Seminer programları, öğrencilerin, tez çalışmalarına yardımcı olabilecek konularda araştırma yapıp, yapmış oldukları çalışmaları bölüm öğrenci ve elemanları ile sunum yaparak paylaşabilmelerine olanak sunmak amacı ile düzenlenmektedir.
Dersin amacı, öğrenciyi tez çalışmalarına hazırlamak ve yapılan çalışmaları grup önünde sunabilme ve tartışabilme becerisi kazandırmaktır.
Teze geçme hakkı elde eden her öğrenci, danışmanıyla birlikte seminer konusunu belirler.  Seminer dersi kaydının yapıldığı yarıyılın içinde hazırlanan seminer, danışmana takdim edilir. Danışmanın önerdiği düzeltmeler yapılarak seminer anlatıma hazır hale getirilir.
Anabilim Dalı Başkanlığınca seminerin sunum zamanı bir hafta öncesinden web ve bölüm panosundan ilan edilir.
Anabilim Dalı Başkanlığı'nın görevlendirdiği en az üç öğretim üyesi izleyici ve katılımcı olarak hazır bulunur.
Yapılan sunum neticesinde, öğrencinin seminer dersinden başarılı veya başarısız olduğuna danışmanı karar verir.
Seminer Değerlendirme Formu 1 nüsha halinde doldurulur ve Seminer Çalışması ile birlikte Anabilim Dalı Başkanlığı'na teslim edilir.
Anabilim Dalı Başkanlığı, bir adet form ve seminer çalışmasını üst yazı ile birlikte Enstitü'ye gönderir.
 
Yönetmeliğimizde seminer:
 
1- Lisansüstü program, toplam 24 krediden az olmamak şartıyla en az sekiz adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisizdir. Seminer çalışması tamamlandıktan ve danışmanın onayından sonra öğrenci tarafından sunumu yapılır, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
2- Öğrenciler, her yarıyılda alacakları dersler veya yapacakları seminer ve tez gibi çalışmalar için dönem kaydı yaptırmak zorundadır.
3- Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrenciler, başarısız oldukları derslerden ve/veya seminerden başarılı olmak zorundadır.
 
 
Seminer Dersi Yürütme Kılavuzu
Seminer Programı Düzenleme Formu 
Seminer Değerlendirme Formu