Eğitim ve Gençlik
Erasmus -- Grundtving -- Leonardo -- Comenius -- Youth
 
Erasmus Değişim Programı
 
Program Hakkında
Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır.  
Bunun yanısıra yükseköğretim sistemini iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla yükseköğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin arttırılmasını da teşvik etmektedir.
 
Erasmus Kimdir?
Desiderius Erasmus 1465 - 1536 yılları arasında yaşamış Hollandalı bir felsefe adamıdır. Rönesansla birlikte ortaya çıkan hümanizm akımının öncülerinden ve en büyük temsilcilerinden biri olan Erasmus, Avrupa'nın ortak bir sanat ve bilim çatısı altında birleşmesine yaptığı katkılardan dolayı ve çağının eğitim felsefesine olan etkisi ile programa uygun bir isim olarak düşünülmüştür.
Hayatı boyunca Avrupa'nın değişik ülkelerinde bir gezgin gibi yaşayan Erasmusun en önemli eseri "Deliliğe Övgü" (Moriæ Encomium), günümüzde de geçerliliğini korumakta ve bağnazlığa karşı kaleme alınmış en önemli yapıtlardan biri sayılmaktadır.
 
Programın Amacı Nedir?
Programın amacı Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Erasmus programı, üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek; öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak; programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak bu amacı gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Daha kaliteli yükseköğretim sunan Avrupa'da mezunlar daha donanımlı, iş dünyasının beklentilerine daha fazla cevap veren bireyler olacaklardır.
Program, sunduğu hareketlilik olanağı ile Avrupa halklarının birbirlerini algılamasındaki önyargıların yükseköğretim çevrelerinde kırılmasına hizmet etmektedir. Erasmus programı ile 1987'den günümüze kadar 1,5 milyondan fazla yükseköğretim öğrencisi, başka bir Avrupa ülkesinde öğrenim hayatının bir dönemini geçirmiş; o ülkenin insanlarını ve kültürünü de tanıma imkanı elde etmiştir.  Program 2012 yılı itibariyle 3 milyon öğrencinin Erasmus öğrencisi olmasını hedeflemektedir.
 
Programdan Kimler Nasıl Faydalanır?
Erasmus programı, Hayatboyu Öğrenme Programına dahil ülkeler olan Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Birliğine üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Avrupa Birliğine aday ülkeler arasında yer alan Türkiye yüksek öğretim kurumlarının istifadesine açıktır. Erasmus programı çerçevesinde gerçekleştirilecek bütün faaliyetlerde, taraflardan en az birinin Avrupa Birliği üyesi ülke kurumu olması şartı aranmaktadır.
Ülkelerin ilgili resmi kurumlarınca yükseköğretim kurumu olarak kabul edilen üniversite, enstitü, akademi ve benzeri kurumlar, Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimi olan Komisyon Yürütme Ajansı'na (The Education, Audiovisiual and Culture Executive Agency - EACEA)  başvurarak Erasmus Üniversite Beyannamesi - EÜB (Erasmus University Charter - EUC) almaya hak kazandıkları takdirde, bu kurumların öğrenci ve personeli Erasmus programından faydalanabilir. Öğrenci staj hareketliliği gerçekleştirmek isteyen kurumların Genişletilmiş EÜB (Extended EUC) alması gerekmektedir.
2010-2011 akademik yılından itibaren geçerli olmak üzere, EÜB sahibi kurumların Öğrenci ve Personel Hareketliliği faaliyetlerinden yararlanacak bireylerinin:
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ya da,
 • Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye'de bir okulda, meslek okulunda, yükseköğretim kurumunda veya yetişkin eğitimi veren bir kurumda kayıtlı öğrenci olmaları veya ilgili yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde Türkiye'de bir işte çalışıyor olmaları veya Türkiye'de yaşıyor olmaları gerekmektedir.
Hayatboyu Öğrenme Programı'nın ilk yılı olan 2007/2008 akademik yılından beri  tüm Avrupa'da 2000'den fazla yükseköğretim kurumu Erasmus programına katılabilmektedir. Alınan EÜBler, iptallerini gerektirecek bir durum olmadığı takdirde, 2013 yılına kadar geçerliliğini koruyacaktır. Kurumlar, her yıl Komisyonun ilan ettiği son tarihe uygun olarak başvuruları açtığı tarihten itibaren başvuruda bulunabilirler.
 
Erasmus Programı ve Bologna Süreci
20. yüzyılın sonlarında Avrupa, 21. yüzyılın bilgi çağı olacağı tespitinden hareketle Bilgi Avrupası'nı oluşturmak amacıyla eğitim alanında uygulanacak bir dizi kararlar aldı. Gücünü bilgiden ve bilimden alacak olan Bilgi Avrupa'sında, Avrupa coğrafyasındaki ülkeleri hem birbirleri ile uyumlu - birbirlerini tamamlayıcı, hem de rakiplerinden üstün kılacak bir yükseköğretim sistemi oluşturulması hedeflendi.
9 Haziran 1999'da Bologna Bildirisi'nin 29 ülke tarafından imzalanması  ile Bologna Süreci resmi olarak başlamış ve süreci takip etmek üzere bir Bologna İzleme Grubu (Bologna Follow-up Group - BFUG) oluşturularak iki yılda bir eğitim bakanlarının toplanması kararlaştırılmıştır. 1999'dan beri sürece dahil ülkelerin eğitim bakanları her iki yılda bir toplanmakta ve Avrupa yükseköğretiminin geleceği planlanmaktadır. Türkiye bu sürece 2001 yılında Prag toplantısında dahil olmuştur.
1999 Bologna Bildirisi ile deklare edilen yükseköğretimde ulaşılması istenilen 6 hedefe 2001 yılı Prag Bildirisi ile  3 hedef alanı daha eklenmiştir ve sürecin temel öncelikleri olarak şöyle sıralanmaktadır:
 • Derecelerin kolay anlaşılabildiği ve karşılaştırılabildiği bir sistem oluşturulması,
 • Lisans ve Lisansüstü olarak kademelendirilmiş  bir sistem oluşturulması,
 • AKTS'de olduğu gibi kredili bir sistem kurulması,
 • Öğrenci, öğretim elemanları, araştırmacı ve idari personelin serbest dolaşımını kısıtlayan unsurları ortadan kaldırarak hareketliliğin arttırılması,
 • Kalite güvencesi (Quality Assurance) alanında Avrupa'da işbirliğinin artırılması,
 • Yükseköğretimde bulunması gereken Avrupalılık bilincinin artırılması,
 • Yaşamboyu öğrenim,
 • Avrupa Yükseköğretim Alanının oluşturulması.
Kimler Bologna Sürecinde yer almaktadır?
2005 yılı itibariyle 45 ülke süreçte yer alarak bu ortak eğitim hedefini desteklemektedir. Bu ülkeler sürece katılım yıllarıyla birlikte şöyledir;
 • 1999: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere;
 • 2001: Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Lihtenştayn, Türkiye;
 • 2003: Arnavutluk, Andora, Bosna Hersek, Vatikan, Rusya, Sırbistan ve Karadağ, Makedonya;
 • 2005: Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna.
Bologna İzleme Grubu üyesi 45 ülkenin yanısıra bazı uluslararası kurumlar da sürece katılmaktadır. Bunlar;
 • Avrupa Komisyonu
 • Avrupa Konseyi - danışman üye
 • Avrupa Üniversiteler Birliği - danışman üye
 • EURASHE - danışman üye
 • ESIB - Avrupa Öğrencileri Ulusal Birlikleri  - danışman üye
 • UNESCO-CEPES - danışman üye
 • ENQA - danışman üye
 • Education International Pan-European Structure - danışman üye
 • UNICE - danışman üye
Avrupa Komisyonu 2004 yılında aldığı kararla, ülke merkezli faaliyet gösteren Erasmus programları vasıtasıyla, ülkelerin yükseköğretim kurumlarının Bologna süreci çerçevesinde doğrudan işbirliği içinde çalışmasını öngörerek ulusal ajanslara bu süreçte sorumluluk yüklemiştir. Bologna sürecine imza atmış olan Socrates programı ülkelerinde Ulusal Bologna Rehberleri Takımı oluşturulması ve ulusal ajanslar tarafından faaliyet planı niteliğinde projelerin hazırlanması istenmiştir. Komisyon, projelerin gerçekleştirilebilmesi için ülkelerin Erasmus bütçelerine kaynak aktarmaktadır. Ülkelerin yükseköğretimde yer alan öğrenci nüfusları dikkate alınarak yapılan kaynak aktarımı, hazırlanan projenin toplam maliyetinin %90'ını geçememektedir. Ülke takımları Avrupa genelinde var olan takımın bir parçasıdır ve bu ulusal takımlar vasıtasıyla Bologna Süreci'nin uygulamadaki etkinliği artırılmak istenmektedir. 1999-2006 yılları arasında süren Socrates Programı'nın tamamlanmasının ardından başlayan yeni dönemde, Hayatboyu Öğrenme Programı bünyesinde de Bologna Rehberleri vasıtasıyla sürece katkı sağlanmaya devam edilmektedir.
 
Grundtvig Programı Hakkında Genel Bilgiler
Grundtvig Programı, bilginin sürekli yenilenmesi neticesinde oluşan gereksinimleri karşılamak ve yetişkin kişilere yaşamları boyunca, bilgi ve niteliklerini geliştirmek için imkanlar sunarak istihdam olanaklarını artırmak ve toplumda meydana gelen değişikliklere uyum sağlamalarını amaçlar.
Grundtvig, mesleki eğitim dışında her çeşit yetişkin ve yaygın eğitim üzerine odaklanır. Yaygın eğitim içindeki öğrenici, öğretmen, eğitmen ve diğer personelle yetişkin eğitim alanındaki eğitim kurumları ve bu tür eğitim fırsatları sunan kuruluşları hedefler. Yaygın eğitim kurumları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, araştırma merkezleri, danışmanlık ve bilgi/iletişim kuruluşları ile özel kuruluşlar, yüksek öğrenim kurumları vs. ülkeler arası ortaklıklar, Avrupa projeleri ve ağlar kurarak birlikte çalışabilirler. Bu tür kurum ve kuruluşlarda yetişkin eğitimi faaliyeti yapanlar aynı zamanda uluslararası hareketlilik faaliyetlerinde de bulunabilirler. 
 
Grundtvig Programının Temel Dayanağı
Avrupa Birliği’nin ekonomik büyüme, rekabet ve toplumsal katılım (Lizbon Stratejisi) gibi temel hedefleri, amacı, bir tarafta eğitimlerini yarıda bırakan yetişkinler ya da hiç eğitim imkanı bulamamış göçmenlerle diğer tarafta yaşlanan Avrupa nüfusunun eğitim problemine çözüm arayan Grundtvig Programı’nın çerçevesini oluşturur. Yetişkin eğitimi, bu gruplara mensup bireylerin bilgi ve yeterliliklerini geliştirmelerine olanak sağlar.
Yetişkin eğitimi, hayatboyu eğitimin önemli bir parçasıdır. Ancak, yetişkinlerin bu tür eğitime katılımları sınırlı olduğu kadar dengesizdir. Eğitim seviyesi düşük olan kişilerin eğitime tekrar katılmaları daha düşük bir olasılıktır. AB üyesi ülkelerin çalışan yetişkin nüfusun %12.5’nin 2010 yılına kadar hayatboyu eğitime katılması beklenirken bu oran 2005 yılında %10.8 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca bu oran ülkeden ülkeye %1.3’den %35’e kadar büyük farklılıklar göstermiştir.
Bu konuyu, nüfus değişimleri, dünyanın başka yerlerindeki hızlı gelişmeler, fakirlik gibi Avrupa’nın karşı karşıya bulunduğu sorunlar kadar iyi tanımlamak amacıyla Avrupa Komisyonu 2006 yılında “Yetişkin Eğitimi: Öğrenmek için Hiçbir Zaman Geç Değildir (Adult Education: It is Never too Late to Learn)” başlıklı bir Tebliğ yayınlamıştır. Burada Komisyon, yetişkinlerin istihdamı, iş piyasasında serbest dolaşımları, temel nitelikler kazanmaları ve sosyal çevreye uyumları gibi konuları desteklemek için yetişkin eğitiminin önemini vurgulamaktadır.
Yetişkin eğitimine adil bir şekilde erişim ve katılımı artırmak hayati bir öneme sahiptir. Öğrenicilere özel bir ilgi göstererek, personelin ve eğitim sağlayıcıların profesyonel gelişimlerini destekleyici bir kültürün oluşması gerekmektedir. Yaygın ve gayrı resmi eğitimin tanınması ve onaylanması için çeşitli sistemlerin uygulanması yetişkinlerin motive edilmesi açısından gereklidir. Sonuçta, gelecekte alınacak kararlara temel teşkil etmesi açısından yetişkin eğitimi ile ilgili verilerin kalitesinin artırılması için bu tür programlar desteklenmektedir. 
 
Grundtvig Programı’nın Özel ve İşlevsel Amaçları
Grundtvig Programı’nın özel amaçları:
·         Avrupa’nın yaşlanan nüfusunun eğitim problemine çözüm bulmak,  
 • Yetişkinlere bilgi ve niteliklerini artırmaları için imkanlar sağlanmasına yardımcı olmak.
Grundtvig Programı’nın işlevsel amaçları:
 • Tüm Avrupa’da yetişkin eğitiminde yer alan kişilerin hareketlilik kalitesi ve erişebilirliğinin iyileştirilmesi ve sayısının artırılması. Böylece 2013 yılına kadar en az 7000 kişinin hareketliliğini desteklemek,  
 • Tüm Avrupa’da yetişkin eğitiminde yer alan kuruluşlar arasında işbirliğinin kalitesini ve sayısını artırmak,  
 • Yetişkin eğitimine katılmaları için kendilerine alternatif fırsatlar vermek amacıyla, başta yaşlılar ve temel nitelikleri kazanamadan eğitimlerini yarıda bırakanlar olmak üzere kırılgan sosyal gruplardan ve marjinal sosyal çevrelerden gelen kişilere yardımcı olmak,  
 • Yetişkin eğitiminde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesini ve bunların ülkelerarası transferini desteklemek,  
 • Hayatboyu öğrenme için yenilikçi BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) tabanlı içeriğin, hizmetlerin, pedagojilerin ve uygulamaların geliştirilmesini desteklemek,  
 • Pedagojik yaklaşımları ve yetişkin eğitimi kuruluşlarının yönetimini geliştir    
Grundtvig Programı’nda iki tür proje yapılabilir:
·         I.Avrupa Komisyonu Merkezli (Centralized) Grundtvig Projeleri: Proje başvurularının Avrupa Komisyonu’na bağlı bir yürütme birimi olan Executive Agency’e yapıldığı ve tüm değerlendirme süreci ile sözleşmelerin yapılması, finansmanın sağlanması ve projelerin izlenmesi ile denetimleri dahil her türlü işlemin bu birim tarafından yürütüldüğü büyük ölçekli projelerdir. Bu kapsamda iki tür proje yapılabilir:
·         Grundtvig Çok Taraflı Projeler (Multilateral Projects)
·         Grundtvig Ağ Projeleri (Networks) 
·         II.Ülke Merkezli (Decentralized) Grundtvig Projeleri: Proje başvurularının, başvuru sahibi kuruluşların kendi ülkelerindeki ulusal ajans’lara yapıldığı ve tüm değerlendirme süreci ile sözleşmelerin yapılması, finansmanın sağlanması ve projelerin izlenmesi ile denetimleri dahil her türlü işlemin bu ajanslar tarafından yürütüldüğü küçük ölçekli projelerdir. Bu kapsamda aşağıdaki proje türü yapılabilir:
http://www.ua.gov.tr/index.cfm?action=detay&bid=11
 
LEONARDO DA VINCI (Mesleki Eğitim) PROGRAMI
 
Organizasyon ve içeriği Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin sorumluluğunda olan Leonardo da Vinci programı ile AB'ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politikalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir programdır. Bu program; ülkeler arası işbirliğinin kullanılarak mesleki eğitim sistemleri ile uygulamalarında kalitenin geliştirilmesini, yeniliklerin teşvik edilmesini ve Avrupa boyutunun yükseltilmesini amaç edinmiştir.Leonardo da Vinci programının ikinci aşaması, Topluluğun mesleki eğitim alanında yirmi yıldır  gerçekleştirmekte olduğu  eylemin devamıdır.Programın birinci aşamasının hedefleri doğrultusunda ikinci aşamada da Üye Devletlerin mesleki eğitimin kapsamı ve organizasyonu konusundaki sorumluluğuna, kültürel çeşitliliğe ve dil çeşitliliği dikkate alınarak gerçekleştirdikleri eyleme destek olmaya çalışılmaktadır. Bunun için mesleki eğitim  alanındaki ülkeler arası işbirliği projeleri finanse edilmektedir. Mesleki eğitime yakın alanlardaki projelere destek sağlayan diğer Topluluk programları ve girişimleri de bulunmaktadır. Komisyon ve Üye Devletler Leonardo da Vinci programı ile bu programların birbiriyle tutarlı ve birbirini tamamlayıcı olmasına dikkat etmektedir. İstihdam konusundaki talimatlarda belirtilen öncelikler de göz önünde tutulmaktadır. Komisyon, Topluluk sosyal ortaklarıyla    müştereken sektörel düzeydeki  çalışmalar dahil Avrupa sosyal diyalogu ile işbirliğini geliştirmeye çalışmaktadır. Programın üç genel hedefi vardır;
A. Kişilerin, özellikle gençlerin, temel mesleki eğitim içinde tüm düzeylerde beceri ve yeterliliklerinin artırılması; Bu hedef, istihdamın artırılması ve mesleki entegrasyonun/yeniden entegrasyonun  kolaylaştırılması amacıyla diğerleriyle birlikte iş-bağlantılı mesleki eğitim ve çıraklık yoluyla gerçekleştirilebilir.
B. Özellikle teknolojik ve örgütsel değişimi güçlendirmek üzere uyum sağlayabilmeyi artırıp geliştirmeye yönelik sürekli-mesleki eğitimde ve hayat-boyu beceri ve yeterlilikler kazanmada kalitenin yükseltilmesi, bunlara erişimin iyileştirilmesi.
C. Rekabet edebilmeyi ve girişimciliği, yeni istihdam fırsatları açısından da,  geliştirmek üzere mesleki eğitimin yenileşme sürecine katılımını destekleyip artırmak. Bu çerçevede, üniversiteler dahil mesleki eğitim kurumları ile işletmeler (özellikle KOBİ'ler) arasında işbirliğinin artırılmasına özel önem verilecektir.
İlk iki hedef kapsamında yenilikçi danışma ve rehberlik yaklaşımları özel önem taşır.
Söz konusu üç hedef uygulanırken;
·         İşgücü piyasasında engelliler dahil en fazla dezavantajlı konumda bulunanların eğitim almasını kolaylaştıracak uygulamaların geliştirilmesi,
·         Eğitimde ayrımcılıkla mücadele etmek üzere kadın ve erkeklere eşit fırsatlar
konularındaki tekliflere özel önem verilecektir.
 
LEONARDO DA VINCI PROGRAMI İLE SAĞLANACAK İMKANLAR
 • Programa katılan ülkelerde mesleki eğitim sistemlerinin ve uygulamalarının kalitesinin artırılması, yenilikler geliştirmek ve ulusal mesleki eğitim politikalarına katma değer sağlanması.
 • Her düzeydeki mesleki eğitimde Avrupa boyutunun teşvik edimesi, ülkeler arası çalışma şartlarına uyumun geliştirilmesi.
 • Sürekli mesleki eğitimin teşvik edilmesi ve ülkeler arası çalışma şartlarına uyumun geliştirilmesi.
 • Sürekli mesleki eğitim ve ömür boyu öğrenme isteğinin güçlendirilmesi, yarının mesleklerine hazırlanma ve teknolojik değişimlere uyumun teşvik edilmesi.
 • Modern teknolojiler alanında eğitim ve müteakip eğitimde; yüksek okullar, mesleki eğitim tesisleri ve işletmelerin daha fazla karşılıklı etkileşiminin sağlanması.
 • Mesleki eğitim alanında dil yeterliliklerinin geliştirilmesi ve ortak termino-lojinin oluşturulması.
 • Özellikle gençler için temel mesleki eğitimin desteklenmesi ve teşvik edilmesi.
 • Mali, sosyal veya fiziksel nedenlerle eğitimden yararlanamamış kişiler için temel mesleki eğitimi veya ileri düzeydeki eğitimlere erişimin kolaylaştırılması.
 • Mesleki eğitimde bayanların fırsat eşitliğinin teşvik edilmesinin sağlanması.
 • Mesleki danışmanlık sistemlerinin kurulmasının teşvik edilmesi, bağımsız sürekli eğitim ve açık öğrenim  yöntemlerinin gelişmesine katkı sağlanması.
FAALİYET ÇEŞİTLERİ
 
Leonardo da Vinci programının ikinci aşamasında Topluluktan mali destek alan beş ayrı faaliyet      konusu bulunur.
·         Hareketlilik (mobility)
·         Pilot projeler ("konulu faaliyetler" dahil)
·         Dil yeterlilikleri
·         Ülkeler arası ağlar
·         Referans kaynakları  
NOT: Program, pilot projeler ve dil yeterliliği projeleri kapsamında geliştirilen yeni metotları ve ürünleri test edici deneysel uygulamalar haricinde verilen eğitimi çoğunlukla finanse etmez.  
Her bir faaliyet alanı ile ilgili daha fazla bilgi özel rehberlerde mevcuttur. Bu rehberler Leonardo da Vinci web sitesinin aşağıdaki adresinden temin edilebilir:
http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html
 
COMENIUS
 
Amaç: Örgün eğitimde (ana okulu-lise) kaliteyi arttırmak, eğitimin Avrupalılık ve kültürler arası boyutunu güçlendirmektir. Dil öğretimi de teşvik edilir. Avrupa vatandaşlığının temeli olan çok kültürlülüğü öğrenmeyi sağlamak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, engelli gruplarının eğitimini desteklemek en önemli amaçtır. Comenius programında kreş, ilk ve orta öğretim ( meslek okulları) odak noktasıdır.
Neler yapılabilir ?
Comenius programının üç ana başlığı vardır: Okul ortaklıkları,okul eğitim kadrosunun eğitimi, comenius ağları .
Okul ortaklıkları : 3 tip projeyi kapsar. Okul projeleri, dil projeleri, okul gelişim projeleri.
Okul projeleri : Biri AB ülkesi olmak koşulu ile en az üç ülke katılımı ile çok sayıda öğrenciyi içeren farklı konu alanları arasında işbirliği yapılabilecek projelerdir.
Dil projeleri : 2 Avrupa ülkesi arasında birer okul içerecek şekilde dil öğrenimini sağlayan projelerdir.
Okul gelişim projeleri : Biri Avrupa ülkesi olmak koşulu ile en az üç ülke katılımı ile gerçekleşecek projelerdir. Yönetim, organizasyon ..vs gibi konuları içerir. (örn: okulda şiddet ile mücadele)
Okul eğitim kadrosunun eğitimi : İki tür projeyi içerir. Çok yönlü işbirliği, bireysel yurtdışı eğitim desteği
Comenius ağları  : Vatandaşlık, çevre eğitimi, kültürler arası eğitim gibi özel konularda Comenius projelerinde deneyim kazanmış ve uzmanlık oluşturmuş kuruluşlar tarafından hazırlanır.
 
Gençlik Programı Nedir?
Gençlik Programı tam size göre!
Gençler bu program ile yurtiçinde veya yurtdışında çeşitli etkinliklere dahil olabiliyorlar, projeler yapabiliyor, uluslararası veya yerel projeler hazırlayabiliyorlar.
Kimler başvurabilir? Gençlik Programında tüm gençler için çeşitli fırsatlar bulunmaktadır. Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kuruluşları ve sıradan gruplar(bir kuruluşun üyesi değil misiniz? Grup kurun o halde! En az 4 genç biraraya gelin, mümkün olduğunca cinsiyet dengeli bir grup kurun, grubunuza bir isim verin ve başvurun!) proje başvurusu yapabilmektedirler. Proje hazırlamayı ve yaygın eğitim alanında deneyim kazanmayı isteyen gençler web sitemizde haberler ve etkinlikler kısmında duyurusunu yaptığımız ücretsiz eğitimlere ve toplantılara başvurabilirler. Yine aynı kısımda duyurusu yapılan yurtdışı eğitimler/ seminerler için İngilizce bilen gençler/ gençlik çalışanları başvuruda bulunabilirler.

Yabancı dil bilme şartı var mı?
Hayır yoktur. Yabancı dil bilmeyen gençler de projelere katılabiliyorlar.
Gençlik Programı altındaki programlara Eylem deniyor.
Eylem 1.1 Gençlik Değişimleri,
Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri,
Eylem 1.3 Gençlik Demokrasi Projeleri
, Eylem 2 Avrupa Gönüllü Hizmeti,
Eylem 3.1 AB Komşu Ülkeleriyle İşbirliği,
Eylem 4.3 Gençlik Çalışanları ve Gençlik Kuruluşları İçin Eğitim ve Ağ Kurma
Eylem 5.1 Gençler ve Gençlik Politikala-rından Sorumlu Olanlar İçin Toplantılar.

Kabul edilen yaş grupları: 
Eylem 1.1 için 13-30, Eylem 1.2 için 15-30, Eylem 1.3 için 13-30, Eylem 2 için 18-30, Eylem 3.1 Gençlik Değişimleri için 13-30, Eylem 3.1 Eğitim ve Ağ Kurma için sınırsız, Eylem 4.3 için sınırsız, Eylem 5.1 için 15-30'dur. Grup liderleri için ise çoğunlukla yaş sınırı gözetilmez. Gençlik Programında hibe şeklinde destekler mevcut: Eğer hayal ettiğiniz projeyi AB ülkelerinden genç gruplarla birlikte yapmak istiyorsanız Eylem 1.1, Eylem 1.2, Eylem 1.3, Eylem 3.1, 4.3 veya 5.1'e; yalnızca Türkiye'de ve yabancı ortak olmadan yapmak istiyorsanız Eylem 1.2'ye (3-18 ay), Avrupa Gönüllü Hizmeti yapmak üzere 2-12 ay arası Avrupa Birliği ülkelerine gitmek istiyorsanız Eylem 2'ye başvurmalısınız. Eğer projeniz Balkan ülkelerinden, Kafkas veya Akdeniz ülkelerinden de ortaklar içeriyor ise Eylem 3.1, gençlerin demokrasiye katılımını amaçlıyorsanız Eylem 1.3'e başvurabilirsiniz. Gençlik değişim faaliyetleri hem 1.1, hem de 3.1'de bulunmaktadır. Seminerler, eğitim kursları gibi faaliyetler ise 4.3 ve yine 3.1 de mümkündür. Bir kuruluş iseniz Eylem 2 evsahibi kuruluş projesi hazırlayarak AB ülkelerinden gençleri konuk edebilir, onlar ile gönüllülük gerektiren çalışmalarınızda 2-12 ay süreyle birlikte çalışabilirsiniz. Size uygun bir Eylem mutlaka vardır!

Son Başvuru tarihleri?
Gençlik Programında sürekli olarak her yıl 5 başvuru dönemi bulunmaktadır. Son başvuru tarihleri 1 Şubat, 1 Nisan, 1 Haziran, 1 Eylül ve 1 Kasım’dır. Program kılavuzu, başvuru formları, başvuru formu doldurma kılavuzları, proje örnekleri Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ( Ulusal Ajans) internet sayfası FORMLAR ve DOKÜMANLAR kısmındadır.