Doktor Öğretim Üyesi Ümit Yıldız

"TÜRKİYE KREDİ RİSK PRİMİNDEKİ (CDS) YAPISAL KIRILMALARIN EKONOMETRİK ANALİZİ", Mehmet Dinç, Ümit Yıldız, Mustafa Kırca, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2018

"The Time - Varying Natural Rate of Interest and Its Fundamental Determinants: Time Series Evidence from Turkey", İlyas Şıklar, Ümit Yıldız, Sinan Çakan, Business And Economic Research, 2016

"BRICS Ülkeleri ve Türkiye’de Yüksek Teknoloji İhracatı ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Panel Veri Analizi", Ümit Yıldız, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2017

"Causality Relationship Between Transfer Expenditures And Labor Force Participation Rate in Turkey", Yılmaz Onur Ari, Ümit Yıldız, Estern European Journal of Regional Studies, 2018

"Ülke Kredi Notları ve Temel Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi: Üst Orta Gelirli Ülkeler Üzerine Bir Uygulama", Atakan Durmaz, Ümit Yıldız, Çankırı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2019

"Macroeconomics Determinants of Sovereign Credit Ratings: Panel Data Analysis", Ümit Yıldız, Bülent Günsoy, International Journal of Business And Social Science, 2017

"Türkiye’de Kredi Risk Primindeki (CDS) Yapısal Kırılmaların Ekonometrik Analizi", Mustafa Kırca, Ümit Yıldız, Mehmet Dinç, (11.05.2017-13.05.2017), V. Anadolu International Conference in Economics, 2017

"Türkiye İçin Kredi Risk Primi (CDS) ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Zamanla Değişen Nedensellik İlişkileri", Mustafa Kırca, Ümit Yıldız, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018

"Türkiye’de Kamu Transfer Harcamalarının İşgücüne Katılım Oranı Üzerindeki Etkisi", Yılmaz Onur Ari, Ümit Yıldız, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomiaraştırmaları Sempozyumu, 2018

"Enflasyon ve İktisadi Büyümenin Kredi Risk Primi (CDS) Üzerindeki Etkisi: Brics Ülkeleri ve Türkiye Örneği", Mustafa Kırca, Füsun Çelebi Boz, Ümit Yıldız, (28.11.2018-30.11.2018), International Conference on Applied Economics And Finance, 2018

"MENA ÜLKELERİNDE KİŞİ BAŞINA KARBON EMİSYONUNUN YAKINSAMASINA İLİŞKİN PANEL BİRİM KÖK TESTİ", Ümit Yıldız, Füsun Çelebi Boz, (09.04.2019-11.04.2019), Icoaef’19, V. International Conference on Applied Economics And Finance Extended Wıth Socıal Scıences), 2019

"BRICS Ülkeleri İçin İnovasyon ve Yüksek Teknoloji İhracati İlişkisinin Ekonometrik Analizi", Ümit Yıldız, Atakan Durmaz, (04.09.2019-06.09.2019), II. Business Organization Research Conference, 2019

"Ülke Kredi Notları ve Temel Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi Üst Orta Gelir Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama", Atakan Durmaz, Ümit Yıldız, (01.11.2018-03.11.2018), Uluslararası Ekonomi Konferansı (ıce-tea 2018), 2018

"Geleneksel Üretim Yapısı ve Gelir Tuzağı İlişkisi: Sahra-altı Afrika Örneği", Ümit Yıldız, (27.11.2013-30.11.2013), 11. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 2013

"Hafif Raylı Sistemlerin Eskişehir deki Konut Fiyatları Üzerindeki Etksinin Analizi: Hedonik Fiyatlama Modeli", Sultan Fatih Kostakoğlu, Fatih Temizel, Mehmet Dinç, Ümit Yıldız, Fatma Can Karadaş, (07.09.2017-09.09.2017), International Congress on Managment Economics And Business, 2017

"Financial System, Financial Development and Firm Survival, Perspectives FromTurkish Financial SYystem andGloabalization", Credit Ratings, Peter Lang GmbH, KARA ADNAN, 978-3-631-80631-9, 61-76, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Afet Ekonomisi ve Sigortacılığı", Makroekonominin Genel İlkeleri, Anadolu Üniversitesi, Bülent GÜNSOY, 978-975-06-3019-4, 54-77, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Political and Institutional Reviews on Social Studies", The Effects of Inflation and Economic Growth on CDS, Iksad Publications, AYTUN, 978-625-7954-09-9, 37-60, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Selected Issueson Current International Economics and Macroeconomics", Testing the Rationality of Interest Rate Expectations, Cambridge Scholars Publishing, Başar Selim, 978-1-5275-4150-4, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Ekonometrinin Temelleri", Basit Doğrusal Regresyon Modeli, Anadolu Üniversitesi, TEMURLENK MEHMET SİNAN, 978-975-06-3723-0, 22-45, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Ekonometrinin Temelleri", Ekonometrinin Tanımı, Anadolu Üniversitesi, TEMURLENK MEHMET SİNAN, 978-975-06-3723-0, 2-21, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Ekonometrinin Temelleri", Çoklu Doğrusal Regresyon Modelinin Uzantıları, Anadolu Üniversitesi, TEMURLENK MEHMET SİNAN, 978-975-06-3723-0, 70-91, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Ekonometrinin Temelleri", Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli, Anadolu Üniversitesi, TEMURLENK MEHMET SİNAN, 978-975-06-3723-0, 46-69, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Mikro İktisat", Lisans, Türkçe, 12

"İktisada Giriş 2", Lisans, Türkçe, 12

"İktisada Giriş 1", Lisans, Türkçe, 6

"Bölüm Başkan Yardımcısı"

"Hafif Raylı Sistemlerin Konut Fiyatları Üzerindeki Etkisinin Hedonik Fiyatlama Modeli ile Belirlenmesi: Eskişehir Örneği", Araştırma Görevlisi, Anadolu Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.05.2016-23.06.2017

"KİŞİSEL GELİR DÜZEYİ VE MUTLULUK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 03.06.2016-29.09.2017

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2018 Doktor Öğretim Üyesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2014 - 2018 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat (dr), Anadolu Üniversitesi
2012 - 2014 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat (yl) (tezli), Anadolu Üniversitesi
2011 Araştırma Görevlisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2006 - 2010 Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, Anadolu Üniversitesi