Öğretim Elemanı Alımı Sınav Sonuçları (27.06.2018)

 24-25.05.2018 tarihinde ilan edilen ve 07-08.06.2018 tarihinde başvuruları sonlanan; 13.06.2018 tarihinde ön değerlendirme sonuçları açıklanan, 20.06.2018 tarihinde sınavları yapılan; öğretim elemanı alımı sınav sonuçları açıklanmıştır.

Sınav sonuçları için ilgili İlan No'ya tıklayınız. 

 

İlan No

Fakülte

Bölüm

Abd/Pr

Unvan

Derece

Adet

1025237

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Araştırma Görevlisi

5

1

1025238

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Tarih

Orta Çağ Tarihi

Araştırma Görevlisi

5

1

1025239

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Tarih

Yeni Çağ Tarihi

Araştırma Görevlisi

5

1

1025193

Bayburt Sağlık Hizmetleri MYO

Terapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi Pr.

Öğretim Görevlisi

3

2

1025195

Sosyal Bilimler MYO

Pazarlama ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Pr.

Öğretim Görevlisi

5

1

1025196

Aydıntepe MYO

-

-

Öğretim Görevlisi

6

1

 

Not: Sınav sonuçlarıyla ilgili soru ve itirazlarınızı sonuç açıklama tarihini izleyen 10 (on) gün içinde  ilgili birime yapmanız gerekmektedir. 10 günü geçen itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

SINAVDA BAŞARILI OLAN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU

 Kurumumuza öğretim elemanı sınav sonuçlarına göre yerleştirilmeleri uygun görülen adaylardan istenilen belgeler; 

 A- ATAMAYA ESAS İSTENİLEN BELGELER

 1- Başvuru Dilekçesi, (Dilekçe Örneği için tıklayınız)

 2- Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomasının aslı veya noter tasdikli örneği. (Aslı gösterilmek kaydıyla Kurumumuzca da tasdik edilmiş sureti kabul edilecektir.) Yurtdışından mezun olanlar için Yükseköğretim Kurulundan alınmış Diploma Denklik Belgesi,

 3- Lisans / Yüksek Lisans / Doktora transkript asılları,

 4- Halen bir kamu kurumunda çalışanlar veya daha önce çalışmış olanlar için ilgili kurumdan alınmış Hizmet Belgesi,

5- ALES ve yabancı dil sınav sonuç belgelerinin çıktıları,

6- 4 adet fotoğraf,

7- Atanmaya hak kazandığınız unvanda çalışmaya engel bir sağlık problemi bulunmadığına dair beyanı, (Sağlık Beyanı için tıklayınız) - Beyan yeterlidir, hastaneden rapor almanıza gerek yoktur.

 8- Askerlik durum belgesi,  (terhis-tecil belgesi veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı)

 9- Mal bildirim formu, (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalı ve kapalı zarf içinde)Mal Bildirim formu için tıklayınız.

10- Ortaokul veya Lise öğrenimi normal süresinden (3 yıldan) fazla olanların Hazırlık Sınıfı okuduğuna dair onaylı öğrenim belgesi. – 2009 Yılı Öncesi mezunlardan

11-- Kimlik Fotokopisi ve Arşiv Araştırma Formu (Arşiv Araştırma Formu İçin Tıklayınız) – Form doldurulduktan sonra altta yer alan onay kısmı Personel Daire Başkanlığımızca başvuru sırasında onaylanacaktır.

B- ATAMAYA ESAS BELGELERİN TESLİM YERİ

Adayların Başvuru Dilekçesiyle atamaya esas belgelerini 09/07/2018 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Dede Korkut Kampüsü 69000/BAYBURT adresinde bulunan Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu müracaatlarla ilgili olarak tüm duyurular http://www.bayburt.edu.tr/tr/personel-daire-baskanligi internet adresinden yayımlanmak suretiyle ilan edilecek olup, ilgililere bu durum tebliğ edilmiş sayılacaktır.

 

C- YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 İlanen duyurulur. 

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

 Telefon : 0 458 211 11 53-55 Dahili 1178

 Faks : 0 458 211 11 90

 E-Posta : personel@bayburt.edu.tr