Öğretim üyeleri, lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav sonuçlarını, sınav evrakı ve protokolünü yarıyıl sonu sınavlarının tamamlanmasını takip eden en geç onbeş gün içinde anabilim/anasanat dalı başkanları aracılığı ile Enstitü Müdürlüğüne gönderir.
 
Ara sınav ve kısa sınav notları ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ilan edilir.
 
Yarıyıl sonu/yılsonu ders notları, tez, seminer, yeterlik gibi her türlü çalışmaların başarı durumu, Enstitü Müdürlüğüne ulaştırılması ve onayı ile kesinleşir; öğrenci işleri otomasyon programında veya duyuru panolarında ilan edilir.
 
Öğrenciler, her türlü sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde Enstitü Müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak sınav evrakının ve/veya başarı notunun incelenmesini isteyebilir.
 
Enstitü yönetimi, bu sınav evrakını ve/veya başarı notunu, maddi hata yönünden ilgili öğretim üyesine yeniden inceletebilir. Sınav evrakı ve/veya başarı notunda, ilgili öğretim üyesi tarafından maddi bir hata tespit edilirse, bu hata ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile düzeltilir ve verilen karar, başvuru tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde öğrenciye bildirilir.