Muhasebe Kesin Hesap Ve Raporlama
  • İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek

  • Bütçe kesin hesabını hazırlamak

  • İlgili mevzuatı çerçevesinde tarh ve tahakkuk ettirilerek tahsil edilebilir hale gelmiş gelir ve alacaklıların yükümlüleri ve sorumluları adına ilgili hesaplara kaydedilerek tahsil edilmesini sağlamak

  • Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre Taşınır Konsolide Görevlisi ile Taşınır Kayır ve Kontrol Yetkilisinin yürütmesi gereken tüm iş ve işlemleri yapmak, yürütmek ve sonuçlandırmak

  • Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak

  • İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek

  • Mali istatistikleri hazırlamak.

***Birimimizle ilgili belge ve dokümanlara, "Dokümanlar " menüsünden ulaşabilirsiniz...