Profesör Doktor Necmettin Tozlu

"Eğitimin Bilimine Giriş", HEGEM

"Eğitimin Bilimine Giriş", HEGEM

"Dekan", Bayburt Eğitim Fakültesi, Bayburt Üniversitesi

"Dekan"

"Atatürk Üniversitesi", EĞİTİM FELSEFECİSİ, 1977-1989, Diğer

"Yüzüncü Yıl Üniversitesi", EĞİTİM FELSEFECİSİ, 1989-2010, Diğer

"Ortaöğretimde Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi", Proje Koordinatörü, , Diğer, Tamamlandı, 100000

"Milli Eğitim Dergisinde Yayınlanan Makalelerde Öğretmenlerin Mesleki Gelişim ve Öğrenme-öğretme Sürecine İlişkin Sorunları ve Öneriler (1990-2016)", Yüksek Lisans, Tunahan Filiz

"Seyyid Ahmet Arvasi'nin "devlet ve Eğitim Anlayışı"", Yüksek Lisans, Serdar Polat

"Tsk Vatandaşlık Bilinci ve Vatan Sevgisi Eğitiminin Analizi", Yüksek Lisans, Selçuk Yıldırım

"Ortaöğretim Rehberlik Çalışmalarının Üniversitedeki Alan Seçimine Etkisi", Yüksek Lisans, Elif Şahin

"İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmen ve Yöneticilerin Öğretmen Performansını Çoklu Kaynaklarla Değerlendirilmesine İlşikin Görüşleri", Yüksek Lisans, Mehmet Çelik

"Türk Silahlı Kuvvetleri`nde Yönetici ve Liderin Fonksiyonları (van, Ağrı, Bitlis ve Siirt İlleri Askeri Yönetici ve Liderlik Örneği)", Yüksek Lisans, Halil Öven

"Türk Anayasalarında Yer Alan Temel Hak ve Hürriyetler Açısından İnsan", Yüksek Lisans, Vedat Doğan

"Yabancı Uzmanların Türk Eğitim Sistemi Hakkında Verdikleri Raporlar (1924-1960) Üzerine Bir Analiz", Yüksek Lisans, Ayşegül Ekizceli

"İlköğretim Okullarının Finansman İhtiyaçlarını Karşılama Düzeyleri", Yüksek Lisans, Yıldız Sarıbal Altuntaş

"Okul Müdürlerinin Okul Kültürünün Oluşturulması, Sürdürülmesi ve Değiştirilmesindeki Rolü", Yüksek Lisans, Hülya Çelik Sönmez

"İnsan Hakları Eğitiminin Hukuksal Temelleri ve Türkiye'de İnsan Hakları Eğitimi İle İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi", Yüksek Lisans, Ramazan Balkis

"İlköğretimin Birinci Kademesinde Öğrencilerin Öğrenmelerinde Karşılaşılan Güçlükler", Yüksek Lisans, Gökhan Gürdal

"Uzaktan Eğitim ve Kara Harp Okulu İçin Bir Model Önerisi", Yüksek Lisans, Cihan Ercan

"Eğitim Sistemimizde Öğretmen Atama Politikaları ve Sorunları: Öğretmen Atama Politikalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri (siirt İli Örneği)", Yüksek Lisans, Ata Pesen

"Yönetim Kuram ve Yaklaşımları Işığında Okul Örgütü (batman İli Örneği)", Yüksek Lisans, Mehmet Emin Usta

"Toplam Kalite Yönetimin Jandarma Okullar Komutanlığında Uygulanması", Yüksek Lisans, Ratıp Üresinler

"İlköğretim Okulları Müdürleri ve Müfettişlerinin Değerlendirme Sürecinde Gösterdikleri Davranışların Sınıf Öğretmenlerini Güdüleme Düzeyi (van İli Örneği)", Yüksek Lisans, Seyfettin Cevval

"Ortaöğretim Sisteminin Yapısal Gelişmesi ve Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Açısından 1997-2002 Yılları Arasındaki Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarının Analizi", Yüksek Lisans, Nalan Ulukanlıgil

"Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Yönetiminde İletişim Sorunları", Yüksek Lisans, Asiye Aki

"Yöneticilerde İçten ve Dıştan Denetim Odaklı Olmanın iş Hayatı Nitelikleriyle İlişkisi", Yüksek Lisans, İsmail Cüneyt Mete

"Eğitimde Yerellik Modelinin Ülkemiz Açısından Değerlendirilişi, bu Modelde Eğitim ve Öğretim (ortaöğretim Örneği)", Yüksek Lisans, Hasan Can

"Türk Dünyasında Açılan İlk Cedid Mektepleri Üzerine Bir İnceleme", Yüksek Lisans, Ümit Polat

"Kara Harp Okulu`nun Eğitim Tarihimizdeki Yeri", Yüksek Lisans, M. Sadi Torun

"İlköğretim II. Kademesinde Okutulan Sosyal Bilgiler Dersinin Öğretim Sürecinde Kullanılan Metodlar Üzerine Bir Araştırma", Yüksek Lisans, Hasibe Arslan

"Eğitimde Program Geliştirmenin Kültürel Temelleri ve Öğretim Açısından Önemi", Yüksek Lisans, Fuat Tanhan

"Türkiye Cumhuriyeti`nde İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Evrimi", Yüksek Lisans, Rahmi Yaman

"Türk Eğitim Sisteminde Özel Öğretimin Yeri ve Günümüz Açısından Önemi", Yüksek Lisans, Hasan Basri Memduhoğlu

"İlköğretimde Değerler Eğitimi ve Öğretimi", Yüksek Lisans, Mehmet Koçak

"İlköğretimin Hukuki Temelleri (1923-1994)", Yüksek Lisans, Cem Topsakal

"Mevlana`nın Mesnevi`sinde Eğitime İlişkin Bir Yöntem (örnekle Eğitim)", Yüksek Lisans, Hasan Çiçek

"İlköğretim Sistemimiz (1923-1950) Üzerine Yapı, Amaç ve Muhteva Yönünden Bir Tahlil", Yüksek Lisans, Hüseyin Şimşek

"Eğitim Sistemimizin Şekillenmesinde İdeolojinin Yeri", Yüksek Lisans, Recep Yıldız

"1960-1980 Arası Türk Hikayeciliğinde Yabancılaşma", Yüksek Lisans, Ömer Say

"Eğitim Öğretim Sistemimizin Otorite ve Sorumluluk Açısından Değerlendirilmesi (ilk ve Orta Dereceli Okullarda)", Yüksek Lisans, Ahmet Yayla

"Eğitim Açısından Gazzali`nin İlim ve Metod Anlayışı", Yüksek Lisans, Ali Gurbetoğlu

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
1977 - 1980 Doktora Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri (dr), Atatürk Üniversitesi