Görev ve Sorumluluklarımız

Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaşmayı, altyapıyı, teknolojiyi, konforu, estetiği, donanımı ve teknik desteği sağlayabilmek, tüm dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri yakından takip ederek Üniversitemizi yarınlara en iyi, en doğru, en ekonomik şekilde hazırlayabilmektir.

Üniversitemizin fiziki yapılanmasına ilişkin planlama ve uygulama faaliyetleri ile teknik ihtiyacının karşılanmasına dönük sorumluluk üstlenen Başkanlığımızın, genel olarak planlama ve uygulama sürecinin etkinliğinin arttırılması ve kaynakların etkin şekilde kullanılması hedeflenmiştir.

Üniversitemiz için gerekli her türlü yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet veren Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın görev alanları oldukça geniştir. Üniversitemiz adına teknik konularda ciddi sorumluluklar üstlenen Başkanlığımız, yapmış olduğu stratejik plan doğrultusunda hedeflenen amaçları gerçekleştirebilmek için, takım çalışması bilincinde, paylaşımcı ve katılımcı bir yapı içerisinde görev yapmakta olup planların etkin bir şekilde sonuçlandırılması için gerekli gayreti ve hassasiyeti göstermektedir. Mevcut personelimizle sorumlu olduğumuz alanlarda etkin hizmet anlayışı ile sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmayı hedefliyoruz. 


GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Geleceğe yönelik, açık alanların çevre düzenleme çalışmalarını belirlemek, tüm Kampüs içi peyzaj çalışmalarını yapmak.

Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin projelerini hazırlamak.

Mühendislik ve kontrollük hizmetlerini yerine getirmek,

Üniversitemizde yapılacak inşaatların durumunu izlemek, fiziki gerçekleşmelerini değerlendirmek,

Hizmet binalarının çevresindeki yeşil alanları düzenlemek ve bakımını yapmak,

Üniversitemizdeki her türlü yardımcı hizmetler ile ilgili görevleri yerine getirmek.

Üniversitemiz yatırım programları kapsamında bulunan bina ve tesislerin planlamasını yapmak.

Mevcut olan kapalı ve açık alanlara ilaveten ihtiyaçlar doğrultusunda yeni bina ve bloklar yapılmasını sağlamak,

Mevcut bina ve blokların tadilat ve onarımlarını yapmak,

Isıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su, elektrik enerjisi ile haberleşme gibi temel altyapı hizmetlerinin yapımına yönelik mevcut olan tesis, santral ve tesisatların yenilenmesini, işletilmesini, arızaların giderilmesini, periyodik bakım ve onarımlarını yapmak,

Kampus içi ana ve ara bağlantı yolları, tören alanları ile kaldırımlar dahil çevre düzenlemesini yapmak,

İhalesi yapılan bina inşaatlarını, plan ve projelerine uygun bir şekilde yaptırır, uygulama çalışmalarını yerinde bire bir izler ve denetler.

Mevcut olan kapalı ve açık alanlara ilaveten ihtiyaçlar doğrultusunda, açık spor tesisleri dahil yeni bina ve bloklar yapılmasını,

Mevcut bina ve blokların tadilat ve onarımlarını yapmak,

Statik açıdan gerekli görülen binalarda depreme ve düşey yüklere karşı güçlendirmeye yönelik imalatlar yapılmasını,

Yapım, tadilat ve büyük onarım ile altyapı tesis ve tesisatlarının ikmaline yönelik mimari, statik, mekanik ve elektrik projelerinin hazırlanması, ihale işlemlerinin yapılmasını, plan ve projelerine uygun bir şekilde yaptırılması, uygulama çalışmalarını yerinde bire bir izlenmesi ve denetlenmesi, geçici kabul ve kesin kabul işlemlerinin belirlenen komisyonlarca gerçekleştirilmesi.

Başkanlık bünyesinde çalışan tüm personelin mesleki gelişmeleri, yeni teknolojileri takip edebilmeleri, bilgi ve tecrübelerinin artırılması amacı ile mesleki eğitim, seminer, fuar, kongre ve sempozyum gibi etkinliklere katılmalarının veya görevlendirilmelerinin sağlanması.


BİRİMLER

DAİRE BAŞKANI
Daire Başkanı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının yöneticisi olup aynı zamanda Harcama Yetkilisidir. Alt birimlerin görevlerini yerinde ve zamanında yapmalarından üst yöneticiye karşı sorumludur.

Harcama yetkilileri, kanunlarla kendilerine verilen görev ve yetkilerinden bir kısmını belirlenen usul ve esaslara göre sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve kanuna aykırı olmamak şartıyla ve üst yöneticinin onayıyla devredebilir. Yetki devri uygun araçlarla ilgililere duyurulur.

Harcama yetkilileri hakkındaki sorumluluk, devredilen işlerle ilgili olarak görev ve yetki devri yapılanlar hakkında da uygulanır.

 ŞUBE MÜDÜRÜ

Üniversitenin Yatırım programını ve bu programa yönelik yatırım bütçesini hazırlamak. Gerçekleştirme görevlisi olarak ödeme emri belgesi düzenlemek. Daire Başkanlığı Faaliyet Raporları ve Üst Yönetici tarafından istenilen diğer raporları hazırlamak. İhale işlem dosyalarını hazırlamak, ihalesi yapılacak işlerin Basın İlan Kurumu aracılığıyla gazetelerde ilan edilmelerini sağlamak, ihale işlemlerini yapmak, ihale sonuçlandırıldıktan sonra ilgili firma ile sözleşme evraklarını hazırlamak. Birim içerisindeki koordinasyonu sağlamak.

 İNŞAAT  VE PLANLAMA BİRİMİ

Üniversitenin altyapı, peyzaj, üstyapı, proje çalışmaları, çevresel düzenleme, kamulaştırma, harita işlemleri ve mevcut binalarının yapım, bakım, onarım ihtiyaçlarını belirlemek, projelerini yapmak veya yaptırmak, metraj ve keşiflerini hazırlamak, yapıların şartnamesine, tekniğine, fen ve sanat kurallarına göre yapılmasını denetleyerek yüklenicinin alacaklarını hakedişe bağlamak, iş bitirildiği zaman geçici ve kesin kabullerini yapmak, kesin hesapları yapmak . Yatırım programına yönelik ilgili çalışmaları yapmak.

Yapılması istenen yapının, inşaat alanına uygun olup olmadığını incelemek, mühendislik hesapları yapmak, bunlarla ilgili projeler hazırlamak, gerekli malzeme ve donanımı hesaplamak.

Kampüs içerisindeki uygulanacak projelerde gerekli ölçümleri yapmak,

İnşaat projeleri ile ilgili olarak proje ve ihale dosyası hazırlamak.

Uygulamada ortaya çıkan proje hatalarının düzeltilmesini sağlamak.

Hizmet alanına giren konularda gerekli plan ve projeleri yapmak.


Yapılacak çevresel düzenleme ve altyapı işlerinde gerekli ölçümleri yapmak (Harita İşleri)
Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak.

Altyapı sistemlerinin insan sağlığına en uygun biçimde yapılıp işletilmesi için gereken önlemleri almak.

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK BİRİMİ

Kampus genelinde elektrik ihtiyacının karşılanması amacı ile kullanılan mevcut veya yeni yaptırılacak tesisler, çevre ve yol aydınlatma tesisleri, bina iç tesisatları, paratoner ve topraklama gibi güvenlik tesisleri, Asansör tesisleri gibi hizmetler Elektrik ve Elektronik biriminin görev alanına girer. Buna göre;

Kampus genelinde enerji ihtiyacını karşılayan mevcut tesislerin işletme, bakım ve yenilenmesi işlerinde görev almak.

Bina ve çevre aydınlatma tesislerini planlamak, bakım ve işletmesini yaptırmak.

Yeni yapılacak tesislerin plan ve projelerini hazırlamak.

Elektrik tesislerinde işletme ve bakım sorumluluğunu üstlenmek, gerekli işlemleri yapmak, planlamak ve uygulatmak.

Elektrik enerjisinin dağıtımı ve kullanımında gerekli tasarruf ve emniyet tedbirlerini araştırmak, ve bunları rapor halinde amirlerine sunmak.

Mevcut sistemlerin bakım ve işletmesini sağlamak, periyodik bakımları planlamak ve uygulamak, bunlarla ilgili yönetmelik ve iş planlarını hazırlamak; bunları uygulamak ve uygulatmak.

MAKİNE VE TESİSAT BİRİMİ

Her türlü mekanik sistemin, gaz ve buhar türbinlerinin, pistonlu kompresörlerin, soğutma, ısıtma, havalandırma-iklimlendirme sistemlerinin, elektromekanik taşıyıcıların (asansör, kalorifer sistemleri, yürüyen merdiven gibi )belirli ölçütler çerçevesinde tasarımını yapmak, geliştirmek, sistemler arası ilişki ve fonksiyonları kurmak, geçerli fiziksel kurallar içinde test etmek Makine ve Tesisat birimin çalışma alanına girer. Buna göre;

Mekanik ve tesisat projeleri, iklimlendirme, ısıtma, soğutma sistemleri morg yapımı gibi ilgili işlere ait proje ve ihale dosyası hazırlamak.

Uygulamada ortaya çıkan proje hatalarının düzeltilmesini sağlamak.

Isı yalıtımı ve enerjinin verimli kullanımı ile ilgili çalışma ve planlamaları yapmak, bunları rapor halinde amirlerine sunmak.

Hizmet alanına giren konularda gerekli plan ve projeleri yapmak.

Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak.

BAKIM VE ONARIM BİRİMİ

Bakım Onarım  birimi daire başkanlığımız görev alanında meydana gelen elektrik, tesisat, marangozluk, makine, kazan arızalarına anında müdahale ederek sorunları çözmektedir.