Tez Sınavı Süreci


Öğrenci, sınav jüri üyelerine teslim etmesi gereken tez çalışmasını şekil yönünden incelenmesi için danışmanı tarafından onaylanmış Tez Sınavına Giriş Başvuru Formu ile birlikte Enstitü’ye teslim eder. 2 adet doldurulan formun bir adeti öğrencide kalır.
Enstitü, savunma sınavı için uygun bulmadığı tez çalışmasını, gerekli değişiklik ve ilaveler için öğrenciye iade eder. Savunma sınavı için uygun bulduğu tez çalışmasının savunma sınavı için ABD Başkanlığından sınav jürisi, yeri ve zamanı ile ilgili görüş ister. 
ABD Başkanlığı Sınav jürisi, zamanı ve yeri ile ilgili önerisini Tez Jüri ve Tarih Öneri Formu ile Enstitü’ye gönderir. 
Yüksek lisans tez jürisi ile diğer bilgiler, uygun görüldüğü taktirde Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile karara bağlanır. 
Tez sınavının yeri ve zamanı yazılı olarak öğrenciye tebliğ edilir.
Tez çalışması, jüri üyelerine Tez Teslim Tutanağı ile birlikte teslim edilmek üzere öğrenciye iade edilir. Teslim işi tamamlandıktan sonra Tutanak, Enstitü’ye teslim edilir.
Jüri üyelerine, görevlendirme yazıları yazılır.
Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jüri başkanı bu kararı, Tez Değerlendirme Formu ile ABD başkanlığına teslim eder. Tez Değerlendirme Formuna, her bir jüri üyesinin doldurmuş olduğu Tez Değerlendirme Kişisel Raporları da eklenir.
Anabilim dalı başkanlığı Tez Değerlendirme Formu ile Tez Değerlendirme Kişisel Raporlarını Enstitü’ye gönderir.
Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi tekrar reddedilen öğrenciye danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının uygun görmesi ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile yeni bir tez konusu verilir. 
Tezi hakkında kabul kararı verilen öğrenci, tez çalışmasının en az 3 nüshasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Tez Teslim Formu, Tez Yayınlama Formu ve EK-A’da belirtilen diğer dokümanlarla birlikte Enstitü’ye teslim eder. 
Tezi, şekil ve yazım kuralları yönünden uygun bulunan öğrenciye diploması verilir.
Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.