Profesör Hamdi Güleç

"Çanakkale’nin Halk Dili, Halk Edebiyatı", Hamdi Güleç, Yedikıta Dergisi, 2013

"On the Marriage Rituals of Transition Period Traditions in Çan District (Çan Yöresi Geçiş Dönemi Uygulamalarından Olan Evlenme Ritüelleri Üzerine)", Hamdi Güleç, Turkısh Studıes - International Periodical For The Languages, Literature And History of Turkish or Turkic Academic Journal, 2012

"“Çan” Yöresi Halk Bilimi Ürünlerinden Doğum ve Ölüm Ritüelleri Üzerine (On The Birth And Death Rituals Among Folklore Products of “Çan” District)”", Hamdi Güleç, Engin Türker, Turkısh Studıes - International Periodical For The Languages, Literature And History of Turkish or Turkic Academic Journal, 2012

"Yaşayan Halk Şairlerinden Âşık Gülhanî ve Âşık İshâkî’nin Şiir Dünyaları", Hamdi Güleç, Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, 2011

"Ağıt Geleneği ve Türk Halk Şiirine Yansımaları", Hamdi Güleç, Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, 2011

"About The Celebrations, Hıdrellez And A Ramadan Tradition Going To Ziyacı Rituals Of The “Çan” District (“Çan” Yöresinde Kutlama, Hıdrellez ve Bir Ramazan Geleneği Ziyacıya Çıkma Ritüelleri Üzerine)", Hamdi Güleç, Engin Türker, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011

"Süleymânnâme’de Eski Türk Destanlarına Ait Unsurlar, Dil – Üslûp ve Motifler", Hamdi Güleç, Bilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi (journal of Social Sciences of The Turkish World), 2006

"Sosyo-Kültürel Alanda Halk Edebiyatı ve Günümüz Halk Edebiyatının Gelişmesi", Hamdi Güleç, Folklor Halkbilim Dergisi, 2006

"Günümüz Halk Şiirinde Toprak, Vatan, İnkılâp Temleri ve Çağdaş Şiirimize Yansımaları", Hamdi Güleç, Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, 2006

"Şiirlerin, Türkülerin ve Destanların Dilinde ‘Bayburt’", Hamdi Güleç, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Tdk, 2006

"Aşkın Irmağı Hicrânî’de ‘Aşk ve Ölüm’", Hamdi Güleç, Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, 2005

"Erzurum’un Kültürel Yapısı ve Yetiştirdiği Ünlü Halk Şairleri", Hamdi Güleç, Folklor Halkbilim Dergisi, 2005

"Bir Toplum Eğiticisi ve Destan Şairi Olarak ‘Âşık Celâlî’", Hamdi Güleç, Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, 2005

"Bayburtlu Zihnî’de ‘Vatan Sevgisi’", Hamdi Güleç, Folklor Halkbilim Dergisi, 2005

"Eskişehir Halk Bilimi Ürünleri ve Türkülerle Geleneksel Halk Oyunlarının İçindeki Yeri", Hamdi Güleç, Folklor Halkbilim Dergisi, 2004

"Âşık Veysel’in Şiirlerinde Ayrılık, Gurbet ve Toprak Sevgisi Temleri", Hamdi Güleç, Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, 2004

"Halk Şiirinde Gurbet Temi Gurbetle İlgili Unsurlar ve Günümüz Halk Şiirinde Gurbet", Hamdi Güleç, Folklor Halkbilim Dergisi, 2004

"Halk Şiirinde Tabiat ve Tabiatla İlgili Unsurlar", Hamdi Güleç, Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, 2004

"Çanakkale Halk Bilimi Ürünleri ve Beslenme Kültürünün Önemi", Hamdi Güleç, Folklor Halkbilim Dergisi, 2004

"Türk Halk Şiirinde ‘Gül ve Bülbül’", Hamdi Güleç, Folklor Halkbilim Dergisi, 2004

"Halk Şiiri Geleneğinde ‘Ölüm’ ve Ölümle İlgili İnanışlar", Hamdi Güleç, Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, 2004

"Bayburt’ta Âşık Tarzı", Hamdi Güleç, Folklor Halkbilim Dergisi, 2004

"Türk Halk Şiirinde Kuş Motifi", Hamdi Güleç, Folklor Halkbilim Dergisi, 2003

"Halk Şiirinde Sevgi", Hamdi Güleç, Çomü Genç Yorum Dergisi, 1999

"Bir Bayburt Efsanesi: Dikmetaş", Hamdi Güleç, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, 1970

"Kahramanmaraşlı Halk Şairlerinden Bir Demet", Hamdi Güleç, (06.05.2004-08.05.2004), I. Kahramanmaraş Sempozyumu, Maraşder, Kahramanmaraş Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 06–08 Mayıs 2004, Kahramanmaraş (2005, S.175–180, Maraş-der Yayınları), 2004

"Eski Türk Destanlarından Alp Er Tunga Destanındaki Ünlü Turan Hükümdarı ‘Alp Er Tunga’(=Efrâsiyâb-Afrasyâb)", Hamdi Güleç, (06.05.2004-07.05.2004), Türk Halklarının Edebi Geçmişi, Qafqaz Üniversitesi Filoloji Fakültesi, Bakü / Azerbaycan, Adiloğlu Mmc Matbaası S.114-117., 2004

"Çanakkale Zaferi", Hamdi Güleç, (19.03.2017-19.03.2018), Bayburt Tarih – Kültür ve Edebiyat Derneği (bayder) Tarafından Düzenlenen, Çanakkale Zaferi’nin 102 ve 103. Yıldönümleri Konulu Çanakkale Konferansı’na Davetli Konuşmacı ve Oturum Başkanı Olarak Katılım, 2018

"Dede Korkut Hikâyelerinden İki Hikâyede Doğu Anadolu Türklerine Ait Karakteristik Özellikler", Hamdi Güleç, (31.05.2004-04.06.2004), Tika I. Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, T.c. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (tika) - Kırım Devlet Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi Türkoloji Araştırma Merkezi, Simferopol (akmesçit) (ocaq Matbaası 2005, S.106–110)., 2004

"Azerbaycan Edebiyatı ve XX. Yüzyılın Önemli Temsilcileri", Hamdi Güleç, (13.11.2003-16.11.2003), Âşık Şemkir’in 110. Yılına Hasr Olunmuş Uluslar Arası Folklor Konferansı, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü, 13–16 Kasım 2003, Bakü / Azerbaycan, 2003

"Çankırı Yöresi Halk Edebiyatı Ürünleri ve Yâran Sohbetlerinin Önemi", Hamdi Güleç, (17.09.2004-18.09.2004), II. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni (çankırı Kültürü Sempozyumları Iı), T.c. Çankırı Valiliği, 17–18 Eylül 2004, Çankırı (T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Katkılarıyla Yaran Kültürü ve Çankırı Kitabı S.73–77), 2004

"Halk Hikâyelerinde Zaman Kavramı ve İki Ünlü Halk Hikâyesi Üzerine Zaman, Mekân ve Motif Değerlendirmesi", Hamdi Güleç, (25.11.2004-27.11.2004), Mitten Meddaha Türk Halk Anlatıları Uluslar Arası Sempozyumu, T. C. Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü İle Unesco Türkiye Milli Komisyonu, Ankara, 2004

"Gelibolu’da Gelenek ve Görenekler ile Şiirlerin Dilinde ’xxGelibolu’xx", Hamdi Güleç, (27.08.2008-28.08.2008), Çanakkale İli Değerleri Sempozyumu - Gelibolu Değerleri Sempozyumu 27–28 Ağustos 2008 (sempozyum Kitabı S.273–280, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları no, 2008

"Çan’da Sosyal Yapı ve Sözlü Halk Edebiyatı Ürünleri", Hamdi Güleç, (28.08.2008-29.08.2008), Çanakkale İli Değerleri Sempozyumu-çan Değerleri Sempozyumu 28–29 Ağustos 2008 (sempozyum Kitabı S.323–330, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları no, 2008

"Balıkesir Halk Bilimi Ürünleri ve Türkülerin Bu Ürünler İçindeki Yeri", Hamdi Güleç, (31.05.2000-02.06.2000), II. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu, T. C. Balıkesir Üniversitesi, 31 Mayıs–02 Haziran 2000, Balıkesir, 2000

"Dede Korkut Hikâyelerinde Bayburt", Hamdi Güleç, (22.07.2005-26.07.2005), Bayburt Dede Korkut 11. Uluslararası Kültür - Sanat Şöleni (panel, Dede Korkut ve Bayburt Serbest Kürsüsü - Konuşmacı), 22–26 Temmuz 2005, Bayburt, 2005

"Çanakkale Manilerinde İnsan Unsuru ve Mizah", Hamdi Güleç, (25.08.2008-26.08.2008), Çanakkale İli Değerleri Sempozyumu-çanakkale Merkezi Değerleri Sempozyumu 25–26 Ağustos 2008 (sempozyum Kitabı S.521–528, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları no, 2008

"Balıkesir Manilerinde İnsan, Gurbet ve Ayrılık Unsuru", Hamdi Güleç, (01.06.1998-02.06.1998), I. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu, T.c. Balıkesir Üniversitesi, 01–02 Haziran 1998, 0012, 003, Sempozyum Bildirileri Kitabı S.379–385), 1998

"XIX. Yüzyıldan Günümüze Bayburt Kültürel Hayatında Âşıklık Geleneği ve Bu Gelenekte İz Bırakmış Halk Şairleri", Hamdi Güleç, (28.05.2014-30.05.2014), Tarihi ve Kültürü İle Xıx. Yüzyıldan Günümüze Uluslararası Bayburt Sempozyumu, Bayburt Valiliği, Bayburt Belediye Başkanlığı, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı iş Birliğinde / Bayburt, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Yayınları S.483-510, 2014

"Bayburtlu Celâli’nin Sanatı", Hamdi Güleç, (23.05.1988-25.05.1988), Türk Tarihinde ve Kültüründe Bayburt Sempozyumu, 23–25 Mayıs 1988, Dil-edebiyat-folklor, Sosyoloji-ekonomi-ziraat, Rıfat Yıldız, S.108–115 Nisan 1989 Erzurum), Bayburt, 1988

"Dede Korkut ile Süleymânnâme’nin Motif ve Üslûp Karşılaştırması", Hamdi Güleç, (28.05.1998-30.05.1998), IV. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, T.c. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü, Çanakkale, 1998

"Mehmet Akif Ersoy’un Edebî Kişiliği", Hamdi Güleç, (28.11.2006-28.11.2006), Vefatının 70. Yılında Mehmet Akif Ersoy’u Anma Gecesi (konuşmacı), Mehmet Akif Ersoy Tiyatro Salonu / Çanakkale, 2006

"Nasreddin Hoca’nın Kişiliği ve Fıkralarının Özellikleri", Hamdi Güleç, (06.07.2005-07.07.2005), I. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Sempozyumu (bilgi Şöleni), T.c. Akşehir Belediyesi, (t.c. Kültür ve Turizm Bakanlığı İle Başbakanlık Tanıtma Fonu Katkılarıyla Akşehir Belediyesi Kültür Yayınları 6 S.71–75, 2005

"Göç - Yayla Kültürü ve Âşık Şiirine Yansımaları", Hamdi Güleç, (28.05.2010-30.05.2010), Halk Kültüründe Göç Uluslararası Göç Sempozyumu, T.c. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Balıkesir Üniversitesi ve Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı İşbirliğiyle, Balıkesir (pnarbaş Matbaacılık ve Reklam Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti, 12 S.408-418, 2012), 2010

"Kayserili Âşık Seyrani’nin Şiirlerinde Hiciv", Hamdi Güleç, (12.04.2001-13.04.2001), Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, T.c. Erciyes Üniversitesi, 12–13 Nisan 2001, Erciyes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Yayınları 1. Cilt S.333–338, 2001), 2001

"Çanakkale’nin Halk Dili, Halk Edebiyatı, Halk Kültürü ve Çeşitli İnanışları", Hamdi Güleç, (17.03.2006-19.03.2006), Uluslararası Çanakkale Kongresi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Vakfı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İstanbul (istanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.ş. Yayınları Çanakkale ıı Ekonomi ve Sosyo-kültürü S.327–334), 2006

"Yunus Emre’de İnsan Sevgisi", Hamdi Güleç, (19.11.2012-19.11.2012), Türk Ocakları Çanakkale Şubesi Ocakbaşı Sohbetlerinde Konuşmacı, 2012

"Halk Şiirinde Ölüm Telâkkisi", Hamdi Güleç, (25.11.2004-26.11.2004), Uluslar Arası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu, T.c. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul, 2004

"Dede Korkut ve Bayburtlu Halk Şairleri", Hamdi Güleç, (26.07.2006-30.07.2006), Bayburt Dede Korkut 12. Uluslararası Kültür - Sanat Şöleni (etkinliklerin Sempozyum Gününde Sunulmuştur), T.c. Bayburt Valiliği ve Belediyesi, 26–30 Temmuz 2006, Bayburt, 2006

"İranlı Destan Şairi Firdevsî ile Firdevsî-i Rûmî’nin (Uzun - Türk Firdevsi) Eserleriyle İlgili Bir Mukayese Denemesi", Hamdi Güleç, (30.05.1997-01.06.1997), Iıı. Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, T.c. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü, 30–31 Mayıs – 1 Haziran 1997, Çanakkale, 1997

"Bayburtlu Halk Şairlerinden Bir Demet", Hamdi Güleç, (17.07.1999-19.07.1999), 10. Yılında Bayburt Vilayeti Sempozyumu, T.c. Bayburt Valiliği, 17–19 Temmuz 1999, Bayburt (I. Cilt Ocak 2002 S.49–58, Rıfat Yıldız, Yeni Avrasya Yayınları), 1999

"Nevruz Ritüeli ve Destanlarda Nevruz İzleri", Hamdi Güleç, (21.03.2011-21.03.2011), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarafından Düzenlenen Nevruz Bayramı Kutlamaları Etkinliklerinde Konferans (konuşmacı), Çomü Süleyman Demirel Konferans Salonu / Çanakkale, 2011

"Türk Dünyasında Dede Korkut", Hamdi Güleç, (22.07.2019-28.07.2019), Bayburt Dede Korkut 25. Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni (türk Dünyasında Dede Korkut Sempozyumu, 23.07.2019), T. C. Bayburt Belediyesi, Bayburt, 2019

"Türk Dil Kurumu ve Bayburt Üniversitesi işbirliğinde Dede Korkut’tan Âşık Hicranî’ye Âşıklık Geleneği", Hamdi Güleç, (17.11.2016-17.11.2016), Dede Korkut’tan Hicrânî’ye Âşıklık Geleneği Çalıştayı, Bayburt, 2016

"Eceabat’ta Türbeler ve Efsaneler", Hamdi Güleç, (27.08.2008-27.08.2008), Çanakkale İli Değerleri Sempozyumu - Eceabat Değerleri Sempozyumu 27 Ağustos 2008 (sempozyum Kitabı S.231–236, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları no, 2008

"Ezine’de Yöresel Halk Edebiyatı Ürünleri ve Ezine Manilerinde Sosyal Unsurlar", Hamdi Güleç, (29.08.2008-30.08.2008), Çanakkale İli Değerleri Sempozyumu - Ezine Değerleri Sempozyumu 29–30 Ağustos 2008 (sempozyum Kitabı S.69–76, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları no, 2008

"Dede Korkut Hikâyelerinde Bayburt ve Toplum Yapısı", Hamdi Güleç, (21.05.2015-22.05.2015), Düşünce Hayatımızda ve Kültürümüzde Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu, Bayburt Üniversitesi, Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Unesco Türkiye Milli Komisyonu, 21-22 Mayıs 2015 / Bayburt, 11, S.149-156, 2015

"Dede Korkut’tan Bugüne Âşıklık Geleneği", Hamdi Güleç, (28.02.2017-01.03.2017), Korkut Ata’dan Günümüze Âşıklık Geleneği Uluslararası Sempozyumu, Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bakü Yunus Emre Enstitüsü, Bakü Devlet Üniversitesi, Kazak Milli Sanatlar Üniversitesi ve Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi iş Birliği İle 28 Şubat - 01 Mart 2017 / Bakü – Azerbaycan (yayımda), 2017

"Mehmet Akif Ersoy’un Edebi Kişiliği", Hamdi Güleç, (12.03.2007-12.03.2007), İstiklal Marşı İlanının Yıl Dönümünde 12 Mart 2007 Tarihinde Çanakkale Yarı Açık Ceza Evinde Hükümlülere Sunulmuştur (konuşmacı) / Çanakkale, 2007

"Bayburtlu Ünlü Halk Şairleri (El Kitapları – 10 Şair)", Bayburt Üniversitesi Yayınları, Bilimsel Kitap

"Türk Halk Edebiyatı", Kriter Yayınları, 978-605-5863-78-4, Bilimsel Kitap

"Çanakkale Halk Bilimi", Kriter Yayınları, 978-605-4613-53-3, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı

"Bayburt’un Ünlü Halk Şairleri – Bayburt’tan Sonsuzluğa Yükselen Ses –", Kriter Yayınları, 978-605-4613-54-0, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı

"Türk Halk Edebiyatı İncelemeleri - Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU – Armağanı", “18. Yüzyıla Ait Bir Tekke Şiiri Mecmuası Üzerine”, TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYINLARI, Prof. Dr. Metin ERGUN, 978-975-456-111-1, 449-456, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, Kitap Bölümü

"Makalelerle Mardin IV Önemli Simalar - Dini Topluluklar I. Bölüm Önemli Simalar", ”Mardin’in Kültürel Hayatı ve Yetiştirdiği Ünlü Simalar”, Mardin Tarihi İhtisas Kütüphanesi Yayın, İbrahim ÖZCOŞAR, 975–585–640–4, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, Kitap Bölümü

"Kültür Tarihimizde Çeyiz Kitabı", ”Çanakkale Yöresi Düğünlerinde Yüz Görümlüğü, Picus Yayıncılık, Emine Gürsoy Naskali Aylin Koç, 9750175923, 164-169, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, Kitap Bölümü

"Anabilim Dalı Başkanı"

"Bölüm Bşk."

"Bölüm Başkan Yardımcısı"

"Myo/yüksekokul Müdür Yardımcısı"

"Balıkesir Muharrem Hasbi Koray Lisesi", Öğretmen, 1975-1976, Diğer

"Bayburt Lisesi", Öğretmen, 1972-1975, Diğer

"Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü", Okutman Dr., 1994-1997, Diğer

"Balıkesir Muharrem Hasbi Koray Lisesi", Öğretmen, 1978-1982, Diğer

"Meb Orta Öğrt. Genel Md.lüğü - Ank.", Şube Md. Yard., 1976-1977, Diğer

"Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Yapmış Olduğu Yayınlar Nedeniyle - Akademik Performans Ödülü", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, Türkiye

"2012 Çanakkale Kütüğü (Altıncı Bölüm Çanakkale’de Kültür Hayatı ve alt başlıkları içeriklerinin hazırlanması/yazılması)", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Diğer (ulusal), Tamamlandı, 15.06.2011-15.06.2012

"Ağlar Baba Divanı", Doktora, Necdet Tozlu

"Doğa Sevgisi Değerinin Halk Bilimi Ürünleriyle Kazandırılmasının Öğrencilerin Çevresel Tutumlarına Etkisi", Yüksek Lisans, Ahmet Baş

"18. Yüzyıla Ait Bir Tekke Şiiri Mecmuası Üzerine Tetkik", Yüksek Lisans, Hatice Akbulut

"Çan Yöresi Halk Bilimi Ürünleri", Yüksek Lisans, Engin Türker

"Halk Şiirinde Gurbet", Yüksek Lisans, Zafer Aktuğ

"Halk Şiirinde Tabiat", Yüksek Lisans, Adem Yıldız

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2018 Profesör İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2016 - 2018 Doçent İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2014 - 2016 Doçent Bayburt Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2013 - 2014 Doçent Fen-edebiyat Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
1997 Yardımcı Doçent Fen ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
1994 - 1997 Doktor Öğretim Üyesi Rektörlük Türk Dili Bölümü, Balıkesir Üniversitesi
1992 - 1994 Okutman Rektörlük Türk Dili Bölümü, Balıkesir Üniversitesi
1990 - 1994 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Bilimi (dr), Ege Üniversitesi
1985 - 1987 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Halk Bilimi (yl) (tezli), Ege Üniversitesi
1982 - 1992 Öğretim Görevlisi Balıkesir Meslek Yüksekokulu, Uludağ Üniversitesi
1968 - 1972 Lisans Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Atatürk Üniversitesi