Danışman...
 
Enstitüde kayıtlı her öğrenciye ders, seminer, tez veya proje dönemlerinde eğitimi ile ilgili her türlü rehberliği yapmak üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca atanan öğretim üyesine veya doktoralı öğretim görevlisine danışman adı verilir.
 
Danışmanlık görevi öğrencinin Üniversiteye kayıt olması ile başlar, öğrencinin Üniversiteden mezun olması ya da ilişiğinin kesilmesine kadar devam eder.
 
Danışman ataması en geç birinci yarıyılın sonuna kadar yapılır.
 
Danışman belirlenirken öğrencinin ve danışman olarak atanacak öğretim üyesinin/görevlisinin de görüşü alınabilir.
 
Danışman ataması yapılıncaya veya danışman resmi izin/görevden dönünceye kadar, danışmanlık görevini ilgili anabilim dalı başkanı yürütür.
 
Danışman, öğrencinin Üniversite yaşamı ve eğitim öğretim ile ilgili sorunlarının çözümünde ve her dönem başında ders seçme, ders ekleme, ders silme işlemlerinde öğrenciye rehberlik yapar.
 
Danışmanın öğrencinin ders kayıtlarını değiştirme ve ekleme/silme yetkisi bulunmaz ancak danışman tarafından onaylanmayan kayıt işlemleri de geçerli değildir.
 
Ders seçiminden ve ders kayıt işlemlerinden tamamiyle ve sadece öğrenci sorumludur.
 
 
 Danışman Öğretim Üyesi Nasıl ve Ne Zaman Belirlenir?
 
Danışman öğretim üyesi belirlenmesi akademik takvimde belirtilen süre içinde yapılır. Danışman belirlenememesi durumunda en geç birinci yarıyılın sonuna kadar bu görevi ilgili anabilim dalı başkanı yürütür.
 
Kesin kaydını yapan her öğrenci -kendisinden istenildiği taktirde- sitemizde mevcut olan Danışman Öneri Formu 'nu sıralamayı göz önünde bulundurarak doldurur ve ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim eder. 
 
Formda adı geçen öğretim üyelerine ilgili bölümler, öğrenci tarafından imzalattırılır. 
 
Anabilim dalı başkanı kendine ait olan bölümü doldurur, onaylar ve Enstitü'ye gönderir.
 
Enstüti Yönetim Kurulu, anabilim dalı başkanlığından gelen danışman önerisini değerlendirir ve uygun görüldüğü taktirde onaylar. 
 
İnternet ortamında öğrencinin danışman eşleşmesi yapılır.
 
Bilimsel hazırlık öğrencileri için danışman belirleme işlemi bilimsek hazırlık derslerini tamamladıkları dönemi takip eden dönemde yapılır. O zamana kadar danışmanlık görevini ilgili anabilim dalı başkanı yürütür. 
 
Özel öğrenci statüsünde olanların danışmanları olmaz.
 
 
Tez danışmanı (Danışman) atanması ile ilgili yönetmeliğimizde bulunan ibareler:
 

MADDE 31 – (1) Anabilim/Anasanat dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile her öğrenci için bir tez danışmanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Bilimsel hazırlık programında olan öğrenciler lisansüstü programından ders almaya başlamadan danışman ataması yapılmaz.
(2) Tez danışmanı, anabilim/anasanat dalında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler ile doktoralı öğretim görevlilerinden; bunlar bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı takdirde en yakın anabilim/anasanat dalındaki öğretim üyeleri ile o anabilim/anasanat dalındaki doktoralı öğretim görevlilerinden seçilir. Tez çalışmasının niteliğinin
birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda danışmanın önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile ikinci tez danışmanı yurt içi veya yurt dışında bulunan başka bir yükseköğretim kurumundan atanabilir.
(4) Yükseköğretim kurumları ya da üst kurullarında yer değiştiren veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir.
(5) Tez danışmanları, öğrencinin ders, seminer ve tez çalışmalarında her türlü danışmanlık görevini yürütür. Bu faaliyetlerdeki aksaklıkların somut bilgi ve belgelerle ilgili enstitü müdürlüğünce tespiti halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak öğrencinin tez danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından değiştirilebilir.
(6) Öğrenci ve/veya tez danışmanının talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin tez danışmanı değiştirilebilir.