Lecturer Mehmet Kapusızoğlu

"Gelir Düzeyi - Siyasal Tercih İlişkisi: Mersin Örneği", Cemal Altan, Mehmet Kapusızoğlu, Journal of Current Researcheson Business And Economics, 2017

"SPOR TURİZMİNDE FARKLI ALTERNATİLER: BAYBURT İLİ ÖRNEĞİ", Emine Taş, Mehmet Kapusızoğlu, Social Sciences Studies Journal, 2017

"İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARARI YETKİNLİK BEKLENTİLERİ: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ", Mehmet Kapusızoğlu, Hayriye Şengün, Füsun Çelebi Boz, International Journal of Academic Value Studies, 2017

"MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARARIYETKİNLİK VE MESLEKİ SONUÇ BEKLENTİLERİ:BAYBURT MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ", Mehmet Kapusızoğlu, Turğut Polat, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2017

"Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımında İnternet Bağımlılıklarının Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma(Bayburt Üniversitesi Bayburt Meslek Yüksekokulu Örneği)", Turğut Polat, Mehmet Kapusızoğlu, Eurasian Journal of Researches in Social And Economics, 2017

"EKONOMİK KRİZ 2002 SEÇİMLERİ VE SEÇMEN TERCİHİ", Mehmet Kapusızoğlu, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2011

"MALİ VE EKONOMİK SUÇLARIN TERÖRÜN FİNANSMANI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ", Özcan Karatay, Mehmet Kapusızoğlu, Ekonomi Bilimleri Dergisi, 2011

"Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kamu Yönetiminde Bir Örnek Vali Recep YAZICIOĞLU", Özcan Karatay, Mehmet Kapusızoğlu, (28.09.2016-01.10.2016), Uluslararası Erzincan Sempozyumu, 2016

"Eğitim Sisteminde Stratejik Yönetim Yaklaşımı: Stratejik Eğitim Sistemi (SES) Model Önerisi", Selma Karatepe, Mehmet Kapusızoğlu, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 2018

"Bir Refah Devleti Uygulaması Sosyal Güvenlik ve Sosyal Güvenlik Harcamalarının Kamu Harcamaları İçindeki Yeri 2008 2013 Dönemi Analizi", Özcan Karatay, Mehmet Kapusızoğlu, Turgut Polat, (15.10.2014-17.10.2014), Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2014

"Bayburt Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Kariyer Planlaması Üzerine Bir Araştırma", Turğut Polat, Mehmet Kapusızoğlu, Özcan Karatay, (18.05.2016-20.05.2016), 5th International Vocational Schools Symposium, 2016

"Doğu Karedeniz Bölgesinin Afet Sorunu ve İyileştirme Uygulamaları: 1990 Trabzon Su Baskını Örneği", Hayriye Şengün, Mehmet Kapusızoğlu, (22.10.2018-24.10.2018), 1. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi (ıdmc2018), 2018

"BELEDİYELERİN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMETLERE YAKLAŞIMI: YENİMAHALLE BELEDİYESİ ÖRNEĞİ", Hayriye Şengün, Mehmet Kapusızoğlu, (06.12.2019-08.12.2019), Hoca Ahmet Yesevi 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2019

"Meslek Yüksekokulu Mezunlarının İstihdam Sorunları ve Alternatif İstihdam Önerisi KPSS", Özcan Karatay, Turğut Polat, Mehmet Kapusızoğlu, (18.05.2016-20.05.2016), 5th International Vocational Schools Symposium, 2016

"Kamu Denetçiliği Ombudsmanlık ve Türkiye Uygulaması", Mehmet Kapusızoğlu, Özcan Karatay, (05.05.2016-07.05.2016), 2. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, 2016

"Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öz yeterlik ve Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması Ampirik Bir Çalışma Bayburt Meslek Yüksekokulu Örneği", Mehmet Kapusızoğlu, Özcan Karatay, Turğut Polat, (18.05.2016-20.05.2016), 5th International Vocational Schools Symposium, 2016

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Hukuki Durumu", Mehmet Kapusızoğlu, Hayriye Şengün, (25.10.2018-27.10.2018), 12. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu Kaysem12, 2018

"Katılımcı Demokrasi Açısından Twitter Özelinde SosyalMedya: 16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği ReferandumSüreci", Mehmet Kapusızoğlu, Mehmet Nazım Uygur, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 2018

"ÇOCUĞUN KORUNMASI VE TÜRKİYE’DE ÇOCUĞA YÖNELİK SOSYAL HİZMET ÖRGÜTLENMESİ", Hayriye Şengün, Mehmet Kapusızoğlu, (06.12.2019-08.12.2019), Hoca Ahmet Yesevi 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2019

"21. YÜZYILDA VATANDAŞLIĞIN YENİDEN TANIMLANMASI", Ahmet Karadağ, Mehmet Kapusızoğlu, (26.09.2019-28.09.2019), 1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi, 2019

"Küresel İklim Değişikliğinin Kamu Harcamaları Üzerine Etkileri ve Türkiye", Özcan Karatay, Mehmet Kapusızoğlu, (05.05.2016-07.05.2016), 2. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, 2016

"Vergi Bilinci ve Vergi Algısı Üzerine Bir Araştırma Bayburt Üniversitesi Bayburt Meslek Yüksekokulu Örneği", Özcan Karatay, Mehmet Kapusızoğlu, Turgut Polat, (22.05.2014-23.05.2014), 1. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, 2014

"Üniversite Öğrencilerinin Suriyeli Mültecilere İlişkin Algıları: Bayburt Üniversitesi Örneği", Hayriye Şengün, Mehmet Kapusızoğlu, (28.09.2017-30.09.2017), Kaysem 11, 2017

"Hukukun Üstünlüğünden Yargının Üstünlüğü’ne: Yargısal Aktivizm", Mehmet Kapusızoğlu, Hayriye Şengün, (07.11.2019-09.11.2019), II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019

"GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALARIN ÇEVRESEL ETKİLERİ", Hayriye Şengün, Mehmet Kapusızoğlu, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018

"SPOR TURİZMİNDE FARKLI ALTERNATİFLER: BAYBURT İLİ ÖRNEĞİ", Emine Taş, Mehmet Kapusızoğlu, (11.05.2017-14.05.2017), al -farabi 1. Uluslararsı Sosyal Bilimler Kongresi, 2017

"İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARARI YETKİNLİK BEKLENTİLERİ: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ", Mehmet Kapusızoğlu, Hayriye Şengün, Füsun Çelebi Boz, (11.05.2017-14.05.2017), al - Farabi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2017

"MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARARI YETKİNLİK VE MESLEKİ SONUÇ BEKLENTİLERİ: BAYBURT MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ", Mehmet Kapusızoğlu, Turğut Polat, (20.05.2017-21.05.2017), Asead 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017

"Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımında İnternet Bağımlılıklarının Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma (Bayburt Üniversitesi Bayburt Meslek Yüksekokulu Örneği)", Turğut Polat, Mehmet Kapusızoğlu, (20.05.2017-21.05.2017), Asead 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017

"Modernleşme Bağlamında Türkiye’nin Sosyo-Politik Yapısı", Osmanlı’dan Günümüze İdari Yapı, İmaj Yayınları, Şengün, 978-605-7905-29-1, 119-158, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Türkiye’de Devlet Politikaları", Demokrasi Politikası, Nobel Akademik Yayıncılık, Arpacı, 978-605-7928-60-3, 111-152, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Anayasa Hukuku", Önlisans, Türkçe, 2

"iş ve Sosyal Güvenlik Hukuku", Önlisans, Türkçe, 11

"Kamu ve Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri", Önlisans, Türkçe, 3

"Temel Hukuk", Önlisans, Türkçe, 10

"İnsan Kaynakları Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 2

"Ticaret Hukuku", Önlisans, Türkçe, 4

"iş ve Sosyal Güvenlik Hukuku", Önlisans, Türkçe, 12

"Temel Hukuk", Önlisans, Türkçe, 12

"Anayasa Hukuku", Önlisans, Türkçe, 4

"Anayasa Hukuku", Önlisans, Türkçe, 7

"Temel Hukuk", Önlisans, Türkçe, 14

"İdari Yargı", Önlisans, Türkçe, 2

"İdare Hukuku", Önlisans, Türkçe, 7

"İdare Hukuku", Önlisans, Türkçe, 4

"Kalite Güvence Sistemleri", Önlisans, Türkçe, 4

"Meslek Etiği", Önlisans, Türkçe, 2

"İdare Hukuku", Önlisans, Türkçe, 2

"Araştırma Yöntem ve Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 8

"Halkla İlişkiler", Önlisans, Türkçe, 2

"Örgütsel Davranış", Önlisans, Türkçe, 2

"Kalite Yönetim Sistemleri", Önlisans, Türkçe, 2

"Araştırma Yöntem ve Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 14

"Yönetim ve Organizasyon", Önlisans, Türkçe, 3

"iş ve Sosyal Güvenlik Hukuku", Önlisans, Türkçe, 8

"Toplam Kalite Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 2

"Vergi Hukuku", Önlisans, Türkçe, 3

"Temel Hukuk", Lisans, Türkçe, 2

"Siyaset Bilimine Giriş", Lisans, Türkçe, 2

"Medeni Hukuk", Lisans, Türkçe, 4

"Kariyer Planlama ve Geliştirme", Lisans, Türkçe, 2

"Anayasa Hukuku", Lisans, Türkçe, 3

"Hukukun Temel Kavramları", Lisans, Türkçe, 3

"İdare Hukuku", Lisans, Türkçe, 4

"İstatistik", Lisans, Türkçe, 6

"Halkla İlişkiler", Lisans, Türkçe, 4

"İşletme Bilimine Giriş", Lisans, Türkçe, 6

"Bilgisayar Destekli İstatistiksel Analiz", Lisans, Türkçe, 4

"Ticaret Hukuku", Lisans, Türkçe, 8

"İdare Hukuku", Lisans, Türkçe, 2

"Kamu Yönetimi", Lisans, Türkçe, 6

"İnsan Kaynakları Yönetimi", Lisans, Türkçe, 8

"Yönetim ve Organizasyon", Lisans, Türkçe, 8

"Bölüm Başkanı"

"Maliye Bakanlığı", RİZE, 2007-2009, Kamu

"Bayburt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun Tercih Edilme Algısına Kariyer Grubu Müdahalesinin Etkisi", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 21.12.2017-21.06.2018, 3237, 90 TÜRK LİRASI

"MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARARI YETKİNLİK BEKLENTİSİ PROJESİ", Yardımcı Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 21.05.2017-29.12.2017, 1000 TÜRK LİRASI

"GELİR DURUMU SİYASAL TERCİH İLİŞKİSİ MERSİN ÖRNEĞİ", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 19.02.2007-25.06.2008, 2400 TÜRK LİRASI

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2017 - 2019 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler (dr), İnönü Üniversitesi
2017 Öğretim Görevlisi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2009 - 2017 Öğretim Görevlisi Bayburt Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2005 - 2008 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi (yl) (tezli), Mersin Üniversitesi
2000 - 2004 Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, Mersin Üniversitesi