"Anadolu Müceddidîlerine İlişkin Bazı Tarihî Bilgilerin Kullanılışı Üzerine Bir Değerlendirme", Halil İbrahim Şimşek, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002
Halil İbrahim Şimşek
Makale
"Sadreddin Konevî, Fusûsü’l-Hikem’in Sırları: el-Fükûk fî esrârı müstenidâti hikemi’l-fusûs, çeviren: Ekrem Demirli, İz Yayıncılık, İstanbul 2002, 163 s.", Halil İbrahim Şimşek, Tasavvuf, 2003
Halil İbrahim Şimşek
Makale
"İki Nakşbendî Müceddidînin Deverân Savunması: Mehmed Emin-i Tokadî ve Müstakim-zâde Süleyman Sadeddin Örneği", Halil İbrahim Şimşek, Tasavvuf, 2003
Halil İbrahim Şimşek
Makale
"Sadreddin Konevî, Fatiha Suresi Tefsiri İ’câzü’l-beyân fî te’vîli’l-ümmi’l-Kur ân, çeviren: Ekrem Demirli, İz Yayıncılık, İstanbul 2002.", Halil İbrahim Şimşek, Tasavvuf, 2003
Halil İbrahim Şimşek
Makale
"İmâm-ı Rabbanî Ahmed Farukî Sirhindî’nin Şi’a ve Ehl-i Beyt’e Bakışı", Şimşek Halil İbrahim, Marife, 2004
Halil İbrahim Şimşek
Makale
"İhlâs", Şimşek Halil İbrahim, Burhan, 2005
Halil İbrahim Şimşek
Makale
"Güzel Ahlak Göstergesi Olarak Tevâzu", Şimşek Halil İbrahim, Burhan, 2005
Halil İbrahim Şimşek
Makale
"Kâmil İnsan Olma Gereksinimi", Şimşek Halil İbrahim, Burhan, 2005
Halil İbrahim Şimşek
Makale
"Mesnevîhân Bir Nakşbendiyye-Müceddidiyye Şeyhi Neccâr-zâde Mustafa Rıza’nın Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri", Halil İbrahim Şimşek, Tasavvuf, 2005
Halil İbrahim Şimşek
Makale
"Tasavvuf Nedir", Şimşek Halil İbrahim, Burhan, 2006
Halil İbrahim Şimşek
Makale
Daha Fazla Sonuç