Doçent Doktor Hayriye Şengün

"Üniversiteli Kız Öğrencilerin Suç Korkularının ”Mağduriyet” Perspektifinden Analizi: Bayburt Örneğinde Bir Araştırma", Esra Banu Sipahi, Hayriye Şengün, Toplum ve Demokrasi, 2017

"Çoruh Vadisi’ndeki Baraj Projelerinin Yol Açtığı Yeniden Yerleşim (İskan) ve Kamulaştırma Sorunu Üzerine Bir Değerlendirme", Seçil Gül Meydan Yıldız, Hayriye Şengün, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2019

"İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARARI YETKİNLİK BEKLENTİLERİ: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ", Mehmet Kapusızoğlu, Hayriye Şengün, Füsun Çelebi Boz, International Journal of Academic Value Studies(javstudies), 2017

"ÇELİŞİK DUYGULU CİNSİYETÇİLİK VE CAM TAVAN SENDROMU İLİŞKİSİ", Fetullah Battal, Sevim Akgül, Hayriye Şengün, Şenol Kılıçaslan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017

"GDO ların Değerlendirilmesinde AB Kılavuz Hükümleri ve Yaptırımları", Pervin Başaran Akocak, Hayriye Şengün, Türktarım, 2010

"Afet Yönetimi Eğitimi Niçin Gerekli", Hayriye Şengün, Murat Küçükşen, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019

"TÜRKİYE’DE KONUT KOOPERATİFÇİLİĞİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI", Hayriye Şengün, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017

"Kadın Başbakan Tansu Çiller Döneminde Kadın Politikası Temel Yasalar Üzerinden Bir Değerlendirme", Yasemin Mamur Işıkçı, Hayriye Şengün, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Özel Sayı, 2017

"Türkiye de Çevre Yönetimi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Uygulamaları", Hayriye Şengün, Strategic Public Management Journal, 2015

"AFET VE KALKINMA İLİŞKİSİNDE KADIN", Füsun Çelebi Boz, Hayriye Şengün, The Journal of Academic Social Science Studies, 2017

"DTÖ’nün Çevre Koruma Politikaları", Seçil Gül Meydan Yıldız, Hayriye Şengün, Yönetim ve Ekonomi, 2018

"Public Perceptions of GMOs in Food in Turkey", Pervin Başaran Akocak, Birol Kılıç, Hayriye Şengün, Hatice Soyyiğit, Journal of Food Agriculture & Environment, 2004

"Genetiği Değiştirilmiş Bitkisel Ürünler Ticarileşme Sonrası Neden İzlenmeli", Pervin Başaran Akocak, Hayriye Şengün, Türktarım, 2012

"Akıllı Kentler ve Dijital (Siber) Güvenlik", Hayriye Şengün, Seçil Gül Meydan Yıldız, a Bdülsamet Koçhan, Assam Uluslararası Hakemli Dergi, 2019

"Avrupa Birliği Çevre Yönetim Sistemi", Hayriye Şengün, Seçil Gül Meydan Yıldız, Giresun Üniversitesi Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 2018

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin HUkuki Durumu", Mehmet Kapusızoğlu, Hayriye Şengün, (25.10.2018-27.10.2018), Kamu Yönetimi Sempozyumu (türkiye’xxde Toplum, Yerleşim ve Yönetim Tartışmaları) Kaysem 12, 2018

"Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların Çevresel Etkileri", Hayriye Şengün, Mehmet Kapusızoğlu, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018

"Geleceğin Kentleri: Eko-Tek Kentler", Hayriye Şengün, Murat Küçükşen, (07.09.2018-09.09.2018), Kentfor Iıı. Kentleşme Forumu, 2018

"Kent Kültürüne ve Kentlileşmeye, Küreselleşme ve Göç Perspektifinden Bakmak", Hayriye Şengün, (25.10.2018-27.10.2018), Kamu Yönetimi Sempozyumu (türkiye’xxde Yerleşim, Toplum ve Yçnetim Tartışmaları)-kaysem 12, 2018

"Urban Reconstruction Process in Turkey in the Post Earthquake Period Reconstruction After the 1999 Marmara Earthquake as an Example Of a Succesful Practise", Hayriye Şengün, Ahizer Koçak (03.11.2008-07.11.2008), Xxxvı Iahs World Congress on Housing Science - National Housing Programmes New Visions, 2008

"Bayburt MEM’nün Öğrencilerinde Kentlilik Aidiyet Duygusunun Geliştirilmesine Yönelik Etkinlik Programlarının Geliştirilmesi: Doğal ve Kültürel Değerlerin Gezilmesi ve Öğrenilmesi", Hayriye Şengün, (14.09.2018), Bayburt’ta Kentleşme ve Kentlilik Bilinci Kongresi

"Türkiye de Afet Yönetiminde Toplumsal Cinsiyetçi Yaklaşımın 5902 ve 7269 Sayılı Yasalar Bağlamında İncelenmesi", Hayriye Şengün, İsmail Dursunoğlu, (05.05.2016-07.05.2016), Kaysem 10 10. Kamu Yönetimi Sempozyumu, 2016

"Solidarity Economy And Comunity Organization: Neighborhood Place (Mahalle Odası) in Bayburt in Turkey", Hayriye Şengün, İsmail Dursunoğlu, (12.01.2017-14.01.2017), 21th Ebes Conference, 2017

"Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere Yönelik Algı: Bayburt Üniversitesi Öğrencileri Üzerinden Bir Değerlendirilme", Hayriye Şengün, Ahmet Küçük, (17.05.2019-19.05.2019), Uluslararası 19 Mayıs Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2019

"Belediyelerin Çocuklara Yönelik Hizmetlere Yaklaşımı: Yenimahalle Belediyesi Örneği", Hayriye Şengün, Mehmet Kapusızoğlu, (06.12.2019-08.12.2019), Hoca Ahmet Yesevi 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2019

"Yerel Özerklik Bağlamında Türkiye nin Değişen Afet Yönetimi Yapısı", Hayriye Şengün, (21.11.2011-23.11.2011), Beşinci Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu Merkezi Yönetim Yerel Yönetim İlişkileri, 2011

"Afet Yönetimi ve Karabük", Hayriye Şengün, Ahmet Temiz (05.12.2007-07.12.2007), Tmmob Afet Yönetimi Sempozyumu, 2007

"After Marmara Earthquake Reconstruction Works Permanent Building Application Methods and Results", Hayriye Şengün, (17.08.2009-19.08.2009), International Earthquake Symposium Kocaeli 2009, 2009

"Genel Seçim Sonuçları (1991-2015) Üzerinden Siyasal Kültür Karşılatırması: Yozgat- Bayburt Örneği", İsmail Dursunoğlu, Hayriye Şengün, (03.05.2018-05.05.2018), Iıı. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 2018

"12 Kasım Depreminin Etkilerinin ve Sonuçlarının Kamu Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi", Hayriye Şengün, (11.11.2009-12.11.2009), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ulusal Deprem Sempozyumu, 2009

"Üniversite Öğrencilerinin Suriyeli Mültecilere İlişkin Algıları: Bayburt Üniversitesi Örneği", Hayriye Şengün, Mehmet Kapusızoğlu, (28.09.2017-30.09.2017), Kaysem 11, 2017

"Hukukun Üstünlüğünden Yargının Üstünlüğüne Yargısal Aktivizm", Mehmet Kapusızoğlu, Hayriye Şengün, (07.11.2019-09.11.2019), Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Gümüşhane, 2019

"Afetlerde İletişim", Hayriye Şengün, (26.09.2019-28.09.2019), 1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi, 2019

"Marmara Depreminde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Çalışmaları ve Hukuksal Sorunlar", Hayriye Şengün, (05.12.2007-07.12.2007), Tmmob Afet Sempozyumu, 2007

"Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Çevre Üzerindeki Etkisi", Hayriye Şengün, Aykut Palabıyık (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018

"Gold Business Activities Context of the Environment Economic Relationship in Cerattepe and GenyaMountains Artvin", Hayriye Şengün, (29.10.2015-30.10.2015), 1st International Annual Meeting Sosyoekonomi Society, 2015

"Doğu Karedeniz Bölgesinin Afet Sorunu ve İyileştirme Uygulamaları: 1990 Trabzon Su Baskını Örneği", Hayriye Şengün, Mehmet Kapusızoğlu, (22.10.2018-24.10.2018), 1. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi (ıdmc2018), 2018

"Afet Zararlarının Azaltılmasında Akıllı Kent Uygulamalarının Rolü", Hayriye Şengün, (01.11.2018-03.11.2018), Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu, 2018

"Komşuluk İlişkilerinde Dayanışma Mekanları: Bayburt Mahalle Odaları", Hayriye Şengün, İsmail Dursunoğlu, (27.04.2017-28.04.2017), X. Uluslararası Sinan Sempozyumu, 2017

"Afet Yönetiminde Digital Teknoloji Kullanımı ve Türkiye’deki Durum", Hayriye Şengün, (01.11.2017-04.11.2017), Kayfor 15, 2017

"Approach To Turkey s New Disaster and Emergency Management System", Hayriye Şengün, (03.06.2010-05.06.2010), 1st International Congress on Urban And Environmental Issues And Policies, 2010

"Çocuğun Korunması ve Türkiyede Çocuğa Yönelik Sosyal Hizmet Örgütlenmesi", Hayriye Şengün, Mehmet Kapusızoğlu, (06.12.2019-08.12.2019), Hoca Ahmet Yesevi 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2019

"Atasözlerinin Çevre Duyarlılığı Oluşturmadaki Önemi: Yozgat Atasözlerinde Çevre Duyarlılığı Öğretisi", Hayriye Şengün, İsmail Dursunoğlu, (03.05.2018-05.05.2018), Iıı. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 2018

"Kent Kimliğinde Kaybolmaya Yüz Tutmuş Bir Gelenek Bayburt Mahalle Odaları", İsmail Dursunoğlu, Hayriye Şengün, Hasan Hüseyin Çalı, (26.05.2016-27.05.2016), Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Sempozyumu - Bursa, 2016

"Türkiye‟de Kentsel ve Çevresel Güvenlikte Değişmez Etken: Afetler", Hayriye Şengün, (16.10.2019-18.10.2019), Küresel Ekolojik Güvenlik Uluslararası Sempozyumu, 2019

"Türkiye de Afet Riskli Alanlarda Kentsel Dönüşüm Mevzuatı Kurumsal Yapılanma ve Uygulamalar", Hayriye Şengün, (24.11.2014-26.11.2014), Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu, 2014

"Yurtdışında Çalışıp Ülkesine Gelen İşgücünün Kendi Kentlerine Ekonomik ve Sosyal Katkıları : Bayburt Örneği", Hayriye Şengün, Ahmet Küçük, (17.05.2019-19.05.2019), Uluslararası 19 Mayıs Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2019

"Türkiye de Afet Yönetiminde Bir Dönüm Noktası 1992 Erzincan Depremi", Hayriye Şengün, Didem Güleryüz, (28.09.2016-01.10.2016), Uluslararası Erzincan Sempozyumu, 2016

"Güvenlikli Sitelerin Mahalle Kültürü Üzerine Etkileri Bayburt Örneği Üzerinden Bir Değerlendirme", Hayriye Şengün, Özge Çakır, Aykut Palabıyık (18.04.2019-20.04.2019), 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu, 2019

"Selected Studies on Social Sciences", Contemprary Urban Theories and the Importance of Urban Space, Cambridge Scholars Publising, Ahmet Kırkkılıç, 1-5275-1619-9, 2-12, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Uluslarararası Çocuk Hakları Kongresi Tam Metin Kitabı", Çocuk Dostu Şehir Bağlamında Giresun Belediyesi’xxnin İncelenmesi, Baskı Girişim Matbaacılık, Özge Pınarcık, 978-975-2435-91-9, 638-650, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar", Türkiye’de Kadın Dostu Kent Belediyelerinin Stratejik Planlarında Kadının Yeri Üzerine Bir Değerlendirme, Marmara Belediyeler Birliği Yayınları, Mahmut Güler Menaf Turan, 978-605-67424-8-4, 378-393, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Farklı Boyutlarıyla Afet Yönetimi", Afet Yönetiminin Hukuksal Boyutları, Nobel, Murat Yaman, 978-605-033-251-3, 45-60, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Türkiye’nin Afet Yönetimi-Sosyal, Siyasal ve Yönetim Boyutuyla", Afet Yönetiminin Kurumsal Yapısı ve Afet Hukuku, Palme Yayınevi, Hayriye Şengün, 978-605-282-148-0, 133-160, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Çevre ve Politika", Doğa Tarihi ve Biyo-Eğitimin Kültürel Boyutu, İmge Kitabevi, Ayşegül Mengi, 978-975-533-557-5, 157-185, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Modernleşme Bağlamında Türkiye’nin Sosyo Politik Yapısı", Türkiyenin Kentleşme Serüveni, İmaj Yayınevi, İsmail Dursunoğlu, 978-605-7905-29-1, 285-320, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNE SEÇME YAZILAR", Afet ve Barınma, Pesa Publication, Furkan Beşel, ISBN, 197-214, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Selected Studies on Social Sciences", Multiculturalism, Cambridge Scholar Publishing, Ahmet Kırkkılıç, 1-5275-1619-9, 111-119, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Kent, Kimlik ve Kültür Ekseninde Bayburt Mahalle Odaları", İmaj Yayınevi, 978-605-7905-36-9, Bilimsel Kitap

"Disiplinlerarası Afet Yönetimi Araştırmaları", Birleşmiş Milletler Öncülüğünde Afet Risk Azaltma Çalışmaları, DEU Yayınları, Zerrin Toprak Karaman, 978-605-62806-0-3, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Kadın Çalışmalarında Güncel Konular", Artvin’de İli Kadın Kahraman, Eğitim Yayınevi, Reyhan Ayşen Wolff, 978-605-7557-08-7, 162-174, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Kentsel Politikalar", Yavaş Şehir (Citta Slow) Hareketi Farklı Bir Markalaşma Şavşat Örneği, Palme Yayıncılık, Ayşegül Mengi, 978-605-355-804-0, 207-221, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik", Kırsal Kalkınma ve Kadın Kooperatiflerinin Önemi, Ankara Üniversitesi Yayınevi, Ayşegül Mengi, 978-605-136-401-8, 573-588, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Küreselleşme Ekonomik ve Sosyal Eğilimler", Küreselleşmenin Farklı Açıları, Savaş Kitap, Turgut Bayramoğlu, 978-605-62806-0-3, 157-176, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Demokrasi Darbeler ve Tepkiler", 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN KADIN VE ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN MEDYADAKİ YANSIMASI, Divan Kitap, BETÜL KARAGÖZ YERDELEN ABBAS KARAAĞAÇLI MUSTAFA MALKOÇ YAŞAR TOLGA ÇIKRİKÇI, 978-605-4234-65-8, 283-293, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Akdenizde Çevresel Güvenlik", Doğu Akdenizin Depremselliği ve Kıbrıs, İmaj Yayınevi, Nesrin Algan, 249-265, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Bayburt Mahalle Odaları", İmaj Yayınevi, 978-605-7905-36-9, Bilimsel Kitap

"Studies on Sustainability Research", Enviromental Sustainability A Theoretical View, LAP LAMBERT ACADEMIC PUBLICATION, Enes Emre Başar, 978-3-330-01051-2, 189-199, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Küreselleşme Sürecinde Yerel Hizmet Yerel Siyaset", 6360 Sayılı Yasa Nedeniyle Mahalle Olan Köylerin Yerel HizmetlerdenYararlanması, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ayşegül Mengi, 978-605-136-404-9, 311-328, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar", Yerel Yönetim Yasalarının Afet Zararları Bağlamında İncelenmesi, Marmara Belediyeler Birliği, Mahmut Güler, 978-605-67424-9-1, 379-391, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Afet Yönetimi", Afet Yönetimi ve Hukuk, Ekin Basın Yayım Dağıtım, Özgür Önder, 978-605-327-567-1, 123-148, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Anayasa Hukuku", Lisans, Türkçe, 1

"Halkla İlişkiler", Lisans, Türkçe, 2

"Kentleşme Politikası", Lisans, Türkçe, 3

"Afet ve Kriz Yönetimi", Lisans, Türkçe, 3

"Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri", Lisans, Türkçe, 3

"Davranış Bilimleri", Lisans, Türkçe, 3

"Toplum Bilimi", Lisans, Türkçe, 3

"Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi", Lisans, Türkçe, 3

"Halkla İlişkiler", Lisans, Türkçe, 3

"Borçlar Hukuku", Lisans, Türkçe, 1

"Yerel Yönetimler", Lisans, Türkçe, 1

"Davranış Bilimleri", Lisans, Türkçe, 1

"Afet Yönetimi", Doktora, Türkçe, 3

"Afet Yönetimi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Kent Sosyolojisi", Lisans, Türkçe, 1

"İşletme Politikaları", Lisans, Türkçe, 4

"Anabilim Dalı Başkanı"

"Fakülte Kurulu Üyeliği"

"Yönetim Kurulu Üyeliği"

"Bölüm Başkanı"

"Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği"

"Tema Vakfı", Bayburt İl Temsilciliği, 2016-2017, Sivil Toplum Kuruluşu

"Afet İşleri Genel Müdürlüğü", ŞEF, 1987-2010, Kamu

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı", Şube Müdürü, 2010-2015, Kamu

"Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü", MEMUR, 1978-1984, Kamu

"Yapı ve Deprem Araştırma Genel Müdürlüğü", ŞEF, 1984-1987, Kamu

"Mezuniyet Birincilik Ödülü", TODAİE, Diğer, Türkiye

"Karabük İlinin Afet Tehlike ve Riskinin Belirlenmesi Projesi", Araştırmacı, Bayburt Üniversitesi, Diğer Kamu Kuruluşları (yükseköğretim Kurumları Hariç), Tamamlandı, 01.04.2006-15.08.2007

"KÜRESELLEŞME KARŞISINDA KÜLTÜREL KİMLİĞİNİ KORUMAYA ÇALIŞAN BAYBURT MAHALLE ODALARI", Yardımcı Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 26.06.2016-31.03.2017, 4000 TÜRK LİRASI

"Bartın İlinin Afet Tehlike ve Riskinin Belirlenmesi Projesi", Araştırmacı, Bayburt Üniversitesi, Diğer Kamu Kuruluşları (yükseköğretim Kurumları Hariç), Tamamlandı, 05.03.2008-30.10.2008

"Çubuk İlçesinde Afet Eğitimi Projesi", Eğitmen, Bayburt Üniversitesi, Diğer Kamu Kuruluşları (yükseköğretim Kurumları Hariç), Tamamlandı, 01.04.2008-01.10.2008

"Reconstruction of Houses Communities and Reformation of Urban Structure Society and Damaged Cities in Asia In a Comparative Study of Urban Reconstruction Between Taiwan Turkey and Japan", Araştırmacı, Bayburt Üniversitesi, Diğer (uluslararası), Tamamlandı, 01.03.2004-01.03.2006, 1.000.000 TÜRK LİRASI

"Türkiye’de Kadınların Ev ve İş Hayatındaki Yeri ve Karşılaştığı Sorunlar: Bayburt İline Ait Bir Saha Çalışması", Yardımcı Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.05.2017-20.10.2017, 2950 TÜRK LİRASI

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2018 Doçent İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2001 - 2007 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Kent ve Çevre Bilimleri (dr), Ankara Üniversitesi
1993 - 1994 Yüksek Lisans Diğer Enstitü, Diğer (kurumlar, Hastaneler Vb.)
1978 - 1982 Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık PR., Gazi Üniversitesi