Mobile Logo Teknoloji Transfer Ofisi Uyg. ve Arş. Merkezi
Akademik Yükseltilme ve Atanma Proje Onay İşlemleri

Bayburt Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’ndeki proje türlerine yönelik Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından verilecek onay yazısı için gerekli bilgilendirmeler aşağıda sunulmuştur.

1)      Onaylı Proje belgesi talebi için; Proje Bilgileri Tablosu (Ek-1) ve kanıtlayıcı belgeler öğretim elemanının dilekçesine ek olarak; ilgili fakülte veya müdürlükler üzerinden EBYS aracılığı ile Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne gönderilmelidir. Ayrıca proje bilgilerinin TTO web sayfasında bulunan https://forms.gle/kk8agk8eTcUsKa737 form aracılığıyla Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.

2)      YÖK Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğine göre Bilimsel Araştırma Projesi: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma altyapısı kurma ve geliştirme projelerini kapsamaktadır.

3)      01.01.2024 tarihinden sonra kabul edilen projeler için geçerli olmak üzere; Bayburt Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi 11. Maddenin Proje başlığının 2. Bendine istinaden “Projelerin süresinin dokuz aydan az olmaması (TÜBİTAK öğrenci projeleri ve BAP hariç) koşulu aranır.” kapsamındaki projeler için onaylı proje belgesi verilecektir.

4)      Müdürlüğümüz tarafından adayların belgeledikleri çalışmalar için puanlama yapılmayacak olup beyan ettikleri çalışmalar için onay yazısı gönderilecektir. Puanlamalar Bayburt Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi kapsamında adayın bulunduğu ilgili birim Değerlendirme Komisyonları tarafından kontrol edilmektedir.

5)      Bayburt Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesindeki proje türlerine yönelik Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanacak onay yazısı EBYS üzerinden talepte bulunan ilgililere, dilekçe Müdürlüğümüze ulaştıktan sonra, en geç 7 iş günü içerisinde gönderilecektir.

Sunulacak Kanıtlayıcı Belgeler

Panel değerlendirmesine girmiş olan projeler için:

Sunulan kanıtlayıcı belgede, öğretim elemanının projedeki görevi (yürütücü, koordinatör, araştırmacı, danışman veya bursiyer), proje süresi (başlama ve bitiş tarihleri) ve proje bütçesini gösteren bilgiler yer almalıdır. Bunlara ek olarak panel değerlendirme sonuç belgesinin de eklenmesi gerekmektedir.

Kabul alan / Devam eden ve Sonuçlanan projeler için:

Projenin kabul edildiğini/yürürlükte olduğunu veya başarılı bir şekilde sonuçlandığını gösteren belge sunulmalıdır. Sunulan kanıtlayıcı belgede öğretim elemanının projedeki görevi (yürütücü, koordinatör, araştırmacı, danışman, bursiyer, vb.), proje süresi (başlama ve bitiş tarihleri) ve proje bütçesini gösteren bilgiler yer almalıdır. Tamamlanan projeler için proje sonuç raporunun ilgili kurumca kabul edildiğini gösteren tarihli belge sunulmalıdır. Bu bilgiler tek bir belgede mevcut değilse farklı kanıtlayıcı belgeler sunulabilir.

TÜBİTAK 2209-A, 2209-B vb. öğrenci projeleri için:

Başvurulan projeler için öğrencinin https://ebideb.tubitak.gov.tr/ adresinden alınan onaylı başvuru belgesi, Kabul alan projeler için http://pys.tubitak.gov.tr adresinden alınan proje kabul yazısı, Sonuçlandırılmış projeler için http://pys.tubitak.gov.tr adresinden alınan proje kabul yazısı, sonuç raporu ve öğrencinin https://ebideb.tubitak.gov.tr/ adresinde proje desteğinin tamamladığını gösteren ekran görüntüsü.

Ayrıca, Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu tüm projeler için sunulan belgelere ek olarak kanıtlayıcı ve destekleyici belgeler talep edebilir.


Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı