Profesör Doktor Abdulkadir Yılmaz

"Endülüs ve Mağrib Hattatları", Yılmaz Abdulkadir, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 2013

"Endülüs ve Mağrib de Kufi Hattının Tarihi Gelişimi", Yılmaz Abdulkadir, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 2012

"2. Üstâd-ı Ekrem Hattat Nazif Bey", Abdulkadir Yılmaz, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 1998

"Sicill-i Ahvâl Defterlerine Göre Bayburtlu Memurlar (1879–1909)", Abdulkadir Yılmaz, Hasan Akdağ, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2018

"İbn-i Bevvâb’ın Kasîde-i Râiyye Tercemesi", Abdulkadir Yılmaz, İbn-i Bevvâb’ın Kasîde-i Râiyye Tercemesi, 2010

"Hamamdan Camiye Dönüştürülen Bir Yapı: Erzurum Boyahane Camii", Abdulkadir Yılmaz, Ekev Akademi Dergisi, 2007

"1879-1909 Yillari Arasinda Osmanli Bürokrasisinde Görev Almiş Erzurumlular", Abdulkadir Yılmaz, Ekev Akademi Dergisi, 2006

"Hat Sanatında Hareke ve Noktalamanın Tarihi Seyri", Abdulkadir Yılmaz, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003

"Muhammed es-Sincari es-Sahavi ve Bidâatü’l-Mücevvid fi’l-Hat ve Usûlih İsimli Eseri", Abdulkadir Yılmaz, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003

"Geleneksel Türk El Sanatlarından Hat Tezhip Ebru Sözlüğü", Abdulkadir Yılmaz, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002

"Sülüs Yazıda Harflere Formlarına Göre Verilen İsimler", Abdulkadir Yılmaz, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001

"Üstâd-ı Ekrem Hattat Nazif Bey", Abdulkadir Yılmaz, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 1998

"Endülüs ve Mağrib Hattatları", Yılmaz Abdulkadir, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 2013

"Türk Kitap Sanatları Tabir ve Istılahları", Damla, 975-381-537-9, Bilimsel Kitap

"Sicill i Ahvâl Defterlerine Göre Erzurumlu Memurlar 1879 1909", Zafer, 978-975-442-156-9, Bilimsel Kitap

"Avamil Metni ve Avamil Muribi", Eser Basım Yayın Dağıtım Matbaacılık, Abdulkadir Yılmaz-Lütfi Özbey, 9786054934126, Bilimsel Kitap

"Emsile ve Bina", Eser Basım Yayın, Abdulkadir Yılmaz -Lütfi Özbey, 9786054934201, Ders Kitabı

"Emsile ve Bina", Eser Basım Yayın, Abdulkadir Yılmaz -Lütfi Özbey, 9786054934201, Bilimsel Kitap

"Türk İslam Sanatları Tarihi", Önlisans, Türkçe, 2

"İslam'da Sanat ve Estetik", Lisans, Türkçe, 2

"Kitap Sanatları Teminolojisi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Osmanlı Türkçesi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Ebru Sanatı", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Kitap Sanatları Terminolojisi", Doktora, Türkçe, 3

"Ebru Sanatı", Doktora, Türkçe, 1

"Arapça", Hazırlık, Türkçe, 6

"Arapça Hazırlık Sarf", Lisans, Arapça, 1

"Nahiv", Lisans, Arapça, 1

"İleri Seviye Morfoloji ve Semantik Bilgisi", Yüksek Lisans, Arapça, 1

"Arapça İrap Teknikleri", Yüksek Lisans, Arapça, 1

"Arapça Nahiv ı", Yüksek Lisans, Arapça, 1

"Arapça Sarf ı", Yüksek Lisans, Arapça, 1

"İleri Seviye İrap Teknikleri", Doktora, Arapça, 1

"Arapça Edebi Metinler", Doktora, Arapça, 1

"Dekan Yardımcısı"

"Enstitü Müdür Yardımcısı"

"Bölüm Bşk."

"Dekan Yardımcısı", İlahiyat Fakültesi, Bayburt Üniversitesi

"Enstitü Müdür Yardımcısı", Güzel Sanatlar Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi

"Bölüm Bşk.", İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Atatürk Üniversitesi

"Rektör Yardımcısı"

"Enstitü Müdürü"

"Meb", Öğretmenlik, 1980-1992, Diğer

"Kredi Kartı Borç Sorgulama http://guvenlikredikartiborcsorgula.com/", Yüksek Lisans, Ali Durmaz

"Fuat Başar'ın Hayatı ve Ebru Sanatına Katkısı", Yüksek Lisans, Ahmet Dizlek

"Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan Hanım Sultanlara ve Padişahlara Ait Bir Grup Vakfiyenin Hat, Tezhip ve Cilt Bakımından İncelenmesi", Doktora, Hüseyin Elitok

"Hattat Sami Efendi ve Hat Sanatındaki Yeri", Doktora, Mahmut Sami Kanbaş

"Hattat Mehmed Şevki Efendi ve Sülüs-nesih Hat Ekolü", Doktora, Yusuf Bilen

"Türk Tezhip Sanatında Levha Tezyinatı", Doktora, Celalettin Karadaş

"Ayşî Mehmed Efendi'nin, Ruhu'ş-şurûh Âla'l-maksûd İsimli Eserin Tahkîkî (edisyon Kritik)", Yüksek Lisans, Nurullah Oruç

"Muhammed B. Hamid El-kefevi'nin Şerhu'l-emsileti'l-muhtelife Adlı Eserinin Tahkiki (edisyon Kritik)", Yüksek Lisans, Yakup Ziyaalp

"Hâlid El-ezherî'nin Şerhu Mukaddimeti'l-âcurrûmiyye Adlı Eserinin Edisyon Kritiği", Yüksek Lisans, Lütfi Özbey

"Hâşiyetün Alâ Şerhi Tasrîfi'l-izzî li Teftâzânî", Yüksek Lisans, İskender Karayiğit

"Kredi Kartı Borç Sorgulama http://guvenlikredikartiborcsorgula.com/", Yüksek Lisans, Ali Durmaz

"Princeton Üniversitesi (amerika) Firestone Kütüphanesi'nde Bulunan Tezhibli Bir Kur'ân-ı Kerîm'in Tahlili", Yüksek Lisans, Hamide Çögenli

"Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesi`nde Bulunan Bazı Tezhibli Yazma Eserlerin Tahlili", Yüksek Lisans, Mukaddes Orhan

"Fuat Başarla Hayatı ve Ebrû Sanatı Üzerine Mülakat", Yüksek Lisans, Ahmet Dizlek

"Arap Dilinde İştikāk ve Abdulkâdir B. Mustafa El-mağribî'nin El-iştikāk Ve't-ta‛rîb Adlı Eseri", Yüksek Lisans, Sabri Yıldırımer

"Fadl Hasan Abbâs ve El-belâga Fünûnuhâ ve Efnânuhâ Adlı Eseri Bağlamında Meânî İlmine Dair Görüşleri", Yüksek Lisans, Ahmet Mahmut Gözün

"Ayşî Mehmet Efendi'nin Rûhu'ş-şurûh 'ala'l-maksûd Fi't-tasrîf Adlı Eserinin Edisyon Kritiği", Yüksek Lisans, Nurullah Oruç

"Muhammed B. Hamîd El-kefevî'nin Şerhu'l-emsileti'l-muhtelife Adlı Eserinin Tahkiki (edisyon Kritik)", Yüksek Lisans, Yakup Ziyaalp

"Hâşiyetü Nasiriddîn El-lekânî Alâ Şerhi Tasrîfi'l-izzî li Teftâzânî", Yüksek Lisans, İskender Karayiğit

"Fadl Hasan Abbas ve El-belâga Fünûnuhâ ve Efnânuhâ Adlı Eseri Bağlamında Meânî İlmine Dair Görüşleri", Yüksek Lisans, Ahmet Mahmut Gözün

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2014 Profesör İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2009 Doçent İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1992 - 1996 Doktora İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1990 - 1992 Yüksek Lisans Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü, Atatürk Üniversitesi