Doktor Öğretim Üyesi Ömer Can

"Pomza Agregasının Farklı Zamanlardaki Su Emmelerinin Hafif Betonun Mekanik ve Fiziksel Özelliklerine Etkisi", Hacı Süleyman Gökçe, Ömer Can, Politeknik Dergisi, 2009

"The effects of macro synthetic fiber reinforcement use on physical and mechanical properties of concrete", Osman Şimşek, Mustafa Çullu, Gökhan Durmuş, Ömer Can, Hakan Bolat, Composites Part b, 2014

"INVESTIGATION NUMBER OF BOLTS USED IN CONNECTION OF PLANK JOINTS INSTRENGTHENING SHEAR WALL EXTERNALLY", Hanifi Tokgöz, Ömer Can, Journal of The Faculty of Engıneerıng And Archıtecture of Gazıunıversıty, 2011

"Assessing the experimental behaviour of load bearing masonry wallssubjected to out of plane loading", Mürsel Erdal, Ömer Can, Recep Kanıt, Scıentıfıc Research And Essays, 2010

"Çeşitli Yöntemlerle Güçlendirilen Hasar Görmüş Betonarme Kirişlerde Performansların Karşılaştırılması", Ömer Can, Hanifi Tokgöz, E-journal of New World Sciences Academy, 2008

"Kabarma Özellikli Gazbeton Panelinde Donatı Aderansı ve Basınç Dayanımı Üzerine Deneysel Bir Çalışma", Mehmet Mustafa Önal, Ömer Can, Hanifi Tokgöz, Ali Koçak, Sigma, 2007

"Investigation of seismic performance of in-plane aligned masonry panels strengthened with Carbon Fiber Reinforced Polymer", Ömer Can, Constructıon And Buıldıng Materıals, 2018

"Farklı Yüksekliğe Sahip Boşluklu Perde Duvarlara ait Davranış Eğrilerinin SAP2000 OAPI ile Elde Edilmesi", Bilal Tayfur, Ömer Can, Academic Platform Journal of Engineering And Science, 2018

"Yığma Binalarda Deprem Performansının Belirlenmesi (Bayburt Korkut Ata Lisesi Örneği)", Ömer Can, Halime Yıldızoğlu, Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2018

"Süper Akışkanlaştırıcı Katkılı Betonların Yüksek Sıcaklıktaki Basınç Dayanımı", Ömer Can, Gökhan Durmuş, Hacı Süleyman Gökçe, E-journal of New World Sciences Academy, 2009

"Polikarboksilat Bazlı Süperakışkanlaştırıcı Katkılı Betonun Yüksek Sıcaklıktaki Basınç Dayanımın Bulanık Mantık Yöntemiyle Tahmini", Gökhan Durmuş, Ömer Can, Selçuk Üni. Teknik-online Dergisi, 2009

"Investigation of seismic performance of in-plane aligned masonry panels strengthened with Carbon Fiber Reinforced Polymer", Ömer Can, Construction And Building Materials, 2018

""

"Lateral Strength of Masonry Walls With Openings: Analytical Approach", Mürsel Erdal, Nihat Sinan Işık, Ömer Can, Yağmur Kopraman, Alper Büyükkaragöz, (16.09.2013-18.09.2013), Fırst Internatıonal Conference Exhıbıtıon Applıcatıon of Effıcıent Renewable Energy Technologıes ın Low Cost Buıldıngs And Constructıon, 2013

"Lif Katkılı Betonların Aşınma Direnci Üzerindeki Etkileri", Ömer Can, Gökhan Durmuş, Serkan Subaşı, Kürşat Yıldız, Metin Arslan (13.05.2009-15.05.2009), 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, 2009

"Geri Dönüşüm Agregalardan Üretilen Farklı Sınıflardaki Betonun Mühendislik Özelliklerinin Belirlenmesi", Gökhan Durmuş, Ömer Can, Osman Şimşek, (13.05.2009-15.05.2009), 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, 2009

"Mermer Tozu Atığının Kerpiç Yapımında Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma", Ömer Can, Ali Ateş, (26.05.2010-28.05.2010), Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu, 2010

"Yığma Binalarda Deprem Performansının Belirlenmesi (Bayburt Korkut Ata Lisesi Örneği)", Ömer Can, Bilal Tayfur, Halime Yıldızoğlu (21.09.2017-23.12.2017), II. Internationalconference on Advanced Engineering Technologies, 2017

"Perde Duvarlarda Birakilan Boşluklara ait Yükseklik EtkilerininSAP2000 OAPI ile İncelenmesi", Bilal Tayfur, Ömer Can, (21.09.2017-23.09.2017), II. Internationalconference on Advanced Engineering Technologies, 2017

"Betonarme-ıı", Lisans, Türkçe, 4

"Hasar Gören Yapılar", Lisans, Türkçe, 3

"Mukavemet-ıı", Lisans, Türkçe, 3

"Mukavemet-ı", Lisans, Türkçe, 4

"Betonarme-ı", Lisans, Türkçe, 3

"Taşıyıcı Elemanlarda Onarım ve Güçl. Yöntemleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Yığma Yapı Davranışı", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"İnş. Müh. Tasarım Projesi-ı", Lisans, Türkçe, 3

"Enstitü Müdür Yardımcısı"

"Genel Sekreter"

"Dekan Yardımcısı"

"Anabilim Dalı Başkanı"

"Bölüm Başkan Yardımcısı"

"Dekan Yardımcısı", Mühendislik Fakültesi, Bayburt Üniversitesi

"Anabilim Dalı Başkanı", Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bayburt Üniversitesi

"2 EKSENLİ PID DESTEKLİ SARSMA TABLASI ÜRETİMİ", Yardımcı Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-29.12.2017, 8500 TÜRK LİRASI

"Çelik Elemanlar İle Güçlendirilen Tuğla Duvarların Kayma Davranışının Araştırılması", Yardımcı Doçent, Gazi Üniversitesi, Araştırma Projesi, Tamamlandı, 09.05.2012-06.01.2014, 15000 TÜRK LİRASI

"Karbon Elyaf Kumaş İle Güçlendirilen Yığma Duvarların Sismik Yüklere Karşı Performansının Araştırılması", Yardımcı Doçent, Gazi Üniversitesi, Araştırma Projesi, Tamamlandı, 09.05.2012-06.01.2014, 15000 TÜRK LİRASI

"FRP ile Güçlendirilmiş Dikdörtgen Kesitli Kirişlerin Davranışlarının Tayini", Yardımcı Doçent, Gazi Üniversitesi, Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.04.2004-01.04.2006, 10000 TÜRK LİRASI

"Depremde hasar görmüş yapıların onarımı ve hasarsız mevcut yapıların güçlendirilmesi: Dış perde duvar uygulaması", Araştırmacı, Gazi Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı, Tamamlandı, 08.11.2004-08.11.2008, 2.250.000, 00 TÜRK LİRASI

"Yapı Malzemelerinin Çevresel Etkileri Kapsamında Yaşam Döngüsü Değerlendirme Yönteminin İncelenmesi", Yardımcı Doçent, Gazi Üniversitesi, Diğer Kamu Kuruluşları (yükseköğretim Kurumları Hariç), Tamamlandı, 01.04.2008-30.04.2009, 19240 AVRO

"Dıştan Perde Duvar Güçlendirmelerinde Blonlu Perde-Hatıl Birleşim Yerlerinde Blon Sayısının Araştırılması", Yardımcı Doçent, Gazi Üniversitesi, Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.07.2009-01.06.2010, 14500 TÜRK LİRASI

"Bayburt Taşlarının Mühendislik Özelliklerinin Belirlenmesi", DOĞRUL Ersin, Bayburt Üniversitesi, Tübitak Projesi, Tamamlandı, 06.11.2017-07.05.2018, 2180 TÜRK LİRASI

"Tarihi Yığma Yapıların Performans Analizi:geleneksel Bayburt Evi Örneği", Yüksek Lisans, Burak Erkul

"Perde Duvarlarda Bırakılan Pencere Boşluklarındaki Boyut Etkilerinin Sap2000 Oapı İle İncelenmesi", Yüksek Lisans, Bilal Tayfur

"Tarihi Yığma Yapıların Performans Analizi: Geleneksel Bayburt Evi Örneği", Yüksek Lisans, Burak Erkul

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2014 Yardımcı Doçent Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2014 Doktor Öğretim Üyesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2012 - 2014 Yardımcı Doçent Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Gazi Üniversitesi
2004 - 2009 Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Eğitimi (dr), Gazi Üniversitesi
2000 - 2011 Araştırma Görevlisi Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Bölümü, Gazi Üniversitesi
2000 - 2003 Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Eğitimi (yl) (tezli), Gazi Üniversitesi
1995 - 1999 Lisans Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Bölümü, Gazi Üniversitesi