Profesör Doktor Necmettin Tozlu

"Eğitimin Bilimine Giriş", HEGEM

"Dekan"

"Atatürk Üniversitesi", EĞİTİM FELSEFECİSİ, 1977-1989, Diğer

"Yüzüncü Yıl Üniversitesi", EĞİTİM FELSEFECİSİ, 1989-2010, Diğer

"Ortaöğretimde Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi", Proje Koordinatörü, , Diğer, Tamamlandı, 100000

"Milli Eğitim Dergisinde Yayınlanan Makalelerde Öğretmenlerin Mesleki Gelişim ve Öğrenme-öğretme Sürecine İlişkin Sorunları ve Öneriler (1990-2016)", Yüksek Lisans, Tunahan Filiz

"Seyyid Ahmet Arvasi'nin "devlet ve Eğitim Anlayışı"", Yüksek Lisans, Serdar Polat

"Yabancı Uzmanların Türk Eğitim Sistemi Hakkında Verdikleri Raporlar (1924-1960) Üzerine Bir Analiz", Yüksek Lisans, Ayşegül Ekizceli

"Tsk Vatandaşlık Bilinci ve Vatan Sevgisi Eğitiminin Analizi", Yüksek Lisans, Selçuk Yıldırım

"Ortaöğretim Rehberlik Çalışmalarının Üniversitedeki Alan Seçimine Etkisi", Yüksek Lisans, Elif Şahin

"Türk Anayasalarında Yer Alan Temel Hak ve Hürriyetler Açısından İnsan", Yüksek Lisans, Vedat Doğan

"Türk Silahlı Kuvvetleri`nde Yönetici ve Liderin Fonksiyonları (van, Ağrı, Bitlis ve Siirt İlleri Askeri Yönetici ve Liderlik Örneği)", Yüksek Lisans, Halil Öven

"İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmen ve Yöneticilerin Öğretmen Performansını Çoklu Kaynaklarla Değerlendirilmesine İlşikin Görüşleri", Yüksek Lisans, Mehmet Çelik

"İlköğretimin Birinci Kademesinde Öğrencilerin Öğrenmelerinde Karşılaşılan Güçlükler", Yüksek Lisans, Gökhan Gürdal

"İnsan Hakları Eğitiminin Hukuksal Temelleri ve Türkiye'de İnsan Hakları Eğitimi İle İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi", Yüksek Lisans, Ramazan Balkis

"Okul Müdürlerinin Okul Kültürünün Oluşturulması, Sürdürülmesi ve Değiştirilmesindeki Rolü", Yüksek Lisans, Hülya Çelik Sönmez

"İlköğretim Okullarının Finansman İhtiyaçlarını Karşılama Düzeyleri", Yüksek Lisans, Yıldız Sarıbal Altuntaş

"Yönetim Kuram ve Yaklaşımları Işığında Okul Örgütü (batman İli Örneği)", Yüksek Lisans, Mehmet Emin Usta

"Uzaktan Eğitim ve Kara Harp Okulu İçin Bir Model Önerisi", Yüksek Lisans, Cihan Ercan

"Eğitim Sistemimizde Öğretmen Atama Politikaları ve Sorunları: Öğretmen Atama Politikalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri (siirt İli Örneği)", Yüksek Lisans, Ata Pesen

"Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Yönetiminde İletişim Sorunları", Yüksek Lisans, Asiye Aki

"İlköğretim Okulları Müdürleri ve Müfettişlerinin Değerlendirme Sürecinde Gösterdikleri Davranışların Sınıf Öğretmenlerini Güdüleme Düzeyi (van İli Örneği)", Yüksek Lisans, Seyfettin Cevval

"Ortaöğretim Sisteminin Yapısal Gelişmesi ve Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Açısından 1997-2002 Yılları Arasındaki Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarının Analizi", Yüksek Lisans, Nalan Ulukanlıgil

"Toplam Kalite Yönetimin Jandarma Okullar Komutanlığında Uygulanması", Yüksek Lisans, Ratıp Üresinler

"Türk Dünyasında Açılan İlk Cedid Mektepleri Üzerine Bir İnceleme", Yüksek Lisans, Ümit Polat

"Yöneticilerde İçten ve Dıştan Denetim Odaklı Olmanın iş Hayatı Nitelikleriyle İlişkisi", Yüksek Lisans, İsmail Cüneyt Mete

"Eğitimde Yerellik Modelinin Ülkemiz Açısından Değerlendirilişi, bu Modelde Eğitim ve Öğretim (ortaöğretim Örneği)", Yüksek Lisans, Hasan Can

"Kara Harp Okulu`nun Eğitim Tarihimizdeki Yeri", Yüksek Lisans, M. Sadi Torun

"Eğitimde Program Geliştirmenin Kültürel Temelleri ve Öğretim Açısından Önemi", Yüksek Lisans, Fuat Tanhan

"İlköğretim II. Kademesinde Okutulan Sosyal Bilgiler Dersinin Öğretim Sürecinde Kullanılan Metodlar Üzerine Bir Araştırma", Yüksek Lisans, Hasibe Arslan

"Türkiye Cumhuriyeti`nde İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Evrimi", Yüksek Lisans, Rahmi Yaman

"İlköğretimde Değerler Eğitimi ve Öğretimi", Yüksek Lisans, Mehmet Koçak

"Türk Eğitim Sisteminde Özel Öğretimin Yeri ve Günümüz Açısından Önemi", Yüksek Lisans, Hasan Basri Memduhoğlu

"Mevlana`nın Mesnevi`sinde Eğitime İlişkin Bir Yöntem (örnekle Eğitim)", Yüksek Lisans, Hasan Çiçek

"İlköğretimin Hukuki Temelleri (1923-1994)", Yüksek Lisans, Cem Topsakal

"Eğitim Sistemimizin Şekillenmesinde İdeolojinin Yeri", Yüksek Lisans, Recep Yıldız

"İlköğretim Sistemimiz (1923-1950) Üzerine Yapı, Amaç ve Muhteva Yönünden Bir Tahlil", Yüksek Lisans, Hüseyin Şimşek

"Eğitim Öğretim Sistemimizin Otorite ve Sorumluluk Açısından Değerlendirilmesi (ilk ve Orta Dereceli Okullarda)", Yüksek Lisans, Ahmet Yayla

"1960-1980 Arası Türk Hikayeciliğinde Yabancılaşma", Yüksek Lisans, Ömer Say

"Eğitim Açısından Gazzali`nin İlim ve Metod Anlayışı", Yüksek Lisans, Ali Gurbetoğlu

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
1977 - 1980 Doktora Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri (dr), Atatürk Üniversitesi