazır Giyim Teknolojisi Programı Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama", Ahmet Özbek, Yusuf Esmer, Onur Şaylan, (29.09.2018-30.09.2018), IX. Ibaness Congress Series – Edirne / Turkey, 2018

"Entrepreneurial Leadership A Theoretical Research", Yusuf Esmer, Faruk Dayı, (06.09.2016-09.09.2016), 25th International Academic Conference, 2016

"The Link of Industry 4.0 and Organizational Transformation", Yusuf Esmer, Onur Şaylan, (20.04.2019-21.04.2019), Xıı. Ibaness Congress Series on Economics, Business And Management, 2019

"Pazarlama Araştırmalarında Kültürel Kodlar ve Etkileri", Muhammet Yüksel, Yusuf Esmer, (05.09.2018-09.09.2018), International Conference on Social Science Research-ıconsr 2018, 2018

"Endüstriyel İşletmelerin Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Müşteri Katılımına Yönelik Teorik Bir Araştırma", Onur Şaylan, Yusuf Esmer, (22.09.2017-23.09.2017), V. International Balkan And Near Eastern Social Sciences Congress Series, 2017

"Gelinlik Üreten Girişimcilerin Başarı Kriterlerinin Belirlenmesi: Türkiye Örneği", Ahmet Özbek, Yusuf Esmer, (05.09.2018-09.09.2018), International Conference on Social Science Research-ıconsr 2018, 2018

"Örgütsel Atalet Kavramına Teorik Bir bakış", Ahmet Türkan, Yusuf Esmer, (02.05.2019-04.05.2019), I.uluslararası Adalet Kongresi, 2019

"Tekstil İşletmelerinde İnovasyon Uygulamaları: Türkiye Örneği", Yusuf Esmer, Ahmet Özbek, Mehmet Asif Alan (07.12.2018-08.12.2018), 2.uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2018

"İş Yaşamında Örgütsel Bağlılık", Yusuf Esmer, Muhammet Yüksel, (05.05.2016-06.05.2016), II. Ulusal İstanbul Şişli Sempozyumu, 2016

"Katılım Bankalarında Performans Analizi : Türkiye Örneği", Haşim Bağcı, Yusuf Esmer, (08.05.2014-10.05.2014), 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2014

"Türkiye Hazır Giyim Sektöründe E-Girişimcilik Bağlamında Yeni Ürün Geliştirme İçin Bir Model Önerisi", Ahmet Özbek, Yusuf Esmer, Onur Şaylan, (05.09.2018-09.09.2018), International Conference on Social Science Research-ıconsr 2018, 2018

"Yerel Yönetimlerde Sosyal Girişimcilik Uygulamaları", Yusuf Esmer, Muhammet Yüksel, (07.11.2019-09.11.2019), II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019

"Turizm Sektöründe Yapay Sinir Ağı Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme", Yusuf Esmer, Yalçın Alcan, Özlem Alcan, (11.06.2019-13.06.2019), 8th International Vocational Schools Symposium, 2019

"Sağlık İşletmelerinde Şiddet", Yusuf Esmer, Muhammet Yüksel, (26.04.2018-28.04.2018), Şiddet ve Sosyal Travmalar Uluslararası Kongresi, 2018

"Income Expense Analysis In Medical Institutions Application In Turkey", Faruk Dayı, Yusuf Esmer, Mehmet Civan (26.11.2015-28.11.2015), 3rd. Global Conference on Business, Economics, Management And Tourism, 2015

"Social Media Use in Business-to-Business: A Theoretical Analysis", Yusuf Esmer, Faruk Dayı, Onur Şaylan, (26.01.2017-29.01.2017), 6th Annual International Conference on Humanities And Social Sciences, 2017

"A Research On Labor Force Requirement In Turkish Ready-Wear Industry", Ahmet Özbek, Yusuf Esmer, (05.09.2018-09.09.2018), International Conference on Social Science Research-ıconsr 2018, 2018

"Yerel Yönetimlerde Liderliğe Yönelik Kavramsal Bir Araştırma", Yusuf Esmer, Onur Şaylan, Faruk Dayı, (14.05.2017-15.05.2017), Büyükçekmece 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi, 2017

"Relationship between Entrepreneurship and Organization of Akhism", Yusuf Esmer, Muhammet Yüksel, (07.09.2017-09.09.2017), International Congress on Management Economics And Business, 2017

"Yerel Yönetimlerde İnovasyon Uygulamalarına Yönelik Bir Değerlendirme", Yusuf Esmer, Muhammet Yüksel, Onur Şaylan, (13.04.2018-14.04.2018), Uluslararası İyi Yerel Yönetim Uygulamaları Konferansı, 2018

"Ekonomi Perspektifinden Sosyal Bilimlerde Güncel Çalışmalar", Hazır Giyim İşletmelerinde İşveren Markası Algısı, Gazi Kitabevi, Adnan KARA, 978-625-7045-35-3, 47-70, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Modern İşletmecilikte Yönetsel Konular", Yeni Ürün Geliştirme, Eğitim Yayınevi, Mehmet Sağır, 978-605-7786-88-3, 109-120, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Sporda Finansal, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar", Spor Yönetimi ve Etik, Nobel Bilimsel Eserler, İbrahim Yaşar GÖK, 978-625-7932-12-7, 473-500, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Yönetimde Değişen Çevreye Uyum Mekanizmaları", Örgütsel DNA, Eğitim Yayınevi, Mehmet Sağır, 978-605-7786-81-4, 15-29, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Sosyal Bilimlerde Disiplinler Arası Çalışmalar", Endüstri 4.0 ve Reorganizasyon, İmaj Yayınevi, İnci Erdoğan Tarakçı, 978-605-7905-28-4, 82-129, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Yönetim ve Organizasyon Eğitimi: Bireysel ve Grupla Öğretim Modelleri", LAP Lambert Academic Publishing, 978-613-9-46234-6, Bilimsel Kitap

"Güncel İşletmecilik Çalışmaları", Sinerjik Yönetim ve Örgütsel Gelişim, İmaj Yayınevi, İnci Erdoğan Tarakçı, 978-605-7905-19-2, 41-99, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Şiddet ve Sosyal Zorlanmalar", Örgütsel Dışlanma, HEGEM Yayınları, Gül Sultan ÖZEREN, 978-975-2489-10-3, 87-98, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Globalization, Institutions and Socio-Economic Performance-Macro and Micro Perspectives", Relationship between Entrepreneurship and Organization of Akhism, Peter Lang International Academic Publishers, Ertuğrul Yıldırım and Hamza Çeştepe, 978-3-631-76860-0, 257-272, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Akademik Yönetimde Psikolojik Sözleşme İhlali, Etik Liderlik ve Prososyal Davranışlar", Çizgi Kitabevi, 978-605-196-160-6, Bilimsel Kitap

"Şiddet Olgusuna Çok Disiplinli Yaklaşımlar", Sağlık İşletmelerinde Şiddet, HEGEM Yayınları, Mustafa DAMAR, 978-975-2489-17-2, 350-361, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Bankacılık Sektöründe Etik Yönetim", LAP LAMBERT Academic Publishing, 978-613-9-93277-1, Bilimsel Kitap

"Art, Economics and Politics in Modern Turkey", Social Media Use in Business -to- Business, William Sayers, 978-605-82949-6-7, 194-199, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar (The Future of Municipalities and New Approaches)", Yerel Yönetimlerde Liderliğe Yönelik Kavramsal Bir Araştırma, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, Prof. Dr. Mahmut GÜLER, 978-605-67424-8-4, 296-306, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Meslek Etiği", Önlisans, Türkçe, 2

"Yönetim ve Organizasyon", Önlisans, Türkçe, 4

"Genel Muhasebe", Önlisans, Türkçe, 4

"Temel Hukuk", Önlisans, Türkçe, 2

"İşletme Yönetimi-ıı", Önlisans, Türkçe, 3

"Sağlık Mevzuatı", Önlisans, Türkçe, 4

"Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 6

"Örgütsel Davranış", Önlisans, Türkçe, 2

"Kalite Yönetim Sistemleri", Önlisans, Türkçe, 2

"ön Büroda Oda İşlemleri", Önlisans, Türkçe, 2

"Muhasebe", Önlisans, Türkçe, 4

"Yönetim ve Organizasyon", Önlisans, Türkçe, 2

"Turizmde Girişimcilik", Önlisans, Türkçe, 4

"Genel İşletme", Önlisans, Türkçe, 6

"Turizm Mevzuatı", Önlisans, Türkçe, 2

"Genel Ekonomi", Önlisans, Türkçe, 3

"Sağlık Sektöründe Girişimcilik", Önlisans, Türkçe, 4

"İnşaat Muhasebesi", Önlisans, Türkçe, 2

"Genel İşletme", Önlisans, Türkçe, 3

"Ekonomi", Önlisans, Türkçe, 3

"İşletme Yönetimi-ı", Önlisans, Türkçe, 6

"İşletme Yönetimi-ıı", Önlisans, Türkçe, 6

"İletişim", Önlisans, Türkçe, 2

"Ekonomi", Önlisans, Türkçe, 6

"Finansal Yatırım Araçları", Önlisans, Türkçe, 2

"Kültürel Miras ve Turizm Mevzuatı", Önlisans, Türkçe, 3

"İşletme Yönetimi-ı", Önlisans, Türkçe, 3

"Örgütsel Davranış (i.ö.)", Lisans, Türkçe, 3

"Stratejik Yönetim (i.ö.)", Lisans, Türkçe, 3

"Bilgi Güvenliği ve Etik (i.ö.)", Lisans, Türkçe, 3

"Bilgi Güvenliği ve Etik", Lisans, Türkçe, 3

"Yönetim ve Organizasyon (i.ö.)", Lisans, Türkçe, 3

"Stratejik Yönetim", Lisans, Türkçe, 3

"Yönetim ve Organizasyon", Lisans, Türkçe, 3

"Girişimcilik", Lisans, Türkçe, 3

"Örgütsel Davranış", Lisans, Türkçe, 3

"Tarımsal Kooperatifçilik", Lisans, Türkçe, 3

"Hukuka Giriş", Lisans, Türkçe, 3

"Finans Muhasebesi", Lisans, Türkçe, 3

"Hukuka Giriş (i.ö.)", Lisans, Türkçe, 3

"Yönetim Muhasebesi", Lisans, Türkçe, 3

"Yönetim Muhasebesi (i.ö.)", Lisans, Türkçe, 3

"Örgütsel İletişim", Lisans, Türkçe, 3

"Örgütsel İletişim (i.ö.)", Lisans, Türkçe, 3

"Yönetim Bilişim Sistemlerinin Temelleri", Lisans, Türkçe, 3

"Yönetim Bilişim Sistemlerinin Temelleri (i.ö.)", Lisans, Türkçe, 3

"Finans Muhasebesi (i.ö.)", Lisans, Türkçe, 3

"Siyaset Bilimine Giriş", Lisans, Türkçe, 2

"Konaklama İşletmeleri Muhasebesi", Lisans, Türkçe, 3

"Genel Muhasebe-ı", Lisans, Türkçe, 3

"Ekonomi", Lisans, Türkçe, 2

"Türk Vergi Sistemi (aöf)", Lisans, Türkçe, 2

"Temel Hukuk", Lisans, Türkçe, 2

"Finansal Yönetim ıı (aöf)", Lisans, Türkçe, 2

"Denetim (aöf)", Lisans, Türkçe, 2

"Organik Tarımda Stratejik Yönetim", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Tarımsal Girişimcilik", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Uzmanlık Alan Dersi", Yüksek Lisans, Türkçe, 6

"Tüketici Hukuku", Önlisans, Türkçe, 2

"Tüketici Hukuku (i.ö.)", Önlisans, Türkçe, 2

"iş Organizasyonu", Önlisans, Türkçe, 3

"Turizm Pazarlaması", Önlisans, Türkçe, 3

"Sigorta ve Taşımacılık Hukuku", Önlisans, Türkçe, 2

"Halkla İlişkiler", Önlisans, Türkçe, 2

"Genel İşletme", Önlisans, Türkçe, 2

"İşletme Yönetimi ıı", Önlisans, Türkçe, 3

"İşletme Yönetimi ı", Önlisans, Türkçe, 3

"Turizm İşletmelerinde Maliyet Kontrolü", Önlisans, Türkçe, 2

"Müşteri İlişkileri Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 2

"Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim", Önlisans, Türkçe, 3

"Bölüm Başkanı"

"Farabi Koordinatörü"

"Erasmus Koordinatörü"

"Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü"

"Muayene Kabul Komisyonu"

"Fakülte Kurulu Üyeliği"

"Stratejik Plan Komisyonu"

"Çift Anadal Yandal Programı Bölüm Koordinatörü"

"Staj Koordinatörü"

"Program Başkanı"

"International Institute of Social and Economic Science", Üye 2016 -

"Ölçü Mimarlık Mühendislik İnşaat Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti.", Stajyer, 2007-2007, Ticari (özel)

"T.c. Ziraat Bankası a .Ş.", Servis Görevlisi, 2009-2011, Ticari (kit)

"Teşekkür Belgesi", TEMA, Sivil Toplum Kuruluşu, Türkiye

"Teşekkür Belgesi", DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, Türkiye

"iç Denetim", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Ulusal, Workshop, Workshop, 05.10.2006-05.12.2006

"Kuràn-ı Kerim Okuma ve Kıraat", Terme Fatih Kur`an Kursu, Ulusal, Workshop, Workshop, 04.09.1996-28.05.1996

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2018 Doktor Öğretim Üyesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2015 - 2017 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (dr), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
2014 - 2015 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (dr), Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2012 - 2014 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (dr), Dumlupınar Üniversitesi
2011 - 2018 Öğretim Görevlisi Gerze Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Sinop Üniversitesi
2009 - 2011 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (yl) (tezli), Süleyman Demirel Üniversitesi
2003 - 2008 Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi