Doktor Öğretim Üyesi Fetullah Battal

"ÇELİŞİK DUYGULU CİNSİYETÇİLİK VE CAM TAVANSENDROMU İLİŞKİSi", Fetullah Battal, Sevim Akgül, Hayriye Şengün, Şenol Kılıçaslan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 2017

"Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık İlişkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Rolü:Üniversite Çalışanları Üzerine Bir Örnek", Fetullah Battal, Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2020

"Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi:Psikolojik Güvenliğin Aracı Rolü", Fetullah Battal, Mesut Soyalın, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2020

"Tüketicilerin Hazır Giyim Tercihlerinde Marka, Reklam Aracı, Tutum ve Satınalma Karar Verme Tarzları", İbrahim Durmuş, Fetullah Battal, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesisosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018

"The Effect Organizational Citizenship Behaviours and Decision Making Styles on Transformational Leadership Behaviour", Fetullah Battal, İbrahim Durmuş, Ertuğrul Çınar, Turkısh Studies, 2017

"KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE KURUMSAL İTİBAR İLİŞKİSİ", Fetullah Battal, Sinan Yazıcı, Ertuğrul Çınar, Şenol Kılıçaslan, Journal of Turkish Studies, 2018

"KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI ÜZERİNE BİRÇALIŞMA: TÜRKİYE VE VİETNAM ÖRNEĞİ", Fetullah Battal, Chau Thi le Duyen, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesisosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018

"Profesyonel Etik Standartları İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkide Örgütsel Özdeşleşmenin Rolü: Ortaokul Öğretmenleri Üzerine Bir Araştırma", Fetullah Battal, İşletme Araştırmaları Dergisijournal of Busıness Research-turk, 2019

"MODERN AHİLİK ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI", Fetullah Battal, İbrahim Durmuş, Akademik Bakış Dergisi, 2017

"Profesyonel Etik Standartlar, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısı ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkiler", Canan Nur Karabey, Fetullah Battal, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018

"ÖZDEŞLEŞME VE SENGE’NİN BEŞ DİSİPLİNİNİN İNTİHALALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ", Fetullah Battal, İbrahim Durmuş, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitü Dergisi, 2017

"Üniversite Öğrencilerinin Hazır Giyim Satınalma Kararlarında Reklamlara Yönelik Tutumları Ve Marka Tercihleri", İbrahim Durmuş, Fetullah Battal, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 2018

"Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kurumsal İtibar, Profesyonel Etik Standartlar ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkiler", Fetullah Battal, Canan Nur Karabey, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2020

"BAYBURT LOGISTIC VILLAGE, A STUDY ON THE LOGISTICVILLAGE PERCEPTION OF BAYBURT UNIVERSITY STUDENTS", Şaduman Yıldız, Erdemalp Özden, Fetullah Battal, Şenol Kılıçaslan, Ertuğrul Çınar, Turkısh Studıes, 2017

"Psikolojik Sermaye, Dönüştürücü Liderlik ve Çalışanların YaratıcılığıArasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modellemesi ile AraştırılmasıExploring The Link Between Psychological Capital, TransformationalLeadership And Employee Creativity Using Structural EquationModelling (Sem).", Fetullah Battal, Erdemalp Özden, Şenol Kılıçaslan, The Journal of Socıal Scıences Instıtute, 2017

"THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEIVED ORGANIZATIONALSUPPORT AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN THECONTEXT OF ORGANIZATIONAL JUSTICE (EXAMPLE OF BANKEMPLOYEES)", Mesut Soyalın, Fetullah Battal, Busıness Management Studıes, 2020

"SOLOMON ASH UYUMLULUK DENEYİ KAPSAMINDA BİREYLERİN KARAR VERME TARZLARI (TÜRKİYE ÖRNEĞİ)", Fetullah Battal, Şaduman Yıldız, Şenol Kılıçaslan, Ertuğrul Çınar, Journal of Turkish Studies, 2018

"Tüketicilerin İnternet Reklamlarına Güvenlerinin Algıladıkları Riskler Üzerindeki Etkisi", İbrahim Durmuş, Fetullah Battal, (28.10.2019-01.11.2019), 11.uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 2019

"Etik İklim ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki", Fetullah Battal, (11.10.2019-12.10.2019), Sadab 5th International Social Research And Behavioral Sciences Symposium, 2019

"Örgütsel Bağlılığın Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üerindeki Etkisinde Mobbing’xxin Rolü Üzerine Bir Araştırma", Fetullah Battal, (07.04.2018-09.04.2018), Internatıonal Symposıum And Socıal Scıences-antalya, 2018

"TOKSİK (ZEHİRLİ) LİDERLİK VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ:ORTAOKUL MÜDÜRLERİ ÖRNEĞİ", Fetullah Battal, (05.06.2020-07.06.2020), 12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimlerkongresi, 2020

"Çalışanların İşlerine Yönelik Tutumlarının Kişilik Özellikleri İle Karar Verme Tarzları Üzerindeki Etkisi", İbrahim Durmuş, Fetullah Battal, (12.09.2018-16.09.2018), Akşemseddin Uluslararası İnsan Toplum Spor Bilimleri Sempozyumu, 2018

"Tüketicilerin İnternet Reklamlarına Yönelik Genel TutumlarınınBilgi Üretimi,Bilgi Paylaşımı,İzlenim ve Motivasyon Satınalma Kararları Üzerindeki Etkisi", Fetullah Battal, İbrahim Durmuş, (12.09.2018-16.09.2018), Akşemseddin Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu, 2018

"İnternet Reklamlarının Tüketici Gözündeki Değerinin Tüketici Motivasyonu Üzerindeki Etkisi", İbrahim Durmuş, Fetullah Battal, (28.10.2019-01.11.2019), 11.uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bililmer Kongresi, 2019

"Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Ortaokul Öğretmenleri Örneği", Fetullah Battal, (23.03.2019-25.03.2019), 5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu, 2019

"Evli Kişilerin Psikolojik İyi Oluş Hali İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki", İbrahim Durmuş, Fetullah Battal, (10.08.2018-12.08.2018), Uluslararası Bilim Eğitim ve Teknoloji Araştırmaları Kongresi, 2018

"Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: Bayburt Üniversitesi Örneği", Fetullah Battal, (23.03.2019-25.03.2019), 5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu, 2019

"Örgütsel Bağlılık ve Sinizm Arasındaki İlişkide Mobbingin Rolü", Emre Seyrek, Fetullah Battal, (25.04.2020-26.04.2020), Karadeniz 3.uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2020

"Presenteısm( İşte var olamama) ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide İş yaşam Dengesinin Rolü", Emre Seyrek, Fetullah Battal, (25.04.2020-26.04.2020), Karadeniz 3.uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2020

"Phobeus Etkisi ve İş Ahlakı İlişkisi (Türkiye Örneği)", Fetullah Battal, İbrahim Durmuş, (10.08.2018-12.08.2018), Uluslararası Bilim Eğitim ve Teknoloji Aaraştırmaları Kongresi, 2018

"Modern Ahilik ve İş Ahlakı İlişkisi (Türkiye Örneği)", Fetullah Battal, (07.04.2018-09.04.2018), Internatıonal Symposıum And Socıal Scıences-antalya, 2018

"Algılanan Örgütsel Destek ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki (Banka Çalışanları Örneği)", Fetullah Battal, (11.10.2019-12.10.2019), Sadab 5th International Social Research And Behavioral Sciences Symposium, 2019

"ÇERÇEVELEME ETKİSİ VE RASYONEL KARAR VERME TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (AMPİRİK ÇALIŞMA)", Ertuğrul Çınar, Fetullah Battal, (28.04.2018-30.04.2018), Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu-antalya, 2018

"KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE KURUMSAL İTİBARIN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK VE İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ", Fetullah Battal, Ertuğrul Çınar, (28.04.2018-30.04.2018), Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu-antalya, 2018

"Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Ufuklar Cilt 2", İŞKOLİKLİK VE TÜKENMİŞLİKSENDROMU ARASINDAKİ İLİŞKİ ( TEKSTİL FİRMASI ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ ), Gece Publishing (Gece Kitaplığı), Prof. Dr. Sinan SÖNMEZ, 978-605-7749-95-6, 43-60, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLERDE YENİ PERSPEKTİFLER", ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ, İKSAD INTERNATIONAL PUBLISHING HOUSE, Dr.Fetullah BATTAL Öğr.Gör.İbrahim DURMUŞ, 978-625-7954-07-5, 133-157, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"TAD STUDIES", The Relationship Between Occupational Burnout and Emotional Intelligence, LAMBERT (Academic Publishing), Prof. Dr. Şinasi Akdemir, 978-620-2-55332-2, 37-46, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ALANINDA GÜNCEL KAVRAMLAR-1", ALANYAZINDA İÇSEL VE DIŞSAL MOTİVASYON (KAVRAMSAL İNCELEME), EĞİTİM YAYINEVİ, Dr. FETULLAH BATTAL, 978-605-7786-85-2, 35-46, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Sosyal,Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Kavramlar", Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Efe Akademi Yayınları, Dr.Öğr.Üyesi Fetullah BATTAL, 978-625-7957-99-1, 37-68, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"STUDIES ON SOCIAL SCIENCES", THE EFFECT OF UNIVERSITY STUDENTS’xxDEMOGRAPHIC CONDITIONS ON ENTREPRENEURSHIPAND INTENTION (İİBF EXAMPLE), İksad Publishing House (İksad Yayınevi), Assist. Prof. Dr. Özlem KAYA, 978-605-7695-75-8, 253-273, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"SOSYAL BİLİMLER ALANINDA ARAŞTIRMA MAKALELERİ- 1", ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ (HASTANEÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ)., Gece Publishing, Dr. Öğretim Üyesi İsmail ELAGÖZ, 978-625-7958-11-0, 621-638, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ DÜZLEMİNDE YENİ ARAŞTIRMALAR-1", İİBF ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE ÖRGÜTSEL İMAJ ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ(BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ), GAZİ KİTABEVİ, Dr.Fetullah BATTAL, 978-625-7911-05-4, 23-40, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"İnsan Kaynakları Yönetimi (gündüz)", Lisans, Türkçe, 3

"Yönetim ve Organizasyon (gündüz)", Lisans, Türkçe, 6

"İnsan Kaynakları Yönetimi (gece)", Lisans, Türkçe, 3

"Yönetim ve Organizasyon (gece)", Lisans, Türkçe, 3

"Gümüşhane Üniversitesi", Memur, 2011-2013, Kamu

"T.c. Zıraat Bankası Genel Müdürlügü", Banko görevlisi, 2010-2011, Kamu

"SOLOMON ASH’xxIN UYUM DENEYİNİN TÜRKİYE UYARLAMASI (BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)", Araştırma Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 17.05.2018-17.12.2018, 1200 TÜRK LİRASI

"BAYBURT İLİ LOJİSTİK STRATEJİK PLANI VE LOJİSTİK MERKEZ FİZİBİLİTE PROJESİ", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2016-31.12.2017, 2000 TÜRK LİRASI

"AYDINTEPE TURİZMİNE KADIN ELİ ’BAYBURT ÜNİVERSİTESİ VE AYDINTEPE KAYMAKAMLIĞI", Doçent, Bayburt Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı, Tamamlandı, 17.09.2018-17.09.2019, 342000 TÜRK LİRASI

"KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE KURUMSAL İTİBAR İLİŞKİSİNİ İNCELEME: (BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ )", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 17.05.2018-17.12.2018, 3586 TÜRK LİRASI

"TÜRKİYE’xxDE KADINLARIN EV VE İŞ HAYATINDAKİ YERİ VE KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR (BAYBURT İLİNE AİT BİR SAHA ÇALIŞMASI)", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2016-31.12.2017, 2950 TÜRK LİRASI

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2020 Doktor Öğretim Üyesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2020 Dr.Öğr.Üyesi
2016 - 2018 Önlisans Açıköğretim Fakültesi Hukuk Bölümü, Atatürk Üniversitesi
2014 - 2019 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon (dr), Atatürk Üniversitesi
2014 - 2019 Araştırma Görevlisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2014 - 2019 Araştırma Görevlisi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Bayburt Üniversitesi

2012 - 2013 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (yl) (tezli), Gümüşhane Üniversitesi
2006 - 2010 Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Atatürk Üniversitesi