Seminer Dersi Yürütme Kılavuzu

Seminer dersi, öğrencilerin, tez çalışmalarına yardımcı olabilecek konularda araştırma yapmaları, yapmış oldukları çalışmaları bölüm öğrenci ve bölümdeki öğretim elemanları ile sunum yaparak paylaşabilmelerine olanak sunmak amacı ile düzenlenmektedir.

Dersin amacı, öğrenciyi tez çalışmalarına hazırlamak ve yapılan çalışmaları grup önünde sunabilme ve tartışabilme becerisi kazandırmaktır.

Konu Belirleme: Seminer dersine kayıt yaptıran öğrenci,  danışmanıyla birlikte seminer konusunu belirler.

Danışmana Takdim: Öğrenci seminer sunumunun ilk taslağını hazırlayarak danışmana takdim eder. Öğrenci danışmanın önerdiği düzeltme, ekleme ve çıkarmaları yaparak hazırladığı sunumun son hâlini danışmanına teslim eder.

Seminer Sunumu: Danışman öğretim üyesi öğrencinin seminer konusunu, sunumunu yapacağı yeri ve zamanı ana bilim balı başkanlığına “ Seminer Konusu ve Sunumu Öneri Formu” ile bildirir. Dinleyicilere açık olarak yapılan sunum sonrası “geçti” veya “kaldı” olarak değerlendirilir ve danışman tarafından öğrenci bilgi sistemine işlenir. Seminer sunumundan başarısız olan öğrenci danışmanın belirleyeceği zamanda yeniden seminer sunumu yapar.

Seminer sunumunun en geç yarıyıl sonuna kadar yapılması ve başarı durumunun öğrenci bilgi sistemine girilmesi gerekmektedir.

Seminer Dokümanlarının Enstitüye Teslimi: Hazırlanmış olan ve sunumu yapılan seminer sunum dosyası veya CD’ si “Seminer Değerlendirme Formu” ile birlikte ana bilim dalı başkanlığı teslim edilir. Anabilim dalı başkanlğı sözkonusu evrakları EBYS üzerinden   enstitüye gönderir.