Lecturer Mehmet Kapusızoğlu

"SPOR TURİZMİNDE FARKLI ALTERNATİLER: BAYBURT İLİ ÖRNEĞİ", Emine Taş, Mehmet Kapusızoğlu, Social Sciences Studies Journal, 2017

"İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARARI YETKİNLİK BEKLENTİLERİ: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ", Mehmet Kapusızoğlu, Hayriye Şengün, Füsun Çelebi Boz, International Journal of Academic Value Studies(javstudies), 2017

"Gelir Düzeyi - Siyasal Tercih İlişkisi: Mersin Örneği", Cemal Altan, Mehmet Kapusızoğlu, Journal of Current Researcheson Business And Economics, 2017

"İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARARI YETKİNLİK BEKLENTİLERİ: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ", Mehmet Kapusızoğlu, Hayriye Şengün, Füsun Çelebi Boz, International Journal of Academic Value Studies, 2017

"Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımında İnternet Bağımlılıklarının Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma(Bayburt Üniversitesi Bayburt Meslek Yüksekokulu Örneği)", Turğut Polat, Mehmet Kapusızoğlu, Eurasian Journal of Researches in Social And Economics, 2017

"MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARARIYETKİNLİK VE MESLEKİ SONUÇ BEKLENTİLERİ:BAYBURT MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ", Mehmet Kapusızoğlu, Turğut Polat, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2017

"MALİ VE EKONOMİK SUÇLARIN TERÖRÜN FİNANSMANI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ", Özcan Karatay, Mehmet Kapusızoğlu, Ekonomi Bilimleri Dergisi, 2011

"EKONOMİK KRİZ 2002 SEÇİMLERİ VE SEÇMEN TERCİHİ", Mehmet Kapusızoğlu, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2011

"Bayburt Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Kariyer Planlaması Üzerine Bir Araştırma", Turğut Polat, Mehmet Kapusızoğlu, Özcan Karatay, (18.05.2016-20.05.2016), 5th International Vocational Schools Symposium, 2016

"GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALARIN ÇEVRESEL ETKİLERİ", Hayriye Şengün, Mehmet Kapusızoğlu, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Hukuki Durumu", Mehmet Kapusızoğlu, Hayriye Şengün, (25.10.2018-27.10.2018), 12. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu Kaysem12, 2018

"Eğitim Sisteminde Stratejik Yönetim Yaklaşımı: Stratejik Eğitim Sistemi (SES) Model Önerisi", Selma Karatepe, Mehmet Kapusızoğlu, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 2018

"Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kamu Yönetiminde Bir Örnek Vali Recep YAZICIOĞLU", Özcan Karatay, Mehmet Kapusızoğlu, (28.09.2016-01.10.2016), Uluslararası Erzincan Sempozyumu, 2016

"Üniversite Öğrencilerinin Suriyeli Mültecilere İlişkin Algıları: Bayburt Üniversitesi Örneği", Hayriye Şengün, Mehmet Kapusızoğlu, (28.09.2017-30.09.2017), Kaysem 11, 2017

"Vergi Bilinci ve Vergi Algısı Üzerine Bir Araştırma Bayburt Üniversitesi Bayburt Meslek Yüksekokulu Örneği", Özcan Karatay, Mehmet Kapusızoğlu, Turgut Polat, (22.05.2014-23.05.2014), 1. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, 2014

"Küresel İklim Değişikliğinin Kamu Harcamaları Üzerine Etkileri ve Türkiye", Özcan Karatay, Mehmet Kapusızoğlu, (05.05.2016-07.05.2016), 2. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, 2016

"Katılımcı Demokrasi Açısından Twitter Özelinde SosyalMedya: 16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği ReferandumSüreci", Mehmet Kapusızoğlu, Mehmet Nazım Uygur, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 2018

"Kamu Denetçiliği Ombudsmanlık ve Türkiye Uygulaması", Mehmet Kapusızoğlu, Özcan Karatay, (05.05.2016-07.05.2016), 2. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, 2016

"Doğu Karedeniz Bölgesinin Afet Sorunu ve İyileştirme Uygulamaları: 1990 Trabzon Su Baskını Örneği", Hayriye Şengün, Mehmet Kapusızoğlu, (22.10.2018-24.10.2018), 1. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi (ıdmc2018), 2018

"Bir Refah Devleti Uygulaması Sosyal Güvenlik ve Sosyal Güvenlik Harcamalarının Kamu Harcamaları İçindeki Yeri 2008 2013 Dönemi Analizi", Özcan Karatay, Mehmet Kapusızoğlu, Turgut Polat, (15.10.2014-17.10.2014), Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2014

"Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öz yeterlik ve Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması Ampirik Bir Çalışma Bayburt Meslek Yüksekokulu Örneği", Mehmet Kapusızoğlu, Özcan Karatay, Turğut Polat, (18.05.2016-20.05.2016), 5th International Vocational Schools Symposium, 2016

"Meslek Yüksekokulu Mezunlarının İstihdam Sorunları ve Alternatif İstihdam Önerisi KPSS", Özcan Karatay, Turğut Polat, Mehmet Kapusızoğlu, (18.05.2016-20.05.2016), 5th International Vocational Schools Symposium, 2016

"Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımında İnternet Bağımlılıklarının Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma (Bayburt Üniversitesi Bayburt Meslek Yüksekokulu Örneği)", Turğut Polat, Mehmet Kapusızoğlu, (20.05.2017-21.05.2017), Asead 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017

"MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARARI YETKİNLİK VE MESLEKİ SONUÇ BEKLENTİLERİ: BAYBURT MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ", Mehmet Kapusızoğlu, Turğut Polat, (20.05.2017-21.05.2017), Asead 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017

"İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARARI YETKİNLİK BEKLENTİLERİ: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ", Mehmet Kapusızoğlu, Hayriye Şengün, Füsun Çelebi Boz, (11.05.2017-14.05.2017), al - Farabi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2017

"SPOR TURİZMİNDE FARKLI ALTERNATİFLER: BAYBURT İLİ ÖRNEĞİ", Emine Taş, Mehmet Kapusızoğlu, (11.05.2017-14.05.2017), al -farabi 1. Uluslararsı Sosyal Bilimler Kongresi, 2017

"Türkiye’de Devlet Politikaları", Demokrasi Politikası, Nobel Akademik Yayıncılık, Arpacı, 978-605-7928-60-3, 111-152, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Kamu ve Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri", Önlisans, Türkçe, 3

"İdare Hukuku", Önlisans, Türkçe, 7

"Örgütsel Davranış", Önlisans, Türkçe, 2

"Araştırma Yöntem ve Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 8

"Anayasa Hukuku", Önlisans, Türkçe, 4

"Meslek Etiği", Önlisans, Türkçe, 2

"Halkla İlişkiler", Önlisans, Türkçe, 2

"İdare Hukuku", Önlisans, Türkçe, 4

"Kalite Güvence Sistemleri", Önlisans, Türkçe, 4

"Kalite Yönetim Sistemleri", Önlisans, Türkçe, 2

"İdare Hukuku", Önlisans, Türkçe, 2

"Yönetim ve Organizasyon", Önlisans, Türkçe, 3

"Araştırma Yöntem ve Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 14

"İnsan Kaynakları Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 2

"iş ve Sosyal Güvenlik Hukuku", Önlisans, Türkçe, 8

"Toplam Kalite Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 2

"Vergi Hukuku", Önlisans, Türkçe, 3

"Temel Hukuk", Lisans, Türkçe, 2

"Siyaset Bilimine Giriş", Lisans, Türkçe, 2

"İdare Hukuku", Lisans, Türkçe, 4

"İşletme Bilimine Giriş", Lisans, Türkçe, 6

"Halkla İlişkiler", Lisans, Türkçe, 4

"İstatistik", Lisans, Türkçe, 6

"Ticaret Hukuku", Lisans, Türkçe, 8

"Bilgisayar Destekli İstatistiksel Analiz", Lisans, Türkçe, 4

"İdare Hukuku", Lisans, Türkçe, 2

"Kamu Yönetimi", Lisans, Türkçe, 6

"Yönetim ve Organizasyon", Lisans, Türkçe, 8

"İnsan Kaynakları Yönetimi", Lisans, Türkçe, 8

"Anayasa Hukuku", Önlisans, Türkçe, 2

"Temel Hukuk", Önlisans, Türkçe, 10

"Ticaret Hukuku", Önlisans, Türkçe, 4

"iş ve Sosyal Güvenlik Hukuku", Önlisans, Türkçe, 12

"Temel Hukuk", Önlisans, Türkçe, 12

"Temel Hukuk", Önlisans, Türkçe, 14

"İdari Yargı", Önlisans, Türkçe, 2

"Anayasa Hukuku", Önlisans, Türkçe, 7

"Bölüm Bşk."

"Maliye Bakanlığı", RİZE, 2007-2009, Kamu

"Bayburt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun Tercih Edilme Algısına Kariyer Grubu Müdahalesinin Etkisi", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 21.12.2017-21.06.2018, 3237, 90 TÜRK LİRASI

"MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARARI YETKİNLİK BEKLENTİSİ PROJESİ", Yardımcı Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 21.05.2017-29.12.2017, 1000 TÜRK LİRASI

"GELİR DURUMU SİYASAL TERCİH İLİŞKİSİ MERSİN ÖRNEĞİ", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 19.02.2007-25.06.2008, 2400 TÜRK LİRASI

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2017 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (dr), İnönü Üniversitesi
2017 Öğretim Görevlisi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2009 - 2017 Öğretim Görevlisi Bayburt Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2005 - 2008 Yüksek Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, Mersin Üniversitesi
2000 - 2004 Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, Mersin Üniversitesi