Doçent Doktor Ünal Gülhan

"İşçilik GiderlerindeAtıl Kapasitenin Durumu ve Muhasebeleştirilmesi", Kaya Abdulkadir, Gülhan Ünal, Açık Serap, Atatürk Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009

"Spor Kulüpleri PerformanslarınınHisse Senedi Fiyatlarına Etkisi İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Bir Uygulama", Kaya Abdulkadir, Gülhan Ünal, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 2013

"TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANS SEKTÖRÜ VE REEL SEKTÖR ETKİLEŞİMİ", Kaya Abdulkadir, Gülhan Ünal, Güngör Bener, Akademik Bakış, 2012

"FİNANSAL KRİZ ÖNGÖRÜSÜNDE SİNYAL YAKLAŞIMININ ETKİNLİĞİ 2008 FİNANSAL KRİZ ÖRNEĞİ", Abdulkadir Kaya, Ünal Gülhan, Bener Güngör, Kau İibf Dergisi, 2009

"BANKALARDA YURT DIŞI KREDİ KARTI KULLANIM İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ", Gülhan Ünal, Kaya Abdulkadir, Atatürk Ünibersitesi İibf Dergisi, 2011

"BİLEŞİK ÖNCÜ GÖSTERGELER VE BORSA ENDEKSİ İLİŞKİSİNİN ULUSLARARASI BOYUTTA İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA", Gülhan Ünal, Kaya Abdulkadir, Güngör Bener, Dokuz Eylül Üniversitesi İibf Dergisi, 2012

"KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ 2008 FİNANSAL KRİZ ÖRNEĞİ", Kaya Abdulkadir, Gülhan Ünal, İstanbul Üni. İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik E-dergisi, 2010

"Bankacılık Sektöründe Kârlılığı Etkileyen Faktörler", Gülhan Ünal, Uzunlar Evcan, Atatürk Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011

"MADDİ DURAN VARLIK YENİLEME FONUNUN MEVZUAT AÇISINDAN İNCELENMESİ", Ünal Gülhan, (07.11.2019-09.11.2019), Uluslararasısosyal Bilimler Kongresi Gümüşhane, 2019

"Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıkların Değerleme EsaslarıAçısından VUK, TMS 37 Ve Bobi FRS Bölüm 19 Kapsamında İncelenmesi", Adalet Acar, Eşref Kuloğlu, Alirıza ağ, Ünal Gülhan, (27.06.2018-28.06.2018), International Conference on Empirical Economics And Social Sciences (ıceess’18), 2018

"THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATEGOVERNANCE PERFORMANCE AND STOCK RETURN", Bener Güngör, Abdulkadir Kaya, Tuğba Eyceyurt Batır, Ünal Gülhan, (24.04.2014-25.04.2014), 2nd International Conference on Economic And Social Studies, 2014

"FİNANSAL VARLIK NİTELİĞİNDEKİ HİSSE SENETLERİNİN VUK VE TMS/TFRS’xxYE GÖRE DEĞERLEMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ", Ünal Gülhan, Alirıza ağ, Eşref Kuloğlu, Adalet Acar, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018

"Bileşik Öncü Gösterge ve Borsa Endeksi İlişkisinin Uluslararası Boyutta İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma", Ünal Gülhan, Abdulkadir Kaya, Bener Güngör, (12.10.2011-15.10.2011), 15. Finans Sempozyumu, 2011

"Oran Analizi Yöntemi İle Kâğıt Ürünleri Sektörünün Kısa Vadeli Kredibilite Analizi", Ünal Gülhan, Şule Kızıltunç Bedir, (07.11.2018-11.11.2018), Uluslararası Stratejik Ararştırmalar Kongresi Isrc 2018, 2018

"Bileşik Finansal Araçların Yasal Düzenlemeler Açısından İncelenmesi veMuhasebe Standartlarına Göre Değerlemesi", Eşref Kuloğlu, Adalet Acar, Ünal Gülhan, Alirıza ağ, (27.06.2018-28.06.2018), International Conference on Empirical Economics And Social Sciences (ıceess’18), 2018

"Türkiye Ekonomisinde Finans Sektörü ve Reel Sektör Etkileşimi", Kaya Abdulkadir, Gülhan Ünal, Güngör Bener (03.11.2010-06.11.2010), 14. Ulusal Finans Sempozyumu, 2010

"Spor Kulüpleri Performanslarının Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Bir Uygulama", Kaya Abdulkadir, Gülhan Ünal (10.10.2012-13.10.2012), 16. Finans Sempozyumu, 2012

"Finansal Kriz Öngörüsünde Sinyal Yaklaşımının Etkinliği 2008 Finansal Kriz Örneği", Kaya Abdulkadir, Gülhan Ünal, Güngör Bener (21.10.2009-24.10.2009), 13. Ulusal Finans Sempozyumu, 2009

"VERGİ USUL KANUNU, TMS 2 STOKLAR SATNDARDI VE BOBİ FRS KAPSAMINDA STOK MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN İNCELENMESİ", Alirıza ağ, Ünal Gülhan, Adalet Acar, Eşref Kuloğlu, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018

"Muhasebe Alanında Spesifik Konular", Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Karbon Muhasebesi ve Türkiye Uygulanabilirliği, Gazi Kitabevi, AĞ Alirıza, 978-625-7045-63-6, 99-116, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Sürdürülebilirlik: Ekonomik ve Sosyal Eğilimler", Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansı Değerlendirmesinde Kullanılan Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, İmaj Yayınevi, BAŞAR Enes Emre, 978-605-7905-23-9, 99-126, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Sosyal Bilimlerde Stratejik Yaklaşımlar", Oran Analizi Yöntemi ile Kâğıt Ürünleri Sektörünün Kısa Vadeli Kredibilite Analizi, LAMBERT ACADEMİC PUBLİSHİNG, Zeynep Arıkan, 978-613-9-95847-4, 264-284, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Maliyet Muhasebesi I", Genel Üretim Maliyetleri, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Doç Dr. Cemalettin ELİTAŞ, 1-31, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Uluslararası Bankacılık", Uluslararası Bankaların Örgüt Yapısı, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Doç. Dr. Vedat KAYA, 1-18, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Uluslararası Bankacılık", Bankaların Uluslararasılaşması, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Doç. Dr. Vedat KAYA, 1-18, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim", Sağlık Kurumlarında Finansal Analiz ve Denetim, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Doç. Dr. Mine TÜKENMEZ, 1-27, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi", Dış Ticaret İşletmelerinde Hesap Planı, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Doç. Dr. Hüseyin Ali KUTLU, 1-19, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Selected Issues on Current International Economics and Macroeconomics", Financial Development and Economic Growth Relationship, Cambridge Scholars Publishing, SELİM BAŞAR, 978-1-5275-1143-X, 251-263, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Uluslararası Bankacılık", Uluslararası Finansal Piyasalar, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Doç. Dr. Vedat KAYA, 1-20, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi", İhracat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Doç. Dr. Hüseyin Ali KUTLU, 1-22, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Finans Alanında Spesifik Konular", Risk Sermayesi ve Türkiye’xxdeki Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları, Gazi Kitabevi, GÜLHAN Ünal, 978-625-7045-65-0, 201-218, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Sermaye ve Para Piyasaları", Bankalar, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Doç. Dr. Bener GÜNGÖR, 1-21, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Ticari Bilgi ve Belgeler", Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Diğer Belgeler, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Prof. Dr. Bener GÜNGÖR, 1-30, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Ticari Bilgi ve Belgeler", Vergi Usul Kanunu’nda Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Prof. Dr. Bener GÜNGÖR, 1-33, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Uluslararası Bankacılık", Uluslararası Ekonomik ve Finansal Kuruluşlar, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Doç. Dr. Vedat KAYA, 1-18, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi", Kambiyo İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Doç. Dr. Hüseyin Ali KUTLU, 1-17, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Uluslararası Bankacılık", Uluslararası Bankacılıkta Derecelendirme, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Doç. Dr. Vedat KAYA, 1-24, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Para Banka", Önlisans, Türkçe, 4

"Uluslararası Bankacılık", Önlisans, Türkçe, 2

"Genel Muhasebe-ı", Önlisans, Türkçe, 4

"Sigorta Matematiği", Önlisans, Türkçe, 2

"Spor Kulüplerinde Finansal Yönetim", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Spor Kulüplerinde Muhasebe İşlemleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Mali Tablolar Analizi", Önlisans, Türkçe, 3

"Finansal Yönetim", Önlisans, Türkçe, 4

"İnşaat Muhasebesi", Önlisans, Türkçe, 2

"Para ve Banka", Önlisans, Türkçe, 3

"Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi", Önlisans, Türkçe, 2

"Dış Ticaret İşlemleri", Önlisans, Türkçe, 2

"Bankacılığa Giriş", Önlisans, Türkçe, 2

"Genel Muhasebe-ıı", Önlisans, Türkçe, 4

"Genel Muhasebe-ı", Lisans, Türkçe, 4

"Yönetim Kurulu Üyeliği"

"Dekan Yardımcısı"

"Bölüm Başkanı"

"Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği"

"3.lük Ödülü (Sempozyum bildirileri arasında)", 15. Finans Sempozyumu, Sivil Toplum Kuruluşu, Türkiye

"3. lük Ödülü (Sempozyum bildirileri arasında)", 14. Ulusal Finans Sempozyumu, Sivil Toplum Kuruluşu, Türkiye

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2017 Yardımcı Doçent İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2012 - 2017 Yardımcı Doçent Pasinler Meslek Yüksekokulu Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, Atatürk Üniversitesi
2010 - 2012 Yardımcı Doçent Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Sinop Üniversitesi
2009 - 2010 Öğretim Görevlisi Gerze Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü, Sinop Üniversitesi
2006 - 2009 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Finansman (dr), Atatürk Üniversitesi
2001 - 2009 Öğretim Görevlisi Pasinler Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1998 - 2001 Öğretim Görevlisi Narman Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1997 - 2000 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Finansman (yl) (tezli), Atatürk Üniversitesi
1991 - 1995 Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Atatürk Üniversitesi